Van­han va­kiin­tu­neen sa­non­nan mu­kaan ”ei ole mi­tään niin ame­rik­ka­lais­ta kuin ome­na­pii­rak­ka” (”there is not­hing as Ame­ri­can as an ap­p­le pie”). On­kin tot­ta, et­tä Poh­jois-Ame­ri­kas­sa val­mis­te­taan eri­no­mai­sia ome­na­pii­ra­koi­ta ja siel­lä on ja­los­tet­tu mo­nia maa­il­mal­la tun­net­tu­ja ja ar­vos­tet­tu­ja ome­na­la­jik­kei­ta. Toi­saal­ta eri­lai­sia ome­nal­la höys­tet­ty­jä pii­ra­koi­ta val­mis­te­taan myös mo­nis­sa muis­sa mais­sa. Sik­si lait­tai­sin­kin ome­na­pii­ra­kan ti­lal­le toi­sen vie­lä laa­jem­min tun­ne­tun ja käy­te­tyn ruo­ka­la­jin, ham­pu­ri­lai­sen.

Ham­pu­ri­lai­sen his­to­ri­as­sa on yhä joi­ta­kin avoi­mia koh­tia ja eri­mie­li­syy­den ai­hei­ta, mut­ta pää­lin­jat ovat suh­teel­li­sen hy­vin tie­dos­sa. Ham­pu­ri­lai­sen his­to­ri­an kat­so­taan al­ka­van 1800-lu­vun jäl­kim­mäi­sen puo­lis­kon ai­ka­na. Ja ku­ten ni­mi­kin sa­noo, sen syn­ty­mä­ko­ti on Poh­jois-Sak­sas­sa, mis­tä se tuli siel­tä läh­töi­sin ole­vien siir­to­lais­ten mu­ka­na Yh­dys­val­toi­hin. Sen pro­to­tyyp­pi­nä pi­de­tään Ham­pu­rin alu­eel­la yleis­tä fri­ka­del­lia, kas­tik­keel­la pääl­lys­tet­tyä jau­he­li­ha­pih­viä, joka nau­tit­tiin kah­den lei­pä­pa­lan vä­lis­sä. Ham­pu­ri oli Eu­roo­pas­sa yk­si siir­to­lais­ten tär­keim­mis­tä läh­tö­sa­ta­mis­ta, jo­ten tuo­ta yk­sin­ker­tais­ta ruo­ka­la­jia alet­tiin Yh­dys­val­lois­sa kut­sua ham­pu­ri­lai­sek­si.

Pikaruoaksi maailmansodan jälkeen

Mo­net ovat kui­ten­kin tiu­kas­ti sitä miel­tä, et­tä ham­pu­ri­lai­nen on lop­pu­jen lo­puk­si kui­ten­kin ame­rik­ka­lai­nen kek­sin­tö. Ai­na­kin 20 eri ih­mis­tä eri puo­lil­la Yh­dys­val­to­ja on ju­lis­tau­tu­nut jos­sain vai­hees­sa ham­pu­ri­lai­sen kek­si­jäk­si. Sel­vää on­kin, et­tä ham­pu­ri­lai­sen tyyp­pis­tä ruo­kaa nau­tit­tiin vuo­si­sa­dan vaih­tees­sa ai­na­kin jo Wis­con­si­nis­sa, Ohi­os­sa, New Yor­kis­sa ja Con­nec­ti­cu­tis­sa. Ham­pu­ri­lai­sen lo­pul­li­sen lä­pi­mur­ron on sa­not­tu ta­pah­tu­neen vuon­na 1904 Mis­sou­ris­sa St. Lou­i­sin maa­il­man­näyt­te­lyn yh­tey­des­sä.

Pi­ka­ruo­ak­si ham­pu­ri­lai­nen ke­hit­tyi heti en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Sen huo­mat­tiin so­pi­van eri­tyi­sen hy­vin no­pe­as­ti kas­va­vien teh­tai­den työn­te­ki­jöi­den lou­nas­ruo­ak­si. Pait­si, et­tä se oli no­pea val­mis­taa ja hel­pos­ti nau­tit­ta­vis­sa il­man, et­tä tar­vit­si pois­tua työ­pis­teen lä­hei­syy­des­tä, sil­lä us­kot­tiin ole­van myös ter­vey­del­li­siä hyö­ty­jä. Ol­koon­kin, et­tä ter­veel­li­syys riip­pui pit­käl­le sii­tä, mi­ten ham­pu­ri­lai­nen val­mis­tet­tiin ja val­mis­te­taan.

