Yh­dys­val­tain ti­lan­ne us­kon­non ja po­li­tii­kan ken­til­lä on muut­tu­nut olen­nai­ses­ti pa­rin vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Yh­tääl­tä ovat kor­keim­man oi­keu­den ja usei­den osa­val­ti­oi­den vii­me­ai­kai­set abort­ti- ja us­kon­va­paus­pää­tök­set kir­voit­ta­neet vas­tus­tus­ta abort­ti­myön­tei­sis­sä ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen asi­aa en­si­ar­vois­ta­vis­sa vä­es­tö­no­sis­sa. Mut­ta toi­saal­ta on jo kau­an jat­ku­nut us­kon­not­to­muu­den nou­su yh­täk­kiä py­säh­ty­nyt ja kas­vus­sa on­kin nyt kon­ser­va­tii­vis­ten he­rä­tysk­ris­tit­ty­jen mää­rä. Kum­mat­kin ke­hi­tys­ku­lut tu­le­vat vai­kut­ta­maan vuo­den 2024 pre­si­den­tin­vaa­lien tu­lok­seen. Mut­ta mi­ten?

 

Arvokon­ser­va­tiivien nousu

Läpi Do­nald Trum­pin pre­si­dent­ti­kau­den tois­tet­tiin ah­ke­ras­ti väit­tä­mää, joka mu­kaan tä­män elä­män­ta­voil­taan, ar­voil­taan ja käyt­täy­ty­mi­sel­tään kuu­lem­ma sy­väs­ti epäk­ris­til­li­sen mie­hen kans­sa liit­tou­tu­es­saan yh­dys­val­ta­lai­set kris­ti­tyt oli­vat lo­kaa­mas­sa mai­net­taan ja ve­to­a­vuut­taan. Tuon tuos­ta en­na­koi­tiin si­kä­läi­sen kris­til­li­sen oi­keis­ton tä­män ta­kia koh­ta koit­ta­vaa tu­hoa ja eh­kä ko­ko­nais­ten su­ku­pol­vien vie­raan­tu­mis­ta kai­kes­ta kirk­ko­jen tar­jo­a­mas­ta. Mut­ta kä­vi­kin ai­van toi­sin.

Pew Re­se­arch Cen­te­rin kar­toi­tuk­sien mu­kaan he­rä­tysk­ris­tit­ty­jen mää­rä it­se asi­as­sa kas­voi Trum­pin ai­ka­na. Sii­nä mis­sä it­sen­sä täl­lai­sik­si kris­til­lis­tä oi­keis­toa kan­nat­ta­vik­si us­ko­vai­sik­si miel­tä­nei­tä oli Trum­pin kau­den alus­sa noin 25% kai­kis­ta ai­kui­si­käi­sis­tä, tuon kau­den lo­pul­la hei­tä oli­kin jo 29%. Useim­mat tu­lok­kais­ta ker­toi­vat muut­ta­neen miel­tään ni­me­no­maan Trum­pin in­noit­ta­ma­na ja hä­nen po­li­tiik­kan­sa ta­kia.

Sa­ma­nai­kai­ses­ti ker­to­vat vie­lä Gal­lu­pin vuo­sit­tai­set tut­ki­muk­set, et­tä kai­ken­lais­ten kon­ser­va­tii­vien mää­rä on Yh­dys­val­lois­sa nyt suu­rem­pi kuin kos­kaan sit­ten vuo­den 2009. Ar­vo­kon­ser­va­tii­ve­ja on kai­kis­ta ai­kui­sis­ta nyt 38% ja ta­lous­kon­ser­va­tii­ve­ja jo pe­rä­ti 44%. Va­sem­mis­to­lais­ten mää­rä taa­sen on las­ke­nut niin, et­tä hei­tä on ame­rik­ka­lai­sis­ta enää 29%. Us­kon­not­to­mien mää­rä on vä­hen­ty­nyt en­sim­mäis­tä ker­taa sit­ten 2000-lu­vun alun, ja hei­tä on nyt sel­väs­ti vä­hem­män kuin ar­vo­kon­ser­va­tii­ve­ja.

Kai­kil­la mit­ta­reil­la ar­vi­oi­tu­na Yh­dys­val­lois­ta on tul­lut en­tis­tä­kin kon­ser­va­tii­vi­sem­pi ja kon­ser­va­tii­vi­ses­ti us­kon­nol­li­sem­pi maa. Jos ar­vo­kon­ser­va­tii­vit vain päät­tä­vät ryn­niä jou­koin ää­nes­tys­pai­koil­le, he voi­vat hy­vin­kin rat­kais­ta vaa­lit. Var­sin­kin oli­si näin käy­mäs­sä, jos vii­me vuo­si­na vin­haa vauh­tia oi­keis­to­lais­tu­nei­den af­ro­a­me­rik­ka­lais­ten ja la­ti­no­jen ää­nis­tä to­del­la­kin me­nee Trum­pil­le ky­se­lyi­den en­na­koi­ma en­nen ko­ke­mat­to­man suu­ri osuus.

 

Kristillinen oikeisto vaalikentillä

Kris­til­li­nen oi­keis­to ei aio jät­tää mi­tään sat­tu­man va­raan, vaan se on mo­bi­li­soi­tu­mas­sa vaa­lei­hin en­nen ko­ke­mat­to­mal­la ope­raa­ti­ol­la. Pel­käs­tään sen jär­jes­töis­tä suu­rin, Faith and Free­dom Co­a­li­ti­on, on jo il­moit­ta­nut käyt­tä­vän­sä 62 mil­joo­naa dol­la­ria kon­ser­va­tii­vis­ten kris­tit­ty­jen in­nos­ta­mi­sek­si ää­nes­tä­mään Do­nald Trum­pia. Bud­je­tis­sa on kas­vua edel­li­sis­tä vaa­leis­ta noin kym­me­nen mil­joo­nan dol­la­rin ver­ran. Tar­koi­tuk­se­na le­vit­tää jopa 30 mil­joo­naa vaa­li­mai­nos­ta ai­na­kin 250 000:ssa vaa’an­kie­li­o­sa­val­ti­oi­den seu­ra­kun­nas­sa ja lä­hes­tyä seit­se­mää mil­joo­naa us­ko­vais­ta suo­raan teks­ti­vies­tein ja ko­ti­käyn­nein.

Syn­ty­mät­tö­mien las­ten oi­keuk­sia tark­kaa­van, ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la ää­rim­mäi­sen hy­vin jär­jes­täy­ty­neen pro life -liik­keen ai­ko­muk­set ovat vie­lä epä­sel­viä. Tämä lii­ke ei ha­lua vain tur­va­ta kor­keim­man oi­keu­den vuo­den 2022 Dob­bs v. Jack­son Wo­men’s He­alth -pää­tök­ses­tä seu­ran­nei­ta osa­val­ti­o­ta­son abort­ti­kiel­to­ja ja –ra­joi­tuk­sia vaan myös saat­taa näi­den oheen uu­sia koko maa­ta kos­ke­via ra­joi­tus­la­ke­ja. Lii­ke on pai­nos­ta­nut myös Trum­pia tu­ke­maan mi­ni­mi­vaa­ti­mus­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ta 15. ras­kaus­vii­kon abort­ti­kiel­los­ta.

Jää näh­tä­väk­si, jos­ko täl­lai­sen tuen saa­mi­nen­kaan riit­täi­si pro life -liik­keel­le. Mut­ta ko­ko­nai­suu­te­na ovat us­kon­nol­li­sen ken­tän kon­ser­va­tii­vit kyl­lä jal­kau­tu­mas­sa Trum­pin taak­se ai­na­kin yh­tä sel­vin lu­vuin kuin vuo­si­na 2016 ja 2020, jol­loin hän­tä tuki val­koi­sis­ta he­rä­tysk­ris­ti­tyis­tä yli 80% ja oman us­kon­sa va­ka­vim­min ot­ta­vis­ta po­liit­ti­ses­ti osal­lis­tu­vis­ta he­rä­tysk­ris­til­li­sis­tä jopa 97%. Trump tuot­ti heil­le pre­si­dent­ti­nä toi­mies­saan hy­vin pal­jon hy­vin tär­ke­ää tu­los­ta, mis­tä ol­laan kii­tol­li­sia ja min­kä tur­vaa­mi­nen ko­e­taan ää­rim­mäi­sen tär­ke­äk­si.

Trum­pin omat men­neet mo­raa­li­set lan­kee­muk­set ja hä­nen jul­ki­ses­sa pu­hees­saan ai­ka ajoin to­den­tu­va epäk­ris­til­li­nen tyy­li­la­ji ovat täs­sä yh­tä­lös­sä edel­leen­kin si­vu­a­si­oi­ta. Kon­ser­va­tii­vi­set kris­ti­tyt ovat näet mu­ka­na po­li­tii­kas­sa vain ja ai­no­as­taan hank­ki­ak­seen heil­le hei­dän us­kon­sa ta­kia tär­kei­tä tu­lok­sia, ja sii­nä teh­tä­väs­sä he liit­tou­tu­vat täl­lai­sia tu­lok­sia lu­paa­vien ja jo tuot­ta­nei­den kans­sa. Trump on täl­lai­nen hen­ki­lö, ei­kä muul­la ole lop­pu­jen lo­puk­si vä­liä.

 

Kristofasismi vaaliteemana

Ar­vo­kon­ser­va­tii­vien uut­ta tu­le­mis­ta seu­ra­taan maal­lis­tu­neis­sa osis­sa Yh­dys­val­to­ja, ku­ten myös maan us­kon­nol­li­ses­sa va­sem­mis­tos­sa, ää­rim­mäi­sen huo­les­tu­nei­na. Näis­sä pii­reis­sä on pääs­syt val­lal­le tee­si kon­ser­va­tii­vi­sis­ta us­ko­vai­sis­ta ”kris­to­fa­sis­tei­na” ja ”kris­til­li­si­nä na­ti­o­na­lis­tei­na”. He kuu­lem­ma ha­lu­a­vat val­taa vain pa­kot­taak­seen kaik­ki muut mu­kau­tu­maan tah­toon­sa ja luo­dak­seen maa­han­sa jon­kin­lai­sen sy­väs­ti epä­a­me­rik­ka­lai­sen us­koon poh­jaa­van dik­ta­tuu­rin.

Täl­lai­set kä­si­tyk­set is­tu­vat hy­vin sy­väs­sä osis­sa nyky-Yh­dys­val­to­ja, ja nii­den voi­mas­ta on myös us­kon­nol­li­nen ja po­liit­ti­nen va­sem­mis­to mo­bi­li­soi­tu­mas­sa suu­rin jou­koin tä­män vuo­den vaa­lei­hin. Omas­ta suh­teel­li­ses­ta vä­hä­lu­kui­suu­des­taan ei­vät nämä va­sem­mis­to­lai­set pää­se mi­hin­kään, mut­ta in­to­hi­moa ja päät­tä­väi­syyt­tä heil­tä kyl­lä löy­tyy. Jois­sain pien­ten ää­nie­ro­jen vaa’an­kie­li­o­sa­val­ti­ois­sa on ku­vi­tel­ta­vis­sa, et­tä he voi­si­vat jopa rat­kais­ta vaa­li­tu­lok­sen.

Pu­hei­den­sa pe­rus­teel­la de­mok­raat­tien Joe Bi­den näyt­täi­si ra­ken­ta­van vaa­li­tee­maa juu­ri­kin ”kris­to­fa­sis­min” ja laa­jem­man MAGA-liik­keen väi­te­tys­tä uhas­ta de­mok­ra­ti­al­le. Va­paa abort­ti ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen juh­lis­ta­mi­nen ja eri­tyi­nen suo­je­lu ko­ros­tu­vat näis­sä pu­heis­sa tuon tuos­ta, sa­moin muut woke-iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan tee­mat. Mut­ta jo jon­kin ai­kaa ovat ky­se­ly­tie­dot ker­to­neet, et­tä tä­män yhä oi­keis­to­lai­sem­man maan enem­mis­tön mie­li­pi­de on al­ka­nut kään­tyä täl­lais­ta agen­daa vas­taan, jo­ten sen ko­ros­ta­mi­nen on de­mok­raa­teil­le var­sin ris­ki­al­tis­ta toi­min­taa.

Abort­ti muo­dos­taa osit­tai­sen poi­keuk­sen, sil­lä Dob­bs-pää­tök­sen jäl­keen sen saa­ta­vuu­den kan­na­tus on li­sään­ty­nyt. Sil­ti­kin enem­mis­tö ame­rik­ka­lai­sis­ta ha­lu­aa sil­le yhä tun­tu­via ra­joi­tuk­sia. Sa­nan- ja us­kon­non­va­pau­den tur­vaa­mis­ta taa­sen pi­tää hy­vin tär­ke­ä­nä use­am­pi kuin kah­dek­san kym­me­nes­tä, ja yh­tä moni vas­tus­taa wo­ken mu­kais­ta tois­mie­lis­ten sen­su­roin­tia. Kuu­si kym­me­nes­tä ha­lu­aa taa­ta myös us­ko­poh­jai­sil­le yk­si­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le, ei vain jo­kai­sel­le kan­sa­lai­sel­le, oi­keu­den ol­la juh­lis­ta­mat­ta LGBT-yh­tei­sö­jä. Yh­tä moni pi­tää de­mok­raat­te­ja yh­dys­val­ta­lai­sen de­mok­ra­ti­an suu­rim­pa­na uh­ka­na kuin re­pub­li­kaa­ne­ja.

Mi­ten täs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta ra­ken­ne­taan toi­mi­va, mui­hin kuin us­kon­not­to­miin ja va­sem­mis­toon ve­to­a­va sa­no­ma? Vai­ke­aa se tu­lee ole­maan. Tais­tos­ta tu­lee tiuk­ka ja rat­kai­se­vat ää­nie­rot ovat lo­pul­ta ole­va hy­vin pie­niä. Us­ko, ar­vot ja iden­ti­tee­tit py­sy­vät kes­ki­ös­sä ha­maan lop­puun saak­ka.

 

***

Mark­ku Ruot­si­la on Poh­jois-Ame­ri­kan kirk­ko­his­to­ri­an do­sent­ti Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa ja pro­fes­so­ri LCC In­ter­na­ti­o­nal Uni­ver­si­tys­sa. Hä­nen te­ok­siin­sa kuu­u­vat muun mu­as­sa Sy­dän­mai­den ka­pi­na: Do­nald Trump, ame­rik­ka­lai­nen kon­ser­va­tis­mi ja ää­ri­oi­keis­ton nou­su (Gau­de­a­mus 2018) ja Figh­ting Fun­da­men­ta­list: Carl McIn­ti­re and the Po­li­ti­ci­za­ti­on of Ame­ri­can Fun­da­men­ta­lism (Ox­ford Uni­ver­si­ty Press 2016).