YH­DYS­VAL­LOIS­TA KAN­TAU­TUU ko­ro­nas­ta Suo­meen yhä va­ka­vam­pia uu­ti­sia: tau­ti­ti­lan­ne on edel­leen rä­jäh­dys­mäi­sen paha ja me­nos­sa huo­nom­paan suun­taan. Uu­det vi­rus­va­ri­an­tit vaa­ti­vat yhä tiu­kem­pia jär­jes­te­lyi­tä. Ro­ko­te­suun­ni­tel­mat tak­ku­a­vat.

New Yor­kis­sa va­ka­van ko­ro­nan kans­sa on elet­ty jo vuo­den päi­vät. Se on ajan myö­tä poi­ki­nut myös mie­len­kiin­toi­sia rat­kai­su­ja vi­ruk­sen laan­nut­ta­mi­seen ja sen kans­sa elä­mi­seen. Niis­tä myös Suo­mi voi­si ot­taa mal­lia.

Useis­sa New Yor­kin ruo­ka­kau­pois­sa käy­tä­vät ovat ny­ky­ään mää­rät­ty yk­si­suun­tai­sik­si: näin ih­mi­set ei­vät jou­du ohit­ta­maan toi­si­aan. West Vil­la­ges­sa läm­pö­lamp­pu­jen al­la vär­jöt­te­le­vää te­ras­si­vä­keä viih­dy­te­tään ka­tu­ja kier­tä­vil­lä or­kes­te­reil­la. Tra­di­ti­o­naa­li­sen ame­rik­ka­lai­set drive-in -elo­ku­va­te­at­te­rit­kin ovat saa­neet uut­ta tuul­ta al­leen esi­mer­kik­si Brook­ly­nis­sa.

Myös sa­li­tun­nit ovat siir­ty­neet ulos: Hud­son Yard­sis­sa val­ta­va kort­te­lin­ko­koi­nen park­ki­paik­ka on muo­tou­tu­nut luk­su­sul­koil­ma­sa­lik­si. East Vil­la­ges­sa lii­kun­ta­tun­te­ja ve­de­tään 15-ker­rok­si­sen ta­lon en­ti­ses­sä ul­koil­ma­kat­to­te­ras­si­baa­ris­sa. Tuu­len ul­vo­es­sa raik­kaas­sa tal­vi-il­mas­sa lii­kun­ta­het­ki tun­tuu jopa yl­lät­tä­vän suo­ma­lai­sel­ta. Nos­te­lem­me pai­no­ja mas­kit pääl­lä ja kuu­lok­keet kor­vis­sa, sa­mal­la kun au­rin­ko las­kee Lo­wer Man­hat­ta­nin pil­ven­piir­tä­jien taak­se.

On kiin­nos­ta­vaa näh­dä, min­kä­lai­nen kau­pun­ki New Yor­kis­ta tu­lee pan­de­mi­an jäl­keen. Toi­mis­to­ti­lo­ja ei vält­tä­mät­tä enää tar­vi­ta sa­mas­sa mää­rin ja kau­pun­ki­kult­tuu­ri ku­kois­taa jo nyt uu­sil­la ta­voil­la. Voi­si­ko Man­hat­ta­nia täp­lit­tä­vis­tä pil­ven­piir­tä­jis­tä tul­la yö­ker­ho­ja, tai­te­li­joi­den atel­jei­ta tai asun­not­to­mil­le uu­sia ko­te­ja? Vuok­rat ovat jo nyt ro­mah­ta­neet mer­kit­tä­väs­ti ja mo­net Qu­een­siin, Brook­ly­niin tai Bron­xiin ai­kai­sem­min pa­en­neet ne­wy­or­ki­lai­set pa­lan­neet taas Man­hat­ta­nil­le.

New Yor­kis­sa odo­te­taan nyt malt­ta­mat­to­ma­na pan­de­mi­an jäl­keis­tä uut­ta Ro­a­ring 20s –ai­ka­kaut­ta: ylen­palt­ti­sia juh­lia ja elä­män­ma­kuis­ta kau­pun­kia. Se voi hy­vin tul­la to­teen, sil­lä jopa ko­ro­nan ja tal­ven kes­kel­lä ne­wy­or­ki­lai­set löy­tä­vät ta­po­ja juh­lis­taa kau­pun­ki­aan.

Kal­le Mat­ti­lan ko­lum­ni on jul­kais­tu SAM Ma­ga­zi­ne 1/2021-nu­me­ros­sa hel­mi­kuus­sa 2021.

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja.