Ot­sik­ko ker­too kai­ken olen­nai­sen, ni­mit­täin mei­dän per­heem­me muut­taa syk­syl­lä Suo­meen. Asi­aa poh­dit­tiin suun­taan ja toi­seen mel­kein 2 vuot­ta, kun­nes vii­mein löim­me suun­ni­tel­mat luk­koon lop­pu­syk­sys­tä 2023. Muu­tam­me syk­syl­lä 2024, ja tar­koi­tuk­se­nam­me on asua Suo­mes­sa noin 3 vuot­ta. Tä­män jäl­keen suun­ni­tel­ma­nam­me on pa­la­ta Wis­con­si­niin Ap­p­le­to­nin tu­ki­koh­taam­me.

Miksi muutto?

Idea muu­tos­ta syn­tyi ke­säl­lä 2022 kun olim­me Suo­mes­sa lo­mal­la. Ide­oim­me yh­des­sä mie­he­ni kans­sa, mitä kaik­kea uut­ta voi­sim­me Suo­mes­sa teh­dä ja näh­dä, ja kuin­ka sai­sim­me tu­tus­tu­tet­tua lap­sem­me suo­ma­lai­seen elä­mään. Aja­tus tun­tui kui­ten­kin lii­an mut­kik­kaal­ta ei­kä ol­len­kaan so­pi­val­ta sil­loi­seen elä­män­ti­lan­tee­seem­me. Olin­han juu­ri saa­nut ylen­nyk­sen töis­sä, ja sil­loi­sen lo­man ai­ka­na saim­me myös tie­tää tyt­tä­rem­me Em­min ole­mas­sa­o­los­ta.

Niin­pä aja­tus muu­tos­ta hau­dat­tiin ar­jen kii­rei­siin, jos­ta sitä ei nos­tet­tu uu­des­taan en­nen­kuin ke­säl­lä 2023. Lis­ta­sim­me pit­kään muu­ton plus­sia ja mii­nuk­sia, ja mah­dol­li­sia haas­tei­ta. Eni­ten mei­tä poh­di­tut­ti, ja poh­di­tut­taa edel­leen, työl­lis­ty­mi­nen. Toi­nen iso ky­sy­mys­merk­ki oli asun­to, joka on­nek­si hoi­tui tam­mi­kuun lo­mam­me ai­ka­na.

Pää­tök­sem­me muut­taa on täy­sin tun­ne­poh­jal­ta teh­ty. Ko­em­me tär­ke­äk­si, et­tä lap­sem­me saa­vat tu­tus­tua suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin pa­rem­min ja vah­vis­taa kie­li­tai­to­aan. Ja tie­tys­ti mi­nul­la on ikä­vä ys­tä­viä ja per­het­tä­ni. Vaa'an kal­lis­ti muu­ton puo­lel­le lo­pul­li­ses­ti ha­lu­ni an­taa lap­sil­le­ni mah­dol­li­suus luo­da sy­vem­pi suh­de suo­ma­lai­siin iso­van­hem­piin­sa.Valmis­te­lu­kiireitä

Tämä ke­vät on ku­lu­nut muut­to­val­mis­te­lui­den pa­ris­sa. Huh­ti­kuus­sa lai­toim­me mie­he­ni Ty­le­rin oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen vi­reil­le. Säh­köi­sen ha­ke­muk­sen hin­nak­si tuli n. 500€, jon­ka li­säk­si Ty­le­rin piti käy­dä Chi­ca­gos­sa vii­su­mi­kä­sit­te­ly­kes­kuk­ses­sa pai­kan pääl­lä an­ta­mas­sa sor­men­jäl­jet, va­lo­ku­va ja al­ku­pe­räi­set ha­ke­mus­do­ku­men­tit. Ha­ke­mus oli on­nek­si help­po teh­dä ne­tis­sä ja mu­kaan tar­vit­tiin mal­til­li­nen mää­rä liit­tei­tä eli käy­tän­nös­sä vain avi­o­liit­to­to­dis­tus kan­sain­vä­li­sen apos­til­le-lei­man kera. Toki lei­ma täy­tyi ha­kea Sec­re­ta­ry of State -kans­li­as­ta Wis­con­si­nin pää­kau­pun­gis­ta Ma­di­so­nis­ta 2 tun­nin ajo­mat­kan pääs­tä.

Seu­raa­vak­si pa­pe­ri­so­das­sa on vuo­ros­sa päi­vä­ko­ti­paik­ko­jen haku lap­sil­le, ja tämä on­kin syy­tä teh­dä pian. Sa­moin lem­mik­kie­läin­ten maa­han­tuo­mi­nen on sel­vi­tet­tä­vien asi­oi­den lis­tal­la. Asun­toon liit­ty­vil­tä ha­ke­muk­sil­ta ja muil­ta har­mai­ta hiuk­sia tuot­ta­vil­ta mut­kil­ta pää­sem­me vält­ty­mään, sil­lä saam­me vuok­rat­tua van­hem­mil­ta­ni hei­dän Es­poos­sa si­jait­se­van si­joi­tu­sa­sun­ton­sa. Pää­sim­me tal­vi­lo­mal­la jopa kat­so­maan asun­toa, jo­ten tie­däm­me täy­sin, mil­lai­seen paik­kaan olem­me muut­ta­mas­sa. Tämä rau­hoit­taa pal­jon omia her­mo­ja­ni.Päätöksiä päätöksiä!

