Pre­si­dent­ti Joe Bi­den piti Suo­men ai­kaa per­jan­tai­na 8. maa­lis­kuu­ta aa­mu­yöl­lä vir­ka­kau­ten­sa kol­man­nen ja vii­mei­sen State of the Uni­on -pu­heen (SOTU). Pe­rin­tei­ses­ti Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti käyt­tää SOTU-pu­het­ta mah­dol­li­suu­te­na tuo­da esiin omia po­liit­ti­sia pää­mää­ri­ään ja saa­vu­tuk­si­aan ku­lu­neel­ta vuo­del­ta.

Pre­si­dent­ti on Yh­dys­val­tain pe­rus­tus­lain toi­sen ar­tik­lan mu­kaan vel­vol­li­nen an­ta­maan kong­res­sil­le kat­sauk­sen liit­to­val­ti­on ti­las­ta, min­kä suo­ra seu­raus SOTU-pu­heet ovat. En­sim­mäi­sen SOTU-pu­heen piti pre­si­dent­ti Ge­or­ge Was­hing­ton vuon­na 1790. Ar­ki­kie­les­sä puhe sai tuon ni­mi­tyk­sen vas­ta pre­si­dent­ti Frank­lin D. Roo­se­vel­tin kau­den ai­ka­na vuon­na 1937.

Alun pe­rin SOTU-pu­hei­den ha­lut­tiin py­sy­vän mah­dol­li­sim­man ko­rut­to­mi­na ti­lai­suuk­si­na, jot­ta ne ei­vät muis­tut­tai­si lii­kaa mo­nar­ki­ois­sa ta­vak­si syn­ty­nyt­tä ku­nin­kaan val­tais­tuin­pu­het­ta. Ny­ky­ai­ka­na pu­hees­ta on kui­ten­kin keh­key­ty­nyt tark­kaan seu­rat­tu spek­taak­ke­li.

Pre­si­den­tin ohel­la eri­tyi­sen huo­mi­on alai­se­na on edus­ta­jain­huo­nee­seen kut­sut­tu ylei­sö, jol­la sekä val­taa pi­tä­vä puo­lue et­tä op­po­si­tio pyr­ki­vät lä­het­tä­mään vies­tin pu­heen kat­so­jil­le. Tänä vuon­na de­mok­raa­tit oli­vat kut­su­neet pai­kal­le eri­tyi­ses­ti hen­ki­löi­tä, joi­hin osa­val­ti­o­ta­sol­la ki­ris­ty­nyt abort­ti- ja li­sään­ty­mis­ter­veys­lain­sää­dän­tö oli jol­lain ta­val­la vai­kut­ta­nut. Re­pub­li­kaa­nit oli­vat taas lä­het­tä­neet kut­su­ja ti­lai­suu­teen hen­ki­löil­le, jot­ka ovat jou­tu­neet te­ke­mi­seen maa­han­muut­ta­ja­ri­kol­li­suu­den kans­sa.

 

Presidentti Biden piti vaalipuheen uudelleen­va­lintansa puolesta

Yk­si Bi­de­nin suu­rim­mis­ta haas­teis­ta tu­le­vis­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on hä­nen kor­kea ikän­sä, joka hei­ken­tää ää­nes­tä­jien luot­ta­mus­ta hä­nen ky­kyyn­sä suo­riu­tua pre­si­den­tin teh­tä­väs­tä. SOTU-pu­hees­saan Bi­den pyr­ki­kin häl­ven­tä­mään ää­nes­tä­jien huo­lia ja osoit­ta­maan ole­van­sa ky­ke­ne­vä toi­mi­maan pre­si­dent­ti­nä vie­lä toi­set nel­jä vuot­ta.

Pu­heen kes­kei­sek­si tee­mak­si nou­si myös ky­sy­mys abort­ti­oi­keuk­sis­ta, jot­ka ovat ol­leet ta­pe­til­la, kun Yh­dys­val­tain kor­kein oi­keus ku­mo­si Roe v. Wade -oi­keus­ta­pauk­sen. Bi­den ko­ros­ti­kin pu­hees­saan, mi­ten ra­joi­tuk­set nais­ten li­sään­ty­mi­soi­keuk­siin ovat ”suo­ra louk­kaus hei­dän va­pauk­si­aan koh­taan”. 

Ul­ko­po­li­tiik­ka sai myös oman­sa SOTU-va­lo­kei­las­ta, kun Bi­den py­säh­tyi het­kek­si pu­hu­maan NATO:n laa­jen­tu­mi­ses­ta Suo­men ja Ruot­sin osal­ta sekä Ga­zan so­das­ta. Eri­to­ten Ga­zan sota oli mo­nien kuu­li­joi­den huu­lil­la, kos­ka ny­ky­hal­lin­non lai­me­an po­li­tii­kan spe­ku­loi­daan vai­kut­ta­neen Bi­de­nin heik­koon esi­vaa­li­me­nes­tyk­siin eri­tyi­ses­ti prog­res­sii­vis­ten de­mok­raat­tien ja vä­hem­mis­tö­taus­tais­ten ää­nes­tä­jien pa­ris­sa.

 

Maahan­muut­to­po­li­tiikka nousi yhdeksi puheen keskeisistä teemoista

SOTU-pu­heen kan­ta­vak­si tee­mak­si nou­si kui­ten­kin maa­han­muut­to. Bi­den vaa­ti pu­hees­saan re­pub­li­kaa­ne­ja liit­ty­mään puo­lu­e­ra­jat ylit­tä­vään so­puun uu­des­ta maa­han­muut­to­lain­sää­dän­nös­tä. Vas­tauk­ses­saan pre­si­den­tin pu­hee­seen re­pub­li­kaa­nien edus­ta­ja se­naat­to­ri Ka­tie Britt kri­ti­soi puo­les­taan ny­ky­hal­lin­toa toi­mi­mat­to­muu­des­ta maa­han­muu­ton, ri­kol­li­suu­den, ta­lou­den ja ul­ko­po­li­tii­kan sa­ral­la.

Pre­si­dent­ti Do­nald Trump vas­ta­si myös Bi­de­nin pu­hee­seen omas­sa Truth So­ci­al -pal­ve­lus­saan. Lä­het­tä­mis­sään vies­teis­sä Trump kri­ti­soi, et­tei Bi­den ha­lua edes kor­ja­ta maa­han­muut­toon liit­ty­viä on­gel­mia, vaan ti­lan­ne on pai­su­nut Yh­dys­val­tain ja Mek­si­kon ra­jal­la huo­nom­mak­si kuin mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa.