Kal­le Mat­ti­la on nimi, joka he­rät­tää lo­put­to­mas­ti ih­me­tys­tä Ame­ri­kas­sa. Suo­mes­sa tä­män ta­val­li­sem­paa ni­meä on vai­kea löy­tää, mut­ta Ame­ri­kas­sa Kal­le jak­saa yl­lät­tää, ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Koo­mi­sia ti­lan­tei­ta riit­tää.

Useim­mi­ten Kal­le Mat­ti­laa luul­laan es­pan­jan­kie­li­sek­si ni­mek­si. “Kaj­je Mat­ti­ja!” ap­teek­ka­ri huu­taa tis­kin ta­kaa. Uber Eats -lä­he­tit teks­taa­vat mi­nul­le usein es­pan­jak­si ja saan jopa es­pan­jan­kie­lis­tä pos­tia in­ter­net- ja tv-yh­ti­öil­tä, jot­ka kaup­paa­vat es­pan­jan­kie­li­siä pal­ve­lui­ta.

Toi­set taas ajat­te­le­vat Kal­len ole­van au­to­maat­ti­ses­ti nai­sen nimi. Kel­ly, Cal­lie; Kal­len ään­tä­mys kään­tyy mo­nek­si. Säh­kö­pos­ti­vies­tit al­ka­vat usein Dear Ms. Kal­le -ni­mit­te­lyl­lä.

Muu­ta­ma taas ajat­te­lee ni­men ole­van kuin eng­lan­nin­kie­li­nen sana kaa­lil­le: Kale. Eräs nai­nen ke­hui kaa­li-ni­me­ni ole­van hy­vin eri­tyi­nen; hän sa­noi, et­tä Ame­ri­kas­sa kaa­li edus­taa sekä nuo­ruut­ta et­tä kau­neut­ta.

Ai­na sil­loin täl­löin joku tun­nis­taa ni­men suo­ma­lai­sek­si. Sil­loin he ky­sy­vät: “Olet­ko su­kua Ka­ri­ta Mat­ti­lal­le?” “En ole,” vas­taan. Suo­mes­sa kun Mat­ti­loi­ta riit­tää mo­nek­si. 

Suo­men­kie­lis­tä Kal­le-ni­men ään­tä­mis­tä on mil­tein mah­do­ton­ta opet­taa na­tii­vi­jen­keil­le. Sik­si sa­non ny­ky­ään ni­mek­se­ni ame­rik­ka­lai­sit­tain “Ka-lay”; se tun­tuu komp­ro­mis­sil­ta ja on sil­ti eri­lai­nen kuin muut ään­tä­mis­ta­vat. Joi­den­kin suo­ma­lais­ten Kal­le­jen olen näh­nyt muut­ta­neen ni­men­sä myos Kal-ly­hen­tee­seen, vä­hän niin­kuin Ka­li­for­nia.

Suu­rin shok­ki Suo­mes­sa lo­mail­les­sa on se, kun joku ään­tää­kin ni­me­ni täy­sin oi­kein. En voi mil­tei us­koa sitä. Ku­kaan ei sano “that’s such a be­au­ti­ful, ori­gi­nal name” vaan he ajat­te­le­vat var­maan, et­ta sii­nä taas yk­si Kal­le. Sitä juh­lis­tam­me taas 28. tam­mi­kuu­ta; Kal­len päi­vä­nä.

***

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja, joka ker­too elä­mäs­tä, ta­pah­tu­mis­ta ja kom­mel­luk­sis­sa mil­joo­na­kau­pun­gis­sa.