Hei kai­kil­le! Minä olen Ii­da Berg ja olen asu­nut Yh­dys­val­lois­sa nyt 6 vuot­ta. Per­hee­see­ni kuu­luu avi­o­mie­he­ni Ty­le­rin li­säk­si 2,5-vuo­ti­as poi­kam­me Ash­ton, kol­me kis­saa ja sii­li. Kir­joi­tan tänä vuon­na SAM:llee ko­lum­ne­ja elä­mäs­täm­me Yh­dys­val­to­jen Kes­ki­län­nes­sä, Wis­con­si­nin osa­val­ti­os­sa. Toi­vot­ta­vas­ti viih­dyt mu­ka­na­ni!
 

Tervetuloa naapurustoomme

Eläm­me idyl­lis­tä ame­rik­ka­lais­ta pik­ku­lap­si­ar­kea oma­ko­ti­ta­los­sa, jon­ka os­tim­me vuon­na 2019. Ta­ka­pi­hal­le os­tim­me vii­me ke­sä­nä huip­pu­hie­non leik­ki­te­li­neen. Leik­ki­puis­toon kä­ve­ly ei tääl­lä ai­na ole help­poa. Osa teis­tä ja jal­ka­käy­tä­vis­tä on ki­pe­äs­ti yl­lä­pi­don tar­pees­sa. Mat­kan var­rel­le osuu myös iso tie, ja suo­ja­tei­tä on har­vas­sa. Niin­pä ha­lu­am­me mak­si­moi­da ta­ka­pi­ham­me mah­dol­li­suu­det.

Naa­pu­rus­tom­me on hy­vin pe­ru­sa­me­rik­ka­lai­nen, kes­ki­luok­kai­nen paik­ka, jos­sa ame­rik­ka­lai­nen ys­tä­väl­li­syys tii­vis­tyy. Naa­pu­ris­sam­me on 4 las­ta, jois­ta yk­si on Ash­to­nin ikäi­nen. Kel­ly-per­hee­seen tu­tus­tu­mi­nen on­kin sen ta­kia käy­nyt mut­kat­to­mas­ti ai­dan yli ju­tel­len, kun lap­set leik­ki­vät kes­ke­nään.

Naa­pu­rit aut­ta­vat toi­si­aan pi­ha­töis­sä. Syk­syi­sin naa­pu­rus­ton isoim­man leh­ti­pu­hal­ti­men omis­ta­va Scott pu­hal­taa mui­den­kin leh­det tien­pen­ke­reel­le kau­pun­gin jär­jes­tä­mää ke­räys­tä var­ten. Lu­mi­my­rä­kän jäl­keen naa­pu­rim­me Ke­vin on usein en­sim­mäi­se­nä ul­ko­na mah­ta­van lu­mi­lin­kon­sa kans­sa. Jos­kus hän au­raa mei­dän­kin osuu­tem­me, ja se on ai­na iha­na yl­lä­tys! Tääl­lä ko­di­no­mis­ta­jat ovat vas­tuus­sa ta­lo­jen­sa edus­toil­la kul­ke­vien jal­ka­käy­tä­vien lu­men­pois­tos­ta.
 

Vuoden kohokohtia ja sattumuksia

Ke­säi­sin ka­dun­vä­lim­me jär­jes­tää asuk­kail­leen ka­tu­juh­lat ("block par­ty"). Tätä var­ten kau­pun­gil­ta pyy­de­tään lupa ja ka­dun­vä­li sul­je­taan au­toil­ta. Ajo­tiel­le tuo­daan pöy­tiä ja tuo­le­ja nyyt­tä­ri­kes­te­jä var­ten. Ruu­is­ta so­vi­taan etu­kä­teen Fa­ce­book-ryh­mäs­säm­me. Jo­ka­vuo­ti­si­na oh­jel­ma­nu­me­roi­na po­lii­si ja pa­lo­mie­het käy­vät näyt­täy­ty­mäs­sä au­toil­laan pil­lit soi­den. Lap­set pää­se­vät pa­lo­au­toon is­tu­maan ja saa­vat myös lah­jak­si tar­ro­ja.

2021 ke­säl­lä ta­ka­pi­ham­me 100-vuo­ti­as ho­pe­a­vaah­te­ra päät­ti tö­mäyt­tää yh­den haa­rois­taan naa­pu­rim­me au­to­tal­lin pääl­le. Hen­ki­lö­va­hin­goil­ta on­nek­si sääs­tyt­tiin, mut­ta Ke­vi­nin au­to­tal­lis­ta ei ol­lut on­net­to­muu­den jäl­keen pal­joa jäl­jel­lä. Pan­de­mi­an ta­kia hei­dän au­to­tal­lin uu­del­leen­ra­ken­nus on vie­lä­kin kes­ken. Hy­vi­nä naa­pu­rei­na säi­ly­täm­me hei­dän ta­va­roi­taan omas­sa au­to­tal­lis­sam­me ja py­sä­köim­me toi­sen omis­ta au­tois­tam­me ulos.

Ko­ke­ma­ni ame­rik­ka­lai­suus hui­pen­tuu ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon hel­mi­kui­seen Su­per Bowl-ot­te­lun ki­sa­kat­so­moon. Ko­ti­jouk­ku­eem­me Green Bay Pac­kers on täl­lä het­kel­lä play-of­feis­sa yh­te­nä 8 par­haas­ta jouk­ku­ees­ta. Go Pack Go! Meil­le on muo­dos­tu­nut pe­rin­teek­si men­nä Ty­le­rin ys­tä­vän Ada­min van­hem­mil­le kat­so­maan peli. Sa­mal­la syöm­me ma­hat täy­teen Ada­min äi­din val­mis­ta­mia herk­ku­ja.

Su­per Bow­lin ko­ho­koh­ta kai­kil­le on kui­ten­kin jal­ka­pal­lon si­jaan Ada­min isä. Doug, in­to­hi­moi­nen jenk­ki­fu­tis­fa­ni, on kuin ko­me­di­a­sar­jas­ta! Hän ra­vaa pai­neis­sa olo­huo­net­ta edes­ta­kai­sin, kun on jän­nit­tä­vä ti­lan­ne. Doug rai­vo­aa myös tuo­ma­ril­le, kun ei ole tä­män kans­sa sa­maa miel­tä. Ihan mah­ta­vaa!
 

Miltä elämä tuntuu nyt

Elä­mä tän­ne muu­ton jäl­keen on ol­lut pal­jol­ti oman pai­kan löy­tä­mis­tä ja ta­poi­hin to­tut­te­lua. Pik­ku­hil­jaa al­kaa tun­tua sil­tä, et­tä ym­pä­ril­lä ole­vat ta­va­rat ovat mi­nun (kii­tos Ikea) ja ih­mi­set sa­mal­la aal­to­pi­tuu­del­la. Seu­raa­val­la ker­ral­la li­sää työ- ja päi­vä­ko­tie­lä­mäs­tä!

***

Ii­da Berg asuu ame­rik­ka­lai­sen mie­hen­sä ja poi­kan­sa kans­sa rei­lun 70 000 asuk­kaan Ap­p­le­to­nis­sa Wis­con­si­nis­sa, jon­ne hän muut­ti hel­mi­kuus­sa 2016. Ii­da on suu­rim­mak­si osak­si äi­ti ja vai­mo, mut­ta hän yrit­tää myös ko­vas­ti to­teut­taa it­se­ään näi­den mää­ri­tel­mien ul­ko­puo­lel­la.