Suomesta kuten monista muistakin Euroopan maista lähtee vuosittain suuri määrä urheilijoita amerikkalaisiin yliopistoihin yhdistämään kilpaurheilun ja laadukkaat korkea­kou­luo­pinnot. Ennen päätöstä lähteä USA:han suorittamaan alempaa korkea­kou­lu­tut­kintoa, monella nuorella on jo mielessä mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen ja millaisia mahdollisuuksia urheilijalla on jatko-opintojen ja urheilu- sekä työuran suhteen. Vaihtoehtoja on itseasiassa monia erilaisia.

Jat­ko-opin­to­ja aja­tel­len vaih­to­eh­toi­na on tie­tys­ti jat­kaa mais­te­ri­vai­hee­seen myös USA:ssa. Useim­mis­sa yli­o­pis­tois­sa on eri­lai­sia tu­kia tar­jol­la ku­lu­jen mak­sa­mi­seen. Ylei­sin vaih­to­eh­to ul­ko­maa­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le on ol­la omas­sa la­jis­saan gra­du­a­te as­sis­tant co­ach. Ur­hei­li­ja siis toi­mii jouk­ku­ees­sa apu­val­men­ta­ja­na ja suo­rit­taa sa­mal­la mais­te­ri­o­pin­to­jaan. Mais­te­ri­vai­heen opin­toi­hin voi tie­tys­ti myös ha­kea suo­ma­lai­siin kor­ke­a­kou­lui­hin tai vaik­ka esi­mer­kik­si muu­al­le Eu­roop­paan.

Ur­hei­lu-uran jat­kol­le vaih­to­eh­dot tie­tys­ti riip­pu­vat pit­käl­ti la­jis­ta. Mo­nis­sa la­jeis­sa on mah­dol­lis­ta jat­kaa am­mat­ti­lai­se­na tai puo­li­am­mat­ti­lai­se­na USA:ssa tai muu­al­la maa­il­mal­la. Uran ei siis tar­vit­se lop­pua yli­o­pis­ton nel­jän vuo­den edus­tu­soi­keu­den jäl­keen. Maas­ta riip­pu­en tu­lee toki sel­vit­tää, mitä tar­vit­ta­via lu­pia ja vii­su­mei­ta tar­vit­see ha­kea.

Nel­jän vuo­den opis­ke­lun jäl­keen ul­ko­maa­lai­sel­la opis­ke­li­jal­la on myös mah­dol­li­suus ha­kea op­ti­o­nal prac­ti­cal trai­ning (OPT) -vii­su­mia vuo­dek­si. Opis­ke­li­ja voi anoa ky­seis­tä työ­vii­su­mia val­mis­tut­tu­aan ja ha­kea töi­tä omal­ta alal­taan. OPT vii­su­min jäl­keen on myös mah­dol­lis­ta ha­kea pi­dem­pi­ai­kais­ta työ­vii­su­mia, jos löy­tyy so­pi­va työ­nan­ta­ja, joka on val­mis spon­so­roi­maan vii­su­min.

UP Glo­ba­lin yli­o­pis­to-oh­jel­man asi­an­tun­ti­ja Nea ku­vai­lee omaa pol­ku­aan OPT vii­su­min saa­mi­sek­si seu­raa­vas­ti:

"Suo­ri­tet­tu­a­ni alem­man kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non en ol­lut vie­lä val­mis pa­laa­maan Suo­meen ja ha­lu­sin tie­tää, mitä vaih­to­eh­to­ja mi­nul­la oli jää­dä USA:han. Sen het­ki­nen val­men­ta­ja­ni eh­dot­ti, et­tä ha­ki­sin OPT vii­su­mia ja jäi­sin seu­raa­vak­si vuo­dek­si hä­nen apu­val­men­ta­jak­seen. Aja­tus kuu­los­ti mie­len­kiin­toi­sel­ta ja an­tai­si mah­dol­li­suu­den saa­da työ­ko­ke­mus­ta USA:n yli­o­pis­to­val­men­nuk­ses­ta.

OPT vii­su­mi myön­net­tiin 12 kuu­kau­den ajak­si, jo­ten jäin töi­hin yli­o­pis­tol­le­ni. Myö­hem­min ke­vääl­lä pys­tyin myös jat­ka­maan ur­hei­lu-uraa­ni ja tein so­pi­muk­sen ke­säk­si puo­li­am­mat­ti­lais­jouk­ku­een kans­sa. Olin erit­täin on­ne­kas, et­tä pys­tyin opin­to­je­ni jäl­keen vie­lä jää­mään USA:han ja yh­dis­tä­mään työn ja ur­hei­lun. Myö­hem­min hain myös pi­dem­pi­ai­kais­ta työ­vii­su­mia. Suu­rin osa tu­tuis­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ur­hei­li­jois­ta me­ni­vät pe­rin­tei­sem­pää reit­tiä, ha­ki­vat mais­te­ri­vai­heen opin­toi­hin USA:ssa ja kus­tan­si­vat opin­not ryh­ty­mäl­lä apu­val­men­ta­jak­si eli gra­du­a­te as­sis­tant co­ac­hik­si."

Pol­ku­ja on siis mo­nen­lai­sia, ja vaih­to­eh­to­ja eh­tii hy­vin miet­ti­mään en­sim­mäi­sen nel­jän vuo­den ai­ka­na. USA:ssa yli­o­pis­tour­hei­lu on iso osa kult­tuu­ria ja lois­ta­va ti­lai­suus yh­dis­tää ta­voit­teel­li­nen ur­hei­lu ja laa­duk­kaat kor­ke­a­kou­luo­pin­not. Jo­ten jos kai­paat uu­sia haas­tei­ta ja ke­hi­tys­tä ur­hei­li­ja­na sekä olet kiin­nos­tu­nut laa­duk­kais­ta yli­o­pis­tois­ta ja hie­nos­ta ko­ke­muk­ses­ta, kan­nat­taa tätä mah­dol­li­suut­ta har­ki­ta to­sis­saan. Eri­lai­sia yli­o­pis­to­vaih­to­eh­to­ja on sa­to­ja, mut­ta yli­o­pis­to­jen kar­toi­tuk­seen ja ha­kup­ro­ses­sei­hin löy­tyy on­nek­si apua, esi­mer­kik­si UP Glo­ba­lil­ta. Kos­kaan ei tie­dä mil­lai­sia ti­lai­suuk­sia eteen tu­lee, ja sik­si muis­tu­tam­me­kin ai­na UP Glo­ba­lil­la, et­tä Suo­meen pää­see ai­na ta­kai­sin, jo­ten läh­de roh­ke­as­ti ko­kei­le­maan!

***

Kir­joit­ta­jat ovat suo­rit­ta­neet yli­o­pis­to­tut­kin­ton­sa USA:ssa ur­heil­len sa­mal­la ta­voit­teel­li­ses­ti kil­pa­ta­sol­la. Yli­o­pis­tou­ran jäl­keen mo­lem­mat ovat siir­ty­neet am­mat­tiu­ral­le la­jin­sa pa­riin, ja myö­hem­min aut­ta­maan uu­sia nuo­ria koh­ti kan­sain­vä­li­siä ta­voit­tei­taan ja unel­mi­aan.

Li­sää UP Glo­ba­lin yli­o­pis­to-oh­jel­mas­ta sekä ur­hei­li­joi­den ja alum­nien ko­ke­muk­sis­ta: https://upg­lo­bal.net/fi/uni­ver­si­ty­u­sa/