Osal­lis­tuin ke­säl­lä 2012 SAM:n kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joil­le suun­nat­tuun Work & Tra­vel -ke­sä­työ­oh­jel­maan Wis­con­si­nin osa­val­ti­os­sa. Ta­pah­tui juu­ri se odot­ta­ma­ton (vai kli­see?); ta­pa­sin ame­rik­ka­lai­sen mie­hen, ra­kas­tuim­me ja ke­sän lo­put­tua em­me ha­lun­neet pääs­tää ir­ti. Elo­kuus­sa 2015 me­nim­me kih­loi­hin ja aloim­me suun­ni­tel­la to­si­tar­koi­tuk­sel­la yh­teis­tä tu­le­vai­suut­tam­me. 

Viisumi

Tu­lin Yh­dys­val­toi­hin K-1-kih­la­vii­su­mil­la (K-1 fi­an­ce visa) hel­mi­kuus­sa 2016. Vii­su­mi mah­dol­lis­ti nai­mi­siin­me­non 90 päi­vän si­säl­lä maa­han­tu­los­ta, jon­ka jäl­keen pys­tyin ha­kea vä­li­ai­kais­ta oles­ke­lu­lu­paa eli green car­dia. Kun vä­li­ai­kai­nen oles­ke­lu­lu­pa um­peu­tui 2 vuo­den pääs­tä, hain 10 vuo­den py­sy­vää oles­ke­lu­lu­paa. Py­sy­vän green car­din kä­sit­te­ly kes­ti ruuh­kan ta­kia mel­kein 1,5 vuot­ta. Täs­tä seu­raa­va as­kel oli kan­sa­lai­suu­den ha­ke­mi­nen.

Pää­tin jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa, et­tä haen USAn kan­sa­lai­suut­ta heti kun se on mah­dol­lis­ta. En ha­lun­nut al­kaa räp­lää­mään pa­pe­ri­hom­mia joka 10. vuo­si green card-uu­sien mer­keis­sä. K-1-vii­su­min kaut­ta kan­sa­lai­suut­ta saa ha­kea, kun on ol­lut nai­mi­sis­sa 3 vuot­ta. Odo­tin kui­ten­kin kun­nes 10 vuo­den green card-kä­sit­te­ly oli val­mis en­nen kuin aloi­tin kan­sa­lai­suusp­ro­ses­sin.

Kansalai­suus­hakemus

Hain kan­sa­lai­suut­ta syk­syl­lä 2020 tuli hän­nän al­la, sil­lä Yh­dys­val­to­jen kan­sa­lai­suus- ja maa­han­muut­to­vi­ras­ton US­CIS:n oli tar­koi­tus uu­sia kan­sa­lai­suus­tes­ti. Uu­dis­tuk­seen kuu­lui­vat muun mu­as­sa pi­dem­pi ja han­ka­lam­pi kan­sa­lai­suus­tes­ti sekä tun­tu­va hin­nan­ko­ro­tus ha­ke­musp­ro­ses­siin. Lo­pul­ta nämä kaa­vail­lut uu­dis­tuk­set ei­vät tul­leet kui­ten­kaan edes voi­maan, go fi­gu­re!

Ha­ke­muk­sen sai täyt­tää ne­tis­sä ja mak­sun suo­rit­taa luot­to­kor­til­la, vau! Tämä oli hui­kea pa­ran­nus edel­li­siin ha­ke­muk­siin, jot­ka piti täyt­tää kä­sin ja mak­su hoi­det­tiin she­kil­lä.

Ha­ke­mus oli help­po täyt­tää, mut­ta sii­hen tar­vit­ta­vien liit­tei­den ka­saa­mi­nen vei jon­kin ai­kaa, ja ne oli hyvä ol­la ke­rät­ty­nä etu­kä­teen. Liit­teek­si pyy­det­tiin jos jon­kin­lais­ta do­ku­ment­tia to­dis­teek­si kel­vol­li­ses­ta kan­sa­lai­suu­des­ta ja avi­o­lii­tos­ta, kos­ka hain kan­sa­lai­suut­ta avi­o­lii­ton pe­rus­teel­la. Lai­toin ha­ke­muk­sen mu­kaan ve­ron­pa­lau­tus­to­dis­tuk­sia, avi­o­liit­to­pa­pe­rit, lap­sen syn­ty­mä­to­dis­tuk­sen ja omis­tu­sa­sun­to­pa­pe­rei­ta. Ha­ke­musp­ro­ses­si oli kai­ken pe­rus­teel­la ai­ka lail­la lä­pi­huu­to­jut­tu mei­dän koh­dal­la.

Al­ku­ke­vääs­tä 2021 US­CIS tie­dot­ti, et­tei mi­nun tar­vin­nut käy­dä yli­mää­räi­sel­lä kier­rok­sel­la hei­dän Mil­wau­keen toi­mis­tol­la an­ta­mas­sa bi­o­tun­nis­te­tie­to­ja­ni (kuva, sor­men­jäl­jet) vaan he käyt­ti­vät heil­lä jo ole­via tie­to­ja­ni. Täs­tä noin kuu­kau­den ku­lut­tua mi­nut kut­sut­tiin kan­sa­lai­suus­tes­tiin. Tes­ti­päi­vä osui tie­tys­ti sa­mal­le vii­kol­le, jol­le olim­me va­ran­neet mat­kan Se­at­t­leen. Kos­ka kan­sa­lai­suus­tes­tin siir­tä­mi­nen ei ole ihan pik­ku­jut­tu, mat­ka­va­rauk­sien siir­tä­mi­nen ja lo­ma­päi­vien uu­del­leen sump­li­mi­nen oli hel­pom­paa.

Kansalaisuustesti

Mie­he­ni Ty­ler ajoi mi­nut tes­ti­päi­vä­nä kah­den tun­nin pää­hän Mil­wau­kee­hen, ja odot­ti au­tos­sa sen ai­kaa, kun kä­vin tes­tis­sä. Tur­va­tar­kas­tuk­sen jäl­keen mi­nut oh­jat­tiin vir­kai­li­jan toi­mis­toon tes­tat­ta­vak­si. Vir­kai­li­ja var­mis­ti hen­ki­löl­li­syy­te­ni (kol­mas ker­ta si­sään­pää­syn jäl­keen), jut­te­li nii­tä näi­tä Suo­mes­ta ja Eu­roo­pas­ta käyn­nis­tä­es­sään ko­e­ti­lai­suut­ta. Tämä ren­tout­ti ti­lan­net­ta. On­nek­si sain ys­tä­väl­li­sen tes­taa­jan, sil­lä olin ai­em­min lu­ke­nut kau­hu­ta­ri­noi­ta in­hot­ta­vis­ta vir­kai­li­jois­ta.

Vuon­na 2021 pi­det­ty kan­sa­lai­suus­tes­ti koos­tui mak­si­mis­saan 25 ky­sy­myk­ses­tä, jois­ta 10 piti saa­da oi­kein. Kan­sa­lai­suus­tes­tiin pys­tyi har­joit­te­le­maan 100 har­joi­tus­ky­sy­myk­sen avul­la, jois­ta sit­ten sa­tun­nai­set 25 pää­tyi ko­kee­seen. Nämä ky­sy­myk­set ovat lu­et­ta­vis­sa US­CIS:n net­ti­si­vuil­la, li­säk­si App Sto­res­ta voi myös la­da­ta har­joi­tus­tes­ti­so­vel­luk­sen. Tätä ap­pia minä räm­py­tin muu­ta­man kuu­kau­den, kun­nes kaik­ki ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set oli­vat muis­tis­sa. Suu­rin osa ky­sy­myk­sis­tä oli help­po­ja ja kuu­lu­vat yleis­si­vis­tyk­sen pii­riin, mut­ta mu­ka­na oli myös vai­kei­ta ky­sy­myk­siä. Ky­sy­myk­set liit­ty­vät USA:n maan­tie­toon, po­li­tiik­kaan ja kult­tuu­riin.

Vas­tat­tu­a­ni oi­kein 10 ky­sy­myk­seen vir­kai­li­ja siir­tyi tes­tin seu­raa­vaan vai­hee­seen, eng­lan­nin kie­len su­ju­vuu­den tes­tauk­seen. Mi­nul­le ei ole ihan au­en­nut, mik­si eng­lan­nin kiel­tä mi­ta­taan, kun se ei edes ole USAn vi­ral­li­nen kie­li. Ko­neen näy­töl­tä piti lu­kea ää­neen simp­pe­li lau­se. Tä­män jäl­keen vir­kai­li­ja luki ää­neen toi­sen lau­seen, ja se piti kir­joit­taa ko­neel­le. Hui­kea kie­li­koe! Lo­puk­si vir­kai­li­ja nä­pyt­te­li kan­sa­lai­suus­tes­ti­ni tu­lok­sen hy­väk­sy­tyk­si.

Kansalaisuusvala

Kut­su kan­sa­lai­suus­va­laan tuli pos­tit­se muu­ta­man vii­kon pääs­tä ko­kees­ta. Va­la­ti­lai­suus tar­koit­ti jäl­leen päi­vä­reis­sua Mil­wau­kee­hen. Ti­lai­suu­den aluk­si mi­nut oh­jat­tiin huo­nee­seen, jon­ka lat­ti­aan oli mer­kat­tu sei­so­ma­pai­kat 2 met­rin vä­lein, kii­tos ko­ro­na­pan­de­mi­an. Mei­tä oli pai­kal­la yh­teen­sä 30 koh­ta­puo­liin uu­ni­tuo­ret­ta ame­rik­ka­lais­ta.

Va­la­ti­lai­suus oli no­pe­as­ti ohi ja koos­tui lä­hin­nä vain muu­ta­man mi­nuu­tin va­lan van­no­mi­ses­ta. Vala si­säl­si muun mu­as­sa lu­pauk­sen maan puo­lus­ta­mi­ses­ta ja van­not­ti luo­pu­maan us­kol­li­suuk­sis­ta muil­le val­ti­oil­le. Tä­män jäl­keen jo­kai­nen kut­sut­tiin ha­ke­maan kir­je­kuo­ri, joka si­säl­si kan­sa­lai­suus­to­dis­tuk­sen ja in­fo­leh­ti­sen Yh­dys­val­tain kan­sa­lais­ten oi­keuk­sis­ta (ku­ten ää­nes­ty­soi­keus) ja vel­vol­li­suuk­sis­ta (ku­ten va­la­mie­his­töön osal­lis­tu­mi­nen, jury duty). Vala oli ohi noin 10 mi­nuu­tis­sa, ja juh­lis­tim­me ta­pah­tu­maa mie­he­ni kans­sa li­ha­pul­la­lou­naal­la Mil­wau­keen Ike­as­sa.

Jälkipyykki

Kan­sa­lai­suu­den saa­mi­sen jäl­keen hain Yh­dys­val­to­jen pas­sin tu­le­vaa Suo­men mat­kaam­me var­ten. So­si­aa­li­tur­va­tie­dot piti myös päi­vit­tää, ja ajo­kort­ti, sil­lä sen voi­mas­sa­o­lo­ai­ka oli si­dot­tu green car­diin.

Olo on kan­sa­lai­suu­den saa­mi­sen jäl­keen ai­ka sama kuin en­nen. Em­me juh­lis­ta­neet asi­aa mi­ten­kään sen kum­mem­min, mut­ta ka­ve­reil­ta sain on­nen­toi­vo­tuk­sia (osal­ta toki sar­kas­ti­ses­ti), ja po­mol­ta töis­sä on­nit­te­lu­kor­tin sekä pie­nen lah­jan. Tun­tui, et­tä ym­pä­ril­lä ole­vat ih­mi­set oli­vat asi­as­ta enem­män in­nois­saan kuin minä.

En tie­tys­ti­kään luo­pu­nut Suo­men kan­sa­lai­suu­des­ta, sil­lä Suo­mi tun­nus­taa kak­sois­kan­sa­lai­suu­det (Yh­dys­val­to­jen sil­mis­sä olen vain ame­rik­ka­lai­nen). Tämä oli edel­ly­tys USA:n kan­sa­lai­suus­ha­ke­muk­sel­le­ni, sil­lä en oli­si suos­tu­nut luo­pu­maan Suo­men kan­sa­lai­suu­des­ta­ni. Suo­mi on ikui­ses­ti osa iden­ti­teet­ti­ä­ni ja kult­tuu­ri­a­ni, jos­ta tun­tui­si vää­räl­tä luo­pua. Ei­kä yh­tään hait­taa, et­tä Suo­mi on yk­si maa­il­man par­hais­ta yh­teis­kun­nis­ta ja pas­seis­ta - jos jos­kus ha­lu­ai­sim­me­kin muut­taa Suo­meen.

Vaik­ka Yh­dys­val­to­jen kan­sa­lai­suus ei ole mi­nul­le sym­bo­li­sel­la ta­sol­la mi­ten­kään mer­ki­tyk­sel­li­nen, se hel­pot­taa mat­kus­ta­mis­ta ja an­taa mie­len­rau­han ko­din ra­ken­ta­mi­sel­le. Ja saan­pa­han ai­na­kin täs­tä läh­tien ää­nes­tää pa­rem­man tu­le­vai­suu­den puo­les­ta.

***

Ii­da Berg asuu ame­rik­ka­lai­sen mie­hen­sä ja poi­kan­sa kans­sa rei­lun 70 000 asuk­kaan Ap­p­le­to­nis­sa Wis­con­si­nis­sa, jon­ne hän muut­ti hel­mi­kuus­sa 2016. Ii­da on suu­rim­mak­si osak­si äi­ti ja vai­mo, mut­ta hän yrit­tää myös ko­vas­ti to­teut­taa it­se­ään näi­den mää­ri­tel­mien ul­ko­puo­lel­la.