Wis­con­sin on tun­net­tu maa­ta­lou­so­sa­val­ti­o­na ja vä­hän tyl­sä­nä sekä jopa ta­ka­pa­jui­se­na paik­ka­na. Ihan heti ei osaa ar­va­ta, et­tä osa­val­ti­os­ta löy­tyy pal­jon kiin­nos­ta­via koh­tei­ta. Te­ke­mis­tä löy­tyy oi­ke­as­taan jo­kai­seen ma­kuun; kor­ke­a­kult­tuu­ris­ta luon­to­e­lä­myk­siin. Täs­sä si­nul­le muu­ta­ma Wis­con­si­nin hel­mi ta­ka­tas­kuun, jos sa­tut jos­kus ek­sy­mään Chi­ca­gos­ta poh­joi­seen.

Wis­con­sin Del­ls on tun­net­tu muun mu­as­sa vesi- ja hu­vi­puis­tois­taan.

Viihde

1. Wis­con­sin Del­ls - tie­ten­kin!

Del­ls tar­jo­aa viih­det­tä sitä kai­paa­val­le. Tämä pie­ni muu­ta­man tu­han­nen asuk­kaan tu­ris­ti­ry­sä hou­kut­te­lee vuo­sit­tain yli 4 mil­joo­naa lo­mai­li­jaa. Hou­ku­tuk­si­na toi­mi­vat ve­si­puis­tot, hu­vi­puis­tot, te­at­te­ri, opas­te­tut ve­ne­ret­ket Wis­con­sin Ri­ver-jo­kea pit­kin, ur­hei­lu­mah­dol­li­suu­det, ra­vin­to­lat jo­kai­seen ma­kuun... lis­ta on lo­pu­ton!

2. Eläin­tar­hat

Wis­con­si­nis­sa on yl­lät­tä­vän mon­ta eläin­tar­haa. Näis­tä isoim­mat ja par­haim­mat si­jait­se­vat Mil­wau­kees­sa (Mil­wau­kee Zoo) ja Ma­di­so­nis­sa (Hen­ry Vi­las Zoo). Hen­ry Vi­las Zoo­hon pää­see il­mai­sek­si si­sään, ja tar­han kiin­nos­ta­vim­mat koh­teet ovat sar­vi­kuo­no ja ki­rah­vi. Mil­wau­kee Zoos­sa pää­see ihas­te­le­maan Af­ri­kan eläi­met -osas­toa, jos­sa elää edel­lä mai­nit­tu­jen li­säk­si nor­su­ja ja vir­ta­he­po­ja.

3. Ur­hei­lu

Wis­con­si­nin ur­hei­lu­tar­jon­taan kuu­luu ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon Green Bay Pac­kers, ba­se­bal­lin Mil­wau­kee Bre­wers ja ko­ri­pal­lon Mil­wau­kee Bucks. Jouk­ku­ei­den ko­tis­ta­di­o­nit ovat hulp­pei­ta ra­ken­nuk­sia, joi­den nä­ke­mi­nen jo it­ses­sään on kiin­nos­ta­vaa. Pe­lien kat­so­mi­nen pai­kan pääl­lä on suo­sit­tua sir­kus­hu­via, ja eten­kin ame­rik­ka­lai­seen jal­ka­pal­lo­pe­liin kuu­luu pre-ga­ming joko lä­hei­ses­sä baa­ris­sa tai tail­ga­ting eli gril­laus ja juo­mien sekä snack­sien naut­ti­mi­nen sta­di­o­nin park­ki­pai­kal­la.

Ida Berg

Osa­val­ti­on peu­ka­lo­na tun­net­tu Door-nie­mi­maa si­jait­see mas­sii­vi­sen Mic­hi­gan-jär­ven ran­nal­la.

Luonto

1. Door Coun­ty

Wis­con­si­nin ”peu­ka­lo” Door Coun­ty on tun­net­tu idyl­li­sis­tä pie­nis­tä ka­las­ta­ja­ky­lis­tään ja mo­nis­ta ome­na­tar­hois­ta sekä vii­ni­ti­lois­taan. Eten­kin syk­syi­sin mat­kai­li­ja saa ko­kea eri leh­to­pui­den vä­ri­lois­toa. Yh­dek­si py­säh­dys­pai­kak­si kan­nat­taa va­li­ta Cave Point Coun­ty Park, jos­sa voi teh­dä kä­ve­ly­len­kin Mic­hi­gan-jär­ven aal­to­ja vas­ten. Door Coun­tys­sa si­jait­see myös Al John­son's Swe­dish Res­tau­rant & Bu­tik, jos­ta saa skan­di­naa­vi­sia herk­ku­ja ja poh­jois­mais­ta si­sus­tus­ta­va­raa.

