Kat­so koko NATO & Fin­land: Na­vi­ga­ting the Fu­tu­re of Our Part­ners­hip -se­mi­naa­ri Yo­u­tu­be-pal­ve­lus­sa. 

NATO – nuo nel­jä kir­jain­ta, jot­ka ovat ol­leet lä­hes jo­kai­sen suo­ma­lai­sen huu­lil­la vii­mei­sen rei­lun vuo­den ajan. Suo­mi ot­ti val­ta­van harp­pauk­sen län­teen, kun Ve­nä­jän lai­ton hyök­käys­so­ta Uk­rai­nas­sa toi jäl­leen ker­ran so­dan Eu­roo­pan man­te­reel­le. 80-vuo­tis­juh­laan­sa viet­tä­vä SAM pe­rus­tet­tiin vuon­na 1943 hy­vin sa­man­kal­tai­sis­sa ge­o­po­liit­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa, mis­sä sen roo­li oli osoit­taa ul­ko­mail­le vah­va tah­do­nil­mauk­sem­me sii­tä, et­tä Suo­mi kuu­luu län­teen. 

Nämä sa­nat kai­kui­vat vah­vas­ti myös SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja Lena Gre­na­tin pu­heen­vuo­ros­sa, kun hän ava­si osa­na 80-juh­la­vuot­ta tors­tai­na 19.10 pi­de­tyn NATO & Fin­land: Na­vi­ga­ting the Fu­tu­re of Our Part­ners­hip -se­mi­naa­rin. Ko­va­ta­soi­sen kes­kus­te­lun pu­hu­ja­kaar­tiin kuu­lui­vat Yh­dys­val­tain suur­lä­he­tys­tön De­pu­ty Chief of Mis­si­on Chris­top­her Kraf­ft, Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin joh­ta­va tut­ki­ja Char­ly Sa­lo­nius-Pals­ter­nak ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Pek­ka To­ve­ri. Ti­lai­suu­den mo­de­raat­to­ri­na toi­mi Suo­men di­gi­ta­li­saa­ti­on ja uu­sien tek­no­lo­gi­oi­den suur­lä­het­ti­läs Ste­fan Lindst­röm


Pohjoisen etuvartiossa 

Nyt, kun Suo­men NATO-ank­ku­ri on las­ket­tu ve­sil­le, se­mi­naa­ri pyr­ki kiin­nit­tä­mään huo­mi­on­sa vah­vas­ti tu­le­vaan. Pa­ne­lis­tit yh­tyi­vät aja­tuk­seen sii­tä, et­tä ark­tis­ten alu­ei­den kas­va­va mer­ki­tys tar­koit­taa, et­tä NATO-Suo­men paik­ka oli­si vah­vas­ti Nor­fol­kin Poh­jois-Eu­roo­pan joh­to­e­si­kun­nan alai­suu­des­sa Nor­jan ta­paan.  

Näin voi­tai­siin par­hai­ten var­mis­taa sekä Ark­tik­sen sekä NATO:n uu­den si­sä­me­ren – eli Itä­me­ren – tur­val­li­suus. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta Suo­mel­la ei kui­ten­kaan ole hä­tää ala­ti es­ka­loi­van Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ra­ja­naa­pu­ri­na, sil­lä ku­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja To­ve­ri osu­vas­ti to­te­si­kin yh­dis­tet­ty poh­jois­mai­nen il­ma-ase ja vai­ke­as­ti edet­tä­vä itä­ra­jam­me ovat jo it­ses­sään tu­ke­va suo­ja­muu­ri ag­g­res­si­ol­ta. 


Onko dynaaminen pessimismi Suomen salainen ase? 

