1960–1980-lu­vuil­la lä­pi­mur­ton­sa teh­neet af­rik­ka­lai­sa­me­rik­ka­lai­set[1] nais­kir­jai­li­jat ker­toi­vat en­si­si­jai­ses­ti mus­tien nais­ten ai­em­min vai­en­net­tu­ja ta­ri­noi­ta. Vaik­ka mo­net heis­tä niit­ti­vät me­nes­tys­tä, näi­tä kir­jai­li­joi­ta myös ar­vos­tel­tiin ste­re­o­tyyp­pi­sik­si väi­te­tyis­tä mies­ku­vis­taan. Krii­ti­kot pel­kä­si­vät mies­ku­vien vah­vis­ta­van mus­tiin mie­hiin lii­tet­ty­jä ne­ga­tii­vi­sia ste­re­o­ty­pi­oi­ta.

Useis­sa te­ok­sis­sa näi­tä ste­re­o­ty­pi­oi­ta kui­ten­kin myös pu­re­taan ja vas­tus­te­taan. Mies­vi­ha­mie­lis­ten ja ra­sis­ti­sen mie­li­ku­vien vah­vis­ta­mi­sen si­jaan te­ok­sis­sa ku­va­taan sitä, mi­ten vaa­ral­li­sia ne mie­hil­le ovat. Mut­ta ke­nen vas­tuul­la ste­re­o­ty­pi­oi­den vas­tus­ta­mi­nen oi­ke­as­taan on?

Kuin miehet

Kir­jal­li­suu­den no­be­lis­ti Toni Mor­ri­so­nin 2012 il­mes­ty­nyt ro­maa­ni al­kaa Fran­kin muis­tel­les­sa lap­se­na nä­ke­mään­sä tais­te­lua. Pie­ni poi­ka oli luul­lut kes­ke­nään tap­pe­le­vien hah­mo­jen ol­leen he­vo­sia: ”Ne ka­vah­ti­vat pys­tyyn kuin mie­het. Me näim­me ne. Kuin mie­het ne sei­soi­vat”.[2]

Ai­kui­se­na Frank saa tie­tää, et­tä oli­kin jou­tu­nut sil­min­nä­ki­jäk­si kah­den mus­tan mie­hen – isän ja po­jan – sti­le­tein käy­dyl­le epä­toi­voi­sel­le tais­te­lul­le. Frank pik­ku­sis­koi­neen oli to­dis­ta­nut mur­han, jon­ka te­ki­jäk­si oli pa­ko­tet­tu uh­rin oma poi­ka. Pys­tyyn ka­vah­ta­neet hah­mot oli­vat ol­leet­kin oi­kei­ta mie­hiä.

Tut­kin väi­tös­kir­jas­sa­ni nel­jän yh­dys­val­ta­lai­sen nais­kir­jai­li­jan, Toni Cade Bam­ba­ran, Ali­ce Wal­ke­rin, Toni Mor­ri­so­nin ja Glo­ria Na­y­lo­rin te­ok­sia. Kes­ki­tyin 1960–1990-lu­vuil­la jul­kais­tui­hin te­ok­siin, kos­ka tuol­la ai­ka­kau­del­la mus­tia nais­kir­jai­li­joi­ta kri­ti­soi­tiin ne­ga­tii­vi­sis­ta ja ste­re­o­tyyp­pi­sis­tä mies­ku­vis­taan.

Kes­kei­nen löy­dök­se­ni on, et­tä va­lit­se­mis­sa­ni ro­maa­neis­sa ja no­vel­leis­sa mies­hah­mot ku­va­taan kyl­lä ajoit­tain ste­re­o­tyyp­pi­ses­ti, mut­ta myös fyy­si­ses­ti ja emo­ti­o­naa­li­ses­ti haa­voit­tu­vi­na. Te­ok­sis­sa mus­tien mies­ten haa­voit­tu­vuu­den (Black male vul­ne­ra­bi­li­ty) ku­vauk­set osal­lis­tu­vat ra­sis­tis­ten ja mies­vi­ha­mie­lis­ten ste­re­o­ty­pi­oi­den nu­jer­ta­mi­seen.

