Elä­mä Yh­dys­val­lois­sa on vii­me ai­koi­na tun­tu­nut sur­re­a­lis­ti­sel­ta. Kau­pun­kien ka­dut ovat edel­leen laa­jal­ti tyh­jil­lään. Lii­ke­ti­lo­jen ja asuin­ta­lo­jen ik­ku­noi­ta ko­ris­ta­vat FOR RENT –kyl­tit. Usei­den pil­ven­piir­tä­jien va­lot ei­vät enää syty öi­sin.

Sa­maan ai­kaan len­to­ken­tät ku­hi­se­vat mat­kai­li­joi­ta. Ro­kot­tei­ta on enem­män kuin ha­luk­kai­ta ot­ta­jia. Suur­kau­pun­git val­mis­tau­tu­vat avau­tu­maan sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti. Jopa Bro­ad­way tu­lee syk­syl­lä ta­kai­sin. Kaup­po­jen oviin on il­mes­ty­nyt HELP WAN­TED –kylt­te­jä.

Use­at iloit­se­vat ta­lou­den el­py­mi­ses­tä. El­vy­tys­pa­ke­tin she­kit polt­ta­vat tas­kus­sa ja ka­duil­la ta­val­li­set ih­mi­set pu­hu­vat cryp­to­cur­ren­cy –si­joi­tuk­sis­taan ja sitä kaut­ta te­ke­mis­tään val­ta­vis­ta voi­tois­ta.

Sa­maa el­vy­tys­tä var­jos­taa kui­ten­kin ko­ro­na­vi­ruk­seen kuol­leet sa­dat tu­han­net ame­rik­ka­lai­set: moni pal­ve­lu­työn­te­ki­jä me­net­ti pait­si työn­sä myös hen­ken­sä. Sik­si HELP WAN­TED –kyl­tit ovat il­mes­ty­neet kaup­po­jen oviin. Suu­ri osa ro­ko­te­tuis­ta ih­mi­sis­tä käyt­tää edel­leen mas­kia, myös ul­ko­ti­lois­sa.

Pre­si­dent­ti Bi­den on pu­hu­nut Fourth of Ju­lys­ta kään­teen­te­ke­vä­nä päi­vä­nä. Sil­loin per­heet voi­vat jäl­leen gril­la­ta ta­ka­pi­hoil­laan ja elä­mä voi pa­lau­tua nor­maa­liin.

Mi­kään ei kui­ten­kaan tule enää kos­kaan ole­maan sa­man­lais­ta. Se, min­kä­lai­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen jäl­kei­nen maa­il­ma on, tul­laan nä­ke­mään en­sin Ame­ri­kas­sa. Täl­lä het­kel­lä tuo maa­il­ma näyt­tää hy­vin ris­ti­rii­tai­sel­ta.

**

Kal­le Os­ka­ri Mat­ti­la on New Yor­kis­sa asu­va kir­joit­ta­ja, joka ker­too elä­mäs­tä, ta­pah­tu­mis­ta ja kom­mel­luk­sis­sa mil­joo­na­kau­pun­gis­sa.