Hel­sin­gis­tä ko­toi­sin ole­va Hel­mi Kemp­pai­nen muut­ti Mi­a­miin Flo­ri­daan vuon­na 2019 ja työs­ken­te­lee graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na Mi­a­mi Be­ac­hil­lä si­jait­se­vas­sa mai­nos­toi­mis­tos­sa Xpo­su­re Ad­ver­ti­sing. Hei­dän asi­ak­kai­siin­sa kuu­luu maa­il­man­kuu­lu­ja kau­neu­sa­lan brän­de­jä ku­ten Lo­re­al, Ralph Lau­ren, Gi­or­gio Ar­ma­ni, ja YSL. Kemp­pai­nen suun­nit­te­lee muun mu­as­sa verk­ko­si­vu­ja, lo­go­ja, mai­nok­sia, sekä tuo­te­pak­kauk­sia.

Täs­sä Kemp­pai­sen 3 vink­kiä työn­ha­kuun Yh­dys­val­lois­sa, eri­tyi­ses­ti vas­ta­val­mis­tu­neil­le:

1. Lähde töihin avoimin mielin

Yh­dys­val­toi­hin töi­hin läh­ties­sä täy­tyy saa­da en­sin työ­tar­jous ame­rik­ka­lai­sel­ta työ­nan­ta­jal­ta en­nen kuin vii­su­mia voi ha­kea. Töi­tä voi kui­ten­kin ol­la vai­kea saa­da il­man pai­kal­li­sia kon­tak­te­ja ja laa­jaa ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta. Hel­pom­pi tapa on­kin ha­kea har­joit­te­lu- tai työs­sä­op­pi­mis­paik­kaa. Täl­lai­nen jär­jes­te­ly on myös työ­nan­ta­jal­le ris­kit­tö­mäm­pi, kun palk­kaa ul­ko­mail­ta tu­le­van nuo­ren työn­te­ki­jän. Har­joit­te­lu­työ­hön läh­ties­sä myös vii­su­min­ha­kup­ro­ses­si on hel­pom­pi - mut­ta kal­liim­pi var­sin­kin, mi­kä­li tu­le­va työ­nan­ta­ja ei sitä kata.

Kun on pääs­syt pai­kan pääl­le ja kar­tut­ta­nut pai­kal­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta, on hel­pom­pi pääs­tä ete­ne­mään ja ra­ken­ta­maan uraa Yh­dys­val­lois­sa, mi­kä­li niin päät­tää ja ha­lu­aa to­si­aan jää­dä pi­dem­mäk­si ai­kaa. Ly­hy­em­pi­ai­kai­nen ja työ­nan­ta­jal­le ris­kit­tö­mäm­pi vaih­to­eh­to voi ol­la hyvä mah­dol­li­suus saa­da jal­kaa oven vä­liin Ame­ri­kan työ­mark­ki­noil­la.

2. Hyödynnä työnvä­li­tys­pal­veluita

Läh­din ha­ke­maan töi­tä löy­det­ty­ä­ni mi­nul­le so­pi­vim­man vii­su­mi­vaih­to­eh­don, mikä oli J1-vii­su­mi. Lä­he­tin muu­ta­man ”nor­maa­lin” työ­ha­ke­muk­sen, mut­ta kos­ka suu­rin osa työ­nan­ta­jis­ta suo­sii ha­ki­joi­ta, joil­la on täy­det työ­lu­vat, pää­tin, et­tei se ol­lut te­hok­kain ha­kust­ra­te­gia. Löy­sin­kin use­am­man työn­vä­li­tysp­lat­for­min, jot­ka kes­kit­tyi­vät ni­me­no­maan J1-vii­su­mi­ha­ki­joi­hin.

Lä­he­tin myös pari ha­ke­mus­ta vii­su­mi­vä­lit­tä­jä­ni kaut­ta (The North-West Pas­sa­ge, ruot­sa­lai­nen yri­tys San Die­gos­sa Ka­li­for­ni­as­sa), jois­ta toi­nen joh­dat­ti mi­nut haas­tat­te­lu­vai­hee­seen as­ti. Olen kui­ten­kin erit­täin iloi­nen, et­ten saa­nut näi­tä ly­hy­em­piä pes­te­jä, vaan löy­sin lo­pul­ta ny­kyi­sen työ­paik­ka­ni rans­ka­lai­sen por­taa­lin kaut­ta (In­tern Ab­ro­ad USA). Ha­kup­ro­ses­sin ai­ka­na pa­lau­tin mai­nos­toi­mis­tol­le kak­si työ­näy­tet­tä; lo­gon ja ra­vin­to­la­ruo­ka­lis­tan. Li­säk­si pi­dim­me omis­ta­jien kans­sa kak­si vi­de­o­ta­paa­mis­ta ja yh­den ta­paa­mi­sen tu­le­van työ­ka­ve­ri­ni kans­sa.

Vii­su­mi ei to­si­aan ole il­mai­nen ja ha­kup­ro­ses­si työ­tar­jouk­sen saa­tu­a­ni kes­ti noin kak­si kuu­kaut­ta. Us­kon kui­ten­kin, et­tä mi­kä­li en oli­si hyö­dyn­tä­nyt ky­sei­siä vä­li­tys­pal­ve­lui­ta, oli­si ha­kup­ro­ses­si kes­tä­nyt huo­mat­ta­vas­ti kau­em­min.

3. Näytä kiinnostusta etenemiselle ja verkostoidu

Sen li­säk­si, et­tä te­kee työn­sä hy­vin, kom­mu­ni­koi su­ju­vas­ti ja on mie­le­käs­tä työs­ken­te­ly­seu­raa, mie­les­tä­ni on tär­ke­ää teh­dä ai­na vä­hän enem­män kuin mitä pyy­de­tään. Aloit­tee­not­to­ky­ky ja ai­to kiin­nos­tus bis­nek­ses­tä ulot­tu­en pel­kän oman roo­lin ul­ko­puo­lel­le tie­dot­taa työ­nan­ta­jal­le, et­tä si­nus­sa on po­ten­ti­aa­lia ja ha­lua teh­dä enem­män ja ot­taa li­sä­vas­tuu­ta.  

Noin puo­li vuot­ta aloi­tet­tu­a­ni toi ko­ro­na­vi­rus omat haas­teen­sa mai­no­sa­lal­le sa­moin kuin mo­nel­le muul­le­kin alal­le. Maa­lis­kuus­ta 2020 läh­tien jou­duim­me en­sim­mäis­tä ker­taa et­si­mäl­lä et­si­mään uu­sia asi­ak­kai­ta ja pro­jek­te­ja, jot­ta toi­mis­tom­me py­syi­si pys­tys­sä.

Tämä aut­toi pa­kos­ti­kin ym­mär­tä­mään pa­rem­min alaa myös bis­nes-nä­kö­kan­nal­ta, ja nyt mi­nul­la on­kin pal­jon pa­rem­pi ym­mär­rys esi­mer­kik­si mi­ten eri pal­ve­lui­ta voi ja tu­li­si hin­noi­tel­la, ja mi­ten voim­me it­se vai­kut­taa ja ak­tii­vi­ses­ti ha­kea uu­sia asi­ak­kai­ta.