Moni meis­tä tun­tee To­koin­puis­ton, mut­ta ei vält­tä­mät­tä mies­tä ni­men ta­ka­na. Os­ka­ri To­koi (1873—1963) toi­mi Suo­men edus­kun­nan pu­he­mie­he­nä ja kei­sa­ril­li­sen Suo­men se­naa­tin ta­lou­so­sas­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na, mis­sä roo­lis­sa hän toi­mi maa­il­man en­sim­mäi­se­nä so­si­a­lis­ti­se­na pää­mi­nis­te­ri­nä. Vuo­den 1918 si­säl­lis­so­dan jäl­keen To­koi ajau­tui tör­mäys­kurs­sil­le so­dan mo­lem­pien osa­puol­ten kans­sa, min­kä ta­kia hän läh­ti maan­pa­koon Yh­dys­val­toi­hin.

Vuo­sien ai­ka­na To­koin per­he ame­rik­ka­lais­tui, mut­ta suku yl­lä­pi­tää edel­leen Os­ka­rin muis­toa USA:sta kä­sin. SAM Ma­ga­zi­nen toi­mi­tus ta­pa­si 29. tou­ko­kuu­ta Suo­mes­sa vie­rail­leet To­koin po­jan­po­jan ja po­jan­po­jan­po­jan Lau­ri To­koin ja Alex To­koin, jot­ka pi­tä­vät Suo­mea edel­leen toi­se­na ko­ti­maa­naan.

“Sis­ko­ni osa­si vain suo­mea, kun hän aloit­ti kou­lun. On­gel­ma oli se, et­tä sen si­jaan, et­tä hän oli­si op­pi­nut eng­lan­tia en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la, hän yrit­ti opet­taa kai­kil­le suo­mea. Opet­ta­ja soit­ti ko­tiim­me, ja se oli sen ko­kei­lun lop­pu. Oma suo­men­kie­li­nen kas­va­tuk­se­ni lop­pui vii­si­vuo­ti­aa­na, sil­lä tä­hän ai­kaan aja­tel­tiin, et­tä lap­si ky­ke­nee op­pi­maan vain yh­den kie­len ker­ral­laan. Tämä on si­näl­lään har­mi, kos­ka suh­tee­ni suo­ma­lai­suu­teen oli­si eri­lai­nen, jos osai­sin edel­leen pu­hua kiel­tä su­ju­vas­ti”, Lau­ri to­kai­see.

Os­ka­ri To­koi me­neh­tyi Lau­rin ol­les­sa 13-vuo­ti­as. Hä­nen muis­ton­sa Os­ka­ris­ta ovat­kin syn­ty­neet vah­vas­ti lap­sen sil­mien lins­sien läpi, mikä tar­koit­taa, et­tä hän muis­taa par­hai­ten hei­dän yh­tei­set het­ken­sä juh­lis­sa tai ruo­ka­pöy­dän ää­res­sä. Lau­ri ku­vai­lee suh­det­taan isoi­sään­sä läm­pi­mäk­si: “Kut­suim­me ai­na Os­ka­ria lem­pi­ni­mel­lä ‘Isä’. Hän ha­lu­si ai­na kuul­la, mitä meil­le kuu­luu. Em­me kui­ten­kaan juu­ri­kaan kes­kus­tel­leet his­to­ri­as­ta tai men­nei­syy­den ta­pah­tu­mis­ta.”

Sen si­jaan To­koin per­hees­sä op­paa­na per­heen his­to­ri­aan on ai­na toi­mi­nut Os­ka­rin oma­e­lä­män­ker­ta Sisu, jon­ka lu­ke­mi­ses­ta on tul­lut per­hees­sä erään­lai­nen siir­ty­mä­riit­ti. “Luin Si­sun vii­mek­si kan­nes­ta kan­teen ol­les­sa­ni 15-vuo­ti­as. Os­ka­rin us­ko­mat­to­maan elä­män­ta­ri­naan tu­tus­tu­mi­nen ve­tää it­se­ni hil­jai­sek­si, mut­ta on sa­mal­la on tär­ke­ää, et­tä yl­lä­pi­däm­me per­heem­me his­to­ri­aa myös tu­le­vien su­ku­pol­vien hy­väk­si”, Alex ker­too.

Mitä op­pe­ja Os­ka­rin us­ko­mat­to­mas­ta elä­män­ta­ri­nas­ta voi­si sit­ten so­vel­taa ny­ky­päi­vään? Lau­ri vas­taa tä­hän ky­sy­myk­seen kuin ap­tee­kin hyl­lyl­tä: “Kai­kis­ta men­nei­syy­den vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta Os­ka­ri To­koi ryh­tyi tal­vi­so­dan sy­tyt­tyä kier­tä­mään Yh­dys­val­to­ja ke­rä­täk­seen ra­haa Suo­men so­ta­pon­nis­te­lui­hin, kos­ka hän ra­kas­ti suo­ma­lai­sia niin pal­jon. Voi­sim­me ny­ky­päi­vä­nä sa­maan ta­paan op­pia tu­le­maan yh­teen yh­teis­ten asi­oi­den ää­rel­le mie­li­pi­de-erois­tam­me huo­li­mat­ta, sil­lä poh­jim­mil­tam­me olem­me kaik­ki yh­des­sä ve­nees­sä.”

Lau­ri ja Alex To­koi oli­vat Suo­mes­sa SAM Tam­pe­reen vie­rai­na 29.—30. tou­ko­kuu­ta, mil­loin he vie­rai­li­vat mm. edus­kun­nas­sa ja Suo­men Am­mat­ti­liit­to­jen Kes­kus­jär­jes­tös­sä. Lau­ri oli pu­hu­mas­sa yh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­des­sa 30. tou­ko­kuu­ta, mis­tä ker­ro­taan tar­kem­min SAM Ma­ga­zi­nen tu­le­vas­sa ju­tus­sa.