Abort­ti ja ra­ja­tur­val­li­suus ovat Yh­dys­val­to­jen po­liit­tis­ten kiis­to­jen kes­ki­ös­sä. Sii­nä mis­sä re­pub­li­kaa­nit kam­pan­joi­vat maa­han­muu­ton tiu­ken­nuk­sil­la, de­mok­raa­tit pa­nos­ta­vat abort­ti­ky­sy­myk­seen ää­nes­tä­jiä mo­ti­voi­des­saan.

Yh­dys­val­tain kor­kein oi­keus ku­mo­si kan­sal­li­sen abort­ti­oi­keu­den vuon­na 2022. Enem­mis­tön mie­li­pi­teen kir­joit­ta­nut tuo­ma­ri Sa­mu­el Ali­to en­tei­li, et­tä pää­tän­tä­val­lan siir­tä­mi­nen osa­val­ti­oil­le ”las­ki­si läm­pö­ti­laa” asi­an ym­pä­ril­lä. On käy­nyt toi­sin, sil­lä kak­si vuot­ta pää­tök­sen jäl­keen abort­ti­lain­sää­dän­tö on kiis­tel­lym­pi ja se­ka­vam­pi kuin kos­kaan.

Re­pub­li­kaa­nien joh­dol­la use­at osa­val­ti­ot ovat ra­joit­ta­neet jyr­käs­ti­kin abort­ti­oi­keut­ta. Lu­kui­sat mie­li­pi­de­mit­tauk­set kui­ten­kin osoit­ta­vat, et­tä sel­vä enem­mis­tö kan­sa­lai­sis­ta on abort­ti­oi­keu­den puo­lel­la. Tämä ris­ti­rii­ta tar­koit­taa sitä, et­tä abort­ti on kan­na­tus­vai­keuk­sis­sa ki­pui­le­van pre­si­dent­ti Joe Bi­de­nin yk­si vah­vim­mis­ta tee­mois­ta mar­ras­kuun vaa­leis­sa.

Toi­nen tär­ke­äk­si nous­sut po­liit­ti­nen ky­sy­mys on maa­han­muut­to, jon­ka suh­teen re­pub­li­kaa­nit ovat vah­vem­mas­sa ase­mas­sa. Kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na Yh­dys­val­tain ete­lä­ra­jan on ylit­tä­nyt en­nä­tys­mää­rä siir­to­lai­sia. Ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa ra­ja­tur­val­li­suus on he­rät­tä­nyt huol­ta laa­jem­min, sil­lä siir­to­lais­ten mää­rä on kas­va­nut myös kau­pun­geis­sa ym­pä­ri maa­ta. Odo­te­tus­ti en­ti­nen pre­si­dent­ti Do­nald Trump on ot­ta­nut maa­han­muu­ton yh­dek­si vaa­li­kam­pan­jan­sa kär­ki­tee­mak­si. Ra­ja­tur­val­li­suu­den mer­ki­tyk­ses­tä ker­too pal­jon se, et­tä Trump ja pre­si­dent­ti Joe Bi­den vie­rai­li­vat hil­jat­tain sa­ma­nai­kai­ses­ti Yh­dys­val­tain ete­lä­ra­jal­la Te­xa­sin osa­val­ti­os­sa.

Rajakiistassa katseet kohdistuvat Texasiin

Te­xas on re­pub­li­kaa­nien vah­va tu­ki­a­lue ja mo­nel­la ta­paa ää­rie­si­merk­ki niis­tä ris­ti­rii­dois­ta, jot­ka tar­jo­a­vat sy­tyk­kei­tä mo­lem­pien puo­lu­ei­den kam­pan­joi­hin. Te­xa­sis­sa näh­tiin esi­näy­tös tu­le­val­le, kun Trump kri­ti­soi ko­vin sa­noin ny­kyis­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Lin­jaus oli jopa ai­em­paa tiu­kem­pi ja sen voi ki­teyt­tää muu­ta­maan ter­miin. Trum­pin pu­hees­sa maa­han­muut­to ver­tau­tuu in­vaa­si­oon ja ra­ja­ti­lan­ne muis­tut­taa so­ti­laal­lis­ta ope­raa­ti­o­ta. Li­säk­si Trump on lu­van­nut, et­tä pre­si­dent­ti­nä hän to­teut­tai­si maan his­to­ri­an laa­jim­man maas­ta­kar­ko­tu­so­pe­raa­ti­on. Suun­ni­tel­miin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si ra­ja­tur­val­li­suu­den re­surs­sien ja ra­ja­val­von­nan mi­li­ta­ri­soin­nin kas­vat­ta­mi­nen sekä kar­ko­tus­lei­rien ra­ken­ta­mi­nen.

