Kun sa­no­taan, et­tä eläm­me ”glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa", mitä sil­lä tar­koi­te­taan? No, ai­na­kin sii­hen kuu­lu­vat maa­il­man­laa­jui­set pan­de­mi­at, maa­il­man­laa­jui­nen kaup­pa, maa­il­man­laa­jui­nen tu­ris­mi (sit­ten taas jos­kus) ja maa­il­man­laa­jui­nen tie­don­vä­li­tys.

 

Väi­te­tään, et­tä glo­ba­li­saa­tio yh­den­mu­kais­taa kai­ken – vä­hän kuin EU, mut­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Sa­no­taan, et­tä glo­ba­li­saa­tio ame­rik­ka­lais­taa koko pla­nee­tan. Sa­mat elo­ku­vat, sa­mat sar­ja­fil­mit, sa­mat tv-kil­pai­lut ja tosi-tv-showt, sama mu­siik­ki.

 

Glo­baa­li­suu­des­sa on kui­ten­kin epä­joh­don­mu­kai­suut­ta. Ai­ka har­voin ni­mit­täin se maa­il­man­laa­jui­nen kaup­pa toi­mit­taa meil­le ma­le­si­a­lais­ta lin­nun­pe­sä­keit­toa, ko­vin moni meis­tä ei mat­kus­ta tu­ris­ti­mat­kal­le Ulan Ba­to­riin, ei­kä maa­il­man­laa­jui­nen tie­don­vä­li­tys ole vie­lä­kään ker­to­nut, mik­si ylä­ker­ran naa­pu­ri aloit­taa imu­roi­mi­sen ja lait­taa pe­su­ko­neen pääl­le klo 23.

 

Ar­kie­lä­män kan­nal­ta maa­il­ma on tie­tys­ti ai­van eri ta­val­la glo­baa­li kuin 10-20 vuot­ta sit­ten. Ta­va­rat ja ih­mi­set liik­ku­vat, tie­dot kul­ke­vat ja kaik­ki on kan­sain­vä­li­sem­pää. Tie­däm­me mui­den mai­den ih­mi­sis­tä yh­tä ja tois­ta: ita­li­a­lai­set ovat ylid­ra­maat­ti­sia, sak­sa­lai­set ja sveit­si­läi­set täs­mäl­li­siä ja pik­ku­tark­ko­ja, eng­lan­ti­lai­sil­la on kui­vaa huu­mo­ria, es­pan­ja­lai­sil­le kaik­ki on ma­ña­na, rans­ka­lai­set ovat ylem­my­den­tun­toi­sia ja ame­rik­ka­lai­set ää­nek­käi­tä.  

 

Kos­ka mo­nil­la­kaan meis­tä ei ole pal­jon­kaan suo­raa ko­ke­mus­ta eri mai­den ih­mi­sis­tä, mie­li­ku­vam­me ovat syn­ty­neet uu­tis­ten, te­le­vi­si­on sar­ja­fil­mien, elo­ku­vien – kai­ken sen mitä kut­su­taan "kult­tuu­ri­te­ol­li­suu­dek­si" - ja so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta.

 

Näi­tä mie­li­ku­via voi­daan sa­noa ste­re­o­ty­pi­oik­si. Ai­van sa­moin kuin sa­la­liit­to­te­o­ri­ois­sa, niis­sä voi ol­la pie­ni rah­tu­nen to­tuut­ta, ja lo­put lii­oit­te­lua ja yleis­tä­mis­tä. Yk­si­löl­li­ses­ti kat­sot­tu­na on sel­vää, et­tä on myös hil­jai­sia ita­li­a­lai­sia, suur­piir­tei­siä sveit­si­läi­siä, vaa­ti­mat­to­mia rans­ka­lai­sia ja hil­jai­sia ame­rik­ka­lai­sia.

 

Mut­ta on myös il­meis­tä, et­tä laa­jas­sa mi­tas­sa eri mai­den kan­sa­lai­set ovat käy­neet läpi yh­tei­sen kult­tuu­ri­sen oh­jel­moin­nin, joka on muo­kan­nut hei­dän ajat­te­lu­ta­paan­sa jos­sain mää­rin sa­man­lai­sek­si.
 


Miten matalan ja korkean kontekstin kulttuurit eroavat?

 

Ant­ro­po­lo­gi Ed­ward Hal­lin mu­kaan maa­il­man pu­he­kult­tuu­rit voi­daan kar­ke­as­ti ja­kaa kah­tia: jois­sain mais­sa on ma­ta­lan kon­teks­tin kult­tuu­ri, ja toi­sis­sa on kor­ke­an kon­teks­tin kult­tuu­ri. Kon­teks­ti tar­koit­taa toi­min­ta­ym­pä­ris­töä, ti­lan­net­ta tai taus­taa.

