Ra­port­ti pos­te­rie­si­tyk­ses­tä "Eu­ro­pe­an Hu­man Be­ha­vi­our and Evo­lu­ti­on As­so­ci­a­ti­o­nin" (EH­BEA) vuo­si­ko­kouk­ses­sa 18.-21. huh­ti­kuu­ta 2023. 

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton so­si­aa­li- ja kult­tuu­ri­ant­ro­po­lo­gi­an toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va­na osal­lis­tuin
pan­de­mia-ai­kai­se­na usei­siin kon­fe­rens­sei­hin ver­kos­sa, mut­ta tämä oli en­sim­mäi­nen ker­ta, kun pää­sin osal­lis­tu­maan min­kään­lai­seen kon­fe­rens­siin tai tut­ki­mus­ta­pah­tu­maan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Lon­toos­sa olin nel­jän päi­vän ajan mui­den toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­vien ja vai­ku­tus­val­tais­ten tut­ki­joi­den ym­pä­röi­mä­nä; kes­kus­te­lim­me työs­täm­me lou­naal­la, pu­huim­me ura­po­luis­ta kä­vel­les­säm­me seu­raa­vaan is­tun­toon ja ja­oim­me aja­tuk­si­am­me to­del­la kieh­to­vis­ta pu­heen­vuo­rois­ta. Se oli täy­sin eri­lai­nen ko­ke­mus ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä is­tui­sin yk­sin ko­to­na kat­so­mas­sa ih­mis­ten esi­tyk­siä tai yrit­täi­sin osal­lis­tua jo­hon­kin han­ka­laan ver­kos­toi­tu­mi­seen ver­kos­sa.

Hen­ki­lö­koh­tai­sia ko­ho­koh­tia oli­vat:

Pos­te­ri­ni
Esi­tin pos­te­rin ot­si­kol­la "Pres­ti­ge- and do­mi­nan­ce-re­la­ted be­ha­vi­ors and pre­fe­ren­ces among child­ren among Co­lom­bia, Fin­land and the USA", jos­sa ker­roin näis­sä kol­mes­sa maas­sa teh­ty­jen ko­kei­den alus­ta­vis­ta ana­lyy­seis­tä.

Kak­si­tun­ti­nen pos­te­ri­ses­sio ku­lui kuin sii­vil­lä, ja tun­tui sil­tä, et­tä pai­kal­le tuli sa­to­ja ih­mi­siä, jot­ka ky­se­li­vät suo­rit­ta­mis­ta­ni ana­lyy­seis­tä, ja­koi­vat aja­tuk­si­aan tul­kin­nas­ta ja eh­dot­ti­vat nä­kö­kul­mia, joi­ta en ol­lut vie­lä ot­ta­nut huo­mi­oon. Jot­kut näis­tä ih­mi­sis­tä työs­ken­te­li­vät ni­me­no­maan niis­sä yh­teyk­sis­sä, jois­ta esit­te­lin työ­tä­ni (Yh­dys­val­lat, Suo­mi tai Ko­lum­bia), ja toi­set oli­vat ar­vo­val­lan ja do­mi­noin­nin alan joh­ta­via tut­ki­joi­ta, jot­ka työs­ken­te­li­vät hy­vin sa­man­kal­tais­ten ai­hei­den pa­ris­sa, vaik­ka­kin usein muil­la me­ne­tel­mil­lä. Tämä joh­ti mie­len­kiin­toi­siin kes­kus­te­lui­hin eri­lai­sis­ta so­si­o­kult­tuu­ri­sis­ta kon­teks­teis­ta, jois­sa suo­ri­tin ko­kei­ta, muis­ta asi­aan liit­ty­vis­tä töis­tä, jot­ka ris­te­ä­vät mi­nun työ­ni kans­sa, ja myös sii­tä, mi­ten tämä tut­ki­mus täy­den­tää mui­ta lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, ku­ten hie­rar­ki­a­mal­le­ja. Kos­ka pys­tyim­me jät­tä­mään ju­lis­teet kaik­kien nel­jän päi­vän ajak­si au­laan, jos­sa meil­lä oli joka päi­vä tee­tä ja kah­via, nämä kes­kus­te­lut jat­kui­vat koko kon­fe­rens­sin ajan.

Tie­tei­den­vä­li­syys
Olen te­ke­mäs­sä luon­nos­taan tie­tei­den­vä­lis­tä väi­tös­kir­ja­han­ket­ta, mut­ta olen huo­man­nut, et­tä Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa ei ole pal­jon ti­laa tie­tei­den­vä­li­syy­del­le, sil­lä olen hy­vin vah­vas­ti (tosi hie­non) ant­ro­po­lo­gi­an tie­tee­na­lan si­säl­lä.

EH­BEA:n osal­lis­tu­mi­nen oli mi­nul­le sik­si us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus tu­tus­tua pal­jon laa­jem­paan va­li­koi­maan eri­lai­sia tut­ki­mus­lä­hes­ty­mis­ta­po­ja ja -nä­kö­kul­mia. Kuun­te­lin esi­tel­miä, jot­ka vaih­te­li­vat esi­mer­kik­si lak­taa­sin evo­luu­ti­on ge­neet­ti­sis­tä tut­ki­muk­sis­ta et­nog­ra­fi­siin tut­ki­muk­siin met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jäyh­teis­kun­nis­ta ja agent­ti­poh­jai­siin mal­lei­hin ih­mis­ten eri­ar­voi­suu­den evo­luu­ti­os­ta. Sen li­säk­si, et­tä sain tie­toa "ole­mas­sa ole­van" tut­ki­muk­sen laa­juu­des­ta, pys­tyin saa­maan uu­sia nä­kö­kul­mia omaan työ­hö­ni ja luo­maan yh­teyk­siä eri aloi­hin, joi­ta en ol­lut ai­em­min har­kin­nut.

Ver­kos­toi­tu­mi­nen
Tämä oli ai­van us­ko­ma­ton ti­lai­suus ta­va­ta tut­ki­joi­ta, jot­ka ovat mää­ri­tel­leet laa­jan alan, jol­la työs­ken­te­len, sekä mui­ta toh­to­ri­o­pis­ke­li­joi­ta, joil­la on sa­man­lai­sia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ja ky­sy­myk­siä työm­me tu­le­vai­suu­des­ta. Seu­raan mo­nia osal­lis­tu­jia Twit­te­ris­sä ja olin osal­lis­tu­nut mui­den kans­sa on­li­ne-se­mi­naa­rei­hin tai työ­pa­joi­hin, mut­ta mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la hei­dän (ja mi­nun) työs­tään kas­vok­kain ja luo­da yh­teyk­siä on kor­vaa­ma­ton sekä ny­kyi­sen tut­ki­muk­se­ni muo­toi­lus­sa et­tä väi­tös­kir­jan jäl­kei­sen ura­ni suun­nit­te­lus­sa. Se toi esiin myös sen, kuin­ka pal­jon mie­len­kiin­toi­sia ja mer­ki­tyk­sel­li­siä tut­ki­mus­ryh­miä on eri puo­lil­la maa­il­maa, ja an­toi mi­nul­le pal­jon uu­sia ide­oi­ta sii­tä, mis­sä voi­sin mah­dol­li­ses­ti teh­dä post doc -tut­kin­non. 

Jul­kai­su­toi­min­ta
Kai­ken esi­tel­lyn mie­len­kiin­toi­sen tut­ki­muk­sen li­säk­si olin eri­tyi­sen iloi­nen sii­tä, et­tä lou­na­sai­kaan jär­jes­tet­tiin toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­vil­le ja uran­sa al­ku­vai­hees­sa ole­vil­le tut­ki­joil­le suun­nat­tu jul­kai­su­toi­min­taa kä­sit­te­le­vä is­tun­to ja et­tä mi­nul­la oli mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la usei­den kus­tan­ta­jien kans­sa hei­dän jul­kai­se­mis­taan jour­na­lis­ta. Käy­tän­nön neu­vois­ta ja opas­tuk­ses­ta oli to­del­la pal­jon apua, sil­lä olen vii­meis­te­le­mäs­sä kah­ta ar­tik­ke­lia; on to­del­la hyö­dyl­lis­tä ky­syä, mi­ten ne so­pi­vat eri jour­na­liin.

Kai­ken kaik­ki­aan kon­fe­rens­si oli uu­sien ja jän­nit­tä­vien tie­to­jen pyör­re­myrs­ky, joka on to­del­la aut­ta­nut mi­nua mo­ti­voi­maan väi­tös­kir­ja­ni lop­puun saat­ta­mi­ses­sa, jot­ta voin jat­kaa tut­ki­mus­ta täl­lä erit­täin mo­ni­tie­tei­sel­lä ja no­pe­as­ti muut­tu­val­la alal­la. Kii­tos FASA:lle ja SAM apu­ra­ha­sää­ti­öl­le, jot­ka aut­toi­vat te­ke­mään osal­lis­tu­mi­se­ni mah­dol­li­sek­si!

***SAM apu­ra­ha­sää­tiö ja The Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­on (FASA) kan­nus­ta­vat ja tu­ke­vat suo­ma­lais­ten jat­ko-opis­ke­li­joi­den Yh­dys­val­to­jen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kon­fe­rens­si­o­sal­lis­tu­mi­sia Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Kon­fe­rens­si­a­pu­ra­ha on tar­koi­tet­tu kon­fe­rens­sin yleis­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen, ku­ten osal­lis­tu­mis­mak­su, len­to- ja ma­joi­tus­ku­lut.

Vuon­na 2023 myön­net­tiin kol­me kon­fe­rens­si­a­pu­ra­haa, joi­den sum­ma vaih­te­li 300-500 €. Apu­ra­ho­jen saa­jat oli­vat At­te Arf­f­man, Son­ja Sal­mi­niit­ty ja Mai­ja Se­qu­ei­ra.