Suo­ma­lais­ta sa­nan­las­ku­ja mu­kail­len pes­si­mis­ti ei pety, ei­kä vara ve­net­tä kaa­da. Näis­sä sa­non­nois­sa tii­vis­tyy dy­naa­mi­sen pes­si­mis­min ydin, mikä oli kaik­kien pa­ne­lis­tien mie­les­tä yk­si kes­kei­sim­mis­tä vah­vuuk­sis­ta, jon­ka Suo­mi tuo NATO:n käyt­töön. Suo­mes­sa ul­ko­val­to­jen häi­rin­täy­ri­tyk­siä ja hyb­ri­vai­kut­ta­mis­ta ei ole tar­vin­nut si­mu­loi­da, vaan ne ovat jat­ku­vas­ti ol­leet osa ar­ki­päi­vää. Sik­si suo­ma­lai­set tek­no­lo­gi­a­rat­kai­sut ovat­kin muo­vau­tu­neet ot­ta­maan is­kut vas­taan sen si­jaan, et­tä ne tai­pui­si­vat nii­den al­la.  

Yh­dys­val­tain suur­lä­he­tys­tön edus­ta­ja Kraf­ft pai­not­ti­kin se­mi­naa­ris­sa, mi­ten suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen kor­ke­aan kou­lu­tuk­seen poh­jau­tu­va in­no­vaa­tio he­rät­tää huo­mi­o­ta hal­ki USA:n. Laa­duk­kaan in­no­vaa­ti­o­po­li­tii­kan sy­dä­mes­sä on kui­ten­kin yh­tä lail­la laa­du­kas kou­lu­tus, min­kä ta­kia kou­lu­tus­vaih­to muut­tuu en­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si. Maa­il­man par­haat yli­o­pis­tot ovat ni­mit­täin edel­leen Yh­dys­val­lois­sa ja pää­sy nii­den pii­riin il­man SAM:n kal­tai­sia tu­kiyh­tei­sö­jä on suo­ma­lai­sil­le liki mah­do­ton­ta. 


(Epä)varma tulevaisuus 

Yh­dys­val­lois­sa pre­si­dent­ti käyt­tää mer­kit­tä­vää val­taa sekä sisä- et­tä ul­ko­po­liit­ti­ses­ti, mikä he­rät­tää luon­nol­li­ses­ti ky­sy­myk­siä NATO:n tu­le­vai­suu­des­ta. Mo­nien mie­les­sä kal­vaa­kin aja­tus sii­tä, mitä esi­mer­kik­si Trum­pin toi­nen pre­si­dent­ti­kau­si voi­si pi­tää si­säl­lään puo­lus­tus­lii­tol­le, jos Yh­dys­val­lat kään­tyi­si­kin si­sään­päin. 

Täs­tä huo­les­tu­nei­ta läm­mit­tä­vät kui­ten­kin var­mas­ti joh­ta­van tut­ki­jan Sa­lo­nius-Pals­ter­na­kin re­fe­roi­mat sa­nat Yh­dys­val­tain en­ti­sel­tä puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ja­mes Mat­ti­sil­ta. Ta­paa­mi­ses­saan suo­ma­lais­ten vai­kut­ta­jien kans­sa Mat­tis to­te­si, et­tä kos­kaan ei pidä kes­kit­tyä lii­kaa sii­hen, mitä yk­sit­täi­nen Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti sa­noo vaan pi­kem­min­kin sii­hen, mitä maa konk­reet­ti­ses­ti te­kee liit­to­lais­ten­sa eteen. 

Yh­dys­val­tain kong­res­sis­sa on ni­mit­täin joka ta­pauk­ses­sa vah­va enem­mis­tö, joka on si­tou­tu­nut tu­ke­maan Suo­mea, Ruot­sia ja mui­ta puo­lus­tus­lii­ton jä­se­niä. Oli pre­si­dent­ti­nä en­si vaa­lien jäl­jil­tä Joe Bi­den, Do­nald Trump tai joku muu, NATO-Suo­mes­sa voi­daan edel­leen tu­le­vai­suu­des­sa­kin nuk­kua yöm­me hy­vin il­man huol­ta huo­mi­ses­ta.