Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Suo­mi- Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to ry.

Y-tun­nus: 0202344-1

PL 44, 00100 Hel­sin­ki

in­fo@sam­suo­mi.fi

 

Verkkosivujen tietosisältö

– Uu­tis­kir­jeel­lä on ti­laa­ja­re­kis­te­ri. Uu­tis­kir­je lä­he­te­tään vain niil­le, jot­ka ovat an­ta­neet sii­hen lu­van. Ti­laa­ja­re­kis­te­ris­sä on käyt­tä­jän säh­kö­pos­ti­o­soi­te ja nimi. Em­me kos­kaan luo­vu­ta hen­ki­lö­tie­to­ja eteen­päin. Tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.

-Jut­tu­vink­ki/Pa­lau­te-lo­mak­kees­ta ei muo­dos­tu re­kis­te­riä, kos­ka tie­dot pois­te­taan lo­mak­keen kä­sit­te­lyn jäl­keen.
 

Tietosuojauksen periaatteet


Re­kis­te­rien tie­dot si­jait­se­vat säh­köi­ses­sä muo­dos­sa verk­ko­pal­ve­lun yl­lä­pi­to­jär­jes­tel­mäs­sä tai ul­koi­sen pal­ve­lun­tar­jo­a­jam­me (esim. uu­tis­kir­je­pal­ve­lu) jär­jes­tel­mäs­sä. Myös pal­ve­lun­tar­jo­a­jat nou­dat­ta­vat tie­to­suo­ja­la­kia. Jär­jes­tel­mät on suo­jat­tu hen­ki­lö­koh­tai­sin sa­la­sa­noin ja muin tek­ni­sin kei­noin. Tie­to­lii­ken­ne on sa­lat­tu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Si­nul­la on oi­keus tar­kas­taa it­se­ä­si kos­ke­vat tie­dot, oi­keus vaa­tia vir­heel­li­sen tai puut­teel­li­sen tie­don oi­kai­sua sekä re­kis­te­ris­sä ole­van kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta tar­peet­to­man tai van­hen­tu­neen tie­don pois­toa.

Uu­tis­kir­je­ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa jo­kai­sen uu­tis­kir­jeen lo­pus­sa ole­vaa pe­ruu­tus-link­kiä klik­kaa­mal­la. Käy­tös­tä pois­tu­neet, toi­mi­mat­to­mat säh­kö­pos­ti­o­soit­teet pois­te­taan re­kis­te­ris­tä vir­he­vies­tin pe­rus­teel­la. Mui­den mah­dol­lis­ten hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­ses­ta tai tar­kis­ta­mi­ses­ta voi ol­la yh­tey­des­sä osoit­tee­seen in­fo@sam­suo­mi.fi


Oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietotur­va­louk­kauksesta


Meil­lä on vel­vol­li­suus il­moit­taa hen­ki­lö­tie­to­jen tie­to­tur­va­louk­kauk­ses­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti niil­le re­kis­te­röi­dyil­le, joi­den tie­to­ja louk­kaus kos­ket­taa. Oi­keus as­tuu voi­maan, jos louk­kaus to­den­nä­köi­ses­ti ai­heut­taa suu­ren ris­kin yk­si­lön oi­keuk­sil­le ja va­pauk­sil­le, esi­mer­kik­si iden­ti­tee­tin­var­kauk­sien tai muun ri­kol­li­sen toi­min­nan muo­dos­sa.

 

Tietosuoja ei koske journalistista sisältöä

Tie­to­suo­ja­la­ki ei an­na ylei­söl­le uu­sia oi­keuk­sia, jot­ka vai­kut­tai­si­vat toi­mi­tuk­sen jour­na­lis­ti­seen työ­hön. Jour­na­lis­ti ei esi­mer­kik­si tar­vit­se suos­tu­mus­ta ju­tuis­sa mai­ni­tuil­ta ih­mi­sil­tä tai uu­tis­ku­vis­sa nä­ky­vil­tä ih­mi­sil­tä. Ku­kaan ei voi saa­da ni­me­ään pois­te­tuk­si ju­tus­ta ve­to­a­mal­la tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen, vaan har­kin­ta asi­as­sa on toi­mi­tuk­sil­la.

 

25.5.2018 voi­maan tul­lees­sa EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­det­tiin laa­jas­ta jour­na­lis­mia kos­ke­vas­ta poik­keuk­ses­ta, jon­ka an­si­os­ta ase­tus ei käy­tän­nös­sä muut­ta­nut toi­mit­ta­jien työ­tä lain­kaan. Ih­mi­sel­lä ei edel­leen­kään ole oi­keut­ta saa­da toi­mi­tuk­sel­ta tie­toa sii­tä, on­ko toi­mi­tuk­sel­la ke­rät­ty­nä hä­nes­tä jo­ta­kin tie­toa, ei­kä si­ten myös­kään oi­keut­ta saa­da tie­toa sii­tä, mitä var­ten tie­to on ke­rät­ty, tai vaa­tia toi­mi­tus­ta lo­pet­ta­maan hän­tä kos­ke­vien tie­to­jen kä­sit­te­le­mis­tä ja tie­to­jen pois­ta­mis­ta toi­mi­tuk­sen jär­jes­tel­mis­tä. (Läh­de: Jour­na­lis­ti­liit­to )