Vaikka uutisten kulutus­tot­tu­mukset ovat muuttuneet Yhdysvalloissa entistä enemmän digitaaliseksi, entistä useampi amerikkalainen näkee paikallisuutisten arvon.

 

Yh­dys­val­to­jen pai­kal­li­suu­tis­maa­il­ma on muut­tu­mas­sa pe­rus­teel­li­ses­ti, kun sekä uu­tis­ten ku­lut­ta­jat et­tä tuot­ta­jat so­peu­tu­vat yhä enem­män di­gi­taa­li­seen uu­ti­sym­pä­ris­töön. Pew Re­se­arch ky­syi äs­ket­täin yh­dys­val­ta­lai­sil­ta ai­kui­sil­ta ta­vois­ta, mi­ten he suh­tau­tu­vat ja ku­lut­ta­vat pai­kal­li­suu­ti­sia ja -jour­na­lis­mia.

Yhä suu­rem­pi osa ame­rik­ka­lai­sis­ta saa pai­kal­li­suu­ti­set mie­luum­min ver­kos­ta, kun taas yhä har­vem­pi ku­lut­taa nii­tä te­le­vi­si­os­ta tai pai­net­tu­na. Sa­no­ma­leh­tiä ei myös­kään enää käy­te­tä en­si­si­jai­ses­ti pai­no­tuot­tee­na – suu­rin osa pai­kal­lis­leh­tien lu­ki­jois­ta käyt­tää nii­tä ny­ky­ään di­gi­taa­li­ses­ti.

Nii­den yh­dys­val­ta­lais­ten ai­kuis­ten osuus, jot­ka sa­no­vat kiin­nit­tä­vän­sä pal­jon huo­mi­o­ta pai­kal­li­suu­ti­siin, on las­ke­nut sit­ten vii­mei­sim­män laa­jan, vuon­na 2018 pai­kal­li­suu­ti­siin liit­ty­viä asen­tei­ta kar­toit­ta­neen Pew Re­se­arch tut­ki­muk­sen mu­kaan, mikä hei­jas­taa vas­taa­vaa huo­mi­on vä­he­ne­mis­tä val­ta­kun­nal­lis­ten uu­tis­ten osal­ta.

Yh­dys­val­ta­lai­set ar­vos­ta­vat edel­leen pai­kal­li­suu­ti­sia ja -toi­mit­ta­jia. Suu­ri enem­mis­tö sa­noo, et­tä pai­kal­li­suu­ti­set ovat ai­na­kin jos­sain mää­rin tär­kei­tä pai­kal­li­syh­tei­sön­sä hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Useim­mat ih­mi­set sa­no­vat myös, et­tä pai­kal­lis­toi­mit­ta­jat ovat yh­tey­des­sä omiin yh­tei­söi­hin­sä ja et­tä pai­kal­li­set uu­tis­me­di­at hoi­ta­vat hy­vin usei­ta työn­sä osa-alu­ei­ta, ku­ten uu­tis­ten tar­kan ra­por­toin­nin.

Sa­maan ai­kaan kui­ten­kin suh­teel­li­sen pie­ni osa ame­rik­ka­lai­sis­ta (15 pro­sent­tia) sa­noo mak­sa­neen­sa pai­kal­li­suu­ti­sis­ta vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Mo­net ei­vät myös­kään tun­nu ole­van tie­toi­sia pai­kal­li­suu­tis­toi­mi­tus­ten koh­taa­mis­ta suu­ris­ta ta­lou­del­li­sis­ta haas­teis­ta: 63 pro­sen­tin enem­mis­tö sa­noo, et­tä hei­dän mie­les­tään pai­kal­li­suu­tis­lä­he­tyk­set voi­vat ta­lou­del­li­ses­ti hy­vin tai jok­seen­kin hy­vin

Sekä enem­mis­tö re­pub­li­kaa­ne­ja et­tä de­mok­raat­te­ja ää­nes­tä­vis­tä sa­no­vat, et­tä hei­dän alu­een­sa pai­kal­li­set tie­do­tus­vä­li­neet hoi­ta­vat työn­sä hy­vin. Vaik­ka re­pub­li­kaa­nit ja re­pub­li­kaa­nei­hin kal­lel­laan ole­vat si­tou­tu­mat­to­mat ovat hie­man vä­hem­män myön­tei­siä pai­kal­li­suu­ti­sia koh­taan kuin de­mok­raa­tit. Mie­li­pi­teel­tään de­mok­raat­te­ja lä­hel­lä ole­vien hen­ki­löi­den nä­ke­myk­set pai­kal­li­suu­ti­sis­ta ovat pää­a­si­as­sa po­si­tii­vi­sia. Ylei­ses­ti tämä ku­vaa, et­tei­vät yh­dys­val­ta­lais­ten nä­ke­myk­set pai­kal­li­suu­ti­sis­ta ole po­liit­ti­ses­ti yh­tä jyrk­kiä kuin hei­dän mie­li­pi­teen­sä kan­sal­li­sis­ta tie­do­tus­vä­li­neis­tä.

Useim­mat ame­rik­ka­lai­set sa­no­vat, et­tä pai­kal­lis­ten toi­mit­ta­jien ei pi­täi­si ot­taa kan­taa po­liit­ti­siin ky­sy­myk­siin, mut­ta huo­mat­ta­va vä­hem­mis­tö sa­noo, et­tä pai­kal­lis­ten toi­mit­ta­jien pi­täi­si ot­taa ak­tii­vi­sem­pi roo­li yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Noin kol­me kym­me­nes­tä sa­noo, et­tä pai­kal­lis­toi­mit­ta­jien pi­täi­si ot­taa vah­va yh­teis­kun­nal­li­nen roo­li. Tämä nä­ke­mys on eri­tyi­sen ylei­nen de­mok­raat­tien ja nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa.

Läh­de: https://www.pew­re­se­arch.org/jour­na­lism/2024/05/07/ame­ri­cans-chan­ging-re­la­ti­ons­hip-with-lo­cal-news/