Is­tu­va pre­si­dent­ti Joe Bi­den ja Yh­dys­val­tain 45. pre­si­dent­ti Do­nald Trump koh­ta­si­vat toi­sen­sa en­sim­mäis­tä ker­taa vaa­li­väit­te­lyn tuok­si­nas­sa Suo­men ai­kaa per­jan­tai­na 28. ke­sä­kuu­ta. Ta­vas­ta poi­ke­ten eh­dok­kaat ei­vät kä­tel­leet toi­si­aan, vaan sen si­jaan he aset­tau­tui­vat tör­mäys­kurs­sil­le tois­ten­sa kans­sa heti alus­ta saak­ka. Eh­dok­kai­den vä­li­nen vi­ha­mie­li­syys kie­hui toi­si­naan yli, ja mo­lem­mat mie­het kut­sui­vat­kin toi­si­aan vuo­ren pe­rään ri­kol­li­sik­si.

Väit­te­lyn po­li­tiik­ka­kes­kus­te­lus­sa kes­kei­sek­si tee­mak­si nou­si ta­lous, jon­ka ar­vel­laan ole­van abor­tin ohel­la yk­si kes­kei­sis­tä te­ki­jöis­tä, joi­ta ää­nes­tä­jät mar­ras­kuun vaa­leis­sa pun­nit­se­vat. Bi­de­nin mu­kaan hän peri Trum­pil­ta ”ta­lou­del­li­sen kaa­ok­sen”, jos­ta hän on on­nis­tu­nut nos­ta­maan Yh­dys­val­lat oman kau­ten­sa ai­ka­na. Do­nald Trump puo­les­taan syyt­ti Bi­de­nia ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­sus­ta, min­kä hän ku­vai­li ”tap­pa­van [Yh­dys­val­lat] täy­sin”.

Eh­dok­kaat oli­vat yh­tä vas­tak­kain li­sään­ty­mis­ter­vey­teen ja abort­tiin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Sekä Bi­den et­tä Trump yrit­ti­vät väit­te­lyn ai­ka­na osoit­taa, et­tä hei­dän kil­pa­kump­pa­nin­sa lä­hes­ty­mis­kul­ma abort­tiin oli­si kaik­kein ra­di­kaa­lein tar­jol­la ole­va vaih­to­eh­to. 

Bi­den vih­jai­li omas­sa pu­heen­vuo­ros­s­saan, et­tä abort­ti­lain­sää­dän­nön de­le­goi­mi­nen osa­val­ti­o­ta­sol­le voi­si joh­taa myös sa­man­lai­seen ke­hi­tyk­seen kan­sa­lai­soi­keuk­sien osal­ta. Sa­mal­la hän to­te­si pyr­ki­vän­sä sää­tä­mään mah­dol­li­sel­la toi­sel­la kau­del­laan lain, joka ko­di­fi­oi­si abort­ti­oi­keu­den Yh­dys­val­tain liit­to­val­ti­o­ta­sol­la an­ta­mat­ta kui­ten­kaan mi­tään konk­reet­ti­sia ta­po­ja ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si. Trump puo­les­taan tois­ti epä­to­den väit­teen­sä sii­tä, et­tä Bi­den kan­nat­tai­si abort­tia heti en­nen ja jäl­keen lap­sen syn­ty­män.

Mar­ras­kuun vaa­lit rat­kai­se­vat vie­lä kah­den vai­heil­la ole­vat ää­nes­tä­jät, joi­ta mo­lem­mat eh­dok­kaat pyr­ki­vät per­jan­tai­na ko­sis­ke­le­maan. Eri­tyi­sen suu­res­sa roo­lis­sa ovat af­ro­a­me­rik­ka­lai­set ää­nes­tä­jät, jot­ka ovat his­to­ri­al­li­ses­ti ää­nes­tä­neet suh­tees­sa enem­män de­mok­raat­ti­puo­lu­een eh­dok­kai­ta kuin muut vä­es­tö­ryh­mät. Pre­si­dent­ti Bi­den ei kui­ten­kaan ole on­nis­tu­nut hou­kut­te­le­maan näi­tä ää­nes­tä­jiä yh­tä hy­vin kuin edel­tä­jän­sä.

Epä­var­mat ää­nes­tä­jät sai­vat per­jan­tain väit­te­lys­tä var­mas­ti ai­na­kin jo­tain tie­toa ää­nes­tys­pää­tök­sen­sä tu­ek­si. CNN:n vaa­li­väit­te­lyn kat­so­jil­le te­ke­män ky­se­lyn mu­kaan 67 % koki Trum­pin voit­ta­neen väit­te­lyn, kun taas vain 33 % oli­vat sa­maa miel­tä Joe Bi­de­nis­ta.

Pre­si­den­tin­vaa­lieh­dok­kaat koh­taa­vat toi­sen­sa vie­lä yh­den ja vii­mei­sen ker­ran en­nen vi­ral­lis­ta vaa­li­päi­vää 10. syys­kuu­ta jär­jes­tet­tä­väs­sä vaa­li­väit­te­lys­sä.