Poh­jois-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den tut­ki­mus mo­ni­puo­lis­tui val­ta­vas­ti 1900-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la. Vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa alan tu­le­vai­suus al­koi kui­ten­kin huo­les­tut­taa mo­nia. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­at tun­tui­vat jää­vän toi­saal­ta kan­sal­lis­val­ti­o­kes­keis­ten ta­ri­noi­den, toi­saal­ta eu­ro­sent­ris­ten epis­te­mo­lo­gi­oi­den ja me­to­do­lo­gi­oi­den van­gik­si.

Vii­me vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na ala on et­si­nyt uu­sia suun­tia eri­tyi­ses­ti glo­baa­li­his­to­ri­as­ta ja Na­ti­ve Ame­ri­can and In­di­ge­nous Stu­dies (NAIS) -suun­tauk­ses­ta. Mo­lem­mat poh­ti­vat omil­la ta­voil­laan al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den suh­det­ta mui­hin his­to­ri­oi­hin – esi­mer­kik­si kan­sal­lis­val­ti­oi­den, im­pe­riu­mien ja ko­lo­ni­a­lis­mien ta­ri­noi­hin. Sa­mal­la nii­tä as­kar­rut­taa, mil­lä ta­voin tut­ki­muk­sen tu­li­si hyö­dyn­tää ko­lo­ni­aa­lis­ten toi­mi­joi­den tuot­ta­mia do­ku­ment­te­ja uu­sin­ta­mat­ta nii­den ole­tuk­sia ja maa­il­man­ku­via. 

Kiistelty perinne

Poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­ses­sa his­to­ri­an­kir­joi­tuk­ses­sa al­ku­pe­räis­kan­soil­le oli pit­kään tar­jol­la lä­hin­nä si­vu­roo­le­ja. Ti­lan­ne al­koi muut­tua 1950-lu­vul­la, kun et­no­his­to­ri­ak­si kut­sut­tu uu­si suun­taus pyr­ki tar­kas­te­le­maan men­nei­syy­den al­ku­pe­räis­kan­so­ja nii­den oman kult­tuu­rin nä­kö­kul­mas­ta.

Et­no­his­to­ri­an rin­nal­le ver­soi 1970-lu­vul­la sa­man­suun­tai­nen ”uu­si in­ti­aa­ni­his­to­ria”. Se al­koi pai­not­taa al­ku­pe­räis­kan­so­ja ak­tii­vi­si­na his­to­ri­al­li­si­na toi­mi­joi­na, ei vain ko­lo­ni­aa­lis­ten toi­mien koh­tei­na.

Et­no­his­to­ria ja uu­si in­ti­aa­ni­his­to­ria muut­ti­vat Poh­jois-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den tut­ki­mus­ta pe­rin­poh­jai­ses­ti 1900-lu­vun lo­pul­la. Vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen men­nes­sä tut­ki­muk­sen läh­tö­koh­dak­si oli va­kiin­tu­nut, et­tä al­ku­pe­räis­kan­sat ovat ai­na ol­leet kes­kei­siä toi­mi­joi­ta ja et­tä nii­den toi­min­taa täy­tyy ym­mär­tää nii­den omien kult­tuu­rien kon­teks­tis­sa.

Me­nes­tyk­ses­tään huo­li­mat­ta et­no­his­to­ria ja uu­si in­ti­aa­ni­his­to­ria koh­ta­si­vat vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa myös kri­tiik­kiä. Osa tut­ki­jois­ta pel­kä­si, et­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen men­nei­syy­det oli­vat jää­mäs­sä kan­sal­lis­val­ti­o­kes­kei­sen his­to­ri­an­kir­joi­tuk­sen van­geik­si. Toi­set taas kat­soi­vat, et­tä et­no­his­to­ria ja uu­si in­ti­aa­ni­his­to­ria poh­jau­tui­vat lii­ak­si eu­ro­a­me­rik­ka­lai­sil­le epis­te­mo­lo­gi­oil­le ja me­to­do­lo­gi­oil­le.

Globaaleille areenoille

Usei­den krii­ti­koi­den mu­kaan val­ta­vir­ran his­to­ri­an­kir­joi­tus ja -ope­tus ra­ken­tuu USA:ssa ja Ka­na­das­sa edel­leen ny­kyis­ten kan­sal­lis­val­ti­oi­den ym­pä­ril­le. Kun kro­no­lo­gi­at ja tee­mat nou­se­vat kan­sal­lis­val­ti­on ke­hit­ty­mi­sen kään­teis­tä, jää­vät al­ku­pe­räis­kan­sat ta­ri­nas­sa si­vu­hen­ki­löik­si.