Trump pyr­kii jyr­kän maa­han­muut­to­vas­tai­sil­la pu­heil­la ve­to­a­maan ydin­kan­nat­ta­ja­kun­taan. Kri­tii­kin vai­ku­tus on kui­ten­kin laa­jem­pi. Pre­si­dent­ti Bi­den on esi­mer­kik­si jat­ka­nut usei­ta Trum­pin kau­den maa­han­muut­to­käy­tän­tö­jä. Myös Bi­de­nin pit­kään odo­tet­tu ra­ja­tur­val­li­suut­ta uu­dis­ta­va la­ki­pa­ket­ti piti si­säl­lään usei­ta myön­ny­tyk­siä re­pub­li­kaa­neil­le. Täs­tä huo­li­mat­ta enem­mis­tö kong­res­sin re­pub­li­kaa­neis­ta il­moit­ti vas­tus­ta­van­sa esi­tys­tä, sil­lä Trump ei sitä hy­väk­sy­nyt ja ke­hot­ti re­pub­li­kaa­ne­ja kaa­ta­maan uu­dis­tuk­sen. Vaa­lien kan­nal­ta on ni­mit­täin Trum­pil­le eduk­si, et­tä ra­ja­tur­val­li­suu­teen ei tule rat­kai­sua en­nen vaa­le­ja.

Vah­vaa taus­ta­tu­kea Trum­pin kam­pan­jal­le on an­ta­nut Te­xa­sin re­pub­li­kaa­ni­ku­ver­nöö­ri Greg Ab­bott. Ku­ver­nöö­rin mää­räyk­ses­tä kym­me­niä tu­han­sia siir­to­lai­sia on lä­he­tet­ty lin­ja-au­toil­la New Yor­kin, Chi­ca­gon ja Was­hing­ton, D.C.:n kal­tai­siin poh­joi­sen kau­pun­kei­hin. Ab­bot­tin toi­min­ta en­ti­ses­tään ko­ros­taa maa­han­muu­ton mer­ki­tys­tä de­mok­raat­tien tu­ki­a­lu­eil­la.

En­sin­nä­kin siir­to­lais­ten mää­rän­pää on usein niin kut­sut­tu ”tur­va­paik­ka­kau­pun­ki”. Ter­mi viit­taa tie­tyn kau­pun­gin tai muun yh­tei­sön lin­jauk­seen, jon­ka ta­voit­tee­na on tur­va­ta siir­to­lais­ten oi­keuk­sia esi­mer­kik­si ra­joit­ta­mal­la yh­teis­työ­tä maa­han­muut­to­vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Toi­nen olen­nai­sen tär­keä te­ki­jä on se, et­tä siir­to­lai­sia vas­taa­not­ta­vien kau­pun­kien re­surs­sit jou­tu­vat tiu­koil­le, mikä hel­pos­ti joh­taa myös ää­nes­tä­jien asen­tei­den ki­ris­ty­mi­seen.

Abortti­ky­sy­myksessä demokraatit etulyöntiasemassa

Mo­nes­sa mie­les­sä kään­tei­nen il­miö ny­kyi­sel­le maa­han­muut­to­po­li­tii­kal­le on abort­ti­kiis­ta. De­mok­raa­tit hyö­dyn­tä­vät vaa­li­kam­pan­jas­sa tiuk­ko­jen abort­ti­kiel­to­jen epä­suo­si­o­ta. Esi­mer­kik­si Te­xa­sin osa­val­ti­os­sa as­tui voi­maan abor­tin täys­kiel­to heti kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­sen jäl­keen. Kiel­to on jo joh­ta­nut ti­lan­tei­siin, jois­sa ras­kaa­na ole­vat nai­set ovat ter­veyt­tä uha­ten jou­tu­neet mat­kus­ta­maan pois Te­xa­sis­ta hank­ki­maan abor­tin.

Taus­tal­ta pal­jas­tuu vie­lä laa­jem­pi il­miö. Vuon­na 2021 osa­val­ti­os­sa sää­det­tiin myös SB 8 -ase­tus, joka kiel­tää abor­tin kuu­den vii­kon jäl­keen. Lain uu­si käy­tän­tö on kan­sa­lais­val­von­ta, jos­sa kuka ta­han­sa voi haas­taa oi­keu­teen abor­tin avus­ta­mi­ses­sa epäil­lyn hen­ki­lön.

