Elo­ku­va-alan ar­vos­te­tut Os­car-pal­kin­not ja­e­taan tänä vuon­na 96:tta ker­taa, ja it­se pal­kin­to­gaa­la jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1929. Eng­lan­nik­si gaa­la tun­ne­taan ni­mel­lä Aca­de­my Awards, joka juon­tuu pal­kin­to­jen myön­tä­mi­ses­tä vas­taa­van elo­ku­va­tie­teen ja -tai­teen aka­te­mi­an ni­mes­tä. It­se pal­kin­to­pys­tin ni­men al­ku­pe­rä on hä­mä­rän pei­tos­sa, mut­ta ta­ri­nan nimi syn­tyi aka­te­mi­an toi­min­nan­joh­ta­ja Mar­ga­ret Her­ric­kin to­de­tes­sa, et­tä po­kaa­li muis­tut­taa hän­tä hä­nen Os­car-se­däs­tään.

Ny­ky­päi­vä­nä Os­car-pal­kin­to­jen voit­ta­jat va­li­taan ää­nes­tyk­sel­lä, jo­hon saa­vat osal­lis­tua aka­te­mi­an 9487 ää­ni­val­tais­ta jä­sen­tä ym­pä­ri maa­il­man. Aka­te­mi­aa on vii­me vuo­si­na kri­ti­soi­tu sii­tä, et­tä sen jä­se­nis­tö on lii­an yk­si­puo­li­nen. Vuon­na 2012 Los An­ge­les Ti­me­sin te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan 94 % ää­ni­val­tai­sis­ta jä­se­nis­tä oli val­koi­hoi­sia, 77 % mies­puo­li­sia ja 54 % yli 60-vuo­ti­ai­ta. Ää­ni­val­tais­ten jä­sen­ten jouk­ko on sit­tem­min mo­ni­nais­tu­nut.

Suo­mes­sa gaa­la he­rät­ti tänä vuon­na eri­tyis­tä kiin­nos­tus­ta, kos­ka Aki Kau­ris­mä­en Kuol­leet leh­det -elo­ku­van ar­vel­tiin ole­van mu­ka­na kil­pai­lus­sa par­haan vie­ras­kie­li­sen elo­ku­van Os­car-pal­kin­nos­ta. Elo­ku­va ei kui­ten­kaan saa­nut Os­car-eh­dok­kuut­ta spe­ku­loin­nis­ta huo­li­mat­ta, mikä tar­koit­taa, et­tä Kau­ris­mä­en eh­dok­kuus elo­ku­vas­ta Mies vail­la men­nei­syyt­tä jää hä­nen tä­hä­nas­ti­sen uran­sa ai­no­ak­si. Tä­hän as­ti ai­noa Os­car-pys­tin po­kan­nut suo­ma­lai­nen on edes­men­nyt tai­tei­li­ja Jörn Don­ner, joka ot­ti pal­kin­non vas­taan Ing­mar Berg­ma­nin puo­les­ta elo­ku­vas­ta Fan­ny & Ale­xan­der.

Os­car-gaa­la jär­jes­te­tään tänä vuon­na Suo­men ai­kaa 11. maa­lis­kuu­ta klo 1 aa­mu­yöl­lä. Voit seu­ra­ta pal­kin­to­jen­ja­koa ko­ti­soh­val­ta esi­mer­kik­si ohei­sen SAM:n toi­mis­ton koos­ta­man Os­car-bin­gon avus­tuk­sel­la.