Suo­ma­lais-ame­rik­ka­lai­sen yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­jat ym­mär­si­vät suo­ma­lais­nuor­ten kan­sain­vä­lis­tä­mi­sen tär­key­den jo vuon­na 1945. Yh­dys­val­lois­ta opis­ke­lu- tai työ­har­joit­te­lu­vaih­dos­ta pa­la­tes­saan nuo­ret toi­vat mu­ka­naan osaa­mis­ta, ide­oi­ta ja ver­kos­to­ja, joi­ta suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta tuol­loin tar­vit­si.

Mik­si SAM:lla on sama mis­sio vie­lä lä­hes 80 vuot­ta myö­hem­min? Kos­ka suo­ma­lai­nen yri­tys­maa­il­ma ja yh­teis­kun­ta tar­vit­see edel­leen­kin tu­le­vai­suu­den osaa­jia ja joh­ta­jia, joil­la on ul­ko­maan­ko­ke­mus­ta.

SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön hal­lin­noi­mat sti­pen­dit mah­dol­lis­ta­vat kuu­den suo­ma­lai­sen kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­jan jat­ko-opin­to­ja sekä tut­ki­mus- ja väi­tös­kir­ja­vuot­ta ame­rik­ka­lai­sis­sa yli­o­pis­tois­sa lu­ku­vuon­na 2022-23.

Apu­ra­ha­sää­tiö hal­lin­noi kah­den ame­rik­ka­lai­sen, The Ame­ri­can Scan­di­na­vi­an Foun­da­ti­on ja Thanks to Scan­di­na­via -sää­ti­ön Suo­mes­ta tu­le­via apu­ra­han ha­ki­joi­ta sekä ruot­sa­lai­sen Björn Savè­nin 35 000 eu­ron ar­vois­ta Fin­nish Ame­ri­can -sti­pen­diä. Vuo­sit­tai­nen myön­net­tä­vien sti­pen­dien yh­teen­las­ket­tu suu­ruus on 135 000 eu­roa.

Ky­syim­me SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön lu­ku­vuo­den 2022-23 sti­pen­di­aa­teil­ta vii­si ky­sy­mys­tä:
1. Mi­ten kiin­nos­tuit opis­ke­lus­ta Yh­dys­val­lois­sa?
2. Mitä olet läh­dös­sä opis­ke­le­maan/ opis­ke­let? Mik­si va­lit­sit ky­sei­sen oh­jel­man ja yli­o­pis­ton?
3. Mitä aka­tee­mi­sia odo­tuk­sia si­nul­ta on tu­le­val­ta lu­ku­vuo­del­ta?
4. En­tä mitä toi­vei­ta/odo­tuk­sia ar­kie­lä­mäs­tä Yh­dys­val­lois­sa?
5. Mikä mer­ki­tys apu­ra­hal­la on opin­to­je­si ra­hoi­tuk­ses­sa?


Vi­vi­an Stolt
mas­ter’s/Arts Ad­mi­nist­ra­ti­on, Co­lum­bia Uni­ver­si­ty/Te­ac­her’s Col­le­ge, New York

1. Ai­kai­sem­pien mu­sii­kin ja oi­keus­tie­tei­den tut­kin­to-opin­to­je­ni val­mis­tu­es­sa et­sin uut­ta suun­taa koh­ti unel­mie­ni uraa kan­sain­vä­li­sis­sä klas­si­sen mu­sii­kin alan joh­to­teh­tä­vis­sä. Tai­de­hal­lin­non opis­ke­le­mi­nen maa­il­man par­haim­pien yli­o­pis­to­jen jouk­koon ran­ka­tus­sa Co­lum­bi­an kal­tai­ses­sa huip­pu­y­li­o­pis­tos­sa, jon­ka kan­nus­ta­va ym­pä­ris­tö täh­tää kan­sain­vä­li­syy­teen, it­sen­sä haas­ta­mi­seen, tun­tui täy­del­li­sel­tä as­ke­leel­ta eteen­päin. Toi­saal­ta maa­il­man kult­tuu­ri­kes­kuk­siin lu­keu­tu­va New York lu­ke­mat­to­mi­ne tai­de­a­lan huip­pu­lai­tok­si­neen on pyö­ri­nyt haa­veis­sa­ni jo lu­ke­mat­to­mia vuo­sia.

2. Läh­din Yh­dys­val­toi­hin opis­ke­le­maan tai­de­hal­lin­toa Co­lum­bi­an yli­o­pis­toon, New Yor­kiin kan­sain­vä­li­sel­lä Fulb­right-oh­jel­mal­la Fulb­right Suo­mi-sää­ti­ön sti­pen­di­aat­ti­na. Co­lum­bi­an Arts Ad­mi­nist­ra­ti­on -oh­jel­ma lu­keu­tuu oman alan­sa par­haim­mis­toon, en­kä voi ku­vi­tel­la oi­val­li­sem­paa paik­kaa, jos­sa kar­toit­taa tai­de­a­lan joh­to­teh­tä­vis­sä tar­vit­ta­via tai­to­ja. Oh­jel­ma on mo­ni­puo­li­nen ja mah­dol­lis­taa oman kurs­si­oh­jel­man si­säl­lä otet­ta­vien kurs­sien li­säk­si opis­ke­le­mi­sen myös Co­lum­bia Bu­si­ness ja Law Schoo­lis­sa. Tämä on mi­nul­le tär­ke­ää, sil­lä us­kon mo­ni­a­lai­suu­den ja mo­ni­puo­li­suu­den ole­van alal­la­ni eri­tyi­sen tär­ke­ää.

Li­säk­si Co­lum­bi­an ja New Yor­kin tar­jo­a­mat ai­nut­laa­tui­set har­joit­te­lu­pai­kat osa­na opin­to­ja maa­il­man par­haim­mis­sa tai­de­a­lan ins­ti­tuu­ti­ois­sa (Met­ro­po­li­tan Ope­ra, Ame­ri­can Bal­let The­at­re, New York Phil­har­mo­nics) an­ta­vat eri­tyi­sen pal­jon li­sä­mo­ti­vaa­ti­o­ta mat­ka­ta At­lan­tin yli. Täl­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia on mah­do­ton­ta saa­da Suo­mes­ta kä­sin.

3. Odo­tan haas­tei­ta ja uu­sia ta­voit­tei­ta! Ha­lu­an op­pia kai­ken mah­dol­li­sen sii­tä, mi­ten kor­ke­a­kult­tuu­ria ra­hoi­te­taan Yh­dys­val­lois­sa ra­han­ke­räyk­sen ja eri­lais­ten spon­so­rei­den avul­la. Us­kon, et­tä täs­tä mal­lis­ta oli­si val­ta­van pal­jon opit­ta­vaa myös Suo­mes­sa. Ha­lu­an myös am­men­taa kai­ken ir­ti saa­ta­van mah­dol­li­suu­des­ta mo­ni­puo­lis­taa osaa­mis­ta­ni Co­lum­bia Bu­si­ness Schoo­lin kurs­seil­la. Us­kon, et­tä tai­de­hal­lin­nol­li­nen, eri­tyi­ses­ti ra­hoi­tuk­seen ja mark­ki­noin­tiin liit­ty­vä op­pi, on täy­del­li­nen lisä ai­kai­sem­paan ju­ri­di­seen ja tai­teel­li­seen osaa­mi­see­ni.

4. Odo­tan en­nen kaik­kea mah­dol­li­suut­ta ko­kea ar­kie­lä­mää Yh­dys­val­lois­sa ja us­kon, et­tä edes­sä odot­taa mo­nin puo­lin sil­miä avaa­va ja avar­ta­va ko­ke­mus. Yh­dys­val­ta­lais­ta po­li­tiik­kaa ja kult­tuu­ria tu­lee seu­rat­tua Suo­mes­ta kä­sin uu­tis­ten kaut­ta lä­hes vält­tä­mät­tä, ja tun­tuu kieh­to­val­ta pääs­tä ko­ke­maan esi­mer­kik­si vuo­den 2024 pre­si­den­tin­vaa­lit pai­kan pääl­tä.

5. ASF-apu­ra­ha on Fulb­right Fin­land-sää­ti­ön myön­tä­män tuen ohel­la ai­van rat­kai­se­va opin­to­je­ni ra­hoi­tuk­ses­sa, en­kä voi riit­tä­väs­ti al­le­vii­va­ta, mi­ten kii­tol­li­nen olen saa­mas­ta­ni tu­es­ta. Apu­ra­hat mah­dol­lis­ta­vat yh­den isoim­man unel­ma­ni to­teu­tu­mi­sen sekä val­ta­van ison as­ke­leen ot­ta­mi­sen eteen päin ural­la­ni ja opin­nois­sa­ni. Par­haim­mil­laan us­kon, et­tä näi­den apu­ra­ho­jen mer­ki­tys voi ol­la elä­mä­ni ja ura­ni kan­nal­ta kään­teen­te­ke­vä.