Tänä vuon­na 49 vuot­ta täyt­tä­vä Mik­ko Hau­ta­la on ol­lut Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 1999 läh­tien. Hän sa­noo oman am­ma­til­li­sen haa­veen­sa al­ka­neen hah­mot­tua jo 13-vuo­ti­aa­na.
 
- En ol­lut tei­ni-ikäi­se­nä mi­kään mal­li­op­pi­las ja tuo­tin vä­lil­lä van­hem­mil­le­ni pal­jon har­mai­ta hiuk­sia. Haa­ve kui­ten­kin eli koko ajan taus­tal­la ja oh­ja­si tär­keis­sä tai­te­koh­dis­sa va­lin­to­ja­ni. Va­lit­sin opin­to­ni sen mu­kaan, min­kä ar­ve­lin aut­ta­van dip­lo­maat­tiu­ral­le pää­sys­sä. Tein tä­män mu­kai­ses­ti sit­ten sys­te­maat­ti­ses­ti työ­tä en­kä oi­ke­as­taan kos­kaan va­ka­vis­saan poh­ti­nut muu­ta alaa, vaik­ka tie­sin, et­tä ural­le pää­sy on vai­ke­aa ja hy­vin kil­pail­tua. Pää­tin kui­ten­kin lait­taa kaik­ki tä­män kor­tin va­raan ja kat­soa kuin­ka mi­nun käy. 

 
Mitä vink­ke­jä an­tai­sit dip­lo­maa­tin työs­tä kiin­nos­tu­neel­le? 
- Dip­lo­maat­tiu­raa poh­ti­van on mi­nus­ta hyvä tie­dos­taa se, et­tä ajam­me ni­me­no­maan Suo­men etua. Dip­lo­ma­tia ei siis ole sama kuin ylei­sem­min kan­sain­vä­li­set teh­tä­vät tai työ ul­ko­mail­la – se on en­nen muu­ta oman ko­ti­maan int­res­sien aja­mis­ta kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Jos ei koe tätä ee­tos­ta ko­vin vah­va­na, kan­nat­taa mi­nus­ta har­ki­ta myös mui­ta teh­tä­viä. Eri­lai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä mah­dol­li­suuk­sis­ta­han ei ole ny­ky­ään pu­laa. Ai­em­min dip­lo­maat­tiu­ra oli yk­si har­vois­ta kan­sain­vä­li­sis­tä teh­tä­vis­tä, nyt se on yk­si mo­nis­ta. Pi­tää siis ky­syä it­sel­tään, ha­lu­an­ko omis­taa työ­u­ra­ni Suo­men etu­jen puo­lus­ta­mi­seen kan­sain­vä­li­ses­ti? Pi­tää myös tun­tea ja ol­la mo­ni­puo­li­ses­ti kiin­nos­tu­nut omas­ta ko­ti­maas­ta ja sen asi­ois­ta. Täy­tyy tie­tää, ketä edus­taa ja mikä on eri­lais­ten suo­ma­lais­ten kan­nal­ta tär­ke­ää.

- Dip­lo­maa­tik­si ha­lu­a­van on syy­tä va­rau­tua sii­hen, et­tä työ­tä jou­tuu te­ke­mään pal­jon ja suu­rin osa täs­tä on ar­kis­ta puur­ta­mis­ta, jos­kus myös hy­vin vai­keis­sa olois­sa. Ai­em­min pu­huin sään­nöl­li­ses­ti uu­sil­le dip­lo­maat­ti­kurs­seil­le ja usein ky­syin, mikä on suo­ma­lai­sen dip­lo­maa­tin tär­kein kie­li? Sain ai­na eri­lai­sia vas­tauk­sia, mut­ta ko­ros­tin sen ole­van suo­men kie­li. Mui­ta kie­liä täy­tyy tie­tys­ti osa­ta hy­vin, mut­ta oma ra­por­toin­tim­me, joh­ta­mi­sem­me ja toi­min­tam­me teh­dään suo­mek­si. Vies­tin­tä­tai­dot ovat hy­vin kes­kei­siä täs­sä am­ma­tis­sa, niin suul­li­ses­ti kuin kir­jal­li­ses­ti. Täy­tyy ol­la myös ai­toa kiin­nos­tus­ta ul­ko­po­li­tiik­kaan, kan­sain­vä­li­sen tur­val­li­suu­den ja ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Pel­käs­tään hie­nol­ta kuu­los­ta­van am­mat­ti­ni­mik­keen tai ul­ko­maan­ko­ke­muk­sen ta­kia tä­hän työ­hön ei kan­na­ta ha­keu­tua. On ol­ta­va palo edus­taa Suo­mea ja ajaa Suo­men etua, sa­toi tai pais­toi, sa­noo Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta val­ti­o­tie­tei­den ja fi­lo­so­fi­an mais­te­rik­si val­mis­tu­nut Hau­ta­la.

En­tä mit­kä ovat ylei­sim­mät vir­heel­li­set mie­li­ku­vat työs­tä­si, joi­hin tör­määt sään­nöl­li­ses­ti? 
- Dip­lo­ma­ti­aan liit­ty­vät kli­sei­set mie­li­ku­vat muut­tu­vat hi­taas­ti, jos ol­len­kaan. Usein tör­mää aja­tuk­seen sii­tä, et­tä dip­lo­maa­tit ei­vät tee muu­ta kuin käy kut­suil­la vii­ni­la­se­ja ki­lis­te­le­mäs­sä. Ar­ki on ka­rum­pi ja kah­vi­kup­pi pal­jon ylei­sem­pi kuin vii­ni­la­si. Dip­lo­maa­tin työ on eh­kä hel­pom­pi miel­tää lob­ba­ri­na, joka ajaa Suo­men asi­oi­ta ul­ko­mail­la. Hank­kii tie­toa, ko­et­taa pu­hua ih­mi­siä puo­lel­leen, puo­lus­taa etu­ja ja hoi­taa asi­oi­ta. Kut­suil­la­kin kyl­lä käy­dään, mut­ta kyl­lä sitä muis­sa­kin am­ma­teis­sa ta­pah­tuu. Meil­le kut­sut ja juh­lat ovat ver­kot­tu­mi­sen, vai­kut­ta­mi­sen ja tie­don­han­kin­nan kent­tiä, sik­si nii­hin men­nään. Mo­nel­le on vai­kea miel­tää, et­tä jo­kin, joka omas­sa elä­mäs­sä näyt­tää hu­vit­te­lul­ta, ei toi­sel­le vält­tä­mät­tä sitä ole. Usein edus­tus­työ li­säk­si ta­pah­tuu il­tai­sin – meil­le ei mak­se­ta sii­tä yli­työ­kor­vauk­sia. Eli tätä teh­dään pal­jol­ti nor­mi­työ­päi­vän pääl­le, sa­noo suur­lä­het­ti­läs Mik­ko Hau­ta­la.

Ar­tik­ke­li on jul­kais­tu SAM Ma­ga­zi­ne 1/2021 hel­mi­kuus­sa 2021. 

Lue myös Suur­lä­het­ti­läs Mik­ko Hau­ta­la: Kan­sa­lais­dip­lo­ma­tia tuo pe­rus­taa mai­den vä­li­siin suh­tei­siin