Hiski Salomaa runoili vuonna 1930 säveltämässään Lännen lokari -laulussa: ”On Friskossa käyty ja Orekoni nähty / miss' on kesä sekä lumiset vuoret / Takotass' on puitu, Pampiitsillä uitu.”

Olen 35 vuo­den ai­ka­na näh­nyt Yh­dys­val­tain mo­net kas­vot ja mai­se­mat, ai­van ku­ten län­nen lo­ka­ri­kin ai­koi­naan. 1980-lu­vun lop­pu­puo­lel­la tu­tuk­si tuli Hol­ly­wood sekä sen hy­vät ja nur­jat puo­let. Vuon­na 1991 kut­su kävi man­te­reen suu­rim­man suo­ma­lais­leh­den eli Ame­ri­kan Uu­tis­ten pää­toi­mit­ta­jak­si. Tar­koi­tuk­se­na­ni oli vii­väh­tää siir­to­lai­suu­den nä­kö­a­la­pai­kal­la pa­ri­sen vuot­ta, mut­ta niin­hän sii­nä kävi ku­ten mo­nis­sa siir­to­lais­ta­ri­nois­sa yleen­sä­kin. Pa­ris­ta vuo­des­ta tuli no­pe­as­ti kym­me­nen ja lo­pul­ta vii­si­tois­ta vuot­ta.

Suomalaiset ovat jättäneet pysyvän jäljen Floridassa sijaitsevaan Lantanan kaupunkiin.

Suomalaiset ovat jättäneet pysyvän jäljen Floridassa sijaitsevaan Lantanan kaupunkiin.

Flo­ri­das­sa ko­ti­toi­mi­tus­taan edel­leen pi­tä­vä Ame­ri­kan Uu­ti­set le­vi­ää koko man­te­reel­le, ja pää­sin­kin sii­tä ai­koi­naan huo­maut­ta­maan mm. Hel­sin­gin Sa­no­mien joh­dol­le, et­tä meil­lä oli jo tuol­loin maa­il­man suu­rin suo­men­kie­li­nen le­vik­ki­a­lue. Koko liit­to­val­ti­on laa­jui­nen nä­ky­mä tar­jo­si run­saas­ti miel­lyt­tä­viä tut­ta­vuuk­sia, ta­pah­tu­mia – ja pal­jon työ­tä.

Yhdysvaltain ja Suomen liput liehuvat komeasti Suomi-talon tangoissa myös Suomen itsenäisyyspäivinä.

Yhdysvaltain ja Suomen liput liehuvat komeasti Suomi-talon tangoissa myös Suomen itsenäisyyspäivinä.

Vuo­si­kel­loon mah­tui­vat mo­net vuo­sit­tai­set suur­juh­lat eli Fin­n­Fes­tit, jot­ka kier­si­vät suo­ma­lai­sa­lu­ei­ta, New Yor­kin gaa­la­tans­si­ai­set, Flo­ri­dan Suo­mi-päi­vät ja län­si­ran­ni­kon it­se­näi­syys­päi­vä­juh­lat. Li­säk­si joka vuo­si tark­kai­lim­me, sai­si­ko joku suo­ma­lais­siir­to­lai­sis­ta ar­vos­te­tun El­lis Is­land -mi­ta­lin.

 

Suomalais­siir­to­laiset tekivät raskaimmat työt

Min­ne­so­tan met­sis­sä ja Mic­hi­ga­nin kai­vos­ky­lis­sä ym­mär­sin Suo­mes­ta ja muis­ta poh­jois­mais­ta tul­lei­den siir­to­lais­ten tär­key­den myös koko liit­to­val­ti­on ku­kois­tuk­sel­le. Yh­dys­val­toi­hin ha­lut­tiin muut­taa kaik­ki­al­ta maa­il­mas­ta. El­lis Is­land ja muut maa­han­tu­lo­pis­teet oli­vat suo­dat­ti­mia, jot­ka lä­hes poik­keuk­set­ta lä­päis­tiin. Sit­ten siir­ryt­tiin kult­tuu­rien su­la­tu­suu­niin ja tul­tiin ame­rik­ka­lai­sik­si tai ai­na­kin osak­si yh­teis­kun­taa.

Meil­lä oli sa­maan ai­kaan jul­kai­su­toi­min­taa myös Ka­na­dan puo­lel­la. Tämä an­toi mi­nul­le mah­dol­li­suu­den ver­ra­ta ame­rik­ka­lais­ta su­la­tu­suu­nia ka­na­da­lais­ten jo vuo­den 1971 ase­tuk­sel­la se­men­töi­tyyn mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den vaa­li­mi­seen.

Siir­to­lais­mää­rät ovat kaut­ta ai­kain ol­leet eri ta­soil­la, ja nyt pai­ne ete­lä­ra­jal­la lei­maa eten­kin Yh­dys­val­lois­sa käy­tä­vää kes­kus­te­lua. Ka­na­dal­la tätä on­gel­maa ei ole kos­kaan ol­lut vaan maa on saa­nut naut­tia rau­hal­li­ses­ta ete­läi­ses­tä naa­pu­ris­taan, Yh­dys­val­lois­ta. Sil­le ra­jal­le ei ole suur­ta tar­vet­ta ra­ken­taa raja-ai­taa.

Siirtolaislehdistöllämme on Yhdysvalloissa pitkä historia.

Siirtolaislehdistöllämme on Yhdysvalloissa pitkä historia.

Yh­dys­val­lois­sa olen ta­van­nut sa­doit­tain ame­ri­kan­suo­ma­lai­sia, joi­den ta­ri­nan olen saa­nut kuul­la ja kir­joit­taa. Si­suk­kaat suo­ma­lai­set ku­to­vat ker­to­muk­sil­laan tark­kaa ajan­ku­vaa. Suo­mes­sa ja eten­kin Poh­jan­maal­la olen ta­van­nut per­hei­tä, joi­den lä­hi­his­to­ri­aan kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti myös ame­ri­kan­se­dät ja -tä­dit ame­rii­ka­nark­kui­neen.

Työs­sä­ni opin, et­tä jo­kai­nen siir­to­lai­nen on ta­ri­nan ar­voi­nen. Nuo vuo­si­sa­to­jen ylit­se kan­ta­vat ta­ri­nat luo­vat van­kan pe­rus­tan Suo­men ja Yh­dys­val­tain vä­li­sil­le suh­teil­le nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa.

***

Sak­ri Vik­lund työs­ken­te­li Ame­ri­kan Uu­ti­set -sa­no­ma­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na Yh­dys­val­lois­sa vuo­si­na 1991—2005. Täl­lä het­kel­lä hän on myös SAM:in liit­to­hal­li­tuk­sen jä­sen.