Vii­me jou­lu­kuus­sa il­mes­tyi Sei­ja John­so­nin ja Ag­ne­ta Ran­nan toi­mit­ta­ma Släk­ten ute i värl­den - Su­ku­lai­set maa­il­mal­la. Kir­ja ker­too John­so­nin ja Kan­gas­ta­lon siir­to­lai­suu­des­ta ja liik­ku­vuu­des­ta nel­jäs­sä su­ku­pol­ves­sa. Kir­jan ta­ri­nat kä­sit­te­le­vät muun mu­as­sa ly­hyt- ja pit­kä­kes­toi­sia ul­ko­maan muut­to­ja, ul­ko­mail­la opis­ke­lua ja rep­pu­reis­saa­mis­ta.

Mil­lai­nen on siir­to­lai­suu­den ja liik­ku­vuu­den ko­et­tu to­del­li­suus ol­lut vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa? Täs­sä jou­tuu esit­tä­mään vas­ta­ky­sy­myk­siä: Kuka ko­ke­muk­ses­taan ker­too? Mi­ten ker­too? Ke­nel­le ker­too?

Ta­ri­na ei tule kos­kaan val­miik­si pai­kan­tu­vuu­ten­sa ta­kia kos­ka se ker­ro­taan jol­le­kin jos­sa­kin ajas­sa, pai­kas­sa ja muo­dos­sa, jo­hon­kin tar­koi­tuk­seen. Yk­si­lön ta­ri­na ni­vou­tuu laa­joi­hin, usein ide­o­lo­gi­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti sä­vyt­ty­nei­siin val­ta­ta­ri­noi­hin, jot­ka ne­kin muun­tu­vat kul­kies­saan pai­kas­ta toi­seen.

Siir­to­lai­suu­des­ta ja liik­ku­vuu­des­ta pu­hut­ta­es­sa kai­kis­ta ky­sy­myk­sis­tä pääl­lim­mäi­sin on: mik­si läh­de­tään? Useim­mi­ten on kyse tuo­tan­to- ja yk­si­tyis­ta­lou­del­li­sis­ta asi­an­ti­lois­ta. Kan­sain­vä­li­nen tuo­tan­to ja kaup­pa toi­mi­vat ja vai­kut­ta­vat yli­ra­jai­ses­ti.

Os­ka­ri To­koi (1873-1963) ker­too Suo­meen ja mui­hin Poh­jois­mai­hin le­vin­nees­tä Ame­ri­kan muut­to­kuu­mees­ta, jon­ka kai­vos- ja lai­va­yh­ti­öt pa­ni­vat alul­le 1880-lu­vul­la. Muut­to­kuu­met­ta nos­tat­ti­vat hei­ken­ty­neet so­si­aa­li­set, po­liit­ti­set ja ta­lou­del­li­set olot ko­ti­maas­sa.

Siir­to­lai­suus ja liik­ku­vuus ovat muut­tu­neet. Liik­ku­mi­sen va­paus ja vai­vat­to­muus sekä tar­ken­tu­nut tie­to maa­il­mas­tam­me ovat koh­dan­neet toi­nen toi­sen­sa. Kau­ko­siir­to­lai­suu­des­ta ja lä­hi­a­lu­eel­lem­me suun­tau­tu­vis­ta muut­to­aal­lois­ta on tul­tu yk­si­löi­den ja per­hei­den tois­tu­viin muut­toi­hin. Ja tie­däm­me, et­tä maam­me si­säi­nen muut­to­lii­ke on li­sään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. Tä­nään on­kin liik­ku­vien elä­mä yhä enem­män ikään kuin pai­kan A ja pai­kan B vä­lil­lä ole­mis­ta, yh­tey­den­pi­toa ja pa­laa­mis­ta sii­hen ym­pä­ris­töön, jos­ta on läh­det­ty.

Kau­ko­siir­to­lai­suut­ta kä­sit­te­le­vä kir­jal­li­suus tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sia ver­tai­lu­koh­tia ny­ky­a­jan in­ten­sii­vi­sel­le yli­ra­jal­li­sel­le liik­ku­vuu­del­le. Os­ka­ri To­koin kir­jas­ta Ame­ri­kan suo­ma­lai­sia (1949) nä­kyy työ­pe­räi­sen kau­ko­siir­to­lai­suu­den luon­ne. Hän pa­laa sii­hen use­an vuo­si­kym­me­nen ai­ka­loi­kal­la oman ko­ke­muk­sen­sa ja siir­to­lai­si­sän­sä ta­ri­nan poh­jal­ta. To­koi kir­joit­taa, et­tä kes­ki­poh­ja­lai­sia siir­to­lai­sia yh­dis­ti suo­ma­lai­suus ja ko­ti­paik­ka­kun­nan yh­teys. He oli­vat kuin yh­tä per­het­tä, kai­vos­työ­tä te­ke­vää ”Ame­ri­kan siir­to­kan­saa”. He oli­vat ah­ke­ria, työ­tä pel­kää­mät­tö­miä ja sääs­tä­väi­siä - taik­ka sit­ten vas­ta­koh­tai­ses­ti juo­pot­te­luun ja tap­pe­luun tai­pu­vai­sia, va­ral­li­suu­den kar­tut­ta­mi­ses­sa epä­on­nis­tu­nei­ta.