 

Ma­ta­lan kon­teks­tin kult­tuu­ri on sel­lai­nen, mis­sä kaik­ki il­mais­taan suo­raan ja pe­rus­teel­li­ses­ti. Ti­lan­ne ei se­li­tä pal­joa, kaik­ki täy­tyy sa­noa, kos­ka tie­to ei vä­li­ty riit­tä­väs­ti ti­lan­tees­ta tai toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä. Mo­net län­si­maat, eri­tyi­ses­ti juu­ri Yh­dys­val­lat, edus­ta­vat ma­ta­lan kon­teks­tin vies­tin­tä­kult­tuu­ria. Sa­no­mi­nen, pu­hu­mi­nen on tär­ke­ää.

 

Jo­ten kun ame­rik­ka­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa di­no­sau­ruk­set ovat ha­vain­neet hei­ni­kos­sa pii­les­ke­le­vät pää­hen­ki­löt ja al­ka­vat lön­kyt­tää hei­tä koh­ti, joku seu­ru­ees­ta huo­maa ta­pah­tu­neen, ja huu­taa: ”Juos­kaa!”.

 

Kor­ke­an kon­teks­tin suo­ma­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa ti­lan­ne it­ses­sään si­säl­täi­si jo riit­tä­väs­ti in­for­maa­ti­o­ta, ei­kä ke­nen­kään tar­vit­si­si huu­taa ”Juos­kaa!” – kaik­ki oli­si­vat jo sän­tää­mäs­sä mat­kaan. Tai kun elo­ku­van san­ka­ri on juu­ri pu­to­a­mas­sa 15-ker­rok­si­sen ta­lon ka­tol­ta, hä­nen ka­ve­rin­sa saa vii­me het­kel­lä kiin­ni hä­nen ran­tees­taan, ja il­moit­taa ”Gotc­ha! Hold on!".

 

Kor­ke­an kon­teks­tin kult­tuu­ris­sa in­for­maa­ti­o­ta vä­lit­tyy vä­hem­mäl­lä­kin pu­hu­mi­sel­la, ja myös epä­suo­ras­ti ja ri­vien vä­lis­tä. Kun 1950- ja 60-lu­vuil­la Suo­mes­sa hy­mis­tel­tiin YYA-so­pi­muk­ses­ta Neu­vos­to­lii­ton kans­sa, suo­ma­lai­set osa­si­vat kyl­lä ri­vien vä­lis­tä lu­kea, mitä rau­han­tah­toi­sel­la neu­vos­to­val­ti­ol­la oli asi­as­ta mie­les­sään.

 

Entä ne kansalliset piirteet?
 

Glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa ta­va­ran­tuo­tan­to ja ku­lu­tus­tot­tu­muk­set ovat var­mas­ti pal­jol­ti yh­den­mu­kais­tu­neet. Hol­ly­wood on le­vit­tä­nyt ame­rik­ka­lai­sen elä­män­muo­don maa­il­man joka kolk­kaan, ja mo­ni­kan­sal­lis­ten yh­ti­öi­den brän­de­jä löy­tyy lä­him­mäs­tä mar­ke­tis­ta.

 

Mut­ta ih­mis­ten vä­li­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa nä­kyy vie­lä kan­sal­li­sia piir­tei­tä.

 

Ole­te­taan, et­tä kool­la on po­ke­ri­po­ruk­ka, jos­sa on muu­ta­ma suo­ma­lai­nen ja yk­si ame­rik­ka­lai­nen. Kort­tia on lyö­ty ja olut­ta juo­tu. Il­ta on pit­käl­lä. Jos­sain vai­hees­sa ame­rik­ka­lai­sel­le tu­lee tun­ne, jon­ka hän il­mai­see sa­no­mal­la jo­tain sen ta­pais­ta kuin: "Well, olen juo­nut sen ver­ran mon­ta hy­vää suo­ma­lais­ta olut­ta, et­tä se al­kaa pyr­kiä ulos – kä­väi­sen toi­le­tis­sa." Suo­ma­lai­set ovat, et­tä "Jaa... tot­ta kai. Kyl­lä täs­sä jo luon­to kut­su. Sen­kus meet.”

 

Mut­ta jos kool­la oli­si­kin kort­ti­sak­ki, jos­sa oli­si muu­ta­ma ame­rik­ka­lai­nen ja yk­si Suo­mi-poi­ka. Jos­sain vai­hees­sa il­taa suo­ma­lai­nen nak­kaa kor­tit pöy­däl­le, nou­see ja me­nee ves­saan. Ja ame­rik­ka­lai­set ova, tet­tä ”Mikä sil­le tuli?" - "Sa­not­tiin­ko me jo­ten­kin pa­has­ti?" – ”Onk­se vi­hai­nen tai jo­tain?” – ”Em­mä tie­dä, kun ei se sa­no­nu mi­tään.”

