Suo­ma­lais­ten ja wis­con­si­ni­lais­ten ruo­ka­kaup­po­jen vä­lil­lä on pal­jon ero­ja, mut­ta myös pal­jon sa­man­kal­tai­suuk­sia. Meil­lä on noin 10 ki­lo­met­rin sä­teel­lä mon­ta eri ruo­ka­kaup­pa­ket­jua: Pick n' Save, Fes­ti­val Foods, Mei­jer, Wood­mans, Al­di (ame­rik­ka­lai­nen Lidl), Wal­mart, Pig­g­ly Wig­g­ly, Cost­co, ja Sam's Club.

Tääl­lä ole oi­ke­as­taan ol­len­kaan pie­niä K-kau­pan tai S-mar­ke­tin ko­koi­sia kaup­po­ja, vaan kaik­ki ovat Pris­man ja Ci­ty­mar­ke­tin ko­ko­luok­kaa. Pien­ten kaup­po­jen vir­kaa toi­mit­ta­vat huol­to­a­se­mat, jois­ta isoim­mil­la on kat­ta­va ruo­ka­va­li­koi­ma. Al­la lis­taan mie­len­kiin­toi­sim­mat ruo­ka­kaup­po­jen erot omien ko­ke­muk­sie­ni pe­rus­teel­la.

Pakkaajat kassalla

Useis­sa kau­pois­sa kas­sa­hen­ki­lö pak­kaa tuot­teet pus­sei­hin sitä mu­kaa kun vii­va­koo­dit on lu­et­tu. Esi­mer­kik­si Fes­ti­val Foods-ket­jus­sa asi­ak­kaat voi­vat va­li­ta it­se­pak­kaus­kas­san tai kas­san, jos­sa on pak­kaa­ja. Täl­löin kas­sa­hih­nan pää­dys­sä sei­so­va, usein lu­ki­o­lai­nen osa-ai­ka­työn­te­ki­jä, pak­kaa os­tok­set pus­sei­hin puo­les­ta­si.

Pak­kaa­jan ja asi­ak­kaan vuo­ro­vai­ku­tus al­kaa usein pak­kaa­jan ky­sy­myk­sel­lä "pa­per or plas­tic" eli asi­a­kas voi va­li­ta joko il­mai­set muo­vi- tai pah­vi­pus­sit, ja lop­puu hy­vän päi­vän­toi­vo­tuk­seen. Pak­kaus­lo­giik­ka on suu­rin piir­tein seu­raa­van­lai­nen: kyl­mät ja pa­kas­teet sa­maan, li­hat ja ka­nan­mu­nat erik­seen, bok­sit sa­maan, ja hevi-tuot­teet sa­maan. Pak­kaa­jaa ei tar­vit­se ti­pa­ta.

Jos os­tok­sia on pal­jon tai on lap­sia mu­ka­na, pak­kaa­ja on iha­na pal­ve­lu. Muu­toin yleen­sä va­lit­sem­me it­se­pak­kaus­kas­san, jot­ta os­tok­set ssa tun­get­tua vä­hän vä­hem­pään pus­si­mää­rään.

Hintalaput ja verotus

Yk­si asia, jo­hon tot­tu­mis­ta vält­te­len ak­tii­vi­ses­ti, on hin­ta­lap­pu­jen hin­nat. Wis­con­si­nis­sa ruo­ka­tuot­teet ylei­ses­ti ovat myyn­ti­ve­rot­to­mia, jo­ten hin­ta­lap­puun ei tule kas­sal­la yl­lä­tys­ve­ro­li­säys­tä. Näi­hin tuot­tei­siin kuu­luu pe­ru­se­lin­tar­vik­keet, ku­ten lei­vät, kas­vik­set, he­del­mät, li­hat. Jot­kut tuot­teet ovat kui­ten­kin tä­män ul­ko­puo­lel­la, ja näi­hin tuot­tei­siin li­sä­tään kas­sal­la 5 pro­sen­tin myyn­ti­ve­ro. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si kar­kit, lim­sat ja ra­vin­to­li­sät/vi­ta­mii­nit.

