UP Glo­bal aut­taa nuo­ria ur­hei­li­joi­ta koh­ti yh­dys­val­ta­lai­sia yli­o­pis­to­ja. Yli­o­pis­tot Yh­dys­val­lois­sa mah­dol­lis­ta­vat ta­voit­teel­li­sen ur­hei­lun sekä kor­ke­a­kou­luo­pin­to­jen yh­dis­tä­mi­sen, useim­mi­ten vie­lä sti­pen­dil­lä tu­et­tu­na.

Opin­not USA:n yli­o­pis­tois­sa on ra­ken­net­tu niin, et­tä kor­ke­a­kou­luo­pin­not ja ur­hei­lun pys­tyy vai­vat­to­mas­ti yh­dis­tä­mään jo­kai­sel­le so­pi­val­la ta­sol­la hy­vin am­mat­ti­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Yli­o­pis­to-oh­jel­mam­me asi­an­tun­ti­ja Nea Su­ni­la on opis­kel­lut USA:ssa ja aut­taa nyt mui­ta nuo­ria sa­mal­le po­lul­le.

Läh­din syk­syl­lä 2012 lu­ki­os­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen USA:han yli­o­pis­toon pe­laa­maan jal­ka­pal­loa. Olin ha­ke­nut Suo­mes­sa­kin opis­ke­le­maan, mut­ta sil­loin en opis­ke­lu­paik­kaa saa­nut. To­den­nä­köi­ses­ti oli­sin joka ta­pauk­ses­sa läh­te­nyt USA:han opis­ke­le­maan ja ur­hei­le­maan, vaik­ka oli­sin opis­ke­lu­pai­kan Suo­mes­ta saa­nut.

Kam­pu­se­lä­mä, kult­tuu­ri, uu­det elä­myk­set ja ur­hei­lun help­po yh­dis­tä­mi­nen kor­ke­a­kou­luo­pin­toi­hin kieh­toi pal­jon. Siis­pä läh­din kat­so­maan, mitä ko­ke­mus tuo tul­les­saan. Tie­sin, et­tä Suo­meen pää­see ai­na ta­kai­sin, jos mie­li muut­tuu. Lo­pul­ta USA:ssa vie­räh­ti ko­ko­nai­suu­des­saan rei­lut seit­se­män vuot­ta.

Yli­o­pis­toon ha­kies­sa en ol­lut täy­sin var­ma, mitä ha­lu­ai­sin opis­kel­la. On­nek­si USA:n yli­o­pis­toon pys­tyi ha­ke­maan il­man, et­tä pää­ai­ne oli tar­kal­leen tie­dos­sa. En­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na pää­ai­neen va­lin­ta sel­key­tyi ur­hei­lu­a­lal­le ja psy­ko­lo­gi­an pa­riin.

Suu­rim­man osan vuo­sis­ta­ni vie­tin Lou­i­si­a­nas­sa – poik­keuk­se­na yk­si vuo­si Ok­la­ho­mas­sa. Lou­i­si­a­nas­ta tuli no­pe­as­ti it­sel­le toi­nen koti. Täs­sä oli eh­dot­to­mas­ti isos­sa osas­sa kaik­ki mah­ta­vat ih­mi­set, joi­hin tu­tus­tui mat­kan var­rel­la. Val­men­ta­jat, kou­lun hen­ki­lö­kun­ta, jouk­ku­e­ka­ve­rit ja hei­dän per­heen­sä loi­vat ison tu­ki­ver­kos­ton, joi­hin pys­tyi tu­keu­tu­maan ai­na tar­vit­ta­es­sa.

Jal­ka­pal­lon osal­ta nau­tin joka het­kes­tä, jol­loin sai har­joi­tel­la, pe­la­ta ja mat­kus­taa jouk­ku­een kans­sa eri osa­val­ti­ois­sa. Näin jäl­ki­kä­teen nii­tä het­kiä ar­vos­taa vie­lä enem­män, kos­ka sa­man­lais­ta ym­pä­ris­töä ja ko­ke­muk­sia en ole mis­sään muu­al­la pääs­syt ko­ke­maan. Olo­suh­teet oli­vat hy­vin am­mat­ti­mai­set ja mi­nun teh­tä­vä­nä­ni oli yk­sin­ker­tai­ses­ti opis­kel­la ja ur­heil­la.

Jut­tu jat­kuu ku­van al­la.

Nea Sunila

Nel­jän vuo­den pe­laa­mi­sen ja opis­ke­lun jäl­keen mi­nua pyy­det­tiin jää­mään apu­val­men­ta­jan roo­liin sa­mai­seen yli­o­pis­toon mis­tä val­mis­tuin. Pää­tin ot­taa haas­teen vas­taan, sil­lä en ko­ke­nut ole­va­ni vie­lä val­mis siir­ty­mään eteen­päin yli­o­pis­tour­hei­lun pa­ris­ta. Lo­pul­ta sain vie­lä kun­ni­an as­tua jouk­ku­een pää­val­men­ta­jan roo­liin.

Myö­hem­min tie­ni vei kui­ten­kin ta­kai­sin Suo­meen ja olen tääl­lä pääs­syt hyö­dyn­tä­mään osaa­mis­ta­ni muun mu­as­sa val­men­nuk­sen eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. USA:n tut­kin­to ja työ­ko­ke­muk­se­ni ava­si­vat myös rei­tin mais­te­ri­ta­son opin­toi­hin, jot­ka suo­ri­tin suo­mes­sa. Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen löy­sin tie­ni UP Glo­ba­lil­le.

Tulevaisuuden mahdollistaja

Yli­o­pis­tour­hei­lu on pal­jon muu­ta­kin kuin ur­hei­lua ja opis­ke­lua. Eri­lais­ten yli­o­pis­to­jen luo­mien mah­dol­li­suuk­sien myö­tä opis­ke­lu­jen ai­ka­na on ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus löy­tää omia uu­sia int­res­se­jä, ke­hit­tyä ih­mi­se­nä ja tie­tys­ti ot­taa en­sim­mäi­siä as­ke­lei­ta ural­la oman kil­paur­hei­lun ul­ko­puo­lel­la.

USA on val­ta­va maa, jos­sa on suu­ria kult­tuu­ril­li­sia ero­ja osa­val­ti­oi­den vä­lil­lä. Mi­nul­la on hen­ki­lö­koh­tai­set ko­ke­muk­se­ni USA:ssa asu­mi­ses­ta ja toi­von, et­tä voin työ­ni kaut­ta aut­taa mui­ta koh­ti hei­dän omia iki­muis­toi­sia elä­myk­si­än­sä.

Il­man vuo­sien ko­ke­mus­ta­ni USA:n yli­o­pis­tour­hei­lun pa­ris­sa ur­hei­li­ja­na ja val­men­ta­ja­na, en var­mas­ti oli­si täs­sä elä­män­ti­lan­tees­sa. Olen hy­vin on­ne­kas, et­tä olen saa­nut ti­lai­suu­den liit­tyä UP Glo­ba­lin jouk­koon mah­dol­lis­ta­maan nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le ti­lai­suu­den luo­da oman nä­köis­tä pol­kua USA:n yli­o­pis­tois­sa.

***

Voit lu­kea li­sää UP Glo­ba­lin yli­o­pis­to-oh­jel­mas­ta sekä ur­hei­li­joi­den ja alum­nien ko­ke­muk­sia osoit­tees­ta: https://upg­lo­bal.net/fi/uni­ver­si­ty­u­sa/