Seattlen kaupunki Luoteis-Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa tarjoaa häkellyttävän yhdistelmän kaupunkielämää ja luontoympäristöä. Tule mukaan tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin tässä pohjoisen urbaanissa keskuksessa.

 Se­at­t­le on suo­ma­lai­sel­le si­kä­li help­po, et­tä sin­ne pää­see len­tä­en yh­del­lä vaih­dol­la, ai­em­min jopa suo­ril­la len­noil­la. It­se len­sin Pa­rii­sin kaut­ta, ei­vät­kä len­to­kent­tä­muo­dol­li­suu­det ole kos­kaan su­ju­neet yh­tä sut­jak­kaas­ti.

Sitä tie­tys­ti ar­vos­taa, sil­lä mat­ka­päi­väl­le ker­tyy pi­tuut­ta. It­se len­to­mat­kaan liit­ty­vä ai­noa ke­hi­tys­koh­ta oli Yh­dys­val­toi­hin tul­les­sa maa­han saa­pu­vien mat­kus­ta­jien jo­not, jot­ka ker­tyi­vät pit­kik­si ja ete­ni­vät hi­taas­ti. Sitä taas kom­pen­soi help­po ju­na­kyy­ti kes­kus­taan.

Orca-kortilla pääsee liikkumaan näppärästi julkisissa kulkuneuvoissa. Käy myös monorailiin sekä King Countyn vesitakseihin.

Orca-kortilla pääsee liikkumaan näppärästi julkisissa kulkuneuvoissa. Käy myös monorailiin sekä King Countyn vesitakseihin.

Eeva Vänskä

Link Light Rail –yh­teys kul­kee len­to­ken­täl­tä ydin­kes­kus­taan ja vä­hän yli. Hel­poin­ta on hank­kia heti len­to­a­se­mal­la lip­pu­au­to­maa­tis­ta niin sa­not­tu Or­ca-kort­ti, muo­vi­nen mat­kus­tus­kort­ti, jo­hon saa la­dat­tua ha­lu­a­man­sa sum­man. Ju­niin men­tä­es­sä kort­tia vi­lau­te­taan sekä ase­mal­le men­nes­sä et­tä pois­tut­ta­es­sa kel­tai­ses­sa tolp­pa­lu­ki­jas­sa.

Sama kort­ti käy myös bus­seis­sa, jol­loin Or­caa vi­lau­te­taan vain ker­ran bus­siin nous­tes­sa, ku­ten Suo­mes­sa­kin. Sa­mai­sel­la kor­til­la mat­kus­tin myös mo­no­rai­lil­la West­la­ke Cen­te­rin ase­mal­ta kuu­lul­le nä­kö­a­la­tor­nil­le, Space Need­lel­le.

 

Avaruusajassa

Omas­sa mie­les­sä juu­ri Space Need­len iko­ni­nen si­lu­et­ti on se, joka en­sim­mäi­se­nä tu­lee mie­leen kun mie­tin Se­at­t­lea. Space Need­le ra­ken­net­tiin vuon­na 1962 Maa­il­man­näyt­te­lyyn, ja se on edel­leen yk­si maa­il­man va­lo­ku­va­tuim­mis­ta koh­teis­ta.

Si­nän­sä his­si ei juu­ri tun­nu vat­san­poh­jas­sa, mut­ta kun as­tuu ulos ufon­mal­li­sen hui­pun ”la­si­te­ras­sil­le”, pi­tää nie­lais­ta pari ker­taa. Hä­kel­lyt­tä­vä pa­no­raa­ma­nä­ky­mä le­vit­täy­tyy koko kau­pun­gin yli, ja Pu­ge­tin­sal­mel­le, jos­sa suu­ret lai­vat näyt­tä­vät kyl­py­am­me­le­luil­ta.

Space Needle on viehättänyt turisteja yli 60 vuotta.

Space Needle on viehättänyt turisteja yli 60 vuotta.