Muroissa on mistä valita, tässä näkyy 1/3 valikoimasta.

Muroissa on mistä valita, tässä näkyy 1/3 valikoimasta.

Iida Berg

Hu­vit­ta­vin­ta on, et­tä (ai­na­kin no­pe­an goog­let­te­lun tu­lok­se­na) mää­rit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä on, et­tä ruo­ka­tuot­teet "for hu­man con­sump­ti­on" ovat ve­rot­to­mia. Lu­kui­sia poik­keuk­sia lu­kuu­not­ta­mat­ta. Ei voi muu­ta kuin ol­ki­aan ko­haut­taa ja toi­voa, et­tei ruo­ka­kau­pas­sa tar­vit­se iki­nä al­kaa sen­tin pääl­le las­kea hin­to­ja en­nen kas­sal­le me­noa.

Hedelmien ja vihannesten punnitus

Tääl­lä he­del­miä ja vi­han­nek­sia ei tar­vit­se pun­ni­ta he­del­mä- ja vi­han­ne­so­sas­tol­la. Pun­ta­ri on kas­sal­la, ja kas­sa­hen­ki­lö pun­nit­see tuot­teen puo­les­ta­si. It­se­pal­ve­lu­kas­sal­la he­vi­tuot­teet pun­ni­taan toki it­se aset­ta­mal­la tuo­te ase­te­taan kas­san pun­ta­ril­le ja tuo­te va­li­taan kas­san näy­tön vaih­to­eh­dois­ta, ja ase­te­taan kaup­pa­kas­siin.

Oheispalvelut

Kaup­po­jen si­sään­käyn­tien yh­tey­des­sä on usein pal­jon oheis­pal­ve­lui­ta. Näi­tä ovat muun mu­as­sa avain­ten­ko­pi­oin­ti­lai­te, mat­to­pe­su­rin vuok­raus­pis­te, au­ton re­kis­te­ri­ot­teen uu­si­mis­pis­te, lap­sil­le pie­ni ar­ca­de ja DVD-vuok­raus­lai­te. Kaik­kia näi­tä ei toki ole kai­kis­sa kau­pois­sa, mut­ta suu­rim­mis­sa on useim­mat.

Kauppojen sisäänkäyntien yhteydessä on usein ohjeispalveluita, kuten avainten kopiointikone.

Kauppojen sisäänkäyntien yhteydessä on usein ohjeispalveluita, kuten avainten kopiointikone.

Iida Berg

Ruo­ka­kau­pas­ta saa kaik­kea pat­te­reis­ta si­sus­tus­ta­va­raan. Mel­kein kai­kis­ta kau­pois­ta löy­tyy myös kat­ta­va al­ko­ho­li­o­sas­to, jos­sa myy­dään kaik­kea vii­nas­ta sii­de­rei­hin ja mar­ga­ri­ta-mi­xei­hin. Myös esi­mer­kik­si Wal­mar­tis­sa ja Cost­cos­sa on ap­teek­ki­o­sas­to, jon­ne lää­kä­ri voi lä­het­tää re­sep­tin, ja jos­ta re­sep­ti­lääk­keen voi käy­dä ha­ke­mas­sa. Tääl­lä ei ole tie­tääk­se­ni käy­tös­sä säh­köi­siä re­sep­te­jä, jot­ka sai­si "lu­nas­tet­tua" mis­tä ta­han­sa ap­tee­kis­sa, vaan lää­kä­ri ai­na var­mis­taa käyn­nin yh­tey­des­sä, et­tä min­ne ap­teek­kiin re­sep­ti tu­lee lä­het­tää.