Moni on et­si­nyt rat­kai­sua on­gel­maan glo­baa­li­his­to­ri­al­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Esi­mer­kik­si et­no­his­to­ri­an ja uu­den in­ti­aa­ni­his­to­ri­an ura­nuur­ta­ja Co­lin Cal­lo­way esit­ti vuon­na 2008, et­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen men­nei­syy­det tu­li­si ir­rot­taa USA:n ja Ka­na­dan kan­sal­li­sen his­to­ri­an vii­te­ke­hyk­ses­tä ja näh­dä osi­na maa­il­man­laa­jui­sia ver­kos­to­ja ja pro­ses­se­ja.

Täl­lai­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa on 2000-lu­vul­la muo­tou­tu­nut ylei­sek­si esi­mer­kik­si, kun al­ku­pe­räis­kan­so­ja on kir­joi­tet­tu mu­kaan at­lant­ti­seen his­to­ri­aan ja or­juu­den his­to­ri­oi­hin. Näis­sä tut­ki­muk­sis­sa al­ku­pe­räis­kan­sat ni­vou­tu­vat osak­si ih­mis­ten, raa­ka-ai­nei­den, ta­va­roi­den ja aat­tei­den vir­tauk­sia, jot­ka ovat yh­dis­tä­neet Ame­ri­kan, Af­ri­kan ja Eu­roo­pan toi­siin­sa 1500-lu­vul­ta läh­tien.

Par­haim­mil­laan glo­baa­li­his­to­ri­al­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa aut­taa jä­sen­tä­mään Poh­jois-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­ta tuo­reis­ta nä­kö­kul­mis­ta. En­nen kaik­kea se osoit­taa, et­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­at ovat maa­il­man­his­to­ri­aa.

On­gel­ma­ton­ta al­ku­pe­räis­kan­so­jen ni­vel­tä­mi­nen glo­baa­li­his­to­ri­aan ei kui­ten­kaan ole. Glo­baa­li­his­to­ria kes­kit­tyy usein Eu­roo­pan ja eu­roop­pa­lais­taus­tais­ten val­ti­oi­den hal­lit­se­man mo­der­nin maa­il­man syn­ty­ta­ri­noi­hin. Täl­löin huo­mio kiin­nit­tyy sel­lai­siin ra­ken­tei­siin ja pro­ses­sei­hin, jot­ka ovat ol­leet tär­kei­tä en­si­si­jai­ses­ti Eu­roo­pan ja eu­roop­pa­lais­ten pe­rus­ta­mien ko­lo­ni­aa­lis­ten val­ti­oi­den nä­kö­kul­mas­ta.

Kä­si­te ”at­lant­ti­nen” tar­jo­aa eri­no­mai­sen esi­mer­kin. Se on mo­der­ni eu­roop­pa­lai­nen ka­te­go­ria. Ter­mi hei­jas­te­lee val­ta­me­ren ja sen ym­pä­ril­le ra­ken­tu­nei­den ver­kos­to­jen val­tai­saa mer­ki­tys­tä eu­roop­pa­lai­sil­le ja eu­roop­pa­lais­taus­tai­sil­le poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­sil­le. Mo­nien Poh­jois-Ame­ri­kan sisä- ja län­si­o­sien al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­ois­sa At­lant­ti on kui­ten­kin ol­lut etäi­nen ta­ka­maa – huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män tär­keä kuin mo­net muut yli­ra­jai­set ver­kos­tot ja koh­taa­mis­vyö­hyk­keet.

Glo­baa­lin tut­ki­mu­sot­teen ka­te­go­ri­at ja tar­kas­te­lu­kul­mat voi­vat siis vi­nout­taa al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­ta tut­ki­mus­ta sii­nä mis­sä kan­sal­lis­val­ti­o­kes­kei­set tut­ki­mus­pe­rin­teet­kin.

Uusia arkistoja ja yhteis­työ­tut­kimusta

Glo­baa­li­his­to­ri­as­sa pii­le­vä eu­ro­sent­ri­syy­den ris­ki kum­pu­aa poh­jim­mil­taan tut­ki­muk­sen läh­teis­tä. Esi­mer­kik­si at­lant­ti­sen maa­il­man tut­ki­jat no­jau­tu­vat työs­sään pää­a­si­as­sa eu­roop­pa­lais­ten ja näi­den jäl­ke­läis­ten tuot­ta­miin do­ku­ment­tei­hin. Hel­pos­ti käy niin, et­tä näi­den ai­neis­to­jen kiin­nos­tuk­sen­koh­teet, nä­kö­kul­mat ja ter­mis­töt al­ka­vat oh­ja­ta tut­ki­mus­ta.