 

Kun ma­ta­lan kon­teks­tin ame­rik­ka­lai­nen ko­kee, et­tä kaik­ki täy­tyy il­mais­ta sa­noin, hän myös Ed­ward Hal­lin mu­kaan usein näyt­tää kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­leen aja­tusp­ro­ses­sin­sa. Jos suo­ma­lai­nen ky­syy ame­rik­ka­lai­sel­ta jos­tain asi­as­ta, jos­ta täl­lä ei ole val­mis­ta mie­li­pi­det­tä, tämä al­kaa vas­ta­tes­saan sa­man tien pu­hua, aja­tel­la ää­neen: ”Well, toi­saal­ta ajat­te­len et­tä... toi­saal­ta on taas niin, et­tä... ” ja lo­pul­ta hän ker­too ajat­te­lun­sa lop­pu­tu­lok­sen, ja kai­ken sil­tä vä­lil­tä.

 

Sen si­jaan, jos ame­rik­ka­lai­nen ky­syy suo­ma­lai­sel­ta mie­li­pi­det­tä jos­tain, mis­tä Pe­kal­la ei ole val­mis­ta kan­taa, suo­ma­lai­nen me­nee aluk­si hil­jai­sek­si. Ame­rik­ka­lai­sel­le tuo hil­jai­suus mer­kit­see sitä, et­tä jos­sain on on­gel­ma: vas­taa­ja ei ym­mär­tä­nyt, tai hä­nel­lä ei ole mi­tään sa­not­ta­vaa.

 

Suo­ma­lai­nen ha­lu­aa an­taa vas­tauk­sen­sa vas­ta miet­ti­mi­sen jäl­keen, ja on miet­ti­mi­sen ai­ka­na hil­jaa. Kyl­lä hän sit­ten ajat­te­lun­sa lop­pu­tu­lok­sen ker­too, mut­ta ei nii­tä vai­hei­ta, joi­den kaut­ta on sii­hen pää­ty­nyt. Kaik­kea ei tar­vit­se sa­noa.

 

Ma­ta­lan kon­teks­tin kult­tuu­ris­sa pu­hu­mi­nen si­nän­sä on ar­vo­kas­ta. Sii­hen aloin tot­tua ja so­peu­tua opis­ke­lu­vuo­te­na­ni Was­hing­ton D.C.:ssa – jos­kaan en il­mei­ses­ti riit­tä­väs­ti. Vaik­ka olen pi­tä­nyt it­se­ä­ni koh­ta­lai­sen pu­he­li­aa­na, mie­lee­ni jäi vuo­den lo­pul­la opis­ke­lu­to­ve­ri­ni sa­nat: ”Ka­ris­ta on vai­kea sa­noa. Hän voi­si ol­la vaik­ka kom­mu­nis­ti­va­koo­ja, kun ei se kos­kaan sano mi­tään.”

 

Kari Ho­ta­kai­nen an­toi ker­ran osu­van ku­vauk­sen sii­tä mi­ten put­ki­a­sen­ta­ja tu­lee kor­jaa­maan läm­mi­tys­kat­ti­laa: tu­lee oves­ta ja sa­noo: ”Kel­la­ris­sa­ko se..?” Ot­taa työ­ka­lun­sa, me­nee kel­la­riin, tu­lee var­tin ku­lut­tua, ja sa­noo: ”No nyt se on.” Ti­lan­tees­sa pal­jon pu­hu­mi­nen oli­si tar­pee­ton­ta, eh­kä jopa epäi­lyt­tä­vää.

 

Sit­ten kun läm­mi­tys­kat­ti­la on kun­nos­sa ja läm­mi­tät sau­nan, ja kut­sut sin­ne mu­kaan ame­rik­ka­lai­sen,  sau­no­mi­ses­ta ei tah­do tul­la mi­tään. Heti kun on saa­tu sau­nan ovi kiin­ni, al­kaa ky­se­ly: ”Kuin­ka kuu­mak­si tämä tu­lee?” –” On­ko kai­kil­la suo­ma­lai­sil­la sau­na?” – ”Olet­ko ra­ken­ta­nut tä­män it­se?” –”Ei­kä tämä kuu­muus ole ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta?” – ”Mitä tääl­lä en­sin teh­dään?” – ”Kau­an­ko löy­lys­sä is­tu­taan?” – ”Mitä sit­ten teh­dään?”

