Ai­em­min syk­syl­lä tun­net­tu ame­rik­ka­lai­nen vaa­te­merk­ki ja yri­tys­vas­tuun edel­lä­kä­vi­jä Pa­ta­go­nia, Inc. il­moit­ti, et­tä suu­rin osa yri­tyk­sen osak­keis­ta siir­tyy voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­man jär­jes­tön omis­tuk­seen. Jär­jes­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on si­joit­taa kaik­ki Pa­ta­go­ni­an tuo­tot il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­seen tais­te­luun ja ym­pä­ris­tön­suo­je­luun.

Pa­ta­go­nia ei ole ai­nut yri­tys, joka on päät­tä­nyt aloit­taa tais­te­lun tuo­ton mak­si­moin­tia ja pe­rin­teis­tä ka­pi­ta­lis­mia vas­taan. Kas­va­va mää­rä yri­tyk­siä on siir­ty­nyt lii­ke­toi­min­ta­mal­liin, jota oh­jaa aja­tus uu­den­lai­ses­ta ka­pi­ta­lis­min muo­dos­ta. Mal­lis­sa huo­mi­oi­daan myös muut si­dos­ryh­mät, ku­ten asi­ak­kaat ja työn­te­ki­jät.

B Cor­po­ra­ti­on (B Corp) on yk­si jär­jes­tel­mä­muu­tos­ta aja­vis­ta so­si­aa­li­sis­ta liik­keis­tä. Se pyr­kii ra­ken­ta­maan yh­des­sä yri­tyk­sien, jär­jes­tö­jen ja ku­lut­ta­jien kans­sa oi­keu­den­mu­kai­sem­paa ja tasa-ar­voi­sem­paa tu­le­vai­suut­ta.

B Corp-liike

Yri­tys­ten so­si­aa­li­nen lii­ke B Corp pe­rus­tuu ”Using bu­si­ness a for­ce for good”-aja­tuk­seen, eli lii­ke­toi­min­nan käyt­tä­mis­tä hy­vän te­ke­mi­seen. Liik­keen taus­tal­la on voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton B Lab or­ga­ni­saa­tio, jon­ka yrit­tä­jät Coen Gil­bert, Bart Hou­la­han ja And­rew Kas­soy pe­rus­ti­vat vuon­na 2006. Kol­mik­ko oli tur­hau­tu­nut epä­rei­luun ta­lous­jär­jes­tel­mään, joka tun­tui pal­kit­se­van ai­no­as­taan voi­ton­ta­voit­te­lun mak­si­moin­tiin hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä pyr­ki­viä yri­tyk­siä.  

B Corp-liik­keen taus­tal­la on aa­te si­dos­ryh­miä huo­mi­oi­vas­ta ka­pi­ta­lis­mis­ta, jos­sa voi­ton tuot­ta­mi­sen li­säk­si huo­mi­oi­daan myös yri­tyk­sen yh­tei­söl­leen tuo­ma li­sä­ar­vo. Yh­tei­söön kuu­lu­vat työn­te­ki­jät, asi­ak­kaat, ym­pä­ris­tö sekä kaik­ki sel­lai­set ta­hot, joi­den kans­sa yri­tys on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa.

Liik­keen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta alus­ta yrit­tä­jil­le, yri­tyk­sil­le ja si­joit­ta­jil­le ym­pä­ri maa­il­maa, jot­ka pyr­ki­vät käyt­tä­mään lii­ke­toi­min­nan voi­man kes­tä­väm­män ja osal­lis­ta­vam­man ta­lou­den ra­ken­ta­mi­seen. B Corp pe­rus­tuu muu­tos­te­o­ri­aan, jos­sa sen ta­voit­tee­na on edis­tää su­ku­puo­lien ja ro­tu­jen vä­lis­tä tasa-ar­voa, il­mas­to-oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja si­dos­ryh­mä­ka­pi­ta­lis­mia.