Tä­hän on kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti 2000-lu­vul­la voi­mak­kaas­ti kas­va­nut tut­ki­mus­suun­taus NAIS. Täl­lä ken­täl­lä ar­vi­oi­daan, et­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den tut­ki­mus on jää­nyt ko­lo­ni­aa­lis­ten ar­kis­to­jen van­gik­si.

NAIS-his­to­ri­oit­si­jat ei­vät suin­kaan kiel­lä ko­lo­ni­aa­lis­ten do­ku­ment­tien hyö­dyl­li­syyt­tä. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den tut­ki­muk­sen ei hei­dän mu­kaan­sa tu­li­si kui­ten­kaan pe­rus­tua pel­käs­tään näi­hin ai­neis­toi­hin.

NAIS-tut­ki­jat pe­rään­kuu­lut­ta­vat ai­em­paa laa­jem­paa ta­paa ym­mär­tää ar­kis­tot ja ai­neis­tot. He hyö­dyn­tä­vät ko­lo­ni­aa­lis­ten do­ku­ment­tien ohel­la ar­kis­toi­na muun mu­as­sa al­ku­pe­räis­kan­so­jen suul­li­sia his­to­ri­oi­ta, hei­mo- ja su­ku­ar­kis­to­ja, kiel­tä, pai­kan­ni­mis­töä ja vi­su­aa­lis­ta kult­tuu­ria.

Kes­keis­tä NAIS-vai­kut­tei­ses­sa his­to­ri­an­tut­ki­muk­ses­sa on al­ku­pe­räis­kan­so­jen oman tie­don ja tie­tä­mi­sen ta­po­jen ko­ros­ta­mi­nen. Tämä vaa­tii lä­heis­tä yh­teis­työ­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen kans­sa. Esi­mer­kik­si Lisa Brooks am­men­si run­saas­ti tie­toa wa­ba­na­ki-yh­tei­sö­jen pe­rin­tei­sen tie­don hal­ti­joil­ta ar­vos­te­tun Banc­roft-pal­kin­non voit­ta­nee­seen te­ok­seen­sa Our Be­lo­ved Kin: A New His­to­ry of King Phi­lip’s War (2018).

Yh­teis­työ­tut­ki­mus on­kin voi­mak­kaas­ti kas­va­va tren­di Poh­jois-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den tut­ki­muk­ses­sa. Mo­nil­le NAIS-his­to­ri­oit­si­joil­le yh­teis­työs­sä on kyse myös etii­kas­ta. He ko­ros­ta­vat, et­tä his­to­ri­an­tut­ki­mus vai­kut­taa mo­nin ta­voin al­ku­pe­räis­kan­so­jen ny­ky­päi­vään. Niin­pä tut­ki­joil­la on eet­ti­nen vel­vol­li­suus teh­dä yh­teis­työ­tä nyky-yh­tei­sö­jen kans­sa.

Yh­teis­työ­tut­ki­muk­sen kas­vu ei ole ol­lut kit­ka­ton­ta. Osa his­to­ri­oit­si­jois­ta pel­kää sen vaa­ran­ta­van tut­ki­muk­sen puo­lu­eet­to­muu­den. Toi­sia huo­les­tut­taa, kuin­ka luo­tet­ta­vaa on his­to­ri­an­kir­joi­tus, joka am­men­taa tie­toa pe­rin­teis­ten kir­jal­lis­ten do­ku­ment­tien ul­ko­puo­lel­ta esi­mer­kik­si suul­lis­ta ker­to­muk­sis­ta.

Vie­lä ki­pe­räm­piä ky­sy­myk­siä he­rät­tää on­to­lo­gia. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen tie­don ot­ta­mi­nen va­ka­vas­ti pa­kot­taa miet­ti­mään, kuin­ka ”to­del­li­sia” ovat mo­net sel­lai­set­kin ka­te­go­ri­at, joi­ta his­to­ri­an­tut­ki­muk­ses­sa on to­tut­tu käyt­tä­mään täy­sin ru­tii­ni­no­mai­ses­ti. Mil­lai­sia ole­tuk­sia ja maa­il­man­ku­via esi­mer­kik­si ter­mi ”at­lant­ti­nen maa­il­ma” kan­taa mu­ka­naan? Mi­ten men­nei­syy­den al­ku­pe­räis­kan­sat hah­mot­ti­vat ja kä­sit­teel­lis­ti­vät sa­maa fyy­sis­tä ti­laa? Oli­ko ky­sees­sä yli­pää­tään ”sama fyy­si­nen tila”?

