Yh­dys­val­tain kult­tuu­ri­so­dis­sa on siir­ryt­ty ai­van uu­teen vai­hee­seen. Kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin muu­tok­ses­ta ei oi­ke­as­taan ole kyse, sil­lä val­koi­ses­ta yli­val­las­ta huo­lis­saan ole­va va­sem­mis­to ei enää kes­kus­te­le kon­ser­va­tii­vien kans­sa lain­kaan. Mo­lem­mat ryh­mät pu­hu­vat tie­toi­ses­ti vain omil­le kan­nat­ta­jil­leen. Ei va­sem­mis­to kes­kus­te­le enää myös­kään pe­rin­teis­ten li­be­raa­lien kans­sa. Syy­nä on pe­rus­ta­van­laa­tui­nen kiis­ta sii­tä, mitä kä­sit­teel­lä "val­koi­nen yli­val­ta" ym­mär­re­tään.  

Valkoisen ylivallan käsite

Mitä in­ter­sek­ti­o­naa­li­nen, uu­si kriit­ti­nen ro­tu­tut­ki­mus (Cri­ti­cal Race The­o­ry) val­koi­sel­la yli­val­lal­la tar­koit­taa? Sil­lä ei vii­ta­ta uus­nat­sei­hin tai tämä päi­vän val­koi­sen yli­val­lan kan­nat­ta­jiin, joi­ta pien­lu­kui­sen ää­ri­oi­keis­ton mie­le­no­soi­tuk­sis­sa ta­va­taan. Sil­lä vii­ta­taan aja­tuk­seen, et­tä niin ajat­te­lu­maa­il­mam­me kuin yh­teis­kun­ta­ra­ken­teem­me kaik­ki­al­la län­si­mais­sa ovat eu­ro­a­me­rik­ka­lai­sen val­koi­sen im­pe­ri­a­lis­min pe­rin­töä. Tämä vuok­si kaik­ki val­koi­hoi­set (ra­sis­ti­sis­ta tai ra­sis­min­vas­tai­sis­ta mie­li­pi­teis­tään huo­li­mat­ta) naut­ti­vat etuo­i­keu­te­tus­ta yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ase­mas­ta suh­tees­sa kaik­kiin mui­hin ih­mis­ryh­miin.

Uu­si ro­tu­tut­ki­mus nä­kee ra­sis­min vain val­koi­hois­ten asen­ne­on­gel­ma­na. Täs­tä opin­kap­pa­lees­ta on pe­räi­sin se­kin väi­te, et­tei kään­teis­tä ra­sis­mia voi ol­la edes ole­mas­sa. Toi­sin sa­no­en, mus­tan mie­hen, vaik­ka­pa aa­si­a­lai­sa­me­rik­ka­lai­seen koh­dis­ta­ma, vi­ha­ri­kos on­kin to­si­a­si­al­li­ses­ti "val­koi­sen yli­val­lan mo­ti­voi­ma", sil­lä tämä yli­val­ta "ei vaa­di val­kois­ta ih­mis­tä sitä to­teut­ta­maan".[1]

Kaik­ki mus­tien ame­rik­ka­lais­ten ko­ke­mat vi­ha­ri­kok­set edus­ta­vat siis val­kois­ta yli­val­taa, sa­moin hei­dän omat vi­ha­ri­kok­sen­sa, sa­moin hei­dän laa­ja­mit­tai­nen yh­teis­kun­nal­li­nen syr­jäy­ty­mi­sen­sä ja sii­tä seu­ran­nut laa­ja­mit­tai­nen ri­kol­li­suu­ten­sa ja sa­moin täs­tä seu­ran­nut po­lii­si­vä­ki­val­ta. In­ter­sek­ti­o­naa­li­ses­sa tut­ki­mus­pa­ra­dig­mas­sa sama se­li­tys ulot­tuu myös sek­su­aa­lis­ten vä­hem­mis­tö­jen ja al­ku­pe­räis­kan­so­jen sor­toon, van­hus­ten sor­toon, kou­lut­ta­mat­to­mien sor­toon ja pit­kä­ai­kais­sai­rai­den sor­toon.

Kun kaik­ki paha maa­il­mas­sa se­lit­tyy yh­del­lä, yli­his­to­ri­al­li­sek­si kä­si­te­tyl­lä ter­mil­lä, al­kaa ter­mi muis­tut­taa van­haa kris­til­lis­tä pe­ri­syn­nin kä­si­tet­tä. Se ei sel­lai­se­naan enää se­li­tä eri­tyi­ses­ti mi­tään.