Lii­ke tun­ne­taan vas­tuul­li­suus­ser­ti­fi­kaa­tis­taan, jon­ka myön­tää B Lab or­ga­ni­saa­tio. B Corp- ser­ti­fi­kaat­ti on täl­lä het­kel­lä ai­noa vas­tuul­li­suus­ser­ti­fi­kaat­ti, joka mit­taa ko­ko­nais­val­tai­ses­ti yri­tyk­sen vas­tuul­li­suus­toi­min­taa. Jos yri­tys ha­lu­aa kut­sua it­se­ään B Corp-yri­tyk­sek­si ja käyt­tää B Corp-lo­goa tuot­teis­saan, tu­lee sen käy­dä läpi pe­rus­teel­li­nen ser­ti­fi­oin­tip­ro­ses­si, jon­ka ai­ka­na ar­vi­oi­daan pe­rus­teel­li­ses­ti yri­tyk­sen toi­min­not ja vai­ku­tuk­set.

Yri­tyk­set ar­vi­oi­vat vas­tuul­li­suu­ten­sa B Im­pact Ases­s­ment (BIA) -ar­vi­oin­ti­työ­ka­lul­la, jon­ka kuka ta­han­sa voi la­da­ta il­mai­sek­si ne­tis­tä. Ar­vi­oin­ti pe­rus­tuu vii­teen osa-alu­ee­seen: hal­lin­to­ta­pa, yh­tei­sö, ym­pä­ris­tö, työn­te­ki­jät, ja asi­ak­kaat. Saa­dak­seen ser­ti­fi­kaa­tin, yri­tyk­sen tu­lee saa­da ar­vi­oin­nis­sa vä­him­mäis­pis­te­mää­rän.

B Corp-ser­ti­fi­kaa­tin voi­vat saa­da vain yri­tyk­set, jot­ka har­joit­ta­vat lii­ke­toi­min­taa so­si­aa­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä ta­val­la luo­den li­sä­ar­voa sekä ta­lou­del­li­sel­la, so­si­aa­li­sel­la et­tä eko­lo­gi­sel­la ta­sol­la. Jo­kai­sel­ta ser­ti­fi­oi­dul­ta yri­tyk­sel­tä edel­ly­te­tään jat­ku­va pa­ran­ta­mis­ta uu­del­leen­ser­ti­fi­oin­nin kaut­ta, joka ta­pah­tuu kol­men vuo­den vä­lein.

Tä­hän men­nes­sä ar­vi­ol­ta 7 000 yri­tys­tä maa­il­ma­laa­jui­ses­ti on ser­ti­fi­oi­tu­ja B Corp-yri­tyk­siä. B Corp -ser­ti­fi­kaat­tia ovat hyö­dyn­tä­neet var­sin­kin pie­nem­mät yri­tyk­set, mut­ta myös suu­ret mo­ni­kan­sal­li­set yri­tyk­set ku­ten va­paa-ajan vaa­te­merk­ki Pa­ta­go­nia, jää­te­lö­merk­ki Ben & Jer­ry’s ja yk­si suu­rim­mis­ta kau­neu­sa­lan yri­tyk­sis­tä Na­tu­ra.  

Miten yhteisö ajaa järjes­tel­mä­muutosta?

B Corp ei ole pel­käs­tään ser­ti­fi­kaat­ti vaan ser­ti­fi­oi­dut B Corp-yri­tyk­set liit­ty­vät osak­si B Corp -yh­tei­söä, joka edis­tää vi­si­o­ta oi­keu­den­mu­kai­sem­mas­ta, tasa-ar­voi­sem­mas­ta ja vas­tuul­li­sem­mas­ta ta­lous­jär­jes­tel­mäs­tä. Yh­tei­sö tar­jo­aa yri­tyk­sil­le ym­pä­ris­tön, jos­sa yri­tyk­set voi­vat op­pia muil­ta yh­tei­sön jä­se­nil­tä ja saa­da tar­vit­ta­vaa tu­kea oman lii­ke­toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mi­sek­si.

