TÄ­MÄN SYK­SYN suu­ri kir­ja­ta­paus on ol­lut sel­vil­lä jo pit­kään: Ba­rack Oba­man kir­joit­ta­mien muis­tel­mien en­sim­mäi­nen osa jul­kais­tiin maa­il­man­laa­jui­ses­ti mar­ras­kuun 17. päi­vä, ja teos il­mes­tyi sa­ma­nai­kai­ses­ti myös Ota­val­ta suo­mek­si.

768-si­vui­sen A Pro­mi­sed Land –kir­jan kir­joi­tusp­ro­ses­si kes­ti Ba­rac­kin mu­kaan pi­dem­pään kuin jo vuon­na 2018 jul­kais­tun Mic­hel­le Oba­man Be­co­ming –muis­tel­ma­te­ok­sen kir­joit­ta­mi­nen sii­tä syys­tä, et­tä Ba­rack ei käyt­tä­nyt haa­mu­kir­joit­ta­jaa. Sa­nat tu­le­vat suo­raan en­ti­sel­tä pre­si­den­til­tä.

Kir­jas­ta toi­vo­taan­kin ko­ro­na­vi­ruk­sen run­te­le­mien kir­ja­kaup­po­jen pe­las­ta­jaa: Pen­guin Ran­dom Hou­se – kus­tan­ta­mo on jär­jes­tä­nyt Ba­rac­kin kir­jal­le 3 mil­joo­nan kap­pa­leen en­si­pai­nok­sen, ja rah­ti tuo­daan Yh­dys­val­toi­hin Sak­san pai­no­teh­tail­ta kol­men suu­ren lai­van ja yli sa­dan kon­tin avul­la.

Sa­man­kal­tais­ta myyn­ti­ryn­täys­tä näh­dään jo nyt Joe Bi­de­nin ja Ka­ma­la Har­ri­sin muis­tel­mil­le. Yh­dys­val­lois­sa po­lii­tik­ko ei ole po­lii­tik­ko, el­lei hän ole kir­joit­ta­nut omia muis­tel­mi­aan. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kos­ket­ta­via po­liit­ti­sia te­ok­sia lu­e­taan Ame­ri­kas­sa har­taas­ti: ta­ri­nan­kaa­ret ovat tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ins­pi­roi­via ja ker­to­vat sii­tä, mi­ten po­lii­ti­kot ovat se­lät­tä­neet vai­keuk­sia ja jat­ka­neet vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta.

Ame­ri­kas­sa ra­kas­te­taan al­ta­vas­taa­jia, jot­ka nou­se­vat lo­pul­ta voit­toon. Po­lii­ti­kot toi­mi­vat usein myös las­ten roo­li­mal­lei­na: Har­ri­sin sis­kon­tyt­tä­ren kir­joit­ta­ma, ku­vi­tet­tu las­ten­kir­ja Ka­ma­las­ta ja hä­nen sis­kos­taan Ma­yas­ta, Ka­ma­la and Maya’s Big Idea, on se­kin am­pais­sut myyn­ti­lis­to­jen kär­keen.

Ame­ri­kas­sa ja eh­kä maa­il­mas­sa­kaan ei ole vii­me ai­koi­na muus­ta pu­hut­tu kuin Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­leis­ta. Niis­tä kes­kus­te­lu hil­je­nee var­maan vas­ta en­si vuo­den puo­lel­la.

Uu­si pre­si­dent­ti­kau­si edus­taa­kin uut­ta, in­nos­ta­vaa ai­kaa myös ame­rik­ka­lai­sel­le kir­jal­li­suu­del­le. Kun jul­kai­suoh­jel­mien ei tar­vit­se enää kes­kit­tyä yh­tä vah­vas­ti ajan­koh­tai­siin ai­hei­siin ja po­li­tiik­kaan, alal­la en­nus­te­taan fik­ti­on vah­vaa pa­luu­ta.

Kal­le Mat­ti­lan ko­lum­ni on jul­kais­tu SAM Ma­ga­zi­ne 4/2020-nu­me­ros­sa jou­lu­kuus­sa 2020.

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja. Hän on opet­ta­nut luo­vaa kir­joit­ta­mis­ta Co­lum­bi­an yli­o­pis­tos­sa ja kir­joit­taa Yh­dys­val­lois­sa jul­kai­sui­hin ku­ten The New York Ti­mes, The At­lan­tic ja Pa­ris Re­view.