Ame­rik­ka­lai­sen kult­tuu­rin erot Suo­mes­sa elä­mi­seen tu­le­vat usein esiin hy­vin konk­reet­ti­sin­kin ta­voin, jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä. Kir­joi­tin vii­mek­si kol­mes­ta asi­as­ta, joi­ta en ta­jun­nut tar­vit­se­va­ni, kun­nes muu­tin Yh­dys­val­toi­hin. Täs­sä kol­me li­sää.

Vedenpuhdistajat

Ame­ri­kas­sa kraa­na­ve­den­laa­tu ei par­haim­mis­sa­kaan pai­kois­sa usein vas­taa suo­ma­lai­sen ve­den laa­tua. Sik­si Ame­ri­kas­sa mo­net van­no­vat ve­den­puh­dis­ta­jiin. Juo­ma­vet­tä fil­te­röi­vät Breta Fil­ter -kan­nut ovat pul­lo­te­tun ve­den ohel­la ylei­nen näky ame­rik­ka­lai­sis­sa ko­deis­sa. Sen li­säk­si Ame­ri­kas­sa os­te­taan ny­ky­ään myös ene­ne­vis­sä mää­rin suih­ku- ja kyl­py­ve­den puh­dis­ta­jia. On yl­lät­tä­vää, mi­ten pian ero puh­dis­ta­jan asen­ta­mi­ses­sa kraa­na­ha­naan nä­kyy ihol­la ja hiuk­sis­sa.

25 sentin kolikot ja dollarin setelit

Sii­nä mis­sä poh­jois­mai­set yh­teis­kun­nat siir­ty­vät yhä laa­jem­min ra­hat­to­maan yh­teis­kun­taan, Ame­ri­kas­sa tu­lee mil­tei ai­na ol­la kä­teis­tä ulot­tu­vil­la. Sitä vaa­ti­vat niin asuin­ta­lo­jen yh­tei­set vaat­tei­den­pe­su­ko­neet kuin jat­ku­vat ti­pit kah­vi­lois­sa, ra­vin­to­lois­sa ja ho­tel­leis­sa. Jot­kut ra­vin­to­lat ot­ta­vat vas­taan ai­no­as­taan kä­teis­tä. On has­sua, mi­ten toi­saal­ta esi­mer­kik­si Ap­p­le Pay ja luot­to­kor­tit ovat va­kiin­tu­neet mak­su­ta­poi­na, mut­ta sil­ti jos ei käy ah­ke­ras­ti raha-au­to­maa­til­la tai pan­kis­sa (jos­ta voi jopa pyy­tää ko­tiin ko­ko­nai­sia rul­lia qu­ar­ter-ko­li­koi­ta) jää usein ti­lan­tei­siin, jos­sa asi­at ei­vät rul­laa. 

Jäsenyydet

Ame­ri­kas­sa ol­laan jä­se­ni­nä ties mis­sä kor­po­raa­ti­ois­sa: ruo­ka­kau­poil­la on vuo­si­mak­su­ja vaa­ti­via jä­se­nyy­soh­jel­mia ja jopa ham­pai­den puh­dis­tuk­seen ja val­kai­suun voi ny­ky­ään os­taa vuo­sit­tai­sen jä­se­nyy­den. Nii­hin kuu­luu ame­rik­ka­lai­seen ta­paan yl­tä­kyl­läi­syys: ide­a­na on käy­dä jos­sain tie­tys­sä pai­kas­sa niin mon­ta ker­taa kuin vain suin­kin pys­tyy ja käyt­tää pal­ve­lu­ja koko ra­han edes­tä. Ame­rik­ka­lai­nen kek­sin­tö air­port loun­ge on täs­tä­kin hyvä esi­merk­ki: len­to­ken­til­lä kan­ta-asi­a­kas­mat­kus­ta­jat kip­pa­vaat il­mais­ta ruo­kaa ja juo­maa ai­van kuin oli­si­vat mat­kus­ta­mas­sa vii­meis­tä päi­vää. 

***
Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja, joka ker­too elä­mäs­tä, ta­pah­tu­mis­ta ja kom­mel­luk­sis­sa mil­joo­na­kau­pun­gis­sa. Voit seu­ra­ta Mat­ti­laa IG:ssä @kal­le­mat­ti­la ja Twit­te­ris­sä @kal­le­o­mat­ti­la