BIA-ar­vi­oin­ti­työ­ka­lun li­säk­si yri­tyk­sil­lä on käy­tös­sä muun mu­as­sa B Lab ja UN Glo­bal Com­pact -jär­jes­tön ke­hit­tä­mä SDG Ac­ti­on Ma­na­ger-työ­ka­lu. Tä­män avul­la yri­tyk­set voi­vat suun­ni­tel­la, seu­ra­ta ja mi­ta­ta, mi­ten yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta tu­kee kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­ta.

Tä­män li­säk­si B Corp-yh­tei­sö toi­mii ti­la­na, joka tar­jo­aa koh­taa­mi­sia mui­den yh­tei­sön jä­se­nien kans­sa. Yri­tyk­set voi­vat et­siä so­pi­via yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta sekä myy­dä omia tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan yh­tei­sön BHive-vies­tin­tä­a­lus­tan kaut­ta. Yri­tyk­set voi­vat myös lyöt­täy­tyä yh­teen mui­den sa­man alan B Corp-yri­tys­ten kans­sa. Täs­tä esi­merk­ki­nä on kau­neu­sa­lan B Corp-yri­tyk­sis­tä koos­tu­va B Be­au­ty-liit­to, joi­den ta­voit­tee­na on pa­ran­taa kau­neu­sa­lan so­si­aa­li­sen ja eko­lo­gi­sen vas­tuul­li­suu­den stan­dar­de­ja, ja kam­pan­joi­da mui­ta alan yri­tyk­siä mu­kaan alan vas­tuul­li­suu­den pa­ran­ta­mi­ses­sa.

B Corp-yh­tei­sön avul­la on myös pe­rus­tet­tu avoi­mia si­dos­ryh­mä­ko­a­li­ti­oi­ta, jot­ka ovat ot­ta­neet ak­tii­vi­ses­ti kan­taa il­mas­ton­muu­tos- ja vas­tuul­li­suus­la­kieh­do­tuk­siin Yh­dys­val­lois­sa sekä Eu­roo­pas­sa.

Sertifikaatista globaaliksi liikkeeksi

Yh­dys­val­lois­sa B Corp on saa­vut­ta­nut jo tun­nus­tus­ta, ja moni yh­dys­val­tai­nen tun­nis­taa­kin B Corp-ser­ti­fi­kaa­tin. Vii­me vuo­si­na B Corp lii­ke on le­vin­nyt myös muu­al­le maa­il­mal­le, Eu­roo­pas­sa se on ol­lut ak­tii­vi­nen 2015 vuo­des­ta läh­tien. Va­jaas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa 1 000 eu­roop­pa­lais­ta yri­tys­tä on ser­ti­fi­oi­tu­nut B Corp-yri­tyk­sek­si, jois­ta kol­me on Suo­mes­sa.

Vaik­ka B Corp on laa­jen­tu­nut vii­me vuo­si­na maa­il­man­laa­jui­sek­si liik­keek­si, se on sil­ti edel­leen suh­teel­li­sen pie­ni toi­mi­ja. Tä­hän saak­ka B Corp on ve­tä­nyt puo­leen­sa yri­tyk­siä, joil­le vas­tuul­li­suus on au­to­maat­ti­ses­ti osa yri­tyk­sen ydinst­ra­te­gi­aa. Vii­me vuo­si­na B Corp-lii­ke on al­ka­nut kui­ten­kin kiin­nos­ta­maan myös suu­rem­pia toi­mi­joi­ta. Esi­merk­kei­nä mo­ni­kan­sal­li­nen elin­tar­vi­key­ri­tys Da­no­ne, jon­ka ta­voit­tee­na on ol­la täy­sin B-Corp ser­ti­fi­oi­tu yri­tys 2025 men­nes­sä ja poh­jois­maa­lai­nen vaa­te­verk­ko­kaup­pa Boozt, joka on il­moit­ta­nut avoi­mes­ti käy­vän­sä täl­lä het­kel­lä B Corp-ser­ti­fi­oin­tip­ro­ses­sia läpi.

Liik­keen no­pea kas­vu on kui­ten­kin he­rät­tä­nyt huol­ta B Corp-liik­keen si­säl­lä. B Corp-ser­ti­fi­kaat­tia pi­de­tään luo­tet­ta­va­na ja lä­pi­nä­ky­vä­nä ta­pa­na kom­mu­ni­koi­da yri­tyk­sen vas­tuul­li­suu­des­ta si­dos­ryh­mil­le. Vas­tuul­li­suu­des­ta on tul­lut vii­me vuo­si­na tär­keä kil­pai­lu­e­tu yri­tyk­sil­le, ja tämä saat­taa ajaa yri­tyk­siä ha­ke­maan B Corp-ser­ti­fi­kaa­tin vää­ris­tä syis­tä.

Nesp­res­so on yk­si mo­ni­kan­sal­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä, jol­le myön­net­tiin ser­ti­fi­kaat­ti vuon­na 2022. Pää­tös he­rät­ti tun­tei­ta B Corp-liik­keen si­säl­lä, jos­sa ky­see­na­lais­tet­tiin yri­tyk­sen vas­tuul­li­suut­ta ker­ta­käyt­tö­kap­se­li­kah­vi­tuot­teis­ta, mut­ta myös jul­ki­tul­leis­ta ih­mi­soi­keus­rik­ko­muk­sis­ta. Pel­ko­na on, et­tä Nesp­res­son kal­tai­set yri­tyk­set saat­ta­vat hei­ken­tää B Corp-ser­ti­fi­kaa­tin luo­tet­ta­vuut­ta tu­le­vai­suu­des­sa.

Var­mis­taak­seen so­si­aa­li­sen liik­keen vas­tuul­li­sen kas­vun, B Lab on päi­vit­tä­mäs­sä B Corp-ser­ti­fi­kaat­tis­tan­dar­de­ja vuo­del­le 2024. Uu­det ar­vi­oin­tik­ri­tee­rit laa­je­ne­vat vii­des­tä osa-alu­ees­ta kym­me­neen tee­maan, joil­la ar­vi­oi­daan yri­tyk­sien vai­ku­tuk­sia laa­ja-alai­sem­min ja vaa­di­taan tiu­kem­paa si­tou­tu­mis­ta vas­tuul­li­suu­teen.

B Corp-lii­ke on on­nis­tu­nut kas­va­maan B Corp-ser­ti­fi­kaa­tin an­si­os­ta glo­baa­lik­si brän­dik­si. Nyt sen suu­rin haas­te on siir­tyä ser­ti­fi­oin­ti­kes­kei­syy­des­tä koh­ti tu­le­vai­suut­ta, jos­sa so­si­aa­li­nen lii­ke on enem­män kes­ki­ös­sä.

 ***

Mai­ja Läh­teen­kor­va on ym­pä­ris­tö­joh­ta­mi­sen väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Jy­väs­ky­lä yli­o­pis­ton kaup­pa­kor­ke­a­kou­lus­ta. Läh­teen­kor­va suo­rit­taa täl­lä het­kel­lä tut­ki­ja­vie­rai­lua Emo­ry yli­o­pis­ton Goi­zu­e­ta kaup­pa­kor­ke­a­kou­lus­sa At­lan­tas­sa Ge­or­gi­as­sa, jos­sa hän tut­kii si­dos­ryh­mäyh­teis­työ­tä osa­na yri­tys­ten vas­tuul­li­suut­ta. Läh­teen­kor­van tut­ki­mus­vaih­to ra­hoit­taa SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön hal­lin­noi­ma The Ame­ri­can-Scan­di­na­vi­an sti­pen­di.