2. Ve­si­pu­tous­kier­ros Poh­jois-Wis­con­si­nis­sa

Ma­ri­net Coun­tys­sa si­jait­see suo­sit­tu noin 100 mai­lin ajo­reit­ti, jon­ka var­rel­la voi py­säh­tyä bon­gai­le­maan ve­si­pu­touk­sia. Reit­ti on suun­ni­tel­tu niin, et­tä sen voi ajaa muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ja py­säh­tyä ihai­le­maan mai­se­mia kym­men­kun­nan eri ve­si­pu­touk­sen yh­tey­des­sä. Vaik­ka ve­si­pu­tous­kier­ros ei si­säl­lä osa­val­ti­on isoin­ta, 50 met­rin kor­kuis­ta ve­si­pu­tous­ta, reit­ti on sil­ti nä­ke­mi­sen ar­voi­nen.

3. Ice Age Na­ti­o­nal Sce­nic Trail

Tämä yli 1000 mai­lia pit­kä reit­ti kie­mur­te­lee koko Wis­con­si­nin läpi. Reit­ti on ra­ken­net­tu mu­kai­le­maan 16 000 vuot­ta sit­ten val­lin­neen vii­mei­sim­män jää­kau­den jään ra­jaa. Rei­til­lä voi bon­ga­ta Wis­con­si­nin vil­lie­läi­miä ja naut­tia suo­jel­lus­ta luon­nos­ta ja sitä yl­lä­pi­de­tään pal­jol­ti va­paa­eh­tois­voi­min.

Ida Berg

Wis­con­si­lais­ten ur­hei­lu­jouk­ku­ei­den sta­di­o­nit ovat suu­ruu­des­saan näh­tä­vyyk­siä it­ses­sään.

Ruoka

1. Mak­ka­raa!

Wis­con­si­nin osa­val­ti­ol­la on vah­vat sak­sa­lais­puo­la­lai­set siir­to­lais­juu­ret, jo­ten esi­mer­kik­si brat­wurst ja eri­lai­set mak­ka­rat naut­ti­vat suur­ta suo­si­o­ta. Spe­si­a­li­teet­ti­mak­ka­roi­ta löy­tyy mac n’ chee­se -mak­ka­rois­ta aa­si­a­lai­siin Ge­ne­ral Tso -ma­kui­siin mak­ka­roi­hin. Jos sak­sa­lai­nen ruo­ka­kult­tuu­ri on mie­lee­si, kan­nat­taa käy­dä kat­so­mas­sa Ma­der's Ger­man Res­tau­rant Mil­wau­kees­sa. Ra­vin­to­la on niit­tä­nyt mai­net­ta usei­den julk­kis­ten ja pre­si­dent­tien suo­si­ma­na ruo­ka­paik­ka­na.

2. Ian's Piz­za, Ma­di­son/Mil­wau­kee

Ian's on mei­dän per­heem­me must-py­säh­ty­mis­paik­ka, jos käym­me Mil­wau­kees­sa tai Ma­di­so­nis­sa. Ohut­poh­jai­sen ki­viu­u­ni­pit­san reu­nat­kin tar­jo­a­vat ma­ku­e­lä­myk­sen, kun sitä dip­paa pai­kan ranch-dip­pi­kas­tik­kee­seen. Ian's tar­jo­aa pe­rus­pep­pe­ro­nin li­säk­si myös yl­lät­tä­viä kuu­kau­sit­tain vaih­tu­via spe­si­a­li­teet­ti­pit­so­ja. Näi­hin herk­kui­hin kuu­luu mm. lo­hi­ba­gel­pit­sa, me­xi­can street corn -pit­sa ja in­ti­a­lai­nen tik­ka ma­sa­la -pit­sa.

