Yh­dys­val­lat on au­to­mat­kai­li­jan unel­ma­koh­de. Edul­li­nen ben­sa, mel­ko hy­vä­kun­toi­set tiet ja suo­ma­lai­sel­le tu­tun tun­tui­nen lii­ken­ne­kult­tuu­ri kan­nus­ta­vat ot­ta­maan vuok­ra-au­ton al­le ja tu­tus­tu­maan suu­reen maa­han omas­sa tah­dis­sa.

Mo­nen saat­taa yl­lät­tää se, mi­ten eri­lai­sia kult­tuu­re­ja ja mai­se­mia USA:han, 50 osa­val­ti­os­ta muo­dos­tu­vaan maa­han mah­tuu; au­rin­koi­sia tro­pii­kin pal­mu­ran­to­ja, puu­te­ri­lu­mi­sia rin­tei­tä, kui­vaa aa­vik­koa, re­he­vää sa­de­met­sää, sil­män­kan­ta­mat­to­miin jat­ku­vaa mais­si­pel­to­ja, mie­len­kiin­toi­sia mil­joo­na­kau­pun­ke­ja, kor­ke­a­ta­soi­sia mu­siik­ki- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia, ku­li­naa­ri­sia nau­tin­to­ja, tur­koo­sin­vä­ri­siä snork­laus­ve­siä, hyi­siä jää­ti­köi­tä ja pal­jon muu­ta.

Us­ko­mat­to­man mo­ni­puo­li­sen koh­de­va­li­koi­man li­säk­si ame­rik­ka­lai­set osaa­vat ys­tä­väl­li­sen asi­a­kas­pal­ve­lun ja saa­vat si­nut tun­te­maan it­se­si ter­ve­tul­leek­si niin ho­tel­lin aa­mi­ais­huo­nees­sa kuin kau­pan kas­sal­la­kin.


Omat roadtrip-kokemukseni

Olen teh­nyt mie­he­ni kans­sa 18 pi­dem­pää (2-5 viik­koa) au­to­mat­kaa Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ajoim­me län­si­ran­ni­kol­ta itä­ran­ni­kol­le kol­mes­sa vii­kos­sa, joka oli näin jäl­ki­kä­teen ai­van lii­an ly­hyt ai­ka man­te­reen lä­pi­a­joon. Olem­me pyö­ri­neet Co­lo­ra­do-Utah-New Me­xi­co-Ari­zo­na -ak­se­lil­la use­am­man ker­ran 3–4 viik­koa, au­rin­ko­lo­mail­leet Flo­ri­das­sa jou­lu­kuus­sa ja naut­ti­neet upeis­ta rus­ka­vä­reis­tä New Eng­lan­dis­sa.

Iki­muis­toi­sia ko­ke­muk­sia ovat ol­leet myös mus­ta­kar­hun koh­taa­mi­nen kes­kel­lä hil­jais­ta maan­tie­tä Mon­ta­nas­sa, Ce­li­ne Di­o­nin kon­sert­ti Las Ve­ga­sis­sa, pien­ko­ne­len­to jää­ti­köi­den yli Alas­kas­sa, aa­mu­pa­la­het­ki New Yor­kin syk­kees­sä sekä Ha­vai­jin tur­koo­sit ve­det.

18 ro­adt­ri­pin, 155 000 ajo­ki­lo­met­rin ja 50 näh­dyn osa­val­ti­on jäl­keen­kin meil­lä on Yh­dys­val­to­ja nä­ke­mät­tä ja ko­ke­mat­ta.
 

Täs­sä 10 vink­ki­ä­ni USA-au­to­mat­kaa suun­nit­te­le­val­le:

1.  Älä ahnehdi, koko maata ei voi nähdä kahdessa viikossa

Kah­des­sa vii­kos­sa tai kol­mes­sa kuu­kau­des­sa ei eh­di näh­dä koko man­ner­ta kat­ta­vas­ti vaan mo­nia nä­ke­mi­sen ar­voi­sia paik­ko­ja jää var­muu­del­la toi­sel­le­kin reis­sul­le. Kes­ki­ty mie­luum­min ker­ral­laan muu­ta­maan osa­val­ti­oon tai koh­tee­seen. Et­hän ku­vit­te­le vii­kon Roo­man mat­kan jäl­keen näh­nee­si koko Ita­li­aa tai Eu­roop­paa.

Mat­kan ajan­koh­ta ja vuo­de­nai­ka vai­kut­ta­vat myös mi­hin päin kan­nat­taa suun­na­ta. Jos et ole tu­kah­dut­ta­van kuu­muu­den ja kos­teu­den ys­tä­vä, unoh­da ete­lä­o­sa­val­ti­ot ke­sä­kuu­kau­si­na. Syys­rus­kas­ta naut­ti­van kan­nat­taa mat­ka­ta Blue Rid­ge Park­wa­yl­le, las­ket­te­li­jan Uta­hiin, Alas­kaan tai New Yor­kin osa­val­ti­on poh­joi­so­siin. Län­si­ran­ni­kon hui­ke­at kan­sal­lis­puis­tot ovat avoin­na ke­sä­kuu­kau­si­na ja kiin­ni tal­vel­la lu­men ta­kia.

2. Säästä ja budjetoi realistisesti

Älä pi­laa mat­kaa­si stres­saa­mal­la raha-asi­ois­ta vaan sääs­tä etu­kä­teen ja bud­je­toi re­a­lis­ti­ses­ti. En­sim­mäi­set mat­ka­kus­tan­nuk­se­si ovat to­den­nä­köi­ses­ti len­not ja au­ton­vuok­raus.

Mie­ti, pal­jon­ko ha­lu­at lait­taa ra­haa päi­vit­täin ma­joi­tuk­seen, ruo­kai­lui­hin ja näh­tä­vyyk­siin. Näi­hin kol­meen ra­ha­syöp­pöön voit vai­kut­taa va­lin­noil­la­si ja Yh­dys­val­lois­ta löy­tyy ta­kuul­la jo­kai­sen mat­kai­li­jan hin­ta­haa­ruk­kaan so­pi­vat vaih­to­eh­dot vaa­ti­mat­to­mas­ta bud­jet­ti­ma­joi­tuk­ses­ta öve­ri­luk­suk­seen.   

3. Tarvittavat dokumentit

Ko­ro­na­pan­de­mia toi mu­kaan tiu­ken­nuk­sia myös mat­kai­luun ja täl­lä het­kel­lä (26.7.2021) mat­kus­ta­mi­nen Yh­dys­val­toi­hin ES­TA-mat­kus­tus­lu­val­la/tu­ris­ti­na ei ole mah­dol­lis­ta. Tar­kis­ta tar­vit­ta­vat maa­han­tu­lo­do­ku­men­tit USA:n suur­lä­he­tys­tön net­ti­si­vuil­ta, https://fi.usem­bas­sy.gov/vi­sas/

Yh­dys­val­toi­hin mat­kus­ta­van Suo­men kan­sa­lai­sen pas­sin tu­lee ol­la voi­mas­sa USA-mat­kan ajan.

4. Vakuutukset kuntoon

Kos­ka ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä on Yh­dys­val­lois­sa eri­lai­nen kuin Suo­mes­sa, tar­kis­ta va­kuu­tu­syh­ti­ös­tä­si, et­tä si­nul­la on koko mat­ka­si ajan voi­mas­sa ole­va ja riit­tä­vän kat­ta­va mat­ka- ja mat­ka­ta­va­ra­va­kuu­tus. Yk­sit­täi­nen käyn­ti lää­kä­ris­sä ihan vaan fluns­san ta­kia mak­saa hel­pos­ti sa­to­ja dol­la­rei­ta. 

Mat­ka­va­kuu­tuk­sen li­säk­si kat­ta­va au­to­va­kuu­tus sääs­tää si­nut mo­nel­ta mah­dol­li­sel­ta mur­heel­ta. Ole tark­ka­na, et­tä va­raat au­ton sel­lai­sen toi­mi­jan kaut­ta, jon­ka vuok­ra­hin­nas­sa on mu­ka­na pa­kol­li­set va­kuu­tuk­set. Vuok­raa­mon tis­kil­tä va­kuu­tuk­sel­le tu­lee mo­nin­ker­tai­nen hin­ta­lap­pu.

5. Mitä varauksia kannattaa tehdä etukäteen? Entä mitä matkan edetessä?

Sääs­tät au­ton­vuok­ras­sa va­raa­mal­la au­ton etu­kä­teen Suo­mes­ta. Sa­mal­la var­mis­tat myös, et­tä toi­vo­ma­si ko­ko­luo­kan au­to on saa­ta­vil­la vuok­raa­mon va­li­koi­mis­ta. Mie­ti va­ra­tes­sa otat­ko pie­nim­män ja edul­li­sim­man au­to­koon vai mak­sat­ko hie­man enem­män mat­kus­tus­mu­ka­vuu­des­ta. Iso maa, isot tiet ja pit­kil­lä ajo­mat­koil­la pie­ni au­to saat­taa käy­dä en­tis­tä­kin pie­nem­mäk­si.

