Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Lii­ton (SAM) apu­ra­ha­sää­tiö on va­lin­nut yh­teis­työs­sä Ame­ri­can Scan­di­na­vi­an Foun­da­ti­on -sti­pen­di­ra­has­ton kans­sa sti­pen­di­aa­tit vuo­del­le 2024. Yh­teen­sä kol­men sti­pen­di­aa­tin yh­teen­las­ket­tu sti­pen­di­pot­ti on noin 60 000 dol­la­ria. Sti­pen­dit myön­ne­tään eri alo­jen vä­hin­tään lu­ku­vuo­den kes­tä­viin jat­ko-opin­toi­hin ja tut­ki­mus­työ­hön yh­dys­val­ta­lai­sis­sa yli­o­pis­tois­sa

Tänä vuon­na Ame­ri­can Scan­di­na­vi­an Foun­da­ti­on Award -sti­pen­dit myön­net­tiin lää­ke­tie­teen toh­to­ri Miia Leh­ti­sel­le, Bac­he­lor of Laws Joo­na Mä­ki­sel­le ja oi­keus­tie­teen mais­te­ri Sal­la Jär­vi­sel­le.

Sy­dän­ki­rur­gi­aan eri­kois­tu­nut Leh­ti­nen läh­tee Yh­dys­val­toi­hin suo­rit­ta­maan tut­ki­ja­vie­rai­lua Fein­berg School of Me­di­ci­ne -op­pi­lai­tok­seen, jon­ka ai­ka­na hän ai­koo eri­kois­tua tut­ki­maan sy­dä­men va­jaa­toi­min­nan hoi­toon. Mä­ki­nen ai­koo puo­les­taan opis­kel­la siir­ty­mä­vai­heen oi­keut­ta konfk­lin­tin­rat­kai­sun opin­to-oh­jel­mas­sa Ge­or­ge­tow­nin yli­o­pis­tos­sa. Jär­vi­nen ta­voit­te­lee puo­les­taan LLM:n tut­kin­toa Ford­ham Uni­ver­si­ty School of Law -yli­o­pis­tos­ta. Hän ha­lu­aa eri­kois­tua eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­seen oi­keu­teen.

 

Mikä on SAM apurahasäätiö?

SAM apu­ra­ha­sää­tiö on ja­ka­nut vuo­des­ta 1945 as­ti yh­teen­sä mil­joo­nien eu­ro­jen ar­vos­ta sti­pen­de­jä suo­ma­lai­sil­le kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat jat­kaa opin­to­jaan yh­dys­val­ta­lai­sis­sa yli­o­pis­tois­sa. Tänä vuon­na SAM apu­ra­ha­sää­tiö ja­kaa yh­teen­sä noin 200 000 eu­ron ar­vos­ta sti­pen­de­jä suo­ma­lai­sil­le jat­ko-opis­ke­li­joil­le.

Ta­voit­tee­nam­me on var­mis­taa, et­tä Suo­mes­sa on jat­kos­sa­kin kan­sain­vä­li­siä osaa­jia. Mi­kä­li koet te­ke­mäm­me työn tär­ke­äk­si, niin voit ol­la tu­ke­mas­sa työ­täm­me ja liit­tyä tu­ki­joi­dem­me kaar­tiin te­ke­mäl­lä lah­joi­tuk­sen SAM:n apu­ra­ha­sää­ti­öl­le tai liit­ty­mäl­lä jä­se­nek­sem­me.