Po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­tuot­teet saa­vat ai­kam­me ku­lu­maan ja täyt­tä­vät tie­toi­suu­tem­me. Co­vid-19-pan­de­mia on osal­taan kiih­dyt­tä­nyt ja tii­vis­tä­nyt suh­det­tam­me näi­hin tuot­tei­siin, kun ko­toa pois­tu­mi­nen ei ole ol­lut mo­nel­le meis­tä mah­dol­lis­ta. Käy­täm­me suu­ren osan va­paa-ajas­tam­me kir­jo­jen, elo­ku­vien, mu­sii­kin ja tv-sar­jo­jen pa­ris­sa ja ne väis­tä­mät­tä jät­tä­vät mei­hin jäl­ken­sä. Näi­tä tuot­tei­ta ku­lut­ta­mal­la ja tut­ki­mal­la voim­me myös op­pia pal­jon nii­tä tuot­ta­vas­ta yh­teis­kun­nas­ta.

Ylei­ses­ti ot­ta­en po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­tuot­teet pi­tä­vät si­säl­lään kär­jis­tet­ty­jä ver­si­oi­ta maa­il­man­kat­so­muk­sis­ta ja ide­o­lo­gi­ois­ta. Näi­den tuot­tei­den kaut­ta nä­em­me mi­ten meil­le vie­raat ryh­mät ja yk­si­löt ko­ke­vat to­del­li­suu­den. Tai ku­ten kuu­lui­sa ame­rik­ka­lai­nen tv-psy­ko­lo­gi Dr. Phil usein to­te­aa; ”there is no re­a­li­ty, on­ly per­cep­ti­on”.

US = Us

Mi­ten sit­ten kes­ki­ver­to suo­ma­lai­nen voi pääs­tä si­sään yh­dys­val­ta­lai­seen to­del­li­suu­teen? To­den­nä­köi­ses­ti tie­dos­ta­mat­ta eläm­me sen si­säl­lä yh­dys­val­ta­lai­sen po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin suur­ku­lut­ta­ji­na. Pi­dim­me sii­tä tai em­me, Yh­dys­val­to­jen val­ta­vir­ta­kult­tuu­ri on usein sy­no­nyy­mi län­si­mai­sel­le po­pu­laa­ri­kult­tuu­ril­le.

Maa­il­man ku­tis­tu­es­sa vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­an ke­hi­tyk­sen myö­tä ame­rik­ka­lais­ten kult­tuu­ri­tuot­tei­den vai­ku­tus län­si­mais­sa on lä­hes vä­li­tön. Tä­män vuok­si ame­rik­ka­lai­suus on kas­va­vas­sa mää­rin osa myös esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ta iden­ti­teet­tiä ja voim­me hel­pos­ti löy­tää ja­et­tu­ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­ko­ke­muk­sia suo­ma­lais­ten ja yh­dys­val­ta­lais­ten ku­lut­ta­jien vä­lil­lä.

Il­miö voi äk­ki­sel­tään vai­kut­taa tuo­reel­ta, mut­ta tar­kem­min kat­sot­tu­na huo­maam­me, et­tei asia ole näin. Voim­me pa­la­ta hel­pos­ti usei­ta vuo­si­kym­me­niä taak­se­päin ja näh­dä kuin­ka Yh­dys­val­lat on jo kau­an ol­lut läs­nä suo­ma­lai­ses­sa po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­sa. Yk­sin­ker­tai­nen esi­merk­ki täs­tä on Yh­dys­val­to­jen vai­ku­tus suo­ma­lai­seen te­le­vi­sio-oh­jel­mis­toon. Esi­mer­kik­si vä­ri­te­le­vi­si­on yleis­ty­es­sä 80-lu­vul­la sekä Suo­mes­sa et­tä Yh­dys­val­lois­sa kas­va­neet ai­kui­set ovat to­den­nä­köi­ses­ti kat­sel­leet ruu­duis­taan Ri­ta­ri Äs­sää, He-Ma­nia, tai vaik­ka­pa Ih­me­mies Mac­Gy­ve­ria. Näin su­ku­pol­vet kah­del­ta eri man­te­reel­ta omaa­vat ja­et­tu­ja kult­tuu­ri­sia ko­ke­muk­sia.

Post-Truth in Pop Culture

Jos suo­ma­lai­nen ku­lut­ta­ja kui­ten­kin mie­lii as­tua sy­vem­mäl­le yh­dys­val­ta­lai­seen niin kut­sut­tuun to­tuu­den jäl­kei­seen (eng. post-truth) aja­tus­maa­il­maan hän voi tart­tua Tim La­Ha­yen ja Jer­ry Jen­kin­sin 90-lu­vul­la luo­maan Vii­meis­ten päi­vien va­el­lus (eng. Left Be­hind) – kir­ja­sar­jaan. Sar­ja seu­raa pie­nen ryh­män sel­viy­ty­mis­tais­toa maa­il­man­lo­pun lä­hes­ty­es­sä ja on yh­dis­tel­mä toi­min­taa, ro­mans­sia ja jän­ni­tys­tä. Evan­ke­li­ka­lisk­ris­til­li­sen (eng. evan­ge­li­cal Chis­ti­a­ni­ty / evan­ge­li­ca­lism) us­kon ja ar­vo­jen li­säk­si La­Ha­ye ja Jen­kins tuo­vat ro­maa­neis­saan esiin maa­il­man­kat­so­muk­sen, jos­sa fak­tat, us­ko­muk­set, mie­li­pi­teet ja tun­teet ase­te­taan sa­mal­le vii­val­le.

