Syys­kuu on ol­lut raik­kai­den, uu­sien tuu­lien ja vir­kis­tä­vän muu­tok­sen ai­kaa, kun Mar­kus Myl­ly­nie­mi ja Nina Kai­te­mo ovat ot­ta­neet paik­kan­sa SAM:n toi­mis­tol­la toi­min­nan­joh­ta­ja Lena Gre­na­tin rin­nal­la.

Markus odottaa digialustan lanseerausta jäsenistölle alkuvuodesta

Kir­si Ru­to­sen jää­des­sä opin­to­va­paal­le lo­ka­kuun alus­sa, vies­tin­tä­a­lan yrit­tä­jä ja toi­mit­ta­ja Mar­kus Myl­ly­nie­mi siir­tyy vas­taa­maan pro­jek­ti­pääl­li­kön mo­ni­nai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Myl­ly­nie­mi on toi­mi­nut myös hy­vin laa­jas­ti eri­lai­sis­sa yh­dis­tys­maa­il­man va­paa­eh­tois­hom­mis­sa ai­na pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä ta­lou­den­pi­toon.

– Yh­dys­val­lat ja sen kult­tuu­ri sekä his­to­ria ovat ai­na ol­leet sy­dän­tä­ni lä­hel­lä. Kiin­nos­tuin jo lu­ki­oi­käi­se­nä Yh­dys­val­to­jen siir­to­maa-ajan his­to­ri­as­ta, mis­tä läh­tien olen tut­ki­nut eri­tyi­ses­ti Ruot­sin siir­to­kun­tien his­to­ri­aa ny­kyi­sen De­la­wa­ren osa­val­ti­on alu­eel­la. Tämä vah­va kiin­nos­tus USA:n his­to­ri­aa koh­taan on oh­jan­nut ura­pol­ku­a­ni, kun olen pyr­ki­nyt yh­dis­tä­mään in­to­hi­mo­ni Yh­dys­val­toi­hin päi­vit­täi­ses­sä työs­sä­ni, ker­too Hel­sin­gin yli­o­pis­ton his­to­ri­an kan­di­daat­ti ja viit­tä vail­le val­mis fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Mar­kus Myl­ly­nie­mi.

– Syk­sys­sä odo­tan eni­ten uu­den di­gi­a­lus­tam­me tes­taus­ta ja sen lan­see­raus­ta jä­se­nis­töl­le tam­mi­kuus­sa. Alus­ta mah­dol­lis­taa täy­sin uu­den ta­van pi­tää yh­teyt­tä jä­se­nis­töm­me kes­ken. SAM:n syk­sy on upei­ta ta­pah­tu­mia täyn­nä, jo­ten toi­vot­ta­vas­ti ta­paam­me kas­vo­tus­ten esi­mer­kik­si lo­ka­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä upe­as­sa 80-vuo­tis­gaa­las­sam­me.

-Ha­lu­an ol­la jä­se­nis­töl­lem­me hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ja ta­voit­tee­na­ni on­kin, et­tä pys­tyn tar­jo­a­maan juu­ri si­nul­le mah­dol­li­sim­man hy­vän jä­sen­ko­ke­muk­sen. Älä siis epä­röi ot­taa yh­teyt­tä, jos mi­kään asia pai­naa miel­tä­si, huik­kaa Myl­ly­nie­mi.

Opiskelijoiden kansain­vä­lis­täminen kiinnostaa Ninaa

SAM:ssa aloit­ti syys­kuun alus­sa myös mais­te­ri­vai­heen po­li­tii­kan ja vies­tin­nän opin­to­ja Hel­sin­gin yli­o­pis­tol­la te­ke­vä Nina Kai­te­mo. Nina kes­kit­tyy kuu­den kuu­kau­den kor­ke­a­kou­lu­har­joit­te­lun­sa ai­ka­na SAM:n vies­tin­tään.

– SAM:il­le mi­nut hou­kut­te­li­vat mu­kaan pit­kä­ai­kai­nen kiin­nos­tuk­se­ni Yh­dys­val­to­ja koh­taan sekä mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan kan­sain­vä­lis­tä­mään suo­ma­lai­sia nuo­ria ja tar­jo­a­maan heil­le mer­ki­tyk­sel­li­siä ko­ke­muk­sia niin ke­sä­töi­den kuin opin­to­jen­kin pa­ris­sa. Omat ko­ke­muk­se­ni opis­ke­li­ja­vaih­dos­ta vah­vis­ti­vat nä­ke­mys­tä­ni sii­tä, et­tä yhä use­am­mal­la nuo­rel­la tu­li­si ol­la mah­dol­li­suus pääs­tä ko­kei­le­maan asu­mis­ta ja elä­mis­tä ul­ko­mail­la. Ko­ke­muk­sien kaut­ta nä­ke­myk­set eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta avar­tu­vat ja par­haim­mil­laan ne luo­vat jopa eli­ni­käi­siä ys­tä­vyys­suh­tei­ta ym­pä­ri maa­il­maa, ker­too Nina Kai­te­mo.

– SAM:n syk­sy on täyn­nä mitä kiin­nos­ta­vam­pi ta­pah­tu­mia ja pro­jek­te­ja, jo­ten en mal­ta odot­taa mitä kaik­kea seu­raa­vat kuu­kau­det tuo­vat tul­les­saan. Us­kon har­joit­te­lun ole­van erit­täin opet­ta­vai­nen ko­ke­mus, joka tu­lee var­mas­ti tuo­maan uu­sia nä­kö­kul­mia niin vies­tin­nän työ­hön kuin myös yh­dys­val­ta­lai­seen kult­tuu­riin ja elä­män­me­noon.

Mar­kuk­sen ja Ni­nan ta­voit­taa säh­kö­pos­tit­se etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@sam­suo­mi.fi -osoit­tees­ta.