Pullonpalautus ja kierrätys

Wis­con­si­nis­sa pul­lois­sa ei ole pant­tia ei­kä nii­tä pa­lau­te­ta kaup­poi­hin. Pul­lot ja töl­kit kier­rä­te­tään ko­ti­ta­lous­jät­teen yh­tey­des­sä, erik­seen la­ji­tel­tu­na. Kaup­po­jen si­sään­käyn­neil­lä nä­kee usein muo­vi­pus­sien ja ohu­en ir­to­muo­vin ke­räys­laa­ti­koi­ta nii­den ke­räys­tä var­ten. En to­sin tie­dä, mitä muo­vi­pus­seil­le oi­ke­as­ti ta­pah­tuu laa­tik­koon­lai­ton jäl­keen, mut­ta me ke­rääm­me kau­pois­ta tul­leet muo­vi­kas­sit ja viem­me ta­kai­sin kaup­paan, toi­vot­ta­vas­ti kier­rä­tet­tä­väk­si.

Takeaway-ruokatarjonta

Isom­mis­sa kau­pois­sa nä­kee yhä use­am­min ruo­ka­pis­tei­tä, jois­sa on tar­jol­la ruo­kaa lin­jas­tol­ta mu­kaan otet­ta­vak­si. Esi­mer­kik­si Fes­ti­val Food­sis­sa on aa­si­a­lai­sen ruu­an lin­jas­to, jol­ta voi va­li­ta ka­naa eri muo­dois­sa ja kas­tik­keis­sa rii­sin tai nuu­de­lei­den kans­sa ta­ke­a­way-laa­tik­koon otet­ta­vak­si. Ruo­ka­pis­teen vie­res­tä voi sit­ten os­taa myös pus­sin tuo­reel­taan pok­sau­tet­tua pop­cor­nia kaup­pa­reis­sun ajan na­pos­tel­ta­vak­si tai ko­tiin­vie­mi­sik­si.

Isois­sa kau­pois­sa on al­ka­nut nä­kyä myös joko Star­bucks-pis­te (esi­mer­kik­si Tar­get ja Mei­jer) tai min­ne­so­ta­lai­nen Ca­ri­bou Cof­fee-pis­te. Green Bay-kau­pun­gin uu­sim­mas­sa me­ga­ruo­ka­kau­pas­sa Hy­Vees­sä on ihan ra­vin­to­la"osas­to" kau­pan si­säl­lä. Pi­ka­ruo­ka­tyy­liin kaup­pa­reis­sun yh­tey­des­sä voi tan­ka­ta pit­sal­la, aa­si­a­lai­sel­la tai bur­ge­reil­la. Ja jälk­kä­rik­si na­pa­ta mu­kaan herk­ku­ja jät­ti­mäi­sel­tä lei­po­mo-osas­tol­ta!

Irtokarkit

En ole vie­lä löy­tä­nyt kaup­paa, jos­sa oli­si ir­to­kark­ki­va­li­koi­ma sa­mal­la ta­val­la kuin Suo­mes­sa. Wood­mans-kau­pas­sa on muu­ta­ma loo­ta yk­sit­täis­kää­rit­ty­jä kark­ke­ja, ki­lo­hin­taan, lä­hin­nä eri­lai­sia tof­fee­kark­ke­ja. Eh­kä ihan hy­vä­kin, et­tei ir­to­kark­ke­ja ole tääl­lä tar­jol­la, kun kau­pois­sa lap­paa vä­lil­lä ai­ka se­ka­lais­ta sak­kia te­ke­mäs­sä kai­ken­lai­sia kum­mal­li­suuk­sia. Vaik­ka ir­to­kark­ke­ja oli­si­kin tar­jol­la, ei­pä nii­tä var­maan tu­li­si edes os­tet­tua...

Irtokarkkivalikoimat ovat vaatimattomat.

Irtokarkkivalikoimat ovat vaatimattomat.