3. Ple­a­sant View Amish Ba­ke­ry, Dal­ton

Pie­nes­sä Dal­to­nin ky­läs­sä pai­kal­li­nen amish-per­he pyö­rit­tää pien­tä lei­po­moa ko­to­an­sa. Me­no­mat­kal­la koh­taa usein mui­ta amis­he­ja he­vos­kär­ryi­neen, ja lei­po­mon pi­has­sa voi seu­ra­ta ta­lon las­ten leik­kiä. Lei­po­mos­ta saa vas­ta­lei­vot­tu­jen munk­kien ja do­nit­sien li­säk­si tuo­ret­ta lei­pää, kah­vi­lei­pää ja omia suo­sik­ke­ja­ni, whoo­pie pies -lei­vok­sia. Nämä suk­laa­kak­ku­mai­set va­nil­jak­ree­mil­lä täy­te­tyt lei­vok­set su­la­vat suus­sa.

Ida Berg

Il­mai­sen Hen­ry Vi­las Zoon pää­ve­to­nau­lo­ja ovat sar­vi­kuo­no ja ki­rah­vi.

Sekalaiset maininnat

1. Sput­nik IV Crash Site, Ma­ni­to­woc

Syys­kuun 5. päi­vä 1962 noin 8 cm pit­kä pala ve­nä­läi­ses­tä Sput­nik IV -luo­tai­mes­ta tip­pui Ma­ni­to­woc-kau­pun­kiin sen ha­jot­tua las­kun ai­ka­na. Kau­pun­ki ra­ken­nut­ti is­ku­paik­kaan "muis­to­mer­kin", ja ties­sä yl­lä­pi­de­tään yhä me­tal­li­ren­gas­ta merk­ki­nä tar­kas­ta koh­das­ta, jo­hon luo­tai­men osa is­key­tyi.

2. Dr. Ever­mor's Art Park, Sump­ter

Ever­mo­rin Fo­re­vert­ron-pat­sas on maa­il­man suu­rin ro­mu­me­tal­lis­ta teh­ty pat­sas. Tämä 300 ton­nia pai­na­va, 15 met­riä kor­kea ja 36 met­riä le­veä pat­sas Sump­te­rin ky­läs­sä on ka­sat­tu muun mu­as­sa osis­ta, jot­ka kuu­lui­vat Apol­lo 11:sta, Tho­mas Edi­so­nin 1880-lu­vul­la ra­ken­ta­maan ta­sa­vir­ta­ge­ne­raat­to­riin, ja uk­ko­sen­joh­dat­ti­miin. Pat­saan te­ki­jä, Tom Eme­ry, suun­nit­te­li pat­saan, jot­ta hän voi­si lau­kais­ta it­sen­sä ”tai­vai­siin mag­neet­ti­sel­la va­lo­voi­ma­sä­teel­lä”.

3. Cen­ter of the World, Po­ni­a­tows­ki

Maa­il­man napa löy­tyy Wis­con­si­nis­ta, Po­ni­a­tows­kin ky­läs­tä. Kyl­lä, luit oi­kein! Maa­pal­lon nel­jä 45°N 90°W pis­tet­tä ovat maan­tie­teel­lis­ten na­po­jen, päi­vän­ta­saa­jan, nol­la­me­ri­di­aa­nin ja 180. pi­tuus­pii­rin puo­li­vä­lis­sä. Näis­tä pis­teis­tä kak­si si­jait­se­vat kes­kel­lä val­ta­me­ria. Toi­nen maal­la si­jait­se­vis­ta pis­teis­tä on Kii­nas­sa vai­ke­a­kul­kui­sel­la vuo­ris­to­a­lu­eel­la lä­hel­lä Mon­go­li­aa. Näin siis Wis­con­si­nin pis­te on maa­il­man ai­noa, jon­ne kul­ku on es­tee­tön­tä.

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan Wis­con­sin tar­jon­nas­ta!

***

Ii­da Berg asuu ame­rik­ka­lai­sen mie­hen­sä ja kah­den lap­sen kans­sa rei­lun 70 000 asuk­kaan Ap­p­le­to­nis­sa Wis­con­si­nis­sa, jon­ne hän muut­ti hel­mi­kuus­sa 2016. Ii­da on suu­rim­mak­si osak­si äi­ti ja vai­mo, mut­ta hän yrit­tää myös ko­vas­ti to­teut­taa it­se­ään näi­den mää­ri­tel­mien ul­ko­puo­lel­la.