Paperisilppuri

Kun näin en­sim­mäi­sen ker­ran pa­pe­ri­silp­pu­rei­ta vuok­rai­sän­tä­ni asun­nos­sa, ajat­te­lin sen joh­tu­van sii­tä, et­tä hän on val­ti­ol­la töis­sä. “Sa­lai­sia pa­pe­rei­ta!”, ku­vit­te­lin. Ky­syt­ty­ä­ni asi­as­ta ame­rik­ka­lai­sil­ta ys­tä­vil­tä­ni kävi kui­ten­kin il­mi, et­tä pa­pe­ri­silp­pu­rit ovat täy­sin nor­maa­li, el­lei vält­tä­mä­tön­kin, osa elä­mää Yh­dys­val­lois­sa.

New Yor­kin kal­tai­ses­sa kau­pun­gis­sa ros­kat hei­te­tään ka­dun­var­teen pari ker­taa vii­kos­sa ja kuka vain voi käy­dä on­ki­mas­sa ros­ka­ka­sas­ta pa­pe­rei­ta. Ame­rik­ka­lai­set ka­ve­rit se­lit­ti­vät, et­tä “iden­ti­ty theft”, hen­ki­löl­li­syy­den va­ras­ta­mi­nen, on yhä ylei­sem­pää. Sitä vas­taan os­te­taan jopa va­kuu­tuk­sia. Sik­si on tär­ke­ää sil­pu­ta jo­kai­ki­nen tär­keä kir­je ja pa­pe­ri en­nen kuin ne heit­tää pois.
 

Luottokortit

Suo­mes­sa kas­va­nee­na ajat­te­lin ai­na hy­vän ra­han­hal­lin­nan mer­kin ole­van se, et­tei elä yli va­ro­jen­sa. Luot­to­kor­tit ovat hol­tit­to­mil­le tuh­laa­jil­le! Jen­keis­sä ne ovat kui­ten­kin kai­ken Ä ja Ö. Luot­to­tie­to­ja tai cre­dit sco­rea on vai­kea ra­ken­taa il­man luot­to­kort­te­ja; sitä kaut­ta luot­to­kor­tit vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti esi­mer­kik­si asun­non vuok­raa­mi­seen ja os­toon, ja jos­sain ta­pauk­sis­sa jopa työ­pai­kan saan­tiin. Nyt ke­räi­len luot­to­kort­te­ja kuin tar­ro­ja: nii­tä kuu­luu ol­la ai­na­kin vii­si cre­dit sco­ren mak­si­moi­sek­si. Jos ei muu­ta, pro­ses­sis­sa ker­tyy ai­na­kin mu­ka­vas­ti luot­to­kort­ti­pis­tei­tä.
 

Viemäripumppu

Ame­rik­ka­lai­set ves­sat ovat jat­ku­vas­ti tu­kos­sa! Syy on pe­rus­tuk­sis­sa: ves­san­pön­töt on ra­ken­net­tu eri lail­la kuin At­lan­tin toi­sel­la puo­lel­la. Ame­ri­kas­sa put­ki on pie­nem­pi, Eu­roo­pas­sa suu­rem­pi. Sik­si Jen­keis­sä on tär­ke­ää ope­tel­la “plun­gaa­maan” ves­sa. Vie­mä­ri­pump­pu löy­tyy mil­tei jo­kai­ses­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta ko­dis­ta; Suo­mes­sa ne ovat har­vi­nai­sem­pia.
 

Lis­tal­le voi­si li­sä­tä vie­lä vaik­ka mitä: to­rak­ka-an­sat, small tal­kin ja ro­bo­soit­to­jen bloc­ke­rin. Juu­ri ar­ki­set erot te­ke­vät Ame­ri­kas­sa asu­mi­ses­ta yl­lät­tä­vän jän­nää ja kiin­nos­ta­vaa.

***

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja, joka ker­too elä­mäs­tä, ta­pah­tu­mis­ta ja kom­mel­luk­sis­sa mil­joo­na­kau­pun­gis­sa. Voit seu­ra­ta Mat­ti­laa IG:ssä @kal­le­mat­ti­la ja Twit­te­ris­sä @kal­le­o­mat­ti­la