Tä­nään 4. päi­vä huh­ti­kuu­ta tu­lee ku­lu­neek­si pait­si yk­si vuo­si Suo­men NATO-jä­se­nyy­den al­ka­mi­ses­ta myös 75 vuot­ta puo­lus­tus­lii­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta. 75-vuo­ti­as North At­lan­tic Tre­a­ty Or­ga­ni­za­ti­on eli NATO on pe­rus­ta­mi­ses­taan as­ti ol­lut va­kaut­ta­va voi­ma Eu­roo­pan ja Poh­jois-Ame­ri­kan lä­hi­a­lu­eil­la, jon­ka teh­tä­vä­nä on ol­lut taa­ta jä­sen­val­ti­oi­den­sa va­paus ja tur­val­li­suus po­liit­ti­sin ja so­ti­laal­li­sin kei­noin. His­to­ri­an­sa ai­ka­na puo­lus­tus­liit­to on kas­va­nut sen 12 pe­rus­ta­ja­jä­se­nes­tä 32:teen jä­sen­maa­han.

NATO pe­rus­tet­tiin vuon­na 1949, kun pe­rus­ta­ja­jä­sen­mai­den edus­ta­jat al­le­kir­joit­ti­vat Poh­jois-At­lan­tin so­pi­muk­sen Was­hing­ton D.C:n kau­pun­gis­sa. It­se pe­rus­ta­mi­sa­si­a­kir­ja on var­sin ly­hyt, ja kaik­ki sil­loi­set ja tu­le­vat puo­lus­tus­lii­ton jä­se­net si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan sen 14:ää ar­tik­laa. Puo­lus­tus­lii­ton toi­min­nan kan­nal­ta pe­rus­so­pi­muk­sen koh­dis­ta tär­kein on ar­tik­la nu­me­ro vii­si, jon­ka mu­kaan hyök­käys yh­tä NATO-jä­sen­maa­ta koh­taan, on hyök­käys nii­tä kaik­kia vas­taan. Pe­rus­so­pi­mus lin­jaa myös ar­tik­lois­sa 10 ja 11, et­tä NATO:n jä­se­nek­si voi liit­tyä ai­no­as­taan eu­roop­pa­lai­nen val­tio kaik­kien mui­den jä­sen­val­ti­oi­den yk­si­mie­li­sel­lä suos­tu­muk­sel­la.

His­to­ri­al­li­ses­ti NATO:n roo­li on ol­lut toi­mia kol­lek­tii­vi­se­na puo­lus­tus­jär­jes­tel­mä­nä, jon­ka teh­tä­vä­nä on taa­ta va­kaus jä­sen­mais­sa rat­kai­se­mal­la krii­se­jä ja konf­lik­te­ja kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. En­sim­mäi­nen NATO:n te­ke­mä rau­han­tur­va­o­pe­raa­tio to­teu­tet­tiin en­ti­sen Yu­gos­la­vi­an val­ti­on alu­eel­la, jos­sa puo­lus­tus­liit­to ajoi ser­bit päät­tä­mään tu­hoi­san so­tan­sa Bos­nia-Hert­se­go­vi­naa vas­taan. Tä­män jäl­keen NATO on osal­lis­tu­nut krii­sin­hal­lin­ta­o­pe­raa­ti­oi­hin esi­mer­kik­si Poh­jois-Ma­ke­do­ni­as­sa, Afg­ha­nis­ta­nis­sa, Vä­li­me­rel­lä ja Af­ri­kan sar­ven alu­eel­la.

Seu­raa­vat 25 vuot­ta tu­le­vat kui­ten­kin rat­kai­se­maan, mi­ten ehyt puo­lus­tus­liit­to on sen täyt­tä­es­sä sata vuot­ta. The Cen­ter for Eu­ro­pe­an Po­li­cy Ana­ly­sis -aja­tus­hau­to­mon van­hem­man tut­ki­jan Jes­si­ca Ber­li­nin mu­kaan NATO:n kes­kei­sim­mäk­si tu­le­vai­suus­te­ki­jäk­si muo­dos­tuu­kin, mi­ten se vas­taa Ve­nä­jän sen jä­sen­mail­le muo­dos­ta­maan uh­kaan. Ber­li­nin mu­kaan NATO:n vah­vuus on­kin sen eh­do­ton yh­te­näi­syys, mitä sen pi­täi­si var­jel­la hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä.