” The pe­op­le of Fin­land, by their unex­cel­led va­lour and strong re­sis­tan­ce in the face of overw­hel­ming ar­med for­ces, have won the mo­ral right to live in ever­las­ting pe­a­ce and in­de­pen­den­ce in the land they have so bra­ve­ly de­fen­ded.”

Pre­si­dent­ti Frank­lin D. Roo­se­vel­tin mar­ras­kuus­sa 1940 to­te­a­mat sa­nat osoit­ta­vat mai­dem­me vä­li­sen pit­kä­ai­kai­sen kun­ni­oi­tuk­sen ja ar­vos­tuk­sen. His­to­ri­aam­me mah­tuu pal­jon yh­teis­työn het­kiä, mut­ta eten­kin vii­me vuo­si­na mai­dem­me mer­ki­tys toi­sil­leen on kas­va­nut en­ti­ses­tään. Nato-liit­to­lai­suus ja DCA-so­pi­mus ovat näyt­tei­tä suh­tei­den sy­ve­ne­mi­ses­tä ja näi­den myö­tä myös kan­sa­lais­ten kiin­nos­tus kump­pa­ni­maas­ta At­lan­tin mo­lem­min puo­lin on kas­va­nut. Kas­va­va kiin­nos­tus tar­koit­taa par­haim­mil­laan kas­va­vaa kaup­paa ja kas­va­via in­ves­toin­te­ja.

Mai­dem­me vä­li­nen yh­teis­työ ja kump­pa­nuus ei­vät kos­ke vain puo­lus­tus­ta, vaan yh­teis­työ­tä teh­dään useil­la aree­noil­la. Ta­lous­suh­teet ovat täs­tä kes­kei­nen esi­merk­ki. Yh­dys­val­lat nou­si vii­me vuon­na Ruot­sin ohi Suo­men suu­rim­mak­si kaup­pa­kump­pa­nik­si ja vien­tim­me kas­voi lä­hes 40 %. Yh­dys­val­lat on Suo­mel­le li­säk­si toi­sek­si suu­rin suo­rien ul­ko­mais­ten in­ves­toin­tien läh­de. Va­kaa de­mok­raat­ti­nen Suo­mi ko­e­taan hy­vä­nä si­joi­tus­koh­tee­na ja kaup­pa­kump­pa­ni­na. Hyvä suh­de pe­rus­tuu eri­to­ten suu­reen luot­ta­muk­seen sekä tur­val­li­suu­teen, jota niin ta­lous- kuin puo­lus­tus­suh­teet edis­tä­vät.

Eläm­me his­to­ri­al­lis­ta mur­ros­koh­taa maa­il­mas­sa, ei­kä lop­pu­tu­le­ma sel­key­dy vuo­siin. Kai­ken kes­kel­lä Suo­mi tais­te­lee eten­kin itäi­ses­sä ja kaak­koi­ses­sa osas­saan hii­pu­neen elin­voi­man puo­les­ta. Hil­je­ne­vät alu­eet luo­vat tyh­ji­öi­tä ja tyh­ji­öil­lä on ta­pa­na täyt­tyä. Jos ei yh­des­sä ys­tä­vien kans­sa, niin vaa­ra epäys­tä­väl­lis­ten voi­mien li­sään­ty­mi­ses­tä on ole­mas­sa. Koko Suo­men puo­les­ta us­kon ja tie­dän, et­tä mai­dem­me vä­li­nen ys­tä­vyys tu­lee ke­hit­ty­mään ja sy­ven­ty­mään tu­le­vai­suu­des­sa en­ti­ses­tään. Täs­sä työs­sä ja täs­sä ajas­sa 80-vuo­ti­aal­la Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Lii­tol­la on val­ta­va roo­li yh­teis­työn vah­vis­ta­ja­na. Si­sua meil­tä suo­ma­lai­sil­ta ei ai­na­kaan puu­tu. Sen tun­nis­ti jo pre­si­dent­ti Roo­se­velt­kin.

***

Kir­joit­ta­ja on 41-vuo­ti­as kan­sa­ne­dus­ta­ja, edus­kun­nan Yh­dys­val­lat-ys­tä­vyys­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, avi­o­mies, kah­den pie­nen lap­sen isä, ta­lous­va­li­o­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja mais­te­ri­o­pis­ke­li­ja Ox­for­din yli­o­pis­tos­sa.