Kohti globaaleja alkupe­räis­kan­sa­his­to­rioita?

Niin glo­baa­li- kuin NAIS-his­to­ri­a­kin avaa­vat tär­kei­tä uu­sia nä­kö­kul­mia Poh­jois-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen men­nei­syyk­sien tut­ki­muk­seen. Vaik­ka suun­taus­ten vä­lil­lä on ris­ti­ve­toa, ne ei­vät ole toi­sil­leen vas­tak­kai­sia.

Kes­keis­tä on poh­tia, mi­ten NAIS-tut­ki­mus ja glo­baa­li­his­to­ria par­hai­ten tu­ke­vat toi­si­aan. Ni­me­no­maan nä­kö­kul­mien eri­lai­suus voi ol­la vah­vuus. NAIS-tut­ki­mus pa­kot­taa ar­vi­oi­maan kriit­ti­ses­ti glo­baa­li­his­to­ri­an kä­sit­tei­den ja tar­kas­te­lu­kul­mien kult­tuu­ri­si­don­nai­suut­ta. Glo­baa­li­his­to­ria kan­nus­taa si­joit­ta­maan tut­ki­tut il­mi­öt ja ta­pah­tu­mat laa­jaan kon­teks­tiin ja nä­ke­mään ne uu­sis­sa, yl­lät­tä­vis­sä­kin yh­teyk­sis­sä.

Mil­tä näyt­täi­si­vät al­ku­pe­räis­kan­sa­his­to­ri­at, jot­ka on kir­joi­tet­tu glo­baa­lis­ta pers­pek­tii­vis­tä NAIS-tut­ki­muk­sen ot­teel­la? Var­mas­ti mo­nen­lai­sil­ta: yh­tä oi­ke­aa mal­lia ei ole.

Ai­na­kin täl­lai­set his­to­ri­at haas­ta­vat aja­tuk­sen, et­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­den kro­no­lo­gis­ten, maan­tie­teel­lis­ten ja te­maat­tis­ten ra­jaus­ten tu­li­si nou­da­tel­la Ka­na­dan ja USA:n ra­jo­ja tai his­to­ri­al­li­sia ta­ri­noi­ta. Glo­baa­lia ja NAIS-nä­kö­kul­maa yh­dis­te­le­vät tut­ki­muk­set rön­syi­le­vät to­den­nä­köi­ses­ti Poh­jois-Ame­ri­kan ul­ko­puo­lel­le esi­mer­kik­si di­as­po­ri­sia al­ku­pe­räis­kan­so­ja jäl­jit­tä­es­sään.

Ko­lo­ni­aa­lis­ten ar­kis­to­jen ohel­la täl­lai­set his­to­ri­at ra­ken­tu­vat yh­teis­työl­le al­ku­pe­räis­kan­so­jen kans­sa. Yh­teis­työn an­si­os­ta ne py­sy­vät poh­ti­maan kriit­ti­ses­ti tut­ki­muk­sen kä­sit­tei­tä, ole­tuk­sia ja me­to­de­ja al­ku­pe­räis­kan­so­jen kä­sit­tei­den, epis­te­mo­lo­gi­oi­den ja me­to­do­lo­gi­oi­den va­los­sa.

***

Sami La­ko­mä­ki (FT) työs­ken­te­lee kult­tuu­ri­ant­ro­po­lo­gi­an yli­o­pis­ton­leh­to­ri­na Ou­lun yli­o­pis­tos­sa. Hä­nen tut­ki­muk­sen­sa on kes­kit­ty­nyt itäi­sen Poh­jois-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen his­to­ri­oi­hin 1500–1800-lu­vuil­la. Hän on tut­ki­nut eri­tyi­ses­ti, mi­ten di­as­po­ri­set al­ku­pe­räis­kan­sat ovat ra­ken­ta­neet yh­tei­sö­jä, his­to­ri­oi­ta ja suh­tei­ta maa­han ko­lo­ni­a­lis­min kes­kel­lä.

Asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­li on osa Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­o­nin SAM Ma­ga­zi­nel­le kir­joit­ta­maa ajan­koh­tais­ten Yh­dys­val­lat-ai­hei­den ko­lum­ni­sar­jaa.