Spor­ty, ca­su­al chic… nuo­rek­kaan va­pau­tu­nut, sil­ti nai­sel­li­nen. Mil­tä kuu­los­taa? Hy­väl­tä, ai­na­kin 1900-lu­vun alun ame­rik­ka­lais­nais­ten kor­viin! Tätä kaik­kea, ja pal­jon muu­ta, heil­le edus­ti nimi Coco Cha­nel.

Eh­kä­pä Cha­ne­lia löy­tyy si­nun­kin vaa­te­kaa­pis­ta­si, meik­ki­pus­sis­ta­si tai ha­ju­ve­si­ko­ko­el­mas­ta­si, näin sata vuot­ta myö­hem­min? Ker­ra­taan­pa vie­lä tä­män le­gen­daa­ri­sen muo­ti­suun­nit­te­li­jan ”kek­sin­tö­jä”: pik­ku­mus­ta, Cha­nel No 5, jak­ku­pu­ku, ly­hyt tuk­ka, jopa rus­ke­tus. Gab­riel­le ”Coco” Cha­nel koki mis­si­ok­seen nais­ten va­paut­ta­mi­sen 1800-lu­kua lei­man­nei­den ko­ris­teel­lis­ten vaat­tei­den van­ki­las­ta ja li­sä­tä ku­ris­tuk­sis­sa ol­leen ke­hon ren­toa liik­ku­vuut­ta. ”Mitä yk­sin­ker­tai­sem­pi asu, sitä pa­rem­min kan­ta­jan oma per­soo­na nou­see esiin”, hä­nen mot­ton­sa kuu­lui. Mi­ni­maa­li­suus ja sel­ke­ät lin­jat edus­ti­vat hä­nel­le myös tyy­lik­kyyt­tä.

Vaa­ti­mat­to­mis­ta olois­ta maa­il­man­mai­nee­seen pon­gah­ta­nut Cha­nel oli pa­ra­dok­sien nai­nen: yh­tä ai­kaa suu­ri de­mok­raat­ti ja yl­väim­män ylel­li­syy­den il­men­ty­mä. Ka­tu­jen ku­nin­gat­ta­ren vaa­te­fi­lo­so­fi­an avain­sa­na mu­ka­vuus löy­si vas­ta­kai­kua eten­kin At­lan­tin ta­kaa Yh­dys­val­lois­ta. Eh­kä­pä Cha­ne­lia ei tänä päi­vä­nä edes muis­tet­tai­si il­man uu­des­sa maa­il­mas­sa asu­via si­sa­ri­aan.

Luostarista muotitalon perustajaksi

Gab­riel­le Bon­heur Cha­nel syn­tyi 19. elo­kuu­ta vuon­na 1883 Loi­re-joen var­rel­la si­jait­se­vas­sa Sau­mu­ris­sa ka­tu­kau­pus­te­li­ja­per­hee­seen, joka eli pit­käl­ti tien pääl­lä. Kul­ku­ri­mai­nen lap­suus lei­ma­si Gab­riel­len elä­mää lop­puun as­ti; lu­kui­sis­ta asun­nois­taan huo­li­mat­ta hän asui ai­na mie­lel­lään ho­tel­lis­sa, to­sin ei ihan mis­sä ta­han­sa, vaan enim­mäk­seen Pa­rii­sin Rit­zis­sä.

Äi­din kuol­tua ja isän ”pää­tet­tyä läh­teä Ame­rik­kaan” (hä­nes­tä ei sen koom­min kuul­tu) mo­ni­lap­si­sen per­heen tyt­tä­ret lai­tet­tiin Au­ba­zi­nen luos­ta­riin. Tääl­lä tu­le­va pu­ku­suun­nit­te­li­ja viet­ti nuo­ruus­vuo­ten­sa tiu­kas­sa ku­ris­sa ope­tel­len muun mu­as­sa om­pe­le­maan. Kun Gab­riel­len koit­ti 18-vuo­ti­aa­na ai­ka läh­teä maa­il­mal­le, hän ryh­tyi­kin om­pe­li­jak­si, mut­ta tun­si ve­toa myös est­ra­deil­le. Noil­ta ajoil­ta juon­taa lem­pi­ni­mi Coco, joka lie­nee tart­tu­nut hä­nen esit­tä­mis­tään lau­luis­ta Qui qu’a vu Coco? ja Ko Ko Ri Ko.

Yksi Cocon lukuisista rakastajista oli Venäjän vallankumousta Ranskaan paennut suuriruhtinas Dmitri Pavlovitsh Romanov.

Yksi Cocon lukuisista rakastajista oli Venäjän vallankumousta Ranskaan paennut suuriruhtinas Dmitri Pavlovitsh Romanov.

Yk­si Co­con lu­kui­sis­ta ra­kas­ta­jis­ta oli Ve­nä­jän val­lan­ku­mous­ta Rans­kaan pa­en­nut suu­ri­ruh­ti­nas Dmit­ri Pav­lo­vitsh Ro­ma­nov.

Älyk­kään ja elä­väi­sen ty­tön oli help­po hur­ma­ta mie­hiä ja pian Coco huo­ma­si­kin asu­van­sa lin­nas­sa Étien­ne Bal­san -ni­mi­sen äve­ri­ään nuo­ru­kai­sen ra­kas­ta­jat­ta­re­na. Oop­pe­ra­kie­lel­lä il­mais­tu­na hä­nen roo­lin­sa vaih­tui len­nos­ta La Bohè­men Mimìs­tä La Tra­vi­a­tan Vi­o­let­tak­si, köy­häs­tä om­pe­li­jat­ta­res­ta yl­lä­pi­de­tyk­si kur­ti­saa­nik­si. Seu­ra­pii­ri­ta­po­jen li­säk­si Coco op­pi noi­na vuo­si­na rat­sas­ta­maan, mitä hän teki nai­sek­si var­sin mo­der­nil­la ta­val­la hou­sut ja­las­sa. Luo­dak­seen it­sel­leen iki­o­man uran Gab­riel­le ryh­tyi suun­nit­te­le­maan hat­tu­ja, ja täs­sä haa­vees­sa hän­tä aut­toi Bal­sa­nin hyvä ys­tä­vä, eng­lan­ti­lai­nen Art­hur ”Boy” Ca­pel. Bo­ys­ta tuli Co­con uu­si ra­kas­ta­ja ja elä­män suu­ri rak­kaus. Ar­vel­laan, et­tä Cha­nel-lo­gon kak­si C-kir­jain­ta viit­taa­vat juu­ri Cha­ne­liin ja Ca­pe­liin.

Cha­nel ava­si en­sim­mäi­sen pu­tiik­kin­sa Nor­man­di­as­sa si­jait­se­vaan me­ren­ran­ta­kau­pun­kiin De­au­vil­leen vuon­na 1913. Pari vuot­ta myö­hem­min au­ke­si toi­nen lä­hel­le Es­pan­jan ra­jaa Bi­ar­rit­ziin, joka oli eten­kin ylä­luo­kan suo­si­os­sa. En­sim­mäi­nen maa­il­man­so­ta oli kui­ten­kin juu­ri syt­ty­nyt ja ma­te­ri­aa­leis­ta oli pu­laa. Cha­nel on­nis­tui kään­tä­mään puut­teen eduk­seen te­ke­mäl­lä jer­seys­tä, tri­koos­ta ja me­ri­hen­ki­sis­tä ka­las­ta­ja­pai­dois­ta uut­ta muo­tia. Nai­set, jot­ka jou­tui­vat nyt pit­käl­ti paik­kaa­maan rin­ta­mal­le läh­te­nei­tä mie­hiä työn­te­os­sa, ot­ti­vat väl­jät vaat­teet ilol­la vas­taan. Liik­ku­vuu­des­ta oli hyö­tyä myös ar­ki­lii­kun­nas­sa, ku­ten pyö­räil­les­sä. Cha­ne­lin suun­nit­te­le­mien asu­jen sport­ti­nen fe­mi­nii­ni­syys ve­to­si eten­kin ame­rik­ka­lais­nai­siin, jot­ka oli­vat jo läh­tö­koh­dil­taan eu­roop­pa­lai­sia vä­hem­män tra­di­ti­oi­hin si­dot­tu­ja.

Vuon­na 1919 Cha­nel ava­si myy­mä­län Pa­rii­sin hie­nos­to­ka­dul­le Rue Cam­bo­nil­le, jos­sa yri­tyk­sen lip­pu­lai­va vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä si­jait­see nu­me­ros­sa 31. Uran ja mai­neen läh­ties­sä len­toon Gab­riel­len sy­dän kui­ten­kin mät­käh­ti maa­han: kah­den nai­sen – Cha­ne­lin ja aris­tok­raat­ti­sen Lady Wind­ha­min – louk­kuun jää­nyt Boy Ca­pel kuo­li au­to-on­net­to­muu­des­sa jou­lun al­la 1919. Vaik­ka Cha­ne­lil­la oli myö­hem­min elä­mäs­sään lu­ke­ma­ton mää­rä eri­lai­sia ro­mans­se­ja ja pi­dem­pi­ä­kin suh­tei­ta, to­del­li­nen on­ni py­syi kau­ka­na. ”Rak­kau­se­lä­mäs­tä­ni tuli hy­vin se­ka­vaa”, hän on to­den­nut, ”sil­lä ra­kas­ta­ma­ni hen­ki­lö oli kuol­lut.” Ai­noa asia, jon­ka suo­jiin Coco saat­toi jat­kos­sa ai­na pa­e­ta, oli työn­te­ko, siis oma muo­ti­ta­lo Mai­son Cha­nel.

 

”Moderni nainen”

1920-luku oli nuor­ten nais­ten ka­pi­na-ai­kaa. Nyt oli lupa – tai se lupa otet­tiin – lei­ka­ta Cha­ne­lin lail­la tuk­ka ly­hy­ek­si, nos­taa ha­meen­hel­maa ja käyt­täy­tyä muu­ten­kin vil­lis­ti. Ul­koil­ma­e­lä­mä ja rus­ke­tus­kaan ei­vät vies­ti­neet enää työ­läi­syy­des­tä, vaan ter­vees­tä ur­hei­lul­li­suu­des­ta ja va­ral­li­suu­des­ta, eten­kin, jos au­rin­koa sat­tui saa­maan Rans­kan Ri­vie­ral­la. Ame­rik­ka­lai­nen nais­ten­leh­ti Vo­gue en­nus­ti, et­tä Cha­ne­lin uu­des­ta pik­ku­mus­tas­ta, eng­lan­nik­si lit­t­le black dress, tu­li­si ”a sort of uni­form for all mo­dern wo­men of tas­te”. Vaik­ka suo­ra­lin­jai­nen luo­mus pii­lot­ti­kin muo­dot ja vyö­tä­rön, ko­ko­nai­suut­ta oli ta­sa­pai­not­ta­mas­sa ai­na jon­kin­lai­nen ko­ris­te, ku­ten val­koi­nen kau­lus, ka­me­li­a­kuk­ka tai kau­lal­la roik­ku­va hel­mi­nau­ha.

Chanel No 5 -mainos 1920-luvulta

Chanel No 5 -mainos 1920-luvulta

Public Domain

Cha­nel No 5 -mai­nos 1920-lu­vul­ta.