Valta rodullistettuna

Mi­ten kä­si­tys val­kois­ten etuo­i­keu­te­tus­ta ase­mas­ta syn­ny­tet­tiin? En­sin ro­dul­lis­tet­tiin val­ta ja val­lan­pi­tä­jät sekä vie­lä kaik­ki muut ih­mi­set, joil­la on sama ihon­vä­ri pe­ri­mä­nään. Tämä on se yk­sin­ker­tai­nen stra­te­gia, jol­la kriit­ti­nen ro­tu­tut­ki­mus loi myy­tin val­koi­ses­ta yli­val­las­ta. Näin ol­len län­si­mai­nen kou­lu­lai­tos en­si­si­jai­ses­ti "tuot­taa val­koi­suut­ta" ja it­se "ka­pi­ta­lis­mi on ole­muk­sel­li­ses­ti ra­sis­tis­ta".[2]

Val­ta on ai­na ti­lan­ne­koh­tais­ta tai py­sy­väm­pää käs­ky­val­taa jo­hon­ku­hun toi­seen ih­mi­seen tai luon­to­kap­pa­lee­seen näh­den. Pe­rus­ta­va ro­tu­te­o­ree­ti­koi­den vir­he on mää­ri­tel­lä mo­der­ni val­ta pel­käs­tään val­koi­sen im­pe­ri­a­lis­min ins­ti­tuu­ti­o­naa­li­se­na val­ta­na.

Ei ol­la kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, mik­si juu­ri eu­roop­pa­lais­ta kult­tuu­ria pys­tyt­tiin 1500-lu­vul­ta läh­tien maa­il­mal­le le­vit­tä­mään si­vis­tyk­se­nä kai­kil­le maa­il­man muil­le­kin kan­soil­le, saa­ti mi­ten si­säi­ses­ti eli­tis­ti­nen, eu­roop­pa­lai­nen sää­ty-yh­teis­kun­ta täs­sä kai­kes­sa on­nis­tui.

Tä­män eri­tyi­sen his­to­ri­al­li­sen ke­hi­tys­lin­jan voi ym­mär­tää toi­sin­kin. Ka­pi­ta­lis­mi loi ai­van uu­den­lais­ta vau­raut­ta, vaik­kei eu­roop­pa­lai­nen ta­lou­se­liit­ti ol­lut sen ra­ha­nah­neem­pi kuin sen edel­tä­jät, vain yh­tä ah­ne. Sil­lä vain oli pa­rem­mat vä­li­neet (eri­tyi­ses­ti sen var­hain ke­hit­ty­nei­den ra­hoi­tus­mark­ki­noi­den vuok­si) ri­kas­tu­mi­seen kuin ke­nel­le­kään ai­em­min. Juu­ri ri­kas­tu­ak­seen siir­to­maa­i­sän­nät At­lant­ti­sen or­ja­jär­jes­tel­män­kin pys­tyt­ti­vät.

Pelk­ki­nä ka­pi­ta­lis­ti­sen tuo­tan­to­ta­lou­den työ­voi­ma­pa­nok­si­na tämä eliit­ti näki myös kaik­ki muut kan­san­ryh­mät. Edes 1900-lu­vun vaih­teen syr­jäi­ses­sä Suo­mes­sa ei pelk­kä val­koi­suus suo­nut torp­pa­ril­le, mä­ki­tu­pa­lai­sel­le tai loi­sel­le vau­raut­ta tai edes ää­ni­oi­keut­ta.

Virhe, valta ja demokratia

Ro­tu­te­o­ree­ti­koi­den pe­rus­ta­va vir­he syn­tyy kä­si­tyk­ses­tä, et­tä kos­ka ka­pi­ta­lis­ti­nen eliit­ti sat­tui ole­maan eu­ro­a­me­rik­ka­lais­ta val­kois­ta eliit­tiä, it­se val­ta on val­kois­ta ihon­vä­ril­tään. Ei jää var­si­nai­sia yh­teis­kun­nal­li­sia val­ta­suh­tei­ta ana­ly­soi­ta­vak­si, kos­ka ole­mas­sa on vain "val­kois­ta yli­val­taa" ja sen tuot­ta­maa ra­sis­mia.

Tä­män myö­tä ra­sis­mi­kaan ei enää viit­taa ih­mis­ten pa­hek­sut­ta­vaan ta­paan suh­tau­tua toi­siin en­nak­ko­luu­loi­ses­ti pel­kän ihon­vä­rin pe­rus­teel­la. Sen si­jaan ra­sis­mi mää­ri­tel­lään vain val­koi­sil­le mah­dol­li­sek­si asen­teek­si. Täl­lä lo­gii­kal­la ei pys­ty ana­ly­soi­maan enää mi­tään ti­lan­ne­koh­tai­sia tai pi­dem­pi­ai­kai­sia val­ta­suh­tei­ta vaik­ka­pa et­nis­ten ryh­mien si­säl­lä. Sii­hen ro­tu­te­o­ria on pä­te­mä­tön oman dog­maat­ti­suu­ten­sa vuok­si.