Osa ho­tel­leis­sa kan­nat­taa va­ra­ta etu­kä­teen niin, et­tä niis­sä on mak­su­ton pe­ruu­tu­soi­keus. Ai­na ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta jät­tää ma­joi­tus­va­rauk­sia vii­me het­keen. Jos ha­lu­at yö­pyä suo­si­tuis­sa koh­teis­sa ku­ten kan­sal­lis­puis­ton ho­tel­lis­sa tai lei­rin­tä­a­lu­eel­la, pai­kat täyt­ty­vät kuu­kau­sia etu­kä­teen. Pa­him­mil­laan jopa vuo­den etu­kä­teen. Ke­sä­vii­kon­lo­put (esim. Me­mo­ri­al Day ja La­bor Day-vii­kon­lo­put) suo­si­tuis­ta kau­pun­geis­sa ja (ran­ta)koh­teis­sa voi­vat ol­la lop­puun­myy­ty­jä tai yl­lät­tä­vän kal­lii­ta, jos jä­tät va­rauk­sen vii­me het­keen.  

Myös must see-näh­tä­vyyk­sien ja kon­sert­ti- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mien osal­ta kan­nat­taa teh­dä pää­tök­set hy­vis­sä ajoin ja teh­dä en­nak­ko­va­rauk­set. Yk­si täl­lai­sis­ta vuo­den ym­pä­ri suo­si­tuis­ta koh­teis­ta on San Fran­cis­con Al­cat­raz-van­ki­la­saa­ri.

6. Autonvuokra ja hotellivaraukset edellyttävät luottokortin

Yh­dys­val­lois­sa mat­kail­les­sa luot­to­kort­ti on vält­tä­mä­tön – ro­adt­rip­paa­jal­le olen­nai­set pal­ve­lut ku­ten au­ton vuok­raa­mi­nen ja ho­tel­lien etu­kä­teis­va­rauk­set ovat mah­dot­to­mia il­man sitä. Ho­tel­lia ei tar­vit­se mak­saa luot­to­kor­til­la, mut­ta kort­ti vaa­di­taan si­sään­kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä mah­dol­lis­ten va­hin­ko­jen va­ral­le. En tie­dä kuin­ka suu­ri cash de­po­sit on mak­set­ta­va, jos ei omis­ta luot­to­kort­tia.

Jos olet läh­dös­sä pi­dem­mäl­le au­to­mat­kal­le, kan­nat­taa var­mis­tua, et­tä mat­ka­seu­ru­ees­sa on use­am­man luot­to­kort­tiyh­ti­ön myön­tä­miä kort­te­ja. Jos­kus se yk­si ai­noa kort­ti ei toi­mi ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa päi­vän ruo­kai­lut ja tank­kaus jää­vät vä­liin. Visa Elect­ron kor­til­la voi nos­taa myös ra­haa au­to­maa­teis­ta sekä mak­sa­mi­nen on­nis­tuu mel­ko hy­vin.  

Vaik­ka luot­to­kort­tien käyt­tö on Yh­dys­val­lois­sa yleis­tä ja esi­mer­kik­si ho­tel­lin tai vuok­ra-au­ton va­raa­mi­nen ei on­nis­tu il­man kort­tia, kan­nat­taa mu­kaan vaih­taa myös jon­kin ver­ran dol­la­rei­ta mm. tie­tul­li­mak­su­ja var­ten.

7. Suunnittele, tutki ja innostu

Kun olet päät­tä­nyt au­to­mat­kan il­man­suun­nan, tut­ki kart­taa sekä kau­pun­kien ja osa­val­ti­oi­den vi­ral­li­sia mat­kai­lu­si­vus­to­ja, lue vink­ke­jä mat­kab­lo­geis­ta, fii­lis­te­le Ins­tag­ram -ku­via… Kir­jaa ylös koh­teet, jot­ka ha­lu­at eh­dot­to­mas­ti näh­dä ja kat­so Goog­le map­sis­ta ajo­ai­ko­ja ja vä­li­mat­ko­ja.

Nau­tit­pa sit­ten yk­si­tyis­koh­tais­ten suun­ni­tel­mien te­ke­mi­ses­tä tai mat­kus­ta­mi­ses­ta enem­män lep­poi­sal­la asen­teel­la, va­raa kui­ten­kin ai­kaa taus­ta­työl­le, jot­ta mat­kal­la si­nun ei tar­vit­se is­tua il­to­ja ko­neen ää­res­sä. Suun­nit­te­lu ei tar­koi­ta, et­tä kaik­ki oli­si ki­veen ha­kat­tua vaan se an­taa run­gon ja hah­mo­tel­man, mikä on mah­dol­lis­ta.

Tee alus­ta­va mat­ka­suun­ni­tel­ma, mut­ta va­rau­du odot­ta­mat­to­miin yl­lä­tyk­siin jät­tä­mäl­lä ai­ka­tau­luun päi­vän tai pa­rin pus­ku­ri. Näi­tä yl­lä­tyk­siä voi­vat ol­la myö­häs­ty­nyt len­to, lii­ken­ne­ruuh­kat ja tie­työt, hel­le­aal­to sekä luon­no­nil­mi­öi­den ai­heut­ta­mat vii­väs­tyk­set.

8. Tunnista matkailijaminäsi

Meil­lä kai­kil­la on oma tyy­lim­me mat­kail­la. Mat­ti tyk­kää suun­ni­tel­la etu­kä­teen pik­ku­tar­kat päi­vä­koh­tai­set ajo­rei­tit yö­py­mis­paik­koi­neen, kun Mai­ja me­nee enem­män fii­lik­sen mu­kaan ja päät­tää mat­kan ede­tes­sä mis­sä py­säh­tyy. Hei­dil­le loma tar­koit­taa pit­kään nuk­ku­mis­ta ja ren­tou­tu­mis­ta ho­tel­lin ui­ma- al­taal­la, Sa­mil­le taas ku­kon­lau­lun ai­kaan he­rää­mis­tä ja au­rin­gon­nou­su­jen ihai­le­mis­ta.

Au­toil­les­sa nämä tyy­lien ero­a­vai­suu­det ko­ros­tu­vat, kun is­tuu use­am­man tun­nin päi­väs­tä sa­mas­sa ti­las­sa. Tur­han­päi­väis­ten rii­to­jen vält­tä­mi­sek­si on hyvä so­pia etu­kä­teen pe­li­sään­nöis­tä, mat­kus­tit­pa sit­ten par­haan ys­tä­vän, sis­kon, per­heen tai rak­kaa­si kans­sa.

9. Harhaudu pois pääteiltä

Ame­rik­ka­lai­set moot­to­ri­tiet, in­ters­ta­tet, ovat no­pea tapa siir­tyä pai­kas­ta toi­seen. Omas­ta ko­ke­muk­ses­ta ne par­haat mai­se­mal­li­set yl­lä­tyk­set ja koh­taa­mi­set ame­rik­ka­lais­ten kans­sa on ko­et­tu pois­tu­mal­la pää­teil­tä ja aja­mal­la pie­nem­mil­lä, hil­jai­sem­mil­la mai­se­ma­teil­lä sekä py­säh­ty­mäl­lä pik­ku­kau­pun­geis­sa. Näis­tä rei­teis­tä löy­tyy ne­tis­tä li­sä­tie­to­ja ha­ku­sa­noil­la: na­ti­o­nal sce­nic by­wa­ys, Ame­ri­ca’s by­wa­ys ja All-Ame­ri­can ro­ads.

10. Pakkaa kevyesti, jätä tilaa tuliaisille

Pak­kaam­me kuu­kau­den ro­adt­ri­pil­le pu­et­ta­vaa rei­lun vii­kon tar­pei­siin. Kun mat­ka­lau­kun pai­no­ra­joi­tus on suu­rim­mal­la osal­la len­to­yh­ti­öis­tä 23 kg/hlö, mat­kus­tan mie­luum­min ke­vy­es­ti sin­ne­päin ja os­tan lau­kun täyt­teek­si uut­ta pääl­lä lai­tet­ta­vaa. 

Useim­mis­sa ho­tel­leis­sa/mo­tel­leis­sa on asi­a­kas­käyt­töön tar­koi­tet­tu mak­sul­li­nen pyyk­ki­tu­pa, jos­sa ko­neel­li­sen pe­see ja kui­vaa al­le vii­del­le dol­la­ril­la. Pyyk­kää­mi­seen me­nee toki ai­kaa ja on­han sii­tä oma vai­van­sa­kin, mut­ta tyk­kään ho­tel­lien pe­su­tu­vis­ta ja nii­den tun­nel­mas­ta.

10.+

Lu­kuis­ten hel­teis­ten ajo­päi­viem­me pe­las­tus on ol­lut kyl­mä­lauk­ku, jo­hon olem­me pa­kan­neet aa­mul­la kyl­mä­kal­le­jen li­säk­si juo­ta­vaa ja suo­lais­ta syö­tä­vää. Yl­lät­tä­vää kyl­lä, Yh­dys­val­lois­sa­kin on pal­jon asu­mat­to­mia seu­tu­ja ja erä­maa­ta, jois­ta puut­tu­vat kaik­ki pal­ve­lut.

***

Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta.