Usein kuu­lee ky­syt­tä­vän, et­tä mik­si niin suu­res­sa maas­sa kuin Yh­dys­val­lat on vain kak­si pre­si­dent­tieh­do­kas­ta? Vaik­ka ky­sy­myk­ses­sä on pal­jon pe­rää, ame­rik­ka­lai­sil­la on va­lit­ta­vis­sa kui­ten­kin usei­ta kol­man­sien puo­lu­ei­ta ja it­se­näi­siä pre­si­dent­tieh­dok­kai­ta, vaik­ka ny­ky­päi­vä­nä käy­tän­nös­sä vain kah­den val­ta­puo­lu­een eli re­pub­li­kaa­nien ja de­mok­raat­tien eh­dok­kail­la on to­del­li­nen mah­dol­li­suus nous­ta maan pre­si­den­tik­si.

Vuo­den 2024 Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on usei­ta kol­man­sien puo­lu­ei­den, jot­ka voi­vat kaik­ki vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti vaa­lien lop­pu­tu­lok­seen. Täs­sä on joi­ta­kin mer­kit­tä­viä kol­man­nen puo­lu­een eh­dok­kai­ta:

1.     Ro­bert F. Ken­ne­dy Jr. - En­ti­nen de­mok­raat­ti ja ym­pä­ris­tö­a­si­a­na­ja­ja, joka on tun­net­tu ro­ko­tus­vas­tai­suu­des­taan ja sa­la­liit­to­te­o­ri­a­myön­tei­syy­des­tään. Ken­ne­dy pyr­kii pre­si­den­tik­si it­se­näi­se­nä eh­dok­kaa­na​.

2.    Cor­nel West - Va­sem­mis­to­lai­nen aka­tee­mik­ko ja ak­ti­vis­ti, joka aloit­ti kam­pan­jan­sa Pe­op­le's Par­tyn eh­dok­kaa­na ja siir­tyi sit­ten Green Par­tyn eh­dok­kaak­si en­nen kuin päät­ti pyr­kiä pre­si­den­tik­si it­se­näi­se­nä eh­dok­kaa­na​

3.   Jill Stein - Green Par­tyn eh­do­kas, joka on ai­em­min ol­lut pre­si­dent­tieh­dok­kaa­na vuo­si­na 2012 ja 2016.

4.   Chase Oli­ver – Li­ber­ta­ri­an Par­tyn eh­do­kas. Hän on ai­em­min aset­tu­nut li­ber­taa­rien eh­dok­kaak­si vuo­den 2022 Yh­dys­val­tain se­naa­tin­vaa­leis­sa Ge­or­gi­as­sa. Li­ber­ta­ri­an Par­ty on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut kol­man­nek­si suo­si­tuin puo­lue Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Vuo­den 2016 eh­do­kas Gary John­son sai yli 3 % ää­nis­tä​.

5.    Ran­dall Ter­ryCons­ti­tu­ti­on Par­tyn eh­do­kas. Ran­dall Al­lan Ter­ry on abor­tin­vas­tai­sen Ope­ra­ti­on Res­cue -ryh­män pe­rus­ta­ja. Ter­ry joh­ti Yh­dys­val­tain his­to­ri­an suu­rin­ta rau­ha­no­mais­ta kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus­lii­ket­tä vuo­si­na 1987-1994. Hä­net on pi­dä­tet­ty 49 ker­taa, ja hän on viet­tä­nyt yli vuo­den eri liit­to­val­ti­on, osa­val­ti­on ja pai­kal­lis­ten van­ki­lois­sa.

Kol­man­sien puo­lu­ei­den eh­dok­kai­den vaa­li­tu­los voi vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti koko 2024 vaa­lei­hin eri­tyi­ses­ti, jos pää­eh­dok­kaat ovat epä­suo­sit­tu­ja ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa. Kol­man­nen puo­lu­een eh­dok­kaat ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti voi­ta vaa­le­ja, mut­ta hei­dän osal­lis­tu­mi­sen­sa voi muut­taa vaa­li­tu­los­ta vie­mäl­lä ää­niä pää­eh­dok­kail­ta, sil­lä yh­dys­val­ta­lai­ses­sa plu­ra­li­teet­ti­ää­ni­jär­jes­tel­mäs­sä eni­ten ää­niä saa­nut eh­do­kas voit­taa vaa­lin.

Mui­ta tun­net­tu­ja kol­man­sia puo­lei­ta ovat esi­mer­kik­si For­ward Par­ty, So­ci­a­list Par­ty, Ame­ri­can So­li­da­ri­ty Par­ty ja No La­bels, joka jät­täy­tyi to­sin pois​ pre­si­dent­ti­ki­sas­ta ke­vääl­lä. Lis­tan kai­kis­ta Yh­dys­val­lois­sa re­kis­te­röi­ty­neis­tä puo­lu­eis­ta löy­dät tääl­tä.