Pan­de­mi­an kes­kel­lä yh­dek­si suo­sik­ki ame­rik­ka-is­meik­se­ni on muo­dos­tu­nut lau­sah­dus ‘Good to see you!’ Sitä kuu­lee nyt Ame­ri­kas­sa kai­kil­ta: sa­li­tun­nin oh­jaa­jal­ta, van­hal­ta ys­tä­väl­tä ja kan­ta­kah­vi­lan ba­ris­tal­ta. Se toi­mii niin ter­veh­dyk­se­nä kuin jää­hy­väi­se­nä­kin. Ame­rik­ka­lai­seen ta­paan sen tark­kaa so­si­aa­lis­ta mer­ki­tys­tä on vai­kea hah­mot­taa. ‘Good to see you!’ voi ol­la sy­väl­li­nen, vil­pi­tön lau­se tai täy­sin pin­nal­li­nen­kin ter­veh­dys; asia jota sa­no­taan tot­tu­muk­ses­ta.

Eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-ai­ka­na ‘Good to see you!’ tun­tuu li­sään­ty­neen ame­rik­ka­lai­ses­sa small tal­kis­sa. Kun yh­teis­kun­ta on vä­hi­tel­len avau­tu­nut Yh­dys­val­lois­sa, myös so­si­aa­li­set pii­rit ovat kas­va­neet; ih­mi­siä, joi­ta ei ole näh­ty pit­kään ai­kaan, näh­dään nyt use­am­min. ‘Good to see you’ kie­lii sii­tä, et­tä jo­kai­nen so­si­aa­li­nen ta­paa­mi­nen ote­taan jol­lain ta­val­la vä­hem­män it­ses­tään­sel­vyy­te­nä; ter­veys ei ole enää sama var­muus kuin en­nen.

Eh­kä ki­voin asia ‘Good to see you!’ lau­sah­duk­ses­sa on sen mo­ni­nai­suus: se voi päät­tää tai aloit­taa kes­kus­te­lun, mis­tä syys­tä sitä voi hie­no­va­rai­ses­ti käyt­tää yl­lä­pi­tä­mään tai sy­ven­tä­mään tut­ta­vuuk­sia. Suo­men kie­les­sä ‘Kiva näh­dä!’ on eh­kä lä­hin kään­nös, mut­ta se­kin tun­tuu in­tii­mim­mäl­tä kuin ‘Good to see you,’ jota voi sa­noa mil­tei tui­ki tun­te­mat­to­mil­le.

Pit­kien so­ci­al dis­tan­cing –ai­ko­jen jäl­keen ‘Good to see you!’ on oi­va muis­tu­tus maa­il­mas­ta joka odot­taa pan­de­mi­an toi­sel­la puo­len; sii­tä mi­ten muut huo­mi­oon ot­ta­mal­la pää­sem­me tä­män­kin krii­sin yli.

***

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja, joka ker­too elä­mäs­tä, ta­pah­tu­mis­ta ja kom­mel­luk­sis­sa mil­joo­na­kau­pun­gis­sa.