Eeva Vänskä

En us­kal­tau­du no­jaa­maan la­siin, vaan tyy­dyn nor­mi­sel­fie­hen ja mai­se­ma­ku­viin. Space Need­le on hie­no paik­ka saa­da ko­ko­nais­kä­si­tys kau­pun­gis­ta. Mai­se­maa reu­nus­taa Kas­ka­dien vuo­ri­jo­no ja ko­mea Olym­pic-vuo­ri. Tai­vaan­ran­taan ker­tyy tum­mia pil­viä, mikä vain li­sää kont­ras­tia kes­kus­tan ra­ken­nus­ten hei­jas­ta­viin ik­ku­na­la­sei­hin.

184 met­riä kor­kea Space Need­len tor­ni jää kui­ten­kin toi­sek­si Co­lum­bia Cen­te­rin pil­ven­piir­tä­jäl­le, joka ko­ho­aa 295 met­rin kor­keu­teen. Ra­ken­nuk­ses­sa on Sky view ob­ser­va­to­ry –nä­kö­a­la­ker­ros, jon­ne pää­see mak­sua vas­taan ihai­le­maan mai­se­maa ja ot­ta­maan va­lo­ku­via. Kan­nat­taa tar­kis­taa au­ki­o­lo en­nen pai­kal­le me­ne­mis­tä, sil­lä nä­kö­a­la­ta­san­ne on au­ki vain osan ai­kaa vii­kos­ta.

Kä­te­väs­ti Co­lum­bia Cen­te­rin vie­res­sä si­jait­see kir­jas­to, jos­sa voi pii­pah­taa vaik­kei muu­ta kuin vil­kai­se­mas­sa eri­kois­ta ark­ki­teh­tuu­ria. Verk­ko­mai­nen sei­nä-kat­to­ra­ken­ne ja kuin ste­am­punk-ajan il­ma­lai­van pur­jeu­lo­ke jal­ka­käy­tä­vän yl­lä ih­me­tyt­tä­vät. Si­sä­ti­lois­ta löy­ty­vät pu­nai­set por­taat ja mai­nio pie­ni kir­ja­kaup­pa.

 

Selkeä keskusta

Se­at­t­le on hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­va suu­rek­si kau­pun­gik­si. Ra­ken­net­tu ym­pä­ris­tö läh­tee le­vit­ty­mään ran­nas­ta kä­sin Ave­nu­eit­tain, jot­ka on ni­met­ty jär­jes­tys­nu­me­roil­la. En­sim­mäi­nen Ave­nue on lä­hin­nä ran­taa ja yh­dek­säs jo ai­ka kau­ka­na.

Ran­ta ja tor­ni­ta­lot tuo­vat mie­leen San Fran­cis­con mil­jöön, vaik­ka Se­at­t­len vii­le­äm­pi il­mas­to so­pii it­sel­le­ni Ka­li­for­ni­an hel­let­tä pa­rem­min. Se­at­t­len il­mas­to on lauh­kea, tal­vi­sin ei yleen­sä tule lun­ta, mut­ta vet­tä si­tä­kin use­am­min. Ke­sät ovat vii­le­äh­köt.

Näkymää Columbia Centerin näköalatasanteelta.

Näkymää Columbia Centerin näköalatasanteelta.

Eeva Vänskä

It­sel­le­ni maa­lis­kui­nen mat­ka toi ereh­dyt­tä­väs­ti mie­leen tu­tun Hel­sin­gin leh­det­tö­mi­ne pui­neen ja pai­kal­lis­ju­ni­neen: kuin oli­si tul­lut ko­tiin, mut­ta vie­raal­la vi­vah­teel­la. Help­pous ja tut­tuus las­ki­vat Se­at­t­leen tu­tus­tu­mi­sen kyn­nys­tä.

