Ar­voi­sat Yh­dys­val­tain ys­tä­vät! Olen Ot­to Meri, Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Lii­ton uu­si pu­heen­joh­ta­ja. Osal­le pai­kal­li­syh­dis­tys­ten jä­se­nis­tä saa­tan ol­la tut­tu toi­mit­tu­a­ni liit­to­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2019 ja 2022. On suu­ri kun­nia pääs­tä luot­saa­maan Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Lii­ton liit­to­hal­li­tus­ta seu­raa­vat kak­si vuot­ta.

Oma rak­kau­te­ni Yh­dys­val­to­ja koh­taan syt­tyi, niin kuin var­mas­ti mo­nel­la muul­la­kin meis­tä, vaih­to-opis­ke­li­ja­na vuon­na 2014. Opis­ke­lin tuol­loin lu­ku­kau­den ajan Poh­jois-Ca­ro­li­nan yli­o­pis­tos­sa As­he­vil­les­sa po­li­tii­kan tut­ki­mus­ta ja oi­keus­tie­det­tä. Sii­tä läh­tien sun­nun­tai-il­to­ja­ni on vä­rit­tä­nyt ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon seu­raa­mi­nen, ja aa­mu­ni ovat al­ka­neet sil­mäyk­sel­lä New York Ti­me­sin tuo­reim­piin uu­ti­sot­si­koi­hin.

Otan suu­rel­la kun­ni­al­la vas­taan lii­ton pu­heen­joh­ta­juu­den. Eläm­me his­to­ri­al­lis­ta ai­kaa Suo­men ja Yh­dys­val­to­jen vä­li­ses­sä suh­tees­sa. Us­kal­lan väit­tää, et­tä kos­kaan ai­kai­sem­min mai­dem­me vä­li­nen yh­teys ei ole ol­lut näin vah­va. Suo­men liit­ty­mi­nen Na­ton jä­se­nek­si ko­hot­ti mai­dem­me vä­li­set suh­teet ai­van uu­del­le ta­sol­le. Osoi­tuk­se­na täs­tä on Suo­men ja Yh­dys­val­to­jen vä­lil­lä sol­mit­ta­va puo­lus­tu­syh­teis­työ­so­pi­mus, joka tun­ne­taan myös DCA-so­pi­muk­sen ni­mel­lä.

Yh­dys­val­tain en­si vuo­den pre­si­den­tin­vaa­lit tu­le­vat ole­maan koko maa­il­man­po­li­tii­kan nä­kö­kul­mas­ta ää­rim­mäi­sen mer­kit­tä­vät. Olen var­ma, et­tä tu­le­vat USA:n vaa­lit nä­ky­vät lii­ton toi­min­nas­sa en­si vuo­den ai­ka­na. Tie­dän, et­tä meil­lä on pal­jon an­net­ta­vaa laa­jem­min­kin ky­sy­myk­siin, jot­ka kos­ket­ta­vat Yh­dys­val­to­ja. Jä­se­nis­tös­säm­me ja lä­hiyh­tei­söis­säm­me on mo­nia eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­ta. Ta­voit­tee­na­ni on, et­tä lii­tos­ta tu­lee en­tis­tä tun­ne­tum­pi vai­kut­ta­ja ja yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­li­ja, kun Suo­mes­sa kä­si­tel­lään Yh­dys­val­to­ja kos­ke­via asi­oi­ta.

Lii­ton stra­te­gia on voi­mas­sa vie­lä seu­raa­vat kak­si vuot­ta. Se on edel­leen ajan­ta­sai­nen lii­ton ja liit­to­hal­li­tuk­sen toi­min­taa oh­jaa­va asi­a­kir­ja. Pi­dän eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä jat­kaa työ­tä Yk­si SAM -vies­tin vah­vis­ta­mi­sek­si. Yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen ta­po­jen muut­tu­es­sa on tär­ke­ää, et­tä pai­kal­li­syh­dis­tyk­set ja liit­to toi­mi­vat yh­des­sä yh­tei­sen pää­mää­rän eteen. Sa­mal­la koen tär­ke­ä­nä, et­tä jat­kam­me työ­tä stra­te­gi­sen kump­pa­nuuk­sien li­sää­mi­sek­si ja si­dos­ryh­mäyh­teis­työn vah­vis­ta­mi­sek­si.

Yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen muo­dot ovat vaih­tu­neet ja pe­rin­tei­nen yh­dis­tys­toi­min­ta ei ole enää yh­tä ve­to­voi­mais­ta kuin ai­kai­sem­min. Se aset­taa tiet­ty­jä haas­tei­ta lii­tol­le, mut­ta sa­mal­la mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä en­tis­tä si­tou­tu­neem­paan jä­se­nis­töön. Toki kat­son, et­tä uu­si ai­ka­kau­si on myös val­ta­va mah­dol­li­suus lii­tol­lem­me.

Mo­der­ni ai­ka tar­vit­see mo­der­ne­ja osal­lis­tu­mi­sen ta­po­ja. Koen, et­tä uu­sien ko­ke­mus­ten tar­jo­a­mi­nen, yh­teis­toi­min­ta sa­man­mie­lis­ten kans­sa ja mah­dol­li­suus op­pia uut­ta ja sy­ven­tää ai­em­min opit­tua, kiin­nos­ta­vat ih­mi­siä edel­leen. Tu­len osal­ta­ni te­ke­mään töi­tä sen eteen, et­tä SAM on tu­le­vai­suu­des­sa­kin asi­an­tun­te­va, tun­net­tu ja kiin­nos­ta­va yh­teis­kun­nal­li­nen toi­mi­ja. Täs­sä työs­sä mei­dän kaik­kien pa­nos on tär­keä.