Vaik­ka Suo­mes­sa Yh­dys­val­to­jen vaa­lit nä­ky­vät me­di­as­sa enim­mäk­seen vain pre­si­den­tin­vaa­lien ja niin sa­not­tu­jen vä­li­vaa­lien ai­ka­na, maas­sa ää­nes­te­tään liit­to­val­ti­on ja pai­kal­lis­ta­sol­la joka iki­nen vuo­si. Ei­len tiis­tai­na pi­de­tyis­sä mar­ras­kuun 2023 vaa­leis­sa de­mok­raa­tit yl­lät­ti­vät pär­jää­mäl­lä pa­rem­min kuin en­nak­koon ar­vi­oi­tiin, mikä on suu­rel­ta osin seu­raus­ta abort­ti­ky­sy­myk­sen nou­sus­ta kes­kei­sek­si pu­hee­nai­heek­si.

Ken­tuc­kyn de­mok­raat­ti­ku­ver­nöö­ri An­dy Bes­he­ar sai ää­nes­tä­jil­tä jat­ko­kau­den kon­ser­va­tii­vi­ses­sa osa­val­ti­os­sa, mikä oli mer­kit­tä­vä saa­vu­tus. Vir­gi­ni­an osa­val­ti­os­sa de­mok­raa­tit on­nis­tui­vat puo­les­taan säi­lyt­tä­mään enem­mis­tön osa­val­ti­on se­naa­tis­sa ja vah­vis­ta­maan otet­taan osa­val­ti­on edus­ta­jain­huo­nees­ta, mikä es­ti re­pub­li­kaa­nien eh­do­tuk­sen abor­tin ra­jaa­mi­ses­ta 15 vii­kon jäl­keen ete­ne­mäs­tä. Bes­he­ar oli kri­ti­soi­nut re­pub­li­kaa­ni­haas­ta­jan­sa, oi­keus­mi­nis­te­ri Da­niel Ca­me­ro­nin abort­ti­nä­ke­myk­siä väit­te­lyis­sä ja te­le­vi­si­o­mai­nok­sis­sa.

Eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä vaa­li­tu­los saa­tiin Ohi­on osa­val­ti­os­sa, jos­sa ää­nes­tä­jät päät­ti­vät abort­ti­oi­keu­den si­säl­lyt­tä­mi­ses­tä osa­val­ti­on pe­rus­tus­la­kiin. Tämä oli sel­keä vas­ta­lau­se Yh­dys­val­tain kon­ser­va­tii­vie­nem­mis­töi­sen kor­keim­man oi­keu­den vii­me vuon­na ta­pah­tu­neel­le pää­tök­sel­le ku­mo­ta Roe v. Wade -pää­tös, joka oli taan­nut abort­ti­oi­keu­den koko maas­sa.

Ohi­on osa­val­ti­on ää­nes­tys­tu­los on sel­keä in­di­kaat­to­ri sii­tä, et­tä abort­ti­oi­keus on kes­kei­nen tee­ma, joka yh­dis­tää de­mok­raat­tien ää­nes­tä­jiä tu­le­vis­sa 2024 pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ja saat­taa kan­nus­taa hei­tä saa­pu­maan vaa­liu­ur­nil­le. Se ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole yk­si­nään tar­peek­si mer­kit­tä­vä ai­he hei­laut­taak­seen koko vaa­lien suun­taa, sil­lä use­at uu­sia kiel­to­ja kan­nat­ta­neet re­pub­li­kaa­ni­puo­lu­een ku­ver­nöö­rit, ku­ten Ohi­on Mike De­Wi­ne, Flo­ri­dan Ron De­San­tis ja Te­xa­sin Greg Ab­bott, va­lit­tiin vii­me vuon­na teh­tä­viin­sä uu­del­leen.

Ti­lan­ne kui­ten­kin elää, ei­kä po­liit­ti­nen il­ma­pii­ri ole vält­tä­mät­tä de­mok­raa­teil­le en­si vuon­na yh­tä suo­tui­sa. Ky­sy­myk­set abort­ti­oi­keu­den ym­pä­ril­lä ovat tuo­neet ää­nes­tä­jät uur­nil­le sekä tä­män vii­kon vaa­leis­sa, et­tä vii­me vuo­den vä­li­vaa­leis­sa, mut­ta tämä ei tar­koi­ta, et­tä tren­di kan­tai­si enää vuon­na 2024.