Poh­dim­me pit­kään, myym­me­kö ta­lom­me ja mitä teem­me Ame­ri­kan man­te­reel­la si­jait­se­val­le, ju­ma­lat­to­mal­le ta­va­ra­mää­räl­lem­me. Pää­tim­me lo­pul­ta, et­tem­me myy ta­lo­am­me. Sen si­jaan Ty­le­rin äi­ti "vuok­raa" ta­lon meil­tä pois­sa­o­lom­me ajak­si. Näin meil­lä on luo­tet­ta­va vuok­ra­lai­nen ja ta­lo­vah­ti sekä paik­ka, jon­ne pa­la­ta, kun muu­tam­me ta­kai­sin. Alu­eem­me kär­sii asun­to­pu­las­ta, sil­lä ra­ken­ta­mi­nen laa­haa tu­lo­muu­ton jäl­jes­sä. Eten­kin jär­ke­vän­hin­tai­sis­ta kol­men ma­kuu­huo­neen pe­rus­ko­deis­ta ol­laan käy­ty mark­ki­noil­la ar­mo­ton­ta tais­te­lua vii­me vuo­det. Tä­män ta­kia täl­lä het­kel­lä asun­non omis­ta­mi­nen tun­tuu hy­väl­tä rat­kai­sul­ta — ja on­han tämä talo se mei­dän koti, jos­sa mo­lem­mat lap­sem­me ovat ot­ta­neet en­sim­mäi­set as­ke­leen­sa.

Olem­me käy­neet kaap­pe­jam­me ja kel­la­ris­sa ole­via laa­ti­koi­ta läpi ja yrit­tä­neet vä­hen­tää ta­va­ran mää­rää. Van­ho­ja vaat­tei­ta on läh­te­nyt pus­si­kau­pal­la ja tur­hia, vuo­sien mit­taan ker­ty­nei­tä käyt­tö­ta­va­roi­ta ja ko­ris­tei­ta, on lah­joi­tet­tu pai­kal­li­siin kier­rä­tys­kaup­poi­hin laa­tik­ko laa­ti­kon pe­rään. Tämä tun­tuu kyl­lä iha­nal­ta, ja ta­lom­me hen­ki­ses­ti pal­jon ke­vy­em­mäl­tä.

Saim­me ta­val­laan va­ras­läh­dön muut­toon, kun tam­mi­kuun lo­man päät­teek­si jä­tim­me suu­rim­man osan tal­vi­kamp­peis­tam­me van­hem­mil­le­ni säi­löön. Lo­mam­me päät­teek­si upo­tim­me 100 eu­ron ver­ran kä­teis­tä myös hy­gie­ni­a­tuot­tei­siin, ku­ten pe­su­nes­tei­siin, ham­mas­har­joi­hin yn­nä mui­hin ja jä­tim­me nämä myös odot­ta­maan muut­toa. Ei­pä­hän tar­vit­se sit­ten en­sim­mäi­se­nä käy­dä kau­pas­sa et­si­mäs­sä näi­tä käyt­tö­ta­va­roi­ta tai raa­ha­ta nii­tä mu­ka­na vie­mäs­sä ti­laa mat­ka­lau­kuis­sa.

Seuraavat askeleet

Nyt sit­ten kesä ko­lu­taan kaap­pe­ja läpi, jos­ko siel­tä ir­to­ai­si ke­sän ai­ka­na vie­lä jo­tain pois an­net­ta­vaa ja odo­tel­laan Ty­le­rin oles­ke­lu­lu­paa saa­pu­vak­si. Muut­to­päi­vän voi lyö­dä luk­koon ja len­not va­ra­ta, kun lupa on kou­ras­sa, mikä on toi­vot­ta­vas­ti pian! Yri­täm­me naut­tia tu­le­vas­ta ke­säs­tä täy­sin rin­noin, ja ak­ti­vi­teet­ti­lis­ta sen kuin kas­vaa. One last time -tyyp­pi­set päi­vä­reis­sut tu­le­vat var­mas­ti täyt­tä­mään va­paa­päi­väm­me. Seu­raa­vat kuu­lu­mi­set saat­te lu­kea vie­lä tääl­tä Wis­con­si­nis­ta — sitä odo­tel­les­sa toi­vo­tan hy­vää ke­sää kai­kil­le SAM Ma­ga­zi­nen lu­ki­joil­le!