USA:n yli­o­pis­to­jen har­joi­tus- ja kil­pai­luo­lo­suh­teet ovat huip­pu­luok­kaa ja vas­taa­vat usein am­mat­ti­lais­sar­jo­jen olo­suh­tei­ta. Ur­hei­lu on osa ame­rik­ka­lais­ta kou­lu­jär­jes­tel­mää, mikä on yk­si suu­rim­mis­ta erois­ta Suo­meen. USA:ssa nuo­ril­la ur­hei­li­joil­la yli­o­pis­tour­hei­lu on usein täh­täi­mes­sä hy­vin nuo­res­ta iäs­tä läh­tien.  

Tu­ki­hen­ki­löt ur­hei­lun ym­pä­ril­lä ovat am­mat­ti­lai­sia ja ur­hei­li­joil­la on käy­tös­sään val­men­ta­jia, fy­si­o­te­ra­peut­te­ja, lää­kä­rei­tä, hie­ro­jia ja psy­ko­lo­gin pal­ve­lui­ta. Opin­toi­hin on myös tar­jol­la eri­lai­sia tu­ki­toi­mia. 

UP Glo­ba­lin yli­o­pis­to-oh­jel­man asi­an­tun­ti­ja Nea on opis­kel­lut, ur­heil­lut sekä val­men­ta­nut Yh­dys­val­lois­sa ja ker­too nyt, mi­ten hän nä­kee ur­hei­lun erot Suo­mes­sa ja USA:ssa.

"Olen Suo­mes­sa pääs­syt nä­ke­mään kaik­ki di­vi­si­oo­nat nais­ten jal­ka­pal­los­sa, joko ur­hei­li­jan tai val­men­ta­jan roo­lis­sa. Eh­dot­to­mas­ti suu­rin ero nä­kyy olo­suh­teis­sa ver­rat­tu­na USA:n yli­o­pis­tour­hei­lu­maa­il­maan. USA:ssa on useim­mi­ten käy­tet­tä­vis­sä omat ken­tät, kun­to­sa­lit ur­hei­li­joil­le, ja omat ti­lat jo­kai­sel­le la­jil­le. Ei siis esi­mer­kik­si ole tar­peel­lis­ta kil­pail­la har­joi­tus­vuo­rois­ta sa­man seu­ran ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­den kans­sa, ku­ten suo­ma­lai­ses­sa jal­ka­pal­los­sa. 

Opis­ke­lu oli tie­tys­ti isos­sa elä­mää. Opis­ke­lun ja ur­hei­lun yh­dis­tä­mi­nen oli erit­täin sau­ma­ton­ta, mikä oli­si Suo­mes­sa ol­lut to­teu­tet­ta­vis­sa, mut­ta hie­man haas­ta­vam­paa. Lu­ku­kau­den alus­sa kurs­si­ai­ka­tau­lu jär­jes­tet­tiin so­pi­maan har­joi­tu­sai­ka­tau­lun ym­pä­ril­le. Yli­o­pis­tol­ta ja jouk­ku­eel­ta sai ai­na tu­kea ja kan­nus­tus­ta opin­toi­hin. Li­säk­si jo­kai­sel­la sar­jal­la/di­vi­si­oo­nal­la on omat kri­tee­rit ur­hei­lun edus­tu­soi­keu­den myön­tä­mi­sel­le. Kurs­se­ja piti lä­päis­tä tiet­ty mää­rä lu­ku­kau­den ai­ka­na ja yl­lä­pi­tää tiet­tyä kes­ki­ar­voa, jot­ta oli mah­dol­lis­ta kil­pail­la. Tämä toi­mi hy­vä­nä mo­ti­vaat­to­ri­na opin­to­jen edis­ty­mi­sel­le. 

Val­men­ta­jan elä­mä oli myös hek­tis­tä, mut­ta muun mu­as­sa pa­rem­mat puit­teet, bud­je­tit ja laa­jem­pi tu­ki­hen­ki­lös­tö mah­dol­lis­ti­vat enem­män ai­kaa kes­kit­tyä olen­nai­seen, eli ur­hei­li­joi­den ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­seen. Am­mat­ti­val­men­ta­jan ural­le oli myös omas­ta mie­les­tä­ni pal­jon enem­män mah­dol­li­suuk­sia."

Sa­man il­mi­ön ovat huo­man­neet myös ur­hei­li­jam­me, jot­ka ovat täl­lä het­kel­lä Yh­dys­val­lois­sa. En­sim­mäis­tä vuot­ta Yh­dys­val­lois­sa jal­ka­pal­loa pe­laa­va Nel­la ker­too, et­tä har­joit­te­lu on ol­lut huo­mat­ta­vas­ti in­ten­sii­vi­sem­pää kuin Suo­mes­sa – jouk­ku­een yh­tei­siä har­joi­tuk­sia on 6–8 ker­taa vii­kos­sa. Nel­lan mu­kaan ur­hei­li­joil­le tar­jot­ta­vat olo­suh­teet ovat huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pia kuin Suo­mes­sa, ja ur­hei­lu nä­kyy vah­vas­ti osa­na kou­lu­kult­tuu­ria.  

Kol­man­nen vuo­den opis­ke­li­ja In­ka, joka pe­laa D1-len­to­pal­loa Utah State Uni­ver­si­tys­sä, ker­too Suo­men ja USA:n erois­ta näin:  

"Suu­rin ero har­joit­te­lus­sa on var­mas­ti kaik­ki puit­teet mitä tääl­lä tar­jo­taan. Mel­kein joka la­jil­le löy­tyy oma sali, kent­tä tai rata ja kaik­ki on yleen­sä tosi suur­ta ja joka paik­kaan mah­tuu pal­jon kat­so­jia.

Tä­män li­säk­si ur­hei­li­joil­le on eril­li­set kun­to­sa­lit kuin muil­le opis­ke­li­joil­le ja "trai­ning room", mis­sä har­joi­tuk­siin val­mis­tau­tu­mi­nen, pa­lau­tu­mi­nen tai louk­kaan­tu­mi­set hoi­de­taan. Tree­naa­mi­nen riip­puu yleen­sä sii­tä, on­ko me­nos­sa kil­pa­kau­si vai pe­rus­kun­to kau­si, mut­ta kes­ki­mää­rin päi­väs­sä on 1-2 tree­niä, joi­den pääl­le li­säk­si voi­ma­har­joit­te­lu." 

Yli­o­pis­to-opin­not Yh­dys­val­lois­sa ovat lois­ta­va ti­lai­suus niin aka­tee­mi­ses­ti kuin ur­hei­lu-uran kan­nal­ta­kin. Yh­dys­val­lois­sa ur­hei­lu on teh­ty opis­ke­li­jan kan­nal­ta hel­pok­si, jo­ten jos kai­paa uu­sia haas­tei­ta ja ke­hi­tys­tä ur­hei­li­ja­na kan­nat­taa tätä mah­dol­li­suut­ta har­ki­ta. Muis­tu­tam­me­kin ai­na UP Glo­ba­lil­la, et­tä Suo­meen pää­see ai­na ta­kai­sin, jo­ten läh­de roh­ke­as­ti ko­kei­le­maan!  

***
Voit lu­kea li­sää UP Glo­ba­lin yli­o­pis­to-oh­jel­mas­ta sekä ur­hei­li­joi­den ja alum­nien ko­ke­muk­sia osoit­tees­ta: https://upg­lo­bal.net/fi/uni­ver­si­ty­u­sa/