1920-lu­vun alus­sa syn­tyi myös iko­ni­nen ha­ju­ve­si Cha­nel No 5. Nu­me­ro vii­si oli tai­kaus­koi­sen Co­con on­nen­nu­me­ro ja tuok­sus­ta tu­li­kin muo­ti­ta­lon ta­lou­del­li­sen me­nes­tyk­sen ki­vi­jal­ka. Ta­sai­nen kas­sa­vir­ta oli eri­tyi­sen ter­ve­tul­lut­ta vuo­den 1929 pörs­si­ro­mah­dus­ta seu­ran­nei­na la­ma­vuo­si­na. Cha­ne­lin pe­las­tuk­sek­si koi­tui näi­nä ai­koi­na li­säk­si elo­ku­va­tuot­ta­ja Sa­mu­el Gold­wy­nin avo­kä­ti­nen kut­su läh­teä Hol­ly­woo­diin suun­nit­te­le­maan fil­mi­täh­tien asu­ja. Elo­ku­va­te­ol­li­suu­den ja oma­päi­sen rans­kat­ta­ren vä­lit ei­vät kui­ten­kaan täy­sin nat­san­neet, sil­lä ”la­dyn si­jaan Hol­ly­wood ha­lu­si nais­ten­sa näyt­tä­vän kah­del­ta la­dyl­tä” ei­kä oman va­pau­ten­sa eteen ko­vas­ti vai­vaa näh­nyt muo­ti­suun­nit­te­li­ja eri­tyi­sem­min pi­tä­nyt stu­di­o­sys­tee­mis­tä.

Vuo­den 1931 Ame­ri­kan-mat­kal­laan Cha­nel kui­ten­kin vai­kut­tui uu­den­lai­ses­ta il­mi­ös­tä New Yor­kis­sa, ni­mit­täin Sa­mu­el Klei­nin ”hal­pis­ta­va­ra­ta­los­ta”, jos­sa myy­tiin laa­tu­vaat­tei­den ko­pi­oi­ta. ”Fas­hi­on does not exist un­less it goes down in­to the streets”, Cha­ne­lil­la oli ta­pa­na sa­noa. Päin­vas­toin kuin moni muu huip­pu­suun­nit­te­li­ja, hän ei pa­has­tu­nut pi­ra­tis­mis­ta, vaan piti sitä jopa suu­re­na kun­ni­a­no­soi­tuk­se­na omal­le luo­mis­voi­mal­leen.

Huo­let­to­maan 20-lu­kuun ver­rat­tu­na 1930-luku oli Cha­ne­lil­le vas­ta­tuul­ten ai­kaa. Ta­lou­del­lis­ten huo­lien li­säk­si hän sai en­sim­mäi­sen va­ka­vas­ti otet­ta­van kil­pai­li­jan­sa, sur­re­a­lis­ti­sis­ta asuis­taan tun­ne­tun ita­li­a­lai­sen El­sa Schi­a­pa­rel­lin. Li­säk­si lan­teet, rin­nat ja vyö­tä­rö oli­vat te­ke­mäs­sä pa­luu­ta nais­ten­muo­tiin. Kun kai­ken kuk­ku­rak­si al­koi toi­nen maa­il­man­so­ta, ja sak­sa­lai­set mars­si­vat ke­sä­kuus­sa 1940 Pa­rii­siin, Cha­nel päät­ti lait­taa la­pun luu­kul­le. Hän jäi kui­ten­kin kau­pun­kiin ja viet­ti so­ta­vuo­det sak­sa­lais­ten asuin­kump­pa­ni­na ho­tel­li Rit­zis­sä – asia, jos­ta muo­ti­suun­nit­te­li­jaa myö­hem­min moi­tit­tiin.

Oli­pa Co­col­la sak­sa­lai­nen ra­kas­ta­ja­kin, pa­ro­ni Hans Günther von Dinck­la­ge. Asi­a­kir­jo­jen mu­kaan Cha­nel kun­nos­tau­tui kuu­si­kymp­pi­se­nä pe­rä­ti va­koo­ja­na näy­tel­len roo­lia muun mu­as­sa Ope­raa­tio Muo­ti­ha­tus­sa (Ope­ra­ti­on Mo­del­l­hut), jos­sa ”hat­tu­tä­din” tar­koi­tuk­se­na oli vi­ri­tel­lä yh­teyk­siä ys­tä­vän­sä Wins­ton Churc­hil­lin suun­taan.

Jos elä­mä oli Co­col­le jo­ta­kin opet­ta­nut, niin sel­viy­ty­mis­tä.

  

Comeback 1954

So­dan jäl­keen Cha­nel ve­täy­tyi Sveit­siin pi­tä­mään ma­ta­laa pro­fii­lia. Hulp­pea ho­tel­lie­lä­mä al­koi kui­ten­kin pi­dem­män pääl­le käy­dä hä­nel­le tyl­säk­si ja niin­pä sit­keä seit­se­män­kymp­pi­nen ryh­tyi suun­nit­te­le­maan pa­luu­ta muo­ti­maa­il­man hui­pul­le. Pa­rii­sin uu­sin lem­mik­ki oli näi­hin ai­koi­hin Chris­ti­an Dior, joka oli vuon­na 1947 rä­jäyt­tä­nyt pan­kin ult­ra­nai­sel­li­sel­la, muo­dot lo­pul­li­ses­ti pa­laut­ta­neel­la ”uu­del­la loo­kil­laan”. Cha­nel tu­hah­te­li moi­sel­le pa­luul­le van­haan, vaik­ka nos­tal­gi­sel­le kau­neu­del­le var­mas­ti oli­kin ti­laus­ta an­kei­den so­ta­vuo­sien jäl­keen. Hän oli en­tis­tä va­kuut­tu­neem­pi sii­tä, et­tä to­del­li­nen muo­ti oli kes­tä­vää ja vas­ta­si en­nen kaik­kea ky­sy­myk­seen: kuka minä olen? Pää­o­saa tuli näy­tel­lä nai­sen, ei tä­män yl­lä ole­van asun.

Cocon mielestä Diorin New Look edusti pikemminkin paluuta vanhaan. 50-luvun huippumalli Suzy Parker Diorin iltapuvussa.

Cocon mielestä Diorin New Look edusti pikemminkin paluuta vanhaan. 50-luvun huippumalli Suzy Parker Diorin iltapuvussa.

Public Domain

Co­con mie­les­tä Di­o­rin New Look edus­ti pi­kem­min­kin pa­luu­ta van­haan. 50-lu­vun huip­pu­mal­li Suzy Par­ker Di­o­rin il­ta­pu­vus­sa.

Coco teki ke­vääl­lä 1953 uu­den mat­kan New Yor­kiin, jos­ta oli vin­haa vauh­tia tu­los­sa Pa­rii­sin kil­pai­li­ja muo­ti­kau­pun­kien yk­kö­se­nä. Kun toi­mit­ta­jat ky­syi­vät hä­nen mie­li­pi­det­tään Di­o­rin New Loo­kis­ta, omaan van­haan jak­ku­pu­kuun­sa pu­keu­tu­nut suun­nit­te­li­ja vas­ta­si: ”Just take a look at me.” Nuo­rim­mil­le ame­rik­ka­lai­sil­le nimi Cha­nel oli täs­sä vai­hees­sa tut­tu lä­hin­nä ha­ju­ve­si­pul­los­ta, kii­tos Ma­ri­lyn Mon­ro­en, joka oli pal­jas­ta­nut käyt­tä­vän­sä Cha­ne­lin nu­me­ro vii­tos­ta ai­no­a­na yö­a­su­naan. Ky­sees­sä on muu­ten eh­kä kaik­kien ai­ko­jen pa­ras ha­ju­ve­si­mai­nos, vie­lä­pä täy­sin il­mai­nen!

