Tuo­reim­mas­ta Suo­men-reis­sus­tam­me on ku­lu­nut jo puo­li vuot­ta ja suk­laa­va­ras­to­ni ovat hu­ven­neet hä­lyt­tä­väl­le ta­sol­le. Tä­män in­noit­ta­ma­na lis­taan ruo­kia ja ruo­ka­tuot­tei­ta, joi­ta kai­paan Suo­mes­ta tääl­lä Wis­con­si­nis­sa ol­les­sa ja asu­es­sa. Tääl­lä asut­tu­ja vuo­sia on eh­ti­nyt ker­tyä jo seit­se­män, ja tä­män myö­tä tie­tyt suo­ma­lai­set ruo­ka­tuot­teet ovat nous­seet sel­vik­si yk­kö­sik­si ikä­vä-lis­tal­la. 

Herkut

Kar­kit! Suk­laa! Sal­mi­ak­ki ja lak­rit­si! Amp­pa­ri-me­hu­jäät! Tar­vit­see­ko sa­noa enem­pää? Vuo­sien var­rel­la olen löy­tä­nyt muu­ta­mia hy­viä he­del­mä­kark­ke­ja (Sour Patch Kids on oma lemp­pa­ri), mut­ta mi­kään ei yl­lä sa­mal­le ta­sol­le esi­mer­kik­si Äs­sä Mi­xin tai Pant­te­rei­den kans­sa. Tun­tuu, et­tä tääl­lä kaik­ki on joko lii­an kei­no­te­koi­sen ma­ke­aa (esi­mer­kik­si Skit­t­les) tai mais­tuu muo­vil­ta (esi­mer­kik­si Twiz­z­lers). 

Suk­laa on iso kai­puun koh­de. Ko­vin mo­nel­le on enää tus­kin epä­sel­vää, kuin­ka pa­haa Hers­hey's-suk­laa oi­ke­as­ti on. Par­haat tääl­tä saa­ta­vat suk­laat on­kin kes­kie­u­roop­pa­lais­ta tuo­tan­toa, esi­mer­kik­si Mil­ka ja Lindt.

Muu­ta­ma poik­keus toki löy­tyy, ja esi­mer­kik­si pai­kal­li­nen Se­roo­gy's Cho­co­la­tes yl­tää ma­ku­e­lä­myk­se­nä Ma­ra­boun mai­to­suk­laan ta­sol­le. Toki "pai­kal­li­nen" tar­koit­taa 30 mi­nuu­tin ajo­mat­kan pääs­sä si­jait­se­vaa puo­tia, mut­ta suk­laa on niin hy­vää, et­tä se on ajo­mat­kan ar­vois­ta. Fa­ze­rin kor­vi­ket­ta ei to­sin tai­da ol­la ole­mas­sa. Pan­dan la­kua sen­tään myy­dään yh­des­sä pai­kal­li­sis­ta ruo­ka­kau­pois­ta, hu­vit­ta­vas­ti "or­ga­nic"-käy­tä­väl­lä. 

Karjalanpiirakat

Tä­mä­hän on sa­no­mat­ta­kin sel­vää! Kar­ja­lan­pii­ra­kat ovat ol­leet ai­na sel­lai­nen ar­ki­herk­ku, et­tä nii­den pe­rään tu­lee hai­kail­tu vä­hän vä­liä. Tääl­lä Ap­p­le­to­nin seu­dul­la on jo­ku­nen suo­ma­lai­nen, joi­den kans­sa olen vä­lil­lä jou­lun al­la pääs­syt te­ke­mään kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, mut­ta työ­läi­syy­ten­sä ta­kia en ole us­kal­tau­tu­nut it­se yk­sin ko­kei­le­maan. Näin­pä suu­rin osa vuo­des­ta me­nee­kin kar­ja­lan­pii­ra­kois­ta haa­vei­le­mi­seen. 

Jouluherkut

Glögi, jou­lu­puu­ro ja täh­ti­tor­tut. Glö­giä on löy­ty­nyt pai­kal­li­ses­ta World Mar­ke­tis­ta jou­lun ai­kaan joka vuo­si tä­hän men­nes­sä, mut­ta oma jän­ni­tys­näy­tel­män­sä sen hyl­lyl­tä löy­tä­mi­nen kyl­lä joka ker­ta on.

Jou­lu­puu­roon so­pi­van rii­sin vink­ka­si tut­tu mei­dän pai­kal­li­ses­sa suo­ma­lais­ten Fa­ce­book-ryh­mäs­sä, jo­ten si­tä­kin roh­kais­tuin te­ke­mään vii­me vuon­na. En­si­ker­ta­lai­se­na en edes polt­ta­nut mai­toa poh­jaan, ja puu­ros­ta tu­li­kin oi­kein mau­kas­ta. Mies ja lap­si ei-niin-koh­te­li­aas­ti kiel­täy­tyi­vät puu­ros­ta, jo­ten jäi­pä­hän sitä vie­lä vä­hän enem­män it­sel­le.

Täh­ti­tor­tuis­ta­kin saa mel­kein oi­ke­an­ma­kui­sia, kun toi­nen tut­tu pai­kan­si pais­ton­kes­tä­vän luu­mu­hil­lon kau­pas­ta. 

Ruis- ja kauraleivät

Oi­ke­aan ruis­lei­pään en ole tääl­lä tör­män­nyt, vaik­ka saa­ris­to­lais­lei­vän tyy­lis­tä lei­pää on myy­tä­vä­nä muu­ta­mas­sa kau­pas­sa. Se ei kos­kaan kui­ten­kaan ole ol­lut it­sel­le­ni mie­leis­tä. Reis­su­mies­tä tuli vii­me ke­sän mat­kal­ta tuo­tua yk­si pus­si, sa­moin Fa­ze­rin kau­ra­pui­ku­laa. Ri­paus ko­din tun­nel­maa säi­lyi näin syk­syn puo­leen­vä­liin, vaik­ka­kin vä­hän kui­vet­tu­nee­na. 

Pullat

Vaik­ka Yh­dys­val­lat on ma­kei­den herk­ku­jen lu­vat­tu maa, ei ole kor­va­puus­tin ja voi­sil­mä­pul­lan voit­ta­nut­ta! Tääl­tä saa kor­va­puus­tin ma­ku­maa­il­maan so­pi­via cin­na­mon rol­l­se­ja, mut­ta ei­vät­hän ne tie­ten­kään aja sa­maa asi­aa.

Pul­lia olen us­kal­tau­tu­nut vuo­sien var­rel­la muu­ta­man ker­ran lei­po­maan, mut­ta tek­nii­kas­sa on vie­lä hi­o­mis­ta. Vä­lil­lä hii­va on kuol­lut, vä­lil­lä val­miit pul­lat ovat ol­leet kui­vaa pah­via. Toki omat lei­po­muk­set kel­paa­vat pa­him­paan pul­lan­hi­moon. Ko­ke­muk­sen au­tent­ti­suu­den on kruu­nan­nut se, et­tä olen on­nis­tu­nut löy­tä­mään jopa ra­e­so­ke­ria. Ka­ve­reil­le tar­jo­tes­sa­ni kor­va­puus­te­ja en­sim­mäis­tä ker­taa, he epäi­li­vät, et­tä so­ke­rin si­jaan pääl­lä oli­si ol­lut iso­ja pret­ze­lei­hin käy­tet­tä­viä suo­la­kok­ka­rei­ta. 

Maustetut ruokakermat

On kum­mal­lis­ta, et­tä tääl­tä "Ame­ri­ca's dai­ry­land"is­tä ja yh­des­tä mai­to­tuot­tei­den isoim­mis­ta tuot­ta­ja-osa­val­ti­ois­ta ei saa maus­tet­tu­ja ruo­ka­ker­mo­ja. Ei, vaik­ka mar­ket­tien juus­to- ja mai­to­hyl­lyt ovat ki­lo­met­rien mit­tai­sia. Pe­rus­ruo­ka­ker­maa löy­tyy kyl­lä, mut­ta mis­sä ovat juus­toi­set ker­mat ja pip­pu­ri­ker­mat. Kai­paan maus­tet­tu­jen ruo­ka­ker­mo­jen ruu­an­lait­toon tuo­maa help­pout­ta. On­nek­si pe­rus­ker­man saa hel­pos­ti maus­tet­tua, mut­ta sil­ti. Kum­mal­lis­ta! 

Ma­ka­ro­ni­laa­ti­kos­ta ja le­tuis­ta on tul­lut ar­jen koti-ikä­vän tal­tut­ta­jia. Vuo­sien mit­taan olen huo­man­nut, et­tä suu­rin­ta osaa ruu­is­ta voi it­se teh­dä suh­teel­li­sen vä­häl­lä vai­val­la tääl­lä myy­tä­vis­tä ai­nek­sis­ta, kun­han vaan tie­tää, mis­tä läh­teä mi­tä­kin et­si­mään. Ama­zo­nis­ta ja muis­ta net­ti­kau­pois­ta saa ny­ky­ään on­nek­si myös kä­te­väs­ti ti­lat­tua herk­ku­ja - iso­ja pos­ti­mak­su­ja vas­taan tie­ten­kin. Pa­him­man hä­dän is­kies­sä ei se­kään kui­ten­kaan jää on­gel­mak­si.

***
Ii­da Berg asuu ame­rik­ka­lai­sen mie­hen­sä ja poi­kan­sa kans­sa rei­lun 70 000 asuk­kaan Ap­p­le­to­nis­sa Wis­con­si­nis­sa, jon­ne hän muut­ti hel­mi­kuus­sa 2016. Ii­da on suu­rim­mak­si osak­si äi­ti ja vai­mo, mut­ta hän yrit­tää myös ko­vas­ti to­teut­taa it­se­ään näi­den mää­ri­tel­mien ul­ko­puo­lel­la.