 

Jos yri­tät sil­le vih­ja­ta, et­tä tääl­lä vaan is­tu­taan ja ol­laan, niin kun sen ma­ta­lan kon­teks­tin ame­rik­ka­lai­sen hil­jai­suu­den­sie­to­ky­ky on niin al­hai­nen, niin se­hän ah­dis­tuu. Vai­ke­ne­mi­nen on hä­nel­le tor­jun­nan o on­gel­man kiel­tä. Pu­hu­mi­nen ja ky­se­le­mi­nen, se on koh­te­li­as­ta ja osoit­taa, et­tä on kiin­nos­tu­nut toi­ses­ta ja hä­nen elä­mäs­tään.

 

Mut­ta jos kut­sut sau­naan toi­sen kor­ke­an kon­teks­tin edus­ta­jan, vaik­ka ja­pa­ni­lai­sen, hä­nen kans­sa sau­nas­sa voi is­tua ihan hil­jaa – ja vaik­ka mi­tään ei pu­hu­ta, koko ajan ta­pah­tuu. Hil­jai­suus ei ole kor­ke­an kon­teks­tin edus­ta­jal­le tor­ju­vaa tai epä­koh­te­li­as­ta. Sitä ar­vos­te­taan, se on osa so­si­aa­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta, se voi ol­la le­poa, ja kuun­te­lua – yh­des­sä­ko­ke­mis­ta. Pal­jo puhe sen si­jaan voi ol­la bras­sai­lua, epä­var­muut­ta, egois­mia tai röyh­keyt­tä. Kii­na­lai­sen sa­nan­las­kun mu­kaan ”Ne, jot­ka tie­tä­vät, ei­vät puhu. Ne, jot­ka pu­hu­vat, ei­vät tie­dä.”

 

Vas­taa­vas­ti se, et­tä tur­ku­lai­sel­la bus­si­py­sä­kil­lä aa­mul­la klo 6.30 sei­soo kol­me toi­sil­leen pu­hu­ma­ton­ta työ­mat­ka­lais­ta – se on var­si­nais­suo­ma­lais­ta koh­te­li­ai­suut­ta. ”Kuka nyn ni ai­ka­se mit­tä smool took­ki jak­sais? Pare ku an­ta kans­saih­mi­se ol­la rau­has.”

 

Kaik­kein ar­ki­sim­min kat­sot­tu­na se ”glo­baa­li maa­il­ma” tai­taa näyt­täy­tyä meil­le yli­kan­sal­li­se­na au­di­o­vi­su­aa­li­se­na viih­tee­nä. Po­pu­laa­ri­mu­sii­kis­ta, sar­ja­fil­meis­tä ja elo­ku­vis­ta val­ta­o­sa tu­lee meil­le suo­raan Ame­ri­kas­ta. 1950-lu­vul­la joku so­si­o­lo­gi luon­neh­ti jopa Suo­mea ”maa­il­man ame­rik­ka­lai­sim­mak­si maak­si Yh­dys­val­to­jen ul­ko­puo­lel­la”. Ar­vio pe­rus­tui sel­lai­siin kri­tee­rei­hin kuin Aku An­kan ti­laus­mää­rä.  

 

Mut­ta kan­nat­taa muis­taa, et­tä eri kult­tuu­reis­sa eri­lai­sia asi­oi­ta pi­de­tään so­pi­vi­na ja ar­vos­te­taan eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia. Jos me pi­däm­me ame­rik­ka­lai­sia hö­löt­tä­vi­nä tyh­jän­pu­hu­ji­na, jois­ta kaik­ki on ”won­der­ful” ja ”awe­so­me” ja ”ou­mai­gaad”, se joh­tuu vain sii­tä, et­tä he ovat kas­va­neet ma­ta­lan kon­teks­tin kult­tuu­ris­sa, jos­sa asi­oi­ta on hyvä il­mais­ta, ja mie­lel­lään isos­ti.

 

Ja jos he puo­les­taan, vä­hä­pu­hei­suu­tem­me ta­kia, pi­tä­vät mei­tä yn­sei­nä, epä­koh­te­li­ai­na tai tyh­mi­nä, se joh­tuu sii­tä, et­tä me olem­me kas­va­neet kor­ke­an kon­teks­tin vies­tin­tä­kult­tuu­ris­sa, jos­sa ihan kaik­kea ei tar­vit­se sa­noa. Vies­tin­tä­kon­teks­tit ovat vain eri­lai­sia.

 

Vaik­ka jou­lu­puk­kim­me tätä ny­kyä sa­noo­kin ”Hou-hou-hou”.


***
Kir­joit­ta­jas­ta:

Kari Purs­si­la on tur­ku­lai­nen muu­sik­ko/toi­mit­ta­ja, joka on eden­nyt Ruis­roc­kin pe­rus­ta­jas­ta kuu­den lap­sen­lap­sen taa­tak­si.