Iida Berg

Costco ja Sam's Club

Eri­tyis­mai­nin­nan saa­vat Cost­co ja Sam's Club, jot­ka on ruo­ka­kau­pan ohel­la myös se­ka­ta­va­ra­kaup­po­ja. Näis­tä kau­pois­ta os­tok­sia voi­vat teh­dä vain jä­se­net, ja jä­sen­mak­su on vuo­sit­tain Sam's Clu­biin 45 dol­la­ria ja Cost­coon 70 dol­la­ria. Jä­se­nek­si pää­see kä­sit­tääk­se­ni kuka vain mak­sa­mal­la jä­sen­hin­nan. Sam's Clu­biin pää­see ym­mär­tääk­se­ni si­säl­le il­man jä­se­nyyt­tä, mut­ta Cost­cos­sa si­sään­käyn­nin yh­tey­des­sä on jä­sen­kor­tin tar­kas­ta­ja.

Näis­tä kau­pois­ta saa hie­man nor­maa­lia hal­vem­mal­la bulk­ki­tuot­tei­ta, esi­mer­kik­si ome­nat myy­dään 10 pau­nan (noin 5 ki­lon) pus­seis­sa, ja pa­kas­te­tut aa­mu­pa­la­voh­ve­lit 64 kap­pa­leen bok­seis­sa. Jos ruo­ka­kun­taan kuu­luu enem­män kuin 3 hen­ki­löä ja/tai pie­niä lap­sia, al­kaa jä­sen­mak­su käy­dä jär­keen. Näis­tä kau­pois­ta saa myös usein tar­jous­hin­taan, mut­ta laa­dus­ta tin­ki­mät­tä se­son­ki­tuot­tei­ta, Hal­lo­ween-kar­keis­ta ke­sän ruo­hon­leik­ku­rei­hin ja gril­lei­hin, ja tal­ven lu­mi­lin­koi­hin. Näi­den kaup­po­jen tar­jon­taan kuu­luu myös kaik­kea toi­mis­to­ta­va­rois­ta huo­ne­ka­lui­hin.

Eri­lai­suuk­sia riit­tää ja mi­nul­la on kes­tä­nyt mon­ta vuot­ta op­pia tun­te­maan ja löy­tä­mään ne it­sel­le mie­lui­sim­mat tuot­teet. Sitä va­li­koi­maa kun on niin mie­let­tö­män pal­jon! Oman ko­ke­muk­sen mu­kaan kau­pas­sa käy­dään tääl­lä har­vem­min, mut­ta kun käy­dään, ruo­ka­os­tok­siin up­po­aa ker­ral­la hel­pos­ti mon­ta sa­taa dol­la­ria. Usein os­tok­sil­la nä­kee per­hei­tä kak­sien kär­ry­jen voi­mal­la, mo­lem­mat tie­tys­ti kuk­ku­ral­laan. Ero­a­vai­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta pe­ru­sa­si­at ovat kui­ten­kin sa­mat, esi­mer­kik­si hyl­ly­jen jär­jes­tys ja tuo­te­si­joit­te­lu.

Oli­si­ko mu­ka­va kuul­la, mitä ero­ja sinä olet huo­mi­oi­nut suo­ma­lai­sis­sa ja ame­rik­ka­lai­sis­sa ruo­ka­kau­pois­sa tääl­lä mat­kus­ta­es­sa­si tai asu­es­sa­si?


***

Ii­da Berg asuu ame­rik­ka­lai­sen mie­hen­sä ja poi­kan­sa kans­sa rei­lun 70 000 asuk­kaan Ap­p­le­to­nis­sa Wis­con­si­nis­sa, jon­ne hän muut­ti hel­mi­kuus­sa 2016. Ii­da on suu­rim­mak­si osak­si äi­ti ja vai­mo, mut­ta hän yrit­tää myös ko­vas­ti to­teut­taa it­se­ään näi­den mää­ri­tel­mien ul­ko­puo­lel­la.