Sar­jan en­sim­mäi­nen ro­maa­ni jul­kais­tiin vuon­na 1995, ja se on sii­tä läh­tien saa­vut­ta­nut suun­nat­to­man suo­si­on, mu­kaan lu­kien New York Ti­mes Best­sel­ler – lis­tan ja usei­den kym­me­nien mil­joo­nien myyn­ti­lu­vut. Sar­ja on mo­nien me­nes­ty­nei­den po­pu­laa­ri­kir­ja­sar­jo­jen ta­voin adap­toi­tu esi­mer­kik­si vi­de­o­pe­lik­si ja use­ak­si elo­ku­vak­si, jois­ta vii­mei­sin­tä täh­dit­ti Ni­co­las Cage vuon­na 2014. Täl­lä het­kel­lä al­ku­pe­räi­ses­tä sar­jan en­sim­mäi­ses­tä ro­maa­nis­ta mark­ki­noi­daan sen 25-vuo­tis­juh­la­pai­nos­ta mai­nos­lau­seel­la: ”Read the books that launc­hed a cul­tu­ral phe­no­me­non!”. La­Ha­yen ja Jen­kin­sin me­nes­tys­sar­ja on sel­ke­äs­ti jät­tä­nyt jäl­ken­sä ame­rik­ka­lai­seen kult­tuu­ri­kent­tään.

Suo­ma­lais­ten lu­ki­joi­den on tie­det­tä­vä, et­tä La­Ha­ye ja Jen­kins ei­vät kek­si­neet kir­jois­saan esit­tä­mää to­tuu­den jäl­keis­tä ajat­te­lu­mal­lia, vaan he ai­no­as­taan löy­si­vät ta­van tuo­da sen suu­rien mas­so­jen tie­toi­suu­teen. Mo­net ro­maa­neis­sa esi­te­tyt asi­at, ku­ten sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­den lä­pi­tun­ke­vuus yh­teis­kun­nas­sa, ovat jo kau­an ol­leet osa ame­rik­ka­lai­suut­ta. Te­ok­set tar­jo­a­vat­kin ti­lai­suu­den tar­kas­tel­la ame­rik­ka­lai­suu­den sy­vin­tä ole­mus­ta. Sa­mal­la lu­ki­ja voi tu­tus­tua yh­teen ame­rik­ka­lai­sen yh­teis­kun­nan po­liit­ti­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti vai­ku­tus­val­tai­sim­mis­ta ryh­mis­tä: evan­ke­li­ka­lisk­ris­tit­tyi­hin.

TV President

Vaik­ka po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­tuot­tei­ta pi­de­tään usein tri­vi­aa­lei­na ja ke­pei­nä ku­lu­tus­tuot­tei­ta, on nii­den vai­ku­tus usein suu­ri. Do­nald Trum­pin en­ti­nen neu­vo­nan­ta­ja Ro­ger Stone to­te­si Trum­pin ol­leen vuo­den 2016 pre­si­den­tin­vaa­leis­sa etu­lyön­ti­a­se­mas­sa, kos­ka hän oli Dii­li -oh­jel­man (eng. The Ap­p­ren­ti­ce) pää­hen­ki­lö­nä osa ame­rik­ka­lais­ta po­pu­laa­ri­kult­tuu­ria: ”[…] eve­ry per­son in the count­ry knew who Do­nald Trump was be­fo­re he ran for pre­si­dent. He had spent ye­ars bur­nis­hing a pub­lic per­so­na as a straight tal­ker and kind of a brash, self-made bil­li­o­nai­re. For many pe­op­le I think he exemp­li­fied suc­cess, the Ame­ri­can suc­cess story […]”.

Kan­sa lo­pul­ta ää­nes­ti­kin pre­si­den­tik­seen te­le­vi­si­os­ta tu­tun hah­mon. Po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin tut­ki­ja­na ha­lu­an muis­tut­taa kaik­kia po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­tuot­tei­den po­ten­ti­aa­li­ses­ta vai­ku­tus­val­las­ta ja et­tä mei­dän kaik­kien näi­den tuot­tei­den ku­lut­ta­ji­na tu­li­si pi­tää huol­ta sii­tä, et­tei fak­tan ja fik­ti­on raja ka­toa.

***

An­ni Cal­ca­ra (fi­lo­so­fi­an mais­te­ri) työs­ken­te­lee apu­ra­ha­tut­ki­ja­na Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jois-Kar­ja­lan ra­has­ton myön­tä­mäl­lä apu­ra­hal­la. Hän aloit­ti jat­ko-opin­ton­sa tam­mi­kuus­sa 2019 ja työs­tää väi­tös­kir­jaa, jos­sa hän tar­kas­te­lee yh­dys­val­ta­lai­sen us­kon­nol­li­sen po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ja ide­o­lo­gi­an suh­det­ta, sekä us­kon­nol­lis­ten po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­tuot­tei­den yh­teis­kun­nal­lis­ta ja so­si­aa­lis­ta vai­ku­tus­val­taa. Cal­ca­ran väi­tös­tut­ki­muk­sen pää­a­si­al­li­se­na koh­tee­na on Tim La­Ha­yen ja Jer­ry Jen­kin­sin luo­ma Left Be­hind -po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­tuo­te­per­he. Hä­net ta­voit­taa säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta an­ni.cal­ca­ra@uef.fi.

Asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­li on osa Fin­nish Ame­ri­can As­so­ci­a­ti­o­nin (FASA) SAM Ma­ga­zi­nel­le kir­joit­ta­maa ajan­koh­tais­ta Yh­dys­val­lat-ko­lum­ni­sar­jaa.