Toi­saal­ta ko­ro­na on ve­rot­ta­nut kes­kus­tan asi­ak­kai­ta ja sitä myö­tä pal­ve­lu­ja. Myös köy­hyys näyt­täy­tyi ka­tu­ku­vas­sa ih­mis­ten kir­jos­sa, vaik­ka ko­dit­to­mia ei nä­ky­nyt­kään pal­jon.

 

Monipuolinen tarjonta

Pii­pah­din myös kuu­lul­la Pike Place Mar­ke­til­la. Kä­vin it­se­ään maa­il­man van­him­mak­si sar­ja­ku­va­kau­pak­si ti­tu­lee­raa­vas­sa Gol­den Age Col­lec­tab­les -liik­kees­sä. Jos pi­tää sar­ja­ku­vis­ta ja pop­kult­tuu­ris­ta, voi hyl­ly­jen ää­rel­lä vie­räh­tää tovi.

Kau­pun­gin kes­kus­tan ku­pees­sa on suu­ri sta­di­on, jos­sa jär­jes­te­tään mas­sii­vi­sia ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia. Kau­pun­gin ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon jouk­kue on ni­mel­tään Se­at­t­le Se­a­hawks ja jää­kiek­ko­jouk­ku­een nimi on Kra­kens´s. Se­at­t­le Soun­ders FC taas on pe­rin­tei­sen jal­ka­pal­lon jouk­kue.

Rannan tuntumasta löytyy hyviä ravintoloita, jotka tarjoavat mereneläviä.

Rannan tuntumasta löytyy hyviä ravintoloita, jotka tarjoavat mereneläviä.

Eeva Vänskä

Oli mat­kus­ta­jan mie­len­kiin­non koh­de sit­ten mikä ta­han­sa, Se­at­t­les­ta löy­tyy jo­kai­sel­le jo­tain. Sen ydin­kes­kus­tas­sa on help­po kä­vel­lä, mut­ta kat­ta­va jul­ki­nen lii­ken­ne­verk­ko ta­kaa sen, et­tä pää­see mi­hin ha­lu­aa, il­man et­tä tar­vit­see vuok­ra­ta au­toa.

En­si ker­ral­la kun me­nen Se­at­t­leen, va­raan enem­män ai­kaa, ja et­sin jon­kun luon­to­ret­kiä tar­jo­a­van yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta, jois­sa osa­taan liik­kua luon­nos­sa ym­pä­ris­töä kun­ni­oit­ta­en. Mu­se­o­tar­jon­taan en eh­ti­nyt edes tu­tus­tua, eli en­si ker­ral­la Se­at­t­le Art Mu­seum on mat­ka­ni pri­o­ri­teet­ti­lis­tan kär­ki­si­joil­la. SAM on ni­me­nä­kin niin mu­ka­van tut­tu.

Tä­hän lop­puun vie­lä vink­ki mai­ni­os­ta ra­vin­to­las­ta: Ho­meg­rown, joka si­jait­see Mel­ro­se Ave­nu­el­la. Ai­van upe­aa ja mais­tu­vaa lä­hel­lä tuo­tet­tua ruo­kaa, joka vie kie­len men­nes­sään. Yk­si asia poik­ke­aa nor­mi­ra­vin­to­la­mei­nin­gis­tä: ti­laus teh­dään näyt­tö­päät­teel­lä tis­kil­lä. En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä odot­te­lin tus­kai­sen kau­an, kun­nes yk­si kok­kaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä ke­hot­ti käyt­tä­mään lai­tet­ta.

Mais­tu­vaa mat­kaa Se­at­t­leen!

***

Ee­va Väns­kä on pit­kän lin­jan toi­mit­ta­ja ja Yh­dys­val­tain mat­kaa­ja. Hä­nel­tä il­mes­tyi vuon­na 2022 ru­no­te­os Ai­ka­lah­jat, jos­sa kä­si­tel­lään myös län­nen myyt­te­jä.