Val­lan kä­sit­teen vää­ri­nym­mär­ryk­sen myö­tä ro­tu­te­o­ria luo syr­jäy­ty­mis­tä se­lit­tä­vää yli­su­ku­pol­vis­ta, or­juu­des­ta ai­na ny­ky­päi­vään ulot­tu­vaa uh­riu­tu­mis­nar­ra­tii­via sen si­jaan, et­tä syr­jäy­ty­mi­sen on­gel­mis­ta pu­hut­tai­siin sel­lai­si­na kuin ne Yh­dys­val­lois­sa ovat jo kaik­kien näh­tä­vis­sä.[3]

Yh­dys­val­lois­sa ei ole ol­lut voi­mas­sa ro­tu­syr­jin­tää sal­li­via la­ke­ja kuu­teen­kym­me­neen vuo­teen. Jo­tain on teh­ty vää­rin sen jäl­keen, kos­ka vain sitä en­nen sor­to oli lail­lis­tet­tu käy­tän­tö. Ei Suo­mes­sa­kaan syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tys­tä enää poh­di­ta 1900-lu­vun vaih­teen sää­ty-yh­teis­kun­nan pe­rin­tö­nä.

Laa­ja­mit­tai­sen syr­jäy­ty­mi­sen taus­tal­la on käy­tän­nös­sä ai­na yh­teis­kun­nal­lis­ten ra­ken­tei­den vi­nou­tu­mia. Nii­den kor­jaa­mi­nen on enem­mis­tö­val­tai­ses­sa ny­ky­de­mok­ra­ti­as­sa ai­na po­li­tii­kan asia. Ja ku­ten Ba­rack Oba­ma to­te­si jos­kus: "tie­sin, et­ten sai­si taak­se­ni yh­tään ää­nes­tä­jää lei­maa­mal­la vas­tus­ta­ja­ni ra­sis­teik­si".[4]

***

Ari Helo on Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen ja aa­te­his­to­ri­an do­sent­ti. Hä­nen te­ok­si­aan ovat muun mu­as­sa Tho­mas Jef­fer­son's Et­hics (Camb­rid­ge, 2013), His­to­ry, Po­li­tics, and the Ame­ri­can Past (New York, 2020) ja Ame­ri­kan Yh­dys­val­to­jen his­to­ria (Hel­sin­ki, 2022). 

Asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­li on osa Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­o­nin (FASA) SAM Ma­ga­zi­nel­le kir­joit­ta­maa ajan­koh­tais­ten Yh­dys­val­lat-ai­hei­den ko­lum­ni­sar­jaa.

***

Läh­de­viit­tauk­set:

[1] Lai­naus, Jen­ni­fer Ho, "White sup­re­ma­cy is the root of all race-re­la­ted vi­o­len­ce in the US". The Con­ver­sa­ti­on, 8.4. 2021: https://the­con­ver­sa­ti­on.com/white-sup­re­ma­cy-is-the-root-of-all-race-re­la­ted-vi­o­len­ce-in-the-us-157566 (vie­rail­tu 12.12. 2021); Kään­tei­sen ra­sis­min ole­mat­to­muu­des­ta, ks. esim. Suvi Kes­ki­nen & Min­na Seik­ku­la "Kään­teis­ra­sis­min mah­dot­to­muus". Ras­ter.fi, Ra­sis­min­vas­tai­nen tut­ki­ja­ver­kos­to, 27.10. 2015: https://ras­ter.fi/2015/10/27/kaan­teis­ra­sis­min-mah­dot­to­muus/ (vie­rail­tu 24.6. 2022).

[2] Ro­bin J. Di­An­ge­lo, "The Pro­duc­ti­on of Whi­te­ness in Edu­ca­ti­on." Te­ac­hers Col­le­ge Re­cord Vol. 108 (10, 2006), pp. 1983–2000; Ka­pi­ta­lis­mi­lai­naus Ib­ram X. Ken­din suus­ta, ks. Edi­tors, "How did Ame­ri­can 'wo­ke­ness' jump from eli­te schools to eve­ry­day life?" The Eco­no­mist, 4.9. 2021: https://www.eco­no­mist.com/brie­fing/2021/09/04/how-did-ame­ri­can-wo­ke­ness-jump-from-eli­te-schools-to-eve­ry­day-life (vie­rail­tu 21.12. 2021).

[3] Ks. tar­kem­pi ana­lyy­si te­o­reet­ti­sen on­gel­man laa­juu­des­ta, Ari Helo, "Ro­dul­lis­ta­mi­sen evan­ke­liu­mi kään­tei­sen ro­tu­syr­jin­nän asi­a­na­ja­ja­na". Me­to­do­lo­gia, 2, 2022 (tu­los­sa).

[4] Ba­rack Oba­ma, Lu­vat­tu maa (A Pro­mi­sed Land). Suom. Sep­po Rau­das­kos­ki, Kyös­ti Kar­vo­nen ja Ilk­ka Re­ki­a­ro (Keu­ruu: Ota­va, 2020), 509.