Mus­tiin mie­hiin lii­tet­ty­jä ste­re­o­ty­pi­oi­ta ovat muun mu­as­sa eläi­mel­li­syys, yli­sek­su­aa­li­suus ja vä­ki­val­tai­suus. ”Mus­ta rais­kaa­ja­mies” on eh­kä kaik­kein tun­ne­tuin ra­sis­ti­nen ste­re­o­ty­pia, joka joh­ti or­jien va­pau­tuk­sen jäl­keen laa­joi­hin mus­tien mies­ten mur­hiin lynk­kaa­mal­la. Af­rik­ka­lai­sa­me­rik­ka­lais­ten mies­ten tänä päi­vä­nä ko­ke­ma syr­jin­tä pe­rus­tuu pit­käl­ti sa­moi­hin mie­li­ku­viin, jot­ka ovat si­ten näi­den mies­ten haa­voit­tu­vuus­ko­ke­muk­sen yti­mes­sä, eri­to­ten ta­ri­na­maa­il­man ul­ko­puo­lel­la to­sie­lä­mäs­sä.

Mustien miesten haavoittuvuus

Mus­taan mies­tut­ki­muk­seen sy­ven­ty­nyt pro­fes­so­ri Tom­my J. Cur­ry to­te­aa yk­si­se­lit­tei­ses­ti, et­tä tä­män päi­vän Yh­dys­val­lat muut­taa mus­tat mie­het ruu­miik­si. Ny­ky­a­jan vä­ki­val­tai­suu­det ovat ra­sis­min ja val­koi­sen yli­val­lan tuot­tei­ta ja poh­jau­tu­vat his­to­ri­al­li­siin raa­kuuk­siin mus­taa vä­es­töä koh­taan.

Cur­ryn mu­kaan ra­sis­ti­set ste­re­o­ty­pi­at aset­ta­vat mus­tat mie­het ”haa­voit­tu­vai­sen ti­laan”. Hei­dät näh­dään uh­ki­na mui­den tur­val­li­suu­del­le, vaik­ka he ovat it­se jat­ku­vas­ti hen­gen­vaa­ras­sa. Näin he ovat alt­tii­ta muun mu­as­sa kuo­le­mal­le po­lii­sien ja val­kois­ten ka­tu­par­ti­o­lais­ten kä­sis­sä.[3]

Käy­tän­nön esi­merk­kei­nä yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­siin juur­tu­neis­ta asen­teis­ta voi mai­ni­ta vii­me­ai­kai­set ta­pauk­set, jois­sa aseis­ta­ma­ton mus­ta mies on ta­pet­tu po­lii­sin toi­mes­ta, kun taas aseis­tet­tu, mus­tia am­pu­nut, val­koi­nen mies on pi­dä­tet­ty haa­voit­tu­mat­to­ma­na (Ge­or­ge Flo­y­din ta­paus 2020 ja Buf­fa­lon am­mus­ke­lu 2022). Il­miö ei suin­kaan ole uu­si.

Itseään toistavan historian tuhovoima

Val­ta­o­sa väi­tös­kir­jas­sa­ni ana­ly­soi­mis­ta­ni te­ok­sis­ta on jul­kais­tu pian kan­sa­lai­soi­keu­sak­ti­vis­ti Mar­tin Lut­her King Jr:n sa­la­mur­han jäl­keen. Ai­ka­kaut­ta ku­vas­ta­vat osit­tai­set voi­tot mus­tien tais­te­lus­sa koh­ti yh­den­ver­tai­sia oi­keuk­sia yh­teis­kun­nas­sa ja voit­to­ja seu­ran­neet val­kois­ta yli­val­taa kan­nat­ta­vien toi­mi­joi­den vas­ta­re­ak­ti­ot. Ba­rack Oba­man val­ta­kau­sien jäl­keen ra­sis­mi on ol­lut Yh­dys­val­lois­sa yhä nä­ky­väm­pää ja sil­lä on kiis­tä­mät­tö­miä hei­jas­te­vai­ku­tuk­sia myös Eu­roo­pas­sa ja Suo­mes­sa käy­tyi­hin kes­kus­te­lui­hin.

Ko­lo­ni­a­lis­ti­sil­le ajoil­le juu­ren­sa juon­ta­vat ra­sis­ti­set ste­re­o­ty­pi­at oli­vat yhä elin­voi­mai­sia 1960–1990-lu­vuil­la ja ovat edel­leen. Tam­mi­kuus­sa 2021 Aman­da Gor­man esit­ti ru­non­sa “Kuk­ku­la jol­le kii­pe­äm­me” Yh­dys­val­tain 46. pre­si­den­tin, Joe Bi­de­nin, vir­kaa­nas­tu­jai­sis­sa. Ru­nos­sa Gor­man muis­tut­taa yh­dys­val­ta­lais­ta ylei­söä ja ko­ti­kat­so­moi­ta ym­pä­ri maa­il­man sii­tä, et­tä ”kun me kat­som­me tu­le­vaan, kat­soo his­to­ria mei­hin”. [4]

Vaik­ka edis­tys­tä on eit­tä­mät­tä ta­pah­tu­nut, mo­net mus­tan ja val­koi­sen vä­es­tön vä­li­set epä­suh­tai­suu­det ovat py­sy­neet suu­ri­na Yh­dys­val­lois­sa. Se nä­kyy esi­mer­kik­si mus­tan vä­es­tön suh­teet­to­mas­sa edus­tuk­ses­sa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an kuo­lin­lu­vuis­sa.

Ky­sy­myk­se­ni on, jos mus­tiin koh­dis­tu­nut mies­vi­ha toi­sin­tuu vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen vuo­si­sa­to­ja van­ho­jen ste­re­o­ty­pi­oi­den vuok­si, ke­nen vas­tuul­la on mie­li­ku­vien yl­lä­pi­tä­mi­nen? En­tä­pä vas­tus­ta­mi­nen? Mikä taas on kir­jai­li­joi­den vas­tuu lu­ki­joil­le, toi­sil­le kir­jai­li­joil­le ja yh­teis­kun­nal­le?

Mustat naiskirjailijat poliittisina toimijoina

Bam­ba­ra, Wal­ker, Mor­ri­son ja Na­y­lor ot­ti­vat kir­jois­saan osaa po­liit­ti­seen kes­kus­te­luun rotu- ja su­ku­puo­li­a­si­ois­ta. Jo­kai­nen heis­tä oli myös aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu ja he kaik­ki toi­mi­vat eng­lan­nin tai kir­jal­li­suu­den opet­ta­ji­na. Kir­jal­li­suu­den­tut­ki­ja Court­ney Thors­so­nin mu­kaan mo­net aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­te­tut mus­tat nais­kir­jai­li­jat oli­vat hy­vin tie­toi­sia roo­lis­taan ”iden­ti­tee­tin te­o­ree­tik­koi­na”.[5] He oli­vat si­tou­tu­neet mus­tien nais­ten vai­en­net­tu­jen ää­nien ja ta­ri­noi­den kuu­lu­vil­le tuo­mi­seen.

Vas­toin ai­ka ajoin pin­nal­le nou­se­vaa kä­si­tys­tä, et­tä mus­tat nais­kir­jai­li­jat oli­si­vat te­ok­sis­saan vah­vis­ta­neet af­rik­ka­lai­sa­me­rik­ka­lai­siin mie­hiin lii­tet­ty­jä ste­re­o­ty­pi­oi­ta, mie­les­tä­ni he esit­ti­vät mie­huu­den eri puo­lia hy­vin mo­ni­vi­vah­tei­ses­ti. Te­ok­sis­sa on sel­keä vies­ti sii­tä, et­tä mie­huus on mo­ni­nais­ta. He sa­noit­ti­vat kau­niis­ti sen, et­tä ku­ten ih­mi­syy­teen yleen­sä, myös mie­huu­teen kuu­luu sekä haa­voit­ta­mi­nen et­tä haa­voit­tu­vuus.

Te­ok­sis­sa esiin­tyy uh­kaa­via, vä­ki­val­tai­sia ja nais­vi­ha­mie­li­siä mie­hiä, joi­den hen­ki­lö­koh­tai­set haas­teet, ku­ten ma­sen­nus, rak­kau­den­tus­kat, so­tat­rau­mat, sa­lat­tu ho­mo­sek­su­aa­li­suus ja vam­mai­suus ei­vät tun­nu kiin­nos­ta­van sen pa­rem­min yh­teis­kun­taa kuin hei­dän lä­hei­si­ään­kään. Hah­mot näyt­tä­vät mac­hoil­ta ja raa­ka­lai­sil­ta, mut­ta ovat­kin poi­kia ja mie­hiä, jot­ka ovat it­se ra­sis­min, en­nak­ko­luu­lo­jen ja vä­ki­val­lan uh­re­ja. Näin kir­jai­li­jat pa­laut­ta­vat hei­dän ih­mi­syy­ten­sä tark­kaa­vai­sen lu­ki­jan sil­mien edes­sä.

Bam­ba­ra, Wal­ker, Mor­ri­son ja Na­y­lor oli­vat po­liit­ti­sia toi­mi­joi­ta ja hei­dän te­ok­sil­laan oli yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­ku­tus­ta. Se, et­tä jopa näi­den kir­jai­li­joi­den te­ok­sia on lu­et­tu mie­hiin lii­tet­ty­jen ra­sis­tis­ten ste­re­o­ty­pi­oi­den va­los­sa, ker­too mie­les­tä­ni enem­män ste­re­o­ty­pi­oi­den va­kiin­tu­mi­ses­ta kol­lek­tii­vi­ses­sa tie­toi­suu­des­sam­me, kuin yk­sit­täis­ten te­os­ten ste­re­o­tyyp­pi­syy­des­tä. Mie­les­tä­ni myös mei­dän, jot­ka em­me ole yh­dys­val­ta­lai­sia, tu­lee osal­lis­tua näi­den ku­vien vas­tus­ta­mi­seen, kos­ka, Gor­ma­nin ru­noa lai­na­ten, his­to­ria pi­tää mei­tä sil­mäl­lä. 

 ***

Tuu­la Ko­leh­mai­nen väit­te­li ke­sä­kuus­sa 2022. Väi­tös­kir­ja, “Like Men They Stood”: Black Male Vul­ne­ra­bi­li­ty as Re­sis­tan­ce to Ste­re­o­ty­pes in Fic­ti­on Writ­ten by Af­ri­can Ame­ri­can Wo­men, on lu­et­ta­vis­sa Hel­sin­gin yli­o­pis­ton di­gi­taa­li­ses­sa ar­kis­tos­sa (HEL­DA). Tänä syk­sy­nä Ko­leh­mai­nen opet­taa mus­tien nais­ten kir­joit­ta­maa kir­jal­li­suut­ta Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen John Mor­ton -kes­kuk­ses­sa Tu­run yli­o­pis­tos­sa.

Asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­li on osa Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­o­nin (FASA) SAM Ma­ga­zi­nel­le kir­joit­ta­maa ajan­koh­tais­ten Yh­dys­val­lat-ai­hei­den ko­lum­ni­sar­jaa.

***
Teks­ti­viit­tauk­set:

[1] Käy­tän jok­seen­kin sa­maa tar­koit­ta­via ter­me­jä af­rik­ka­lai­sa­me­rik­ka­lai­nen (Af­ri­can Ame­ri­can) ja mus­ta (Black), kos­ka mo­lem­mat niis­tä ovat ol­leet Yh­dys­val­lois­sa va­kiin­tu­nees­sa käy­tös­sä jo pit­kään.

[2] Koti suom. Sep­po Lo­po­nen, al­kup. Home

[3] The Man-Not: Race, Class, Gen­re, and the Di­lem­mas of Black Man­hood, 2017.

[4] “The Hill We Climb”, suom. Lau­ra Ek­lund Nhaga ja Au­ra Nur­mi, 2021.

[5] Wo­men’s Work: Na­ti­o­na­lism and Con­tem­po­ra­ry Af­ri­can Ame­ri­can Wo­men’s No­vels, 2013.