Te­xa­sis­sa toi­mi­vat abor­tin­vas­tai­set jär­jes­töt ovat myös pyr­ki­neet luo­maan me­ka­nis­me­ja, jot­ka vai­keut­ta­vat abort­tia har­kit­se­vien nais­ten mat­kus­ta­mis­ta toi­seen osa­val­ti­oon. Use­as­sa Te­xa­sin kau­pun­gis­sa ja pii­ri­kun­nas­sa on sää­det­ty ase­tus, joka kiel­tää ky­sei­sel­lä alu­eel­la ta­pah­tu­van mat­kus­ta­mi­sen abort­tia var­ten. Abor­tin vas­tus­ta­jat kut­su­vat alu­ei­ta ”syn­ty­mät­tö­mien tur­va­paik­ka­kau­pun­geik­si”. Ni­mi­tys on­kin ko­pi­oi­tu suo­raan siir­to­lais­ten oi­keuk­sia puo­lus­ta­vas­ta ”tur­va­paik­ka­kau­pun­ki”-lin­jauk­ses­ta. Osan­sa abort­ti­ra­joi­tus­ten epä­suo­si­oon ja lain­sää­dän­nön se­ka­vaan ti­laan tuo­vat juu­ri täl­lai­set ää­rie­si­mer­kit. Vii­me ai­koi­na tämä seik­ka on tie­dos­tet­tu joi­den­kin re­pub­li­kaa­nien ta­hol­ta, mikä on ai­heut­ta­nut kiis­taa puo­lu­een si­säl­lä.

Arizona vaa’ankieli­o­sa­valtiona

Puo­lu­ei­den vaa­li­kam­pan­jat kes­kit­ty­vät vaa’an­kie­li­o­sa­val­ti­oi­hin. Yk­si näis­tä on Ari­zo­na, jos­sa Bi­den voit­ti vii­mek­si hy­vin niu­kal­la erol­la. Ari­zo­na on myös ra­jal­la si­jait­se­va osa­val­tio, jon­ne on Te­xa­sin ta­voin saa­pu­nut en­nä­tys­mää­rä siir­to­lai­sia. Ari­zo­nas­sa ra­ja­ti­lan­ne on yk­si tär­keim­mis­tä ää­nes­tä­jiä mo­ti­voi­vis­ta ky­sy­myk­sis­tä, mut­ta vii­me viik­koi­na abort­ti­kiis­ta on he­rät­tä­nyt eri­tyis­tä kes­kus­te­lua.

Huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la Ari­zo­nan kor­kein oi­keus päät­ti, et­tä osa­val­tio voi pa­laut­taa vuo­del­ta 1864 pe­räi­sin ole­van abort­ti­kiel­lon. Vaik­ka lain toi­meen­pa­non suh­teen on vie­lä epä­sel­vyyk­siä, käy­tän­nös­sä se joh­taa abort­tik­li­ni­koi­den sul­ke­mi­seen ja ylei­sem­min vai­keut­taa nais­ten ter­vey­den­huol­toa. Myös vaa­lien kan­nal­ta pää­tös on mer­kit­tä­vä, sil­lä mie­li­pi­de­mit­taus­ten mu­kaan enem­mis­tö osa­val­ti­on asuk­kais­ta vas­tus­taa abort­ti­oi­keu­den ra­joi­tuk­sia.

Osa­val­ti­on ää­nes­tä­jät mah­dol­li­ses­ti päät­tä­vät abort­ti­oi­keu­des­ta syk­syn vaa­leis­sa, mi­kä­li asia tu­lee osak­si ää­nes­tys­li­pu­ket­ta. De­mok­raa­tit kam­pan­joi­vat sen puo­les­ta, et­tä ää­nes­tä­jät voi­vat suo­raan päät­tää abort­ti­oi­keu­des­ta. Re­pub­li­kaa­nit pyr­ki­vät taas vii­mei­seen as­ti vält­tä­mään kan­sa­nää­nes­tys­tä. Seit­se­män osa­val­ti­o­ta on jär­jes­tä­nyt vas­taa­van kan­sa­nää­nes­tyk­sen. Niis­tä käy il­mi abort­ti­ra­joi­tus­ten epä­suo­sio, sil­lä abor­tin kan­nat­ta­jat ovat voit­ta­neet jo­kai­sen ää­nes­tyk­sen sel­väl­lä mar­gi­naa­lil­la – myös re­pub­li­kaa­nien tu­ki­a­lu­eil­la.

Vaik­ka abort­ti­lain­sää­dän­tö ja ra­ja­tur­val­li­suus ovat mo­ni­mut­kai­sia ky­sy­myk­siä, kum­man­kin puo­lu­een vaa­list­ra­te­gia näi­den suh­teen on kir­kas. Re­pub­li­kaa­nit pyr­ki­vät mi­ni­moi­maan abort­ti­ra­joi­tus­ten epä­suo­si­on ai­heut­ta­man va­hin­gon, kun taas maa­han­muut­to­ky­sy­myk­ses­sä ti­lan­ne on päin­vas­toin.  

 ***

Niko Heik­ki­lä on tut­ki­ja­toh­to­ri Tu­run yli­o­pis­ton Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen John Mor­ton -kes­kuk­ses­sa. Heik­ki­lä työs­ken­te­lee Suo­men Aka­te­mi­an ra­hoit­ta­mas­sa REP­RO-hank­kees­sa, jos­sa hän tut­kii abor­tin­vas­tais­ta lii­ket­tä Te­xa­sis­sa. Hän on eri­kois­tu­nut yh­teis­kun­nal­lis­ten liik­kei­den his­to­ri­aan Yh­dys­val­lois­sa.