Mui­den si­vus­to­jen ta­paan käy­täm­me si­vus­tol­lam­me eväs­tei­tä. Eväs­te (coo­kie) on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka in­ter­net­se­lain tal­len­taa käyt­tä­jän lait­teel­le. Eväs­tei­tä käy­te­tään esi­mer­kik­si sil­loin, kun käyt­tä­jän tie­to­ja ha­lu­taan säi­lyt­tää tä­män siir­ty­es­sä in­ter­net­pal­ve­lun si­vul­ta toi­sel­le.

Ke­rää­mäm­me tie­dot ovat ti­las­tol­li­sia, ei­kä nii­den avul­la voi yk­si­löi­dä tai tun­nis­taa hen­ki­löä. Tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus on pa­ran­taa si­vus­ton toi­mi­vuut­ta ja si­säl­töä. Eväs­te-toi­min­non voi kyt­keä pois pääl­tä useim­mis­ta se­lai­mis­ta, mut­ta verk­ko­pal­ve­lu­jen käy­tet­tä­vyys saat­taa kär­siä.

Verk­ko­si­vus­tol­la on käy­tös­sä Goog­le Ana­ly­tics-kä­vi­jä­seu­ran­ta­oh­jel­maa. Oh­jel­ma käyt­tä­jän IP-osoit­teen, mut­ta ke­rää­mäm­me tie­dot ovat ti­las­tol­li­sia, ei­kä nii­den avul­la yk­si­löi­dä tai tun­nis­te­ta hen­ki­löi­tä. Kä­vi­jä­a­na­ly­tii­kan käyt­tö­tar­koi­tus on pa­ran­taa si­vus­ton toi­mi­vuut­ta ja si­säl­töä.