Isoi­säl­le­ni Alf­red John­so­nil­le oli Uu­den See­lan­nin ja Ame­ri­kan siir­to­lai­suu­des­sa tär­kein­tä ta­voi­tel­la pää­mää­rää, jos­ta hän ker­too ys­tä­väl­leen lä­het­tä­mis­sä kir­jeis­sään. Alf­red ker­too näin: ”Jos en voi kä­vel­len saa­vut­taa pää­mää­rää­ni, niin sit­ten ryö­min.” Alf­re­din pää­mää­rä ei ol­lut pel­käs­tään ra­ken­ta­jan töil­lä han­ki­tun omai­suu­den kar­tut­ta­mi­nen vaan en­nen kaik­kea oman yh­teis­kun­nal­li­sen ase­man pa­ran­ta­mi­nen, niin et­tä hän ko­ti­maas­sa voi­si avi­oi­tua ja pe­rus­taa per­heen.

Ou­ti Leh­man­nin (s. 1963 Hy­vin­kää) ta­ri­na al­kaa ”tup­pu­ky­läs­tä” suu­reen maa­il­maan pyr­ki­vän yli­op­pi­las­ty­tön unel­mis­ta. Hän piti yh­teyk­siä ys­tä­vään­sä Päi­viin, joka oli ai­em­min muut­ta­nut Ka­li­for­ni­aan ja saa­nut hy­vän työ­pai­kan au pai­ri­na. Ou­tin si­joit­tu­mi­nen ame­rik­ka­lai­sen per­heen las­ten­hoi­tajk­si su­jui vai­vat­ta. Koti-ikä­vä vai­va­si kui­ten­kin Ou­tia, ja hän pa­la­si kol­men vuo­den ku­lut­tua Suo­meen, jos­sa hän ei kui­ten­kaan viih­ty­nyt vaan mat­kus­ti vuo­den ku­lut­tua uu­del­leen au­rin­koi­seen Ka­li­for­ni­aan. Ou­ti avi­oi­tui Sak­sas­ta muut­ta­neen Jör­gin kans­sa seu­raa­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä ja sai USA:n kan­sa­lai­suu­den kuu­si vuot­ta sit­ten.

Ou­ti ker­too haas­tat­te­lus­saan, et­tä mo­nien kon­tak­tien ja ko­ke­mus­ten myö­tä hä­nen maa­il­man­kat­so­muk­sen­sa on avar­tu­nut. Hän ar­vos­taa ame­rik­ka­lais­ta avoi­muut­ta. Hä­nen suo­ma­lais­ta maa­il­man­kat­so­mus­taan on muo­van­nut eri­lais­ten kult­tuu­rien ja ta­po­jen mo­ni­nai­suus, jota hän on ko­ke­nut elä­män­sä ai­ka­na Ka­li­for­ni­as­sa. Ou­ti ei tun­ne ole­van­sa mi­kään siir­to­lai­nen ei­kä ul­ko­suo­ma­lai­nen, vaan sa­noo esit­täy­ty­es­sään, et­tä hän on läh­töi­sin Suo­mes­ta.

Olen täs­sä esit­tä­nyt kä­si­tyk­sen, et­tä ryh­mien, per­hei­den ja yk­si­löi­den elä­mä on mo­ni­nais­tu­nut ja tul­lut yhä yli­ra­jai­sem­mak­si. Ih­mi­set, jot­ka ovat liik­ku­mi­ses­saan on­nis­tu­neet, ovat poh­ti­joi­ta ja har­kit­se­via yk­si­löi­tä, sil­lä sel­lai­sik­si he ovat maa­il­mal­la kas­va­neet. He ovat ko­ke­mus­ten­sa kaut­ta op­pi­neet koh­taa­maan ih­mis­ten ja kult­tuu­rien mo­ni­nai­suut­ta ja eri­lai­suut­ta, rat­kai­se­maan eh­kä maa­il­man suu­rin­ta haas­tet­ta. Se on hei­dän sa­lai­suu­ten­sa. Hei­dän ta­ri­naan­sa pe­reh­ty­mäl­lä me­kin voim­me op­pia jo­ta­kin mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja ar­vo­kas­ta sii­tä.

Siir­to­lai­suu­des­ta ja liik­ku­vuu­des­ta tu­lee ker­toa li­sää ta­ri­noi­ta ja teh­dä tut­ki­muk­sia. Tämä teh­tä­vä pi­tää to­teut­taa mah­dol­li­sim­man pian, niin kau­an kun tääl­tä läh­te­neet, tän­ne eh­kä pa­lan­neet ja hei­dät lä­het­tä­neet ky­ke­ne­vät it­se ker­to­maan ta­ri­nan­sa. Hy­vän­kin do­ku­ment­ti- ja fak­ta-ai­neis­ton pe­rus­teel­la on lä­hes mah­do­ton­ta ra­ken­taa oma­koh­tai­sen ko­ke­muk­sen ker­ron­nas­sa syn­ty­vää to­del­li­suu­den ku­vaa täs­tä ai­he­a­lu­ees­ta.    

***
KT Es­ko John­son työs­ken­te­li ai­em­min Cent­ria-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun eng­lan­nin kie­len ja vies­tin­nän yli­o­pet­ta­ja­na. Sen jäl­keen hän on toi­mi­nut va­paa­na tut­ki­ja­na ja väi­tös­tut­ki­ja­na Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton So­vel­ta­van kie­len­tut­ki­muk­sen kes­kuk­ses­sa, jos­sa hän tut­kii kult­tuu­rien­vä­li­syy­den ker­ron­taa ja sii­nä esiin­ty­viä kie­li­ku­via.