Ham­pu­ri­lai­sen no­pe­aan ete­ne­mi­seen vai­kut­ti mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la myös uu­si keit­ti­öin­no­vaa­tio, li­ha­myl­ly, joka mah­dol­lis­ti ham­pu­ri­lais­pih­vien te­ol­li­sen tuo­tan­non.

Perusrakenne sama kaikkialla

Pe­rus­ham­pu­ri­lai­sis­sa oli ja on edel­leen muu­ta­ma pe­ru­se­le­ment­ti, joi­ta voi­daan va­ri­oi­da lu­ke­mat­to­mil­la eri ta­voil­la. En­sin­nä­kin sii­nä on lei­pä tai säm­py­lä, jon­ka vä­liin lai­te­taan ham­pu­ri­lai­sen muut ele­men­tit: jau­he­li­has­ta val­mis­tet­tu sa­man­ko­koi­nen pih­vi, eri­lai­sia vi­han­nek­sia (si­pu­lia, to­maat­tia, suo­la­kurk­kua, sa­laa­tin­leh­tiä) sekä kos­teut­ta an­nok­seen tuo­va kas­ti­ke tai to­maat­ti­so­se. Tä­män pe­rus­ra­ken­teen poh­jal­ta on sit­tem­min ke­hi­tet­ty tu­han­sia ja taas tu­han­sia eri­lai­sia va­ri­ant­te­ja. Ja li­sää tu­lee koko ajan.

Ham­pu­ri­lai­sen his­to­ri­aan liit­tyy kiin­te­äs­ti myös sen tuot­teis­ta­mi­nen. En­sim­mäi­set ham­pu­ri­lais­ket­jut il­maan­tui­vat Yh­dys­val­toi­hin 1920-lu­vun alus­sa, ja tänä päi­vä­nä nii­tä löy­tyy maa­il­man kai­kis­ta mais­ta. Ham­pu­ri­lai­set voi­vat vaih­del­la maas­ta toi­seen, mut­ta nii­den pe­rus­ra­ken­ne on edel­leen sama kaik­ki­al­la. Jau­he­li­ha­pih­vin si­jas­ta sen si­sään voi­daan lait­taa muu­ta li­haa, ka­laa tai kas­vik­sia. Vi­han­nes­ten li­säk­si sii­nä voi ol­la myös vii­pa­loi­tu­ja he­del­miä ja eri ta­voin maus­tet­tu­ja kas­tik­kei­ta.

Ham­pu­ri­lai­nen on sii­nä mie­les­sä help­poa ruo­kaa, et­tä sen voi val­mis­taa ha­lu­a­mal­laan ta­val­la tai ha­kea sen sii­tä ham­pu­ri­lais­pai­kas­ta, jo­hon on eri­tyi­ses­ti miel­ty­nyt. Näin täs­tä sak­sa­lais­ten siir­to­lais­ten mu­ka­naan tuo­mas­ta ruo­ka­la­jis­ta ke­hit­tyi run­saan 100 vuo­den ai­ka­na glo­baa­li ruo­kail­miö, joka tun­ne­taan kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. Sik­si ei ole mi­tään miel­tä ryh­tyä laa­ti­maan tä­hän­kään mi­tään eri­tyis­tä ham­pu­ri­lai­soh­jet­ta – jo­kai­nen voi val­mis­taa tai os­taa sen ha­lu­a­mal­laan ta­val­la.

***

Jyr­ki Ii­vo­nen on Tam­pe­reel­la asu­va eläk­keel­lä ole­va puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön en­ti­nen vies­tin­tä­joh­ta­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt li­säk­si Suo­men suur­lä­he­tys­tös­sä Was­hing­to­nis­sa, Ul­ko­po­liit­ti­ses­sa ins­ti­tuu­tis­sa eri­kois­tut­ki­ja­na sekä eri­lai­sis­sa ope­tus- ja tut­ki­mus­teh­tä­vis­sä Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. Ruo­ka ja ruo­ka­kult­tuu­rit ovat eri­tyi­sen lä­hel­lä hä­nen sy­dän­tään.