Läh­din hil­jat­tain New Yor­kis­ta Los An­ge­le­siin ja en­sim­mäi­set kuu­kau­det ovat men­neet pe­ru­sa­si­oi­ta jär­jes­tel­les­sä. Osa­val­ti­os­ta toi­seen muut­ta­mi­nen Yh­dys­val­lois­sa on kuin muut­tai­si Eu­roo­pan si­säl­lä maas­ta toi­seen: by­rok­raat­ti­nen hel­vet­ti.

New Yor­kis­sa elä­es­sä­ni ih­mi­set pu­hui­vat usein “bi­co­as­tal” -elä­män­tyy­lis­tä, jos­sa ke­sät vie­te­tään New Yor­kis­sa ja tal­vet Los An­ge­le­sis­sa. Se kävi jär­keen­sä, mut­ta käy­tän­nös­sä kah­den osa­val­ti­on vä­lil­le ra­ken­net­tu elä­mä on hy­vin mo­ni­mut­kais­ta to­teut­taa. Usein se on vain me­ga­rik­kai­den luk­sus­ta. Niin iso­ja ar­ki­sien jär­jes­tel­mien erot ovat eri osa­val­ti­oi­den vä­lil­lä.

Mal­lie­si­merk­ki­nä toi­mii ame­rik­ka­lai­nen ter­veys­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä, joka on jo it­ses­sään ää­rim­mäi­sen mo­ni­mut­kai­nen pro­ses­si käy­dä läpi, var­sin­kin jos sen jou­tuu te­ke­mään il­man työ­nan­ta­ja­y­ri­tyk­sen apua. Yl­lät­tä­vää on, et­tä ter­veys­va­kuu­tuk­set Yh­dys­val­lois­sa ovat suu­rim­mil­ta osin osa­val­ti­o­koh­tai­sia: ne kor­vaa­vat hoi­don siis kaik­ki­al­la ko­ti­o­sa­val­ti­on si­säl­lä, mut­ta osa­val­ti­on ul­ko­puo­lel­la, out-of-state, usein ai­no­as­taan emer­gen­cy roo­meis­sa. Co­vi­din ai­ka­na ih­mi­set muut­ti­vat te­ke­mään etä­töi­tä ym­pä­ri Ame­rik­kaa ja use­at löy­si­vät it­sen­sä yh­täk­kiä pai­kan pääl­tä il­man toi­mi­vaa ter­veys­va­kuu­tus­ta. Re­sep­ti­lääk­kei­tä­kin oli mo­ni­mut­kais­ta saa­da siir­ret­tyä osa­val­ti­os­ta toi­seen.

Lis­taa voi­si jat­kaa vaik­ka mil­lä mi­tal­la. Ve­rot, hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­set, ener­gi­a­so­pi­muk­set –– kaik­ki nämä ovat osa­val­ti­o­koh­tai­sia ja mo­ni­mut­kai­sia set­vi­tä muu­ton yh­tey­des­sä. Yl­lä­tyk­siä ja tur­haut­ta­via kie­mu­roi­ta tu­lee vas­taan tuon tuos­ta.

Erot osa­val­ti­oi­den vä­lil­lä tun­tu­vat jopa ihol­la – ja hiuk­sis­sa. Ka­li­for­ni­as­sa ha­nas­ta tu­le­va vesi on “ko­vaa”, New Yor­kis­sa taas “peh­me­ää”. Se mer­kit­see sitä, et­tä eri ran­ni­koil­la tar­vit­see eri hius­ten­hoi­to­tuot­tei­ta. Ka­li­for­ni­as­sa pe­sen nyt hiuk­sia har­vem­min, New Yor­kis­sa tein sen päi­vit­täin.

Suo­mes­sa ih­me­tel­lään usein sitä, mi­ten har­vat ame­rik­ka­lai­set mat­kus­ta­vat ul­ko­mail­le. Ame­ri­kas­sa sa­maan maa­han mah­tuu kui­ten­kin puo­li­sa­taa eri osa­val­ti­o­ta, jois­ta kaik­ki ovat hy­vin eri­lai­sia. Maan si­säl­lä mat­kus­ta­mi­nen (muut­ta­mi­ses­ta pu­hu­mat­ta­kaan!) on kuin ul­ko­mail­la käy­mis­tä.

***

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on Yh­dys­val­lois­sa asu­va kir­joit­ta­ja, ja ker­too elä­mäs­tä, ta­pah­tu­mis­ta ja kom­mel­luk­sis­ta Ame­ri­kas­sa.