Seu­raa­van vuo­den alus­sa Cha­nel oli val­mis as­tu­maan ta­kai­sin cat­wal­keil­le. Vaan kuin­kas kä­vi­kään: hä­nen muo­tis­hown­sa, joka jär­jes­tet­tiin 5. hel­mi­kuu­ta 1954, osoit­tau­tui täy­del­li­sek­si fi­as­kok­si. Vas­taa­not­to oli suo­ras­taan hyi­nen, ei­kä leh­dis­tö sääs­tel­lyt sa­no­jaan. Sota-ajan ”syn­nit” ja Di­o­rin vai­ku­tus tun­tui­vat teh­neen Cha­ne­lis­ta lo­pul­li­ses­ti pas­s­ée­ta, men­nyt­tä nais­ta. Gab­riel­le ei kui­ten­kaan lan­nis­tu­nut. ”Rans­ka­lai­set ovat lii­an fik­su­ja”, hän mu­ti­si it­sek­seen li­sä­ten: ”he pa­laa­vat luok­se­ni.” Sitä pait­si: täy­del­li­nen tu­ho­kin oli hä­nen mie­les­tään pa­rem­pi vaih­to­eh­to kuin mi­tät­tö­myys.

Jackie Kennedyn Dallasissa 1963 käyttämä pinkki Chanel-asu on jäänyt historiankirjoihin.

Jackie Kennedyn Dallasissa 1963 käyttämä pinkki Chanel-asu on jäänyt historiankirjoihin.

Public Domain

Jac­kie Ken­ne­dyn Dal­la­sis­sa 1963 käyt­tä­mä pink­ki Cha­nel-asu on jää­nyt his­to­ri­an­kir­joi­hin.

Rans­ka­lai­sia fik­sum­mik­si osoit­tau­tui­vat yl­lät­tä­en ame­rik­ka­lai­set, etu­ne­näs­sä muo­ti­leh­ti Vo­gue, jon­ka toi­mit­ta­jat päät­ti­vät kai­kes­ta huo­li­mat­ta teh­dä Cha­ne­lin uu­des­ta ko­ko­el­mas­ta ju­tun – ”kos­ka niis­tä löy­tyy ai­na jo­ta­kin”. Ja niin­pä to­si­aan löy­tyi­kin, ni­mit­täin jak­ku­pu­ku, joka oli sekä mu­ka­va yl­lä et­tä nuo­rek­kaan ele­gant­ti. Cha­nel-pu­vus­ta, eng­lan­nik­si Cha­nel suit, tuli to­del­li­nen hit­ti, jota näh­tiin myö­hem­min eri­lai­si­na ver­si­oi­na muun mu­as­sa Eli­za­beth Ta­y­lo­rin ja Jac­kie Ken­ne­dyn pääl­lä. Cha­ne­lin muo­ti­ta­lon myö­hem­pi pää­suun­nit­te­li­ja Karl La­ger­feld mo­der­ni­soi tweed-klas­sik­koa 1980-lu­vul­la, jol­loin se kuu­lui muun mu­as­sa Lady Di­a­nan gar­de­ro­biin.

Hui­pul­le pa­lan­nut Coco Cha­nel toi­mi suun­nit­te­li­ja­na elä­män­sä lop­puun as­ti, to­sin hä­nen ker­ro­taan käy­neen ai­na vain ty­ran­ni­mai­sem­mak­si ja kär­si­neen uni­on­gel­mis­ta sekä yk­si­näi­syy­des­tä. Maa­il­man­kuu­lul­la ni­mel­lä ja ta­lol­la oli oma hin­tan­sa. Nun­nan kaa­vun aja­ton ar­vok­kuus lie­nee kui­ten­kin kul­ke­nut ai­na jos­sa­kin hä­nen mu­ka­naan, oli­vat­han Co­con lem­pi­vä­rit - jos nii­tä nyt vä­reik­si voi kut­sua - mus­ta ja val­koi­nen. Muo­ti­suun­nit­te­li­ja kuo­li 87 vuo­den iäs­sä tam­mi­kuus­sa 1971, mis­sä­pä muu­al­la­kaan kuin Pa­rii­sin ho­tel­li Rit­zis­sä.

***

Net­ta Sau­ri on his­to­ri­as­ta ja elä­mä­ker­rois­